Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3703/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Vũ Nguyên Nhiệm
Ngày ban hành: 08/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3703 /2007/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 8 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 10 về việc bổ sung, điều chỉnh khung mức thu một số loại phí, lệ phí, quy định mức thu cụ thể một số loại phí;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2985/TC-QLG ngày 19/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu bằng tiền phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng nộp phí, đơn vị thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

- Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân đăng ký, nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

- Đơn vị thu phí: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (đối với các huyện, thị xã, thành phố chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì giao Phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện thu phí).

Điều 3. Quản lý, sử dụng nguồn thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

- Đơn vị thu phí được trích để lại 20% trên tổng số tiền phí thu được để phục vụ công tác thu phí, số còn lại 80% nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

- Đơn vị thu phí có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai mức thu phí tại địa điểm thu phí; tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền phí theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quy định thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại Quyết định số 2302/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung, điều chỉnh và quy định lại mức thu 11 loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT,P1,P2,P3;
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Như điều 5 (thực hiện);
- Sở Tư pháp; TT Lưu trữ tỉnh;
- V0,V1,QLĐĐ, TH1,TM2;
- Lưu:VT,TM2.
40 bản, QĐ 397

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm

 

PHỤ LỤC

MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số /2007/QĐ-UBND ngày /10 /2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

NỘI DUNG

Đơn vị tính

Mức thu phí

I

Đối với đất ở

 

 

1

Trường hợp cấp mới (lần đầu).

 

 

1.1

Địa bàn các ph­ường thuộc thành phố Hạ Long, 3 thị xã và thị trấn của các huyện.

đồng/bộ hồ sơ

100.000

1.2

Địa bàn xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố .

đồng/bộ hồ sơ

50.000

2

Trường hợp cấp lại, chuyển quyền sử dụng đất.

 

 

2.1

Địa bàn các ph­ường thuộc thành phố Hạ Long, 3 thị xã và thị trấn các huyện.

đồng/bộ hồ sơ

60.000

2.2

Địa bàn xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố .

đồng/bộ hồ sơ

30.000

II

Đối với các loại đất còn lại

 

 

1

Trường hợp cấp mới (lần đầu)

 

 

1.1

Diện tích nhỏ hơn 01 ha

đồng/hồ sơ

500.000

1.2

Diện tích từ 01 ha đến 05 ha

đồng/hồ sơ

1.000.000

1.3

Diện tích từ trên 05 ha đến 10 ha

đồng/hồ sơ

1.500.000

1.4

Diện tích từ trên 10 ha đến 15 ha

đồng/hồ sơ

2.000.000

1.5

Diện tích từ trên 15 ha đến 20 ha

 đồng/hồ sơ

2.500.000

1.6

Diện tích từ trên 20 ha đến 25 ha

đồng/hồ sơ

3.000.000

1.7

Diện tích từ trên 25 ha đến 30 ha

đồng/hồ sơ

3.500.000

1.8

Diện tích từ trên 30 ha đến 40 ha

đồng/hồ sơ

4.000.000

1.9

Diện tích từ trên 40 ha đến 50 ha

đồng/hồ sơ

4.500.000

1.10

Diện tích trên 50 ha

đồng/hồ sơ

5.000.000

2

Trường hợp cấp lại, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

 

 

2.1

Diện tích nhỏ hơn 01 ha

đồng/hồ sơ

250.000

2.2

Diện tích từ 01 ha đến 05 ha

đồng/hồ sơ

500.000

2.3

Diện tích từ trên 05 ha đến 10 ha

đồng/hồ sơ

750.000

2.4

Diện tích từ trên 10 ha đến 15 ha

đồng/hồ sơ

1.000.000

2.5

Diện tích từ trên 15 ha đến 20 ha

đồng/hồ sơ

1.250.000

2.6

Diện tích từ trên 20 ha đến 25 ha

đồng/hồ sơ

1.500.000

2.7

Diện tích từ trên 25 ha đến 30 ha

đồng/hồ sơ

1.750.000

2.8

Diện tích từ trên 30 ha đến 40 ha

đồng/hồ sơ

2.000.000

2.9

Diện tích từ trên 40 ha đến 50 ha

đồng/hồ sơ

2.250.000

2.10

Diện tích trên 50 ha

đồng/hồ sơ

2.500.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3703/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.333

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!