Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên của một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017

Số hiệu: 40/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 20/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2016/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN CỦA MỘT SỐ LOẠI TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên s 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định s 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư s 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư s 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình s 325/TTr-STC ngày 19 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên của một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017 theo Phụ lục số 01.

Hệ số quy đổi từ sản lượng sản phẩm tài nguyên ra sản lượng tài nguyên khai thác có trong sản phẩm tài nguyên theo Phụ lục số 02.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành, thị và đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi giá bán các loại tài nguyên trên thị trường. Trường hợp, giá bán của loại tài nguyên có biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên so với giá quy định tại Quyết định này hoặc trường hợp bổ sung danh mục tài nguyên thì báo cáo UBND tỉnh (qua STài chính) xem xét, điều chỉnh, bổ sung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tnh Phú Thọ về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2016.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng;
- Cục KTVBQPPL-B
Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT, KTTH2 (H.150b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

PHỤ LỤC SỐ 01

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

STT

NHÓM, LOẠI TÀI NGUYÊN

ĐƠN VỊ TÍNH

GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN

I

Khoáng sản kim loại

 

 

1

Quặng sắt

 

 

1.1

Quặng st có Fe 50%

Đồng/tấn

700.000

1.2

Quặng sắt có 40%Fe< 50%

Đồng/tấn

500.000

1.3

Quặng sắt có 15%Fe< 40%

Đồng/tấn

300.000

2

Quặng Limonit (quặng sắt nghèo)

Đồng/tấn

150.000

II

Khoáng sản không kim loại

 

 

1

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

Đồng/m3

30.000

2

Đất làm gạch

 

 

2.1

Đất sét trầm tích

Đồng/m3

50.000

2.2

Đất sét đồi làm gạch xây không nung

Đồng/m3

30.000

2.3

Đất sét đồi làm gạch xây nung

Đồng/m3

30.000

2.4

Đất làm phụ gia phân NPK

Đồng/m3

30.000

3

Đá các loại

 

 

3.1

Đá nung vôi và sản xuất xi măng

Đồng/m3

90.000

3.2

Đá hộc

Đồng/m3

82.000

3.3

Đá 0,5 x 1 cm

Đồng/m3

136.000

3.4

Đá dăm 1 x 2 cm

Đồng/m3

145.000

3.5

Đá dăm 2 x 4 cm

Đồng/m3

145.000

3.6

Đá 4 x 6 cm

Đồng/m3

91.000

3.7

Đá cấp phối loại 1

Đồng/m3

125.000

3.8

Đá bột

Đồng/m3

100.000

3.9

Đá thải loại

Đồng/m3

34.000

4

Đá sét, đá đen và đá cát kết dùng để sản xut xi măng.

Đồng/m3

25.000

5

Đô-lô-mit (dolomite)

Đồng/tấn

135.000

6

Cát:

 

 

6.1

Cát vàng (cát Sông Lô):

Đồng/m3

160.000

6.2

Cát vàng các địa bàn còn lại

Đồng/m3

120.000

6.3

Cát đen:

 

 

6.3.1

Cát xây dựng

Đng/m3

90.000

6.3.2

Cát dùng để san lấp

Đồng/m3

50.000

7

Sỏi:

 

 

7.1

Sỏi Sông lô

Đồng/m3

200.000

7.2

Sỏi trên các địa bàn còn lại

Đồng/m3

150.000

8

Sét chịu lửa; Đisten

Đồng/tấn

180.000

9

Quắc-zít (quartzite)

Đồng/tấn

300.000

10

Cao lanh

Đồng/tấn

300.000

11

Mi-ca (mica), Thạch anh kỹ thuật

Đồng/tấn

1.500.000

12

Fenspat (Phen-sờ-phát)

Đồng/tn

250.000

13

Quặng Talc (Tale)

Đồng/tấn

390.000

14

Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò (mỏ than Tinh Nhuệ)

Đồng/tấn

1.000.000

15

Quặng Barit nguyên khai

Đồng/tấn

300.000

III

Nước thiên nhiên

 

 

1

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

Đồng/m3

100.000

2

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng cho ngâm tắm, nghỉ dưỡng, chữa bệnh

