Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 11/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 29/2007/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM TRÍCH, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị quyết số: 109/2007/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 11 về việc ban hành bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích, nộp Ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích, nộp Ngân sách nhà nước.

(có Danh mục chi tiết kèm theo)

Miễn thu ba loại phí, lệ phí: Phí an ninh, trật tự; Phí phòng, chống thiên tai; Lệ phí địa chính (trừ hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; Cục kiểm tra văn bản;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo, CV các khối;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

DANH MỤC

BỔ SUNG MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ
(Kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT

Danh mục Phí và Lệ phí

Mức thu

Ghi chú

 

DANH MỤC PHÍ

 

 

I.

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

1

Phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

5.000.000/1 Báo cáo

 

 

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

2.500.000/1 Báo cáo

 

2

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

 

 

 

+ Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất:

 

 

 

* Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm

200.000 đồng/1 đề án

 

 

* Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

550.000 đồng/1 đề án

 

 

* Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

1.300.000 đồng/1 đề án

 

 

* Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

2.500.000 đồng/1 đề án

 

 

+ Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước mặt

 

 

 

* Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây, hoặc để phát điện với công suất dưới 50kw hoặc các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm

300.000 đồng/1 đề án, báo cáo

 

 

* Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3/giây đến dưới 0,5m3/giây, hoặc để phát điện với công suất từ 50kw đến dưới 200 kw hoặc các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm

900.000 đồng/1 đề án, báo cáo

 

 

* Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3/giây đến dưới 1m3/giây, hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới 1.000 kw hoặc các mục đích khác với lưu lượng từ 3000m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm

2.200.000 đồng/1 đề án, báo cáo

 

 

* Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây, hoặc để phát điện với công suất từ 1.000kw đến dưới 2.000 kw hoặc các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày đêm

4.200.000 đồng/1 đề án, báo cáo

 

 

+ Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

 

 

 

* Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm

300.000 đồng/1 đề án, báo cáo

 

 

* Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm

900.000 đồng/1 đề án, báo cáo