Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2005/QĐ-UB sửa đổi mức thu phí của Quy định về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, tuyển của cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc địa phương quản lý kèm theo Quyết định 25/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 44/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 29/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 44/2005/QĐ-UB

Thị xã Cao Lãnh, ngày 29 tháng 03 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỨC THU PHÍ CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THU VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2003/QĐ-UB NGÀY 02/7/2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 10/12/2003;

Căn cứ vào Pháp lệnh về phí và lệ phí được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngàv 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2003/NQ.HĐND.K6 ngày 04/01/2003 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa 6 về việc cho chủ trương thu các loại phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 313/TC-HCSN ngày 15 tháng 3 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Quy định về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển của các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc địa phương quản lý ban hành kèm theo Quyết định 25/2003/QĐ-UB ngày 02/7/2003 của UBND Tỉnh. Cụ thể:

1. Thi tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở:

- Đối với thí sinh thi tuyển vào lớp 10 phổ thông và bổ túc: mức thu phí 25.000đ/thí sinh; mức thu này áp dụng cho các trường trong toàn Tỉnh.

- Thi tuyển vào lớp 6: mức thu phí 15.000đồng/thí sinh; mức thu này chỉ áp dụng cho các trường trên địa bàn thị xã Cao Lãnh và thị xã Sa Đéc.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2005.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành Tỉnh; Hiệu trưởng các trường: trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề của Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT & các PCT/UBND Tỉnh;
- Như Điều 4;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu VP, NC (LTPP).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2005/QĐ-UB sửa đổi mức thu phí của Quy định về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, tuyển của cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc địa phương quản lý kèm theo Quyết định 25/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.254

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49