Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND.VX quy định mức thu học phí mầm non công lập thực hiện chương trình chất lượng cao tự chủ một phần kinh phí hoạt động do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 40/2011/QĐ-UBND.VX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 16/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2011/QĐ-UBND .VX

Nghệ An, ngày 16 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ MẦM NON CÔNG LẬP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO TỰ CHỦ MỘT PHẦN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Lut sa đi, b sung mt s điều ca Luật Giáo dc ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Ngh định s 75/2006/-CP ngày 22 tháng 8 năm 2006 ca Cnh ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca Luật Giáo dc;

Căn cứ Ngh định s 49/2010/-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 ca Cnh ph quy định v min, giảm học p, h trợ chi phí hc tp và chế thu, s dụng hc phí đối vi s giáo dc thuc hthống giáo dc quc dân t năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Ngh quyết s 350/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 ca HĐND tỉnh NghAn vviệc chuyển đi loại hình trưng mm non bán công;

n c Ngh quyết s 349/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Ngh An quy định mc thu học phí trong c cơ s giáo dục công lp;

Xét đ ngh ca Sở Giáo dục và Đào to tại T trình s 1403/TTr-SGD&ĐT ngày 28 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy đnh mc thu hc phí áp dụng các trưng mm non công lp thc hiện chương trình chất lưng cao t ch mt phần kinh phí hoạt đng trên địa bàn tnh NghAn t năm học 2011 - 2012, như sau:

1. Đi tưng và phm vi áp dụng

Hc sinh mm non hc trưng mm non công lập thc hiện chương trình cht lưng cao t ch mt phần kinh phí hoạt đng.

2. Mức thu hc phí

Mc thu hc phí trong bng dưi đây là mc thu ti đa.

Đơn vị nh: 1000đ/học sinh/tháng

Loại nh lp

Thành phố Vinh

Thị xã, thị trấn, đồng bng

Xã KV 1, KV 2 của huyện miền i

- Nhà trẻ bán trú

540

240

120

- Nhà trẻ không bán trú

480

210

120

- Mẫu giáo bán trú

540

240

120

- Mẫu giáo không bán trú

390

180

120

3. Chế độ miễn, giảm hc phí

Thc hin chế đ min, giảm học phí và chế đ h tr chi phí hc tp cho các đi tưng chính sách theo quy đnh hin hành.

4. Tổ chc thu và qun lý hc phí

a) Hc phí đưc thu theo s tháng thc hc, thu theo định k hàng tháng; nếu học sinh t nguyn, nhà trưng có th thu mt lần cho c hc khoặc c năm hc. Hc sinh có h khẩu thuc khu vc nào thì áp dụng mc thu hc phí theo khu vc đó.

b) Các cơ sgiáo dục mm non công lập thc hin chương trình chất lưng cao t ch mt phn kinh phí hot đng có trách nhiệm t chc thu tin hc phí và np vào tài khoản tin gi ti Kho bạc nhà nước đng cp, đng thi sdụng biên lai thu tin do ngành tài cnh phát hành. Thc hin chi tiêu đúng ni dung, mc đích có hiu qu và đúng chế đ qun lý tài cnh hin hành.

Điều 2. Giao Giám đốc S Giáo dc và Đào to ch trì, phối hợp vi Sở Tài chính, S Lao động - Thương binh và Xã hội hưng dẫn vic thc hin các quy định v min, giảm học phí, h tr chi phí học tp và chế thu, s dụng hc phí tại các cơ s giáo dc đảm bảo đúng quy định; t chc ch đo, hưng dn và kiểm tra các s giáo dục đào to thu, chi và quản lý quhọc phí theo đúng quy định hin hành.

Điều 3. Quyết đnh có hiu lc sau 10 ngày kt ngày .

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào to, Tài Chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ch tch UBND c huyn, thành ph, th xã, các cơ s giáo dục mm non công lập thc hin chương trình chất lưng cao tự ch mt phần kinh phí hot động, Thtrưng các quan và đơn v liên quan chu tch nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CH TỊCH
Nguyễn Xuân Đưng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2011/QĐ-UBND.VX quy định mức thu học phí mầm non công lập thực hiện chương trình chất lượng cao tự chủ một phần kinh phí hoạt động do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49