Đồng/m3

10.000

3

Nước thiên nhiên sử dụng cho sản xuất nước sạch

 

 

3.1

Sử dụng nước mặt

Đồng/m3

4.000

3.2

Sử dụng nước dưới đất

Đồng/m3

7.000

4

Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác (bao gồm sử dụng làm nguyên liệu chính hoặc phụ tạo thành yếu tố vật chất trong sản xuất sản phẩm trừ sử dụng cho sản xuất nước sạch; sử dụng chung phục vụ sản xuất như vệ sinh công nghiệp, xây dựng, khai khoáng; và sử dụng cho mục đích khác)

 

 

4.1

Sử dụng nước mặt

Đồng/m3

4.000

4.2

Sử dụng nước dưới đất

Đồng/m3

7.000

 

PHỤ LỤC SỐ 02

HỆ SỐ QUY ĐỔI TỪ SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM TÀI NGUYÊN RA SẢN LƯỢNG TÀI NGUYÊN KHAI THÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

1. Phương pháp xác định:

Sản lượng tài nguyên khai thác (tấn, m3)

=

Sản lượng sản phẩm tài nguyên (tấn, m3)

x

Hệ số quy đổi

2. Hệ số quy đổi:

STT

Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Hệ s quy đi

Ghi chú

Quy đi ra khối lượng (m3)

Quy đổi ra trọng lượng (tn)

 

A

Khoáng sản kim loại quặng sắt

Tấn

 

 

 

1

Quặng sắt sau tuyển đạt hàm lượng 62%

1,0

 

2,4

Đối với hàm lượng quặng sắt nguyên khai < 40%

2

Quặng sắt sau tuyển đạt hàm lượng 62%

1,0

 

1,7

Đi với hàm lượng quặng sắt nguyên khai 40%-50%

3

Quặng sắt quy về hàm lượng 62%

1,0

 

1,3

Đối với hàm lượng quặng sắt nguyên khai >50%

B

Khoáng sản nhiên liệu

Tấn

 

 

 

1

Than antraxit (Tinh Nhuệ)

1,0

 

1,05

 

C

Khoáng chất công nghiệp

Tấn

 

 

 

1

Cao lanh

1,0

 

2,1

Quặng cao lanh nguyên khai có độ thu hồi qua rây 0,21 mm < 30%

2

Cao lanh

1,0

 

1,35

Quặng cao lanh nguyên khai có độ thu hồi qua rây 0,21 mm > 30%

3

Fenspat

1,0

 

1,0

 

4

Quặng Barit

1,0

 

1,25

 

5

Secpentin

1,0

 

1,1

 

6

Talc

1,0

 

1,1

 

7

Quăczit

1,0

 

1,1

 

8

Mica

1,0

 

1,0

 

9

Đôlômit

1,0

 

1,0

 

10

Thạch anh

1,0

 

1,0

 

D

Khoáng sản m vật liệu xây dựng

 

 

 

 

I

Đá vật liệu xây dựng thông thường

m3

 

 

 

1

Đá hộc

1,0

1,0

1,63

 

2

Đá 4 x 6cm, đá 2 x 4 cm

1,0

1,1

1,79

 

3

Đá 1 x 2 cm, đá 0,5 x 1 cm

1,0

1,15

1,87

 

4

Đá bột, đá cấp phối

1,0

1,2

1,95

 

II

Đá m vật liệu xi măng

Tấn

 

 

 

1

Đá vôi

1,0

 

1,0

 

2

Đá sét phụ gia

1,0

 

1,0

 

3

t kết phong hóa

1,0

 

1,0

 

III

Khoáng sản m vật liệu xây dựng thông thường khác

m3

 

 

 

1

Đất khai thác san lấp, xây đắp công trình

1,0

1,0

 

 

2

Cát (khai thác tại mỏ)

1,0

1,0

 

 

3

Sỏi xô (khai thác tại mỏ)

1,0

1,0

 

 

4

Sét gạch ngói

660 viên gạch đặc

1,0

 

 

800 viên gạch 2 lỗ

1,0

 

 

E

Nước khoáng thiên nhiên

m3

 

 

 

1

Nước khoáng nóng

1,0

1,0

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2016/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên của một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.605

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196