Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 30/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Vũ Ngọc Hoàng
Ngày ban hành: 31/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/1999/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 31 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUI ĐỊNH THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP THUỘC TỈNH QUẢN LÝ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 54/1998/TTLT-Bộ GD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Căn cứ văn bản số 17/CV-HĐND, ngày 5/5/1999 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam về học phí, lệ phí thi trong các loại hình đào tạo;

- Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 433/TT-TCVG ngày 21/5/1999;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Mức thu, đối tượng thu, đối tượng miễn, giảm và chế độ quản lý học phí:

- Mức thu học phí: 20.000đồng/tháng/mỗi học sinh đối với học sinh học chính quy tập trung trong chỉ tiêu đào tạo Nhà nước giao cho Trường Trung học Nông - Lâm nghiệp.

- Mức thu học phí: 60.000đồng/ tháng/mỗi học sinh đối với học sinh học chính quy tập trung trong chỉ tiêu đào tạo Nhà nước giao cho Trường Trung học Y tế.

- Đối tượng thu, đối tượng được miễn, giảm học phí và thời gian thu học phí; các qui định về quản lý, sử dụng biên lai, công tác kế toán và quyết toán quỹ học phí thực hiện theo qui định tại thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-Bộ GD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính.

Qui định thu và sử dụng học phí ở các trường Trung học chuyên nghiệp thuộc tỉnh quản lý được thực hiện từ năm học 1998 - 1999.

Điều 2: Sử dụng quỹ học phí:

- Dành 55% để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

- Dành 20% để bổ sung kinh phí cho các hoạt động sự nghiệp đào tạo, kể cả hỗ trợ cho việc tổ chức thi tốt nghiệp.

- Dành 20% để hỗ trợ hoạt động trực tiếp giảng dạy và phục vụ giảng dạy.

- Dành 5% để hỗ trợ cho công tác quản lý quỹ học phí.

Điều 3: Giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước phối hợp cùng sở chủ quản hướng dẫn, quản lý việc thu - chi quỹ học phí đúng chế độ nguyên tắc tài chính hiện hành.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc các Sở: Tài chính- Vật giá,Kho bạc nhà nước, Giáo dục-đào tạo, Nông nghiệp & phát triển nông thôn,Y tế và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận
- TVTU, TTHĐND, UBND
- Như điều 3
- Lưu VT, KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Ngọc Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/1999/QĐ-UB ngày 31/05/1999 quy định thu và sử dụng học phí ở các trường Trung học chuyên nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.380

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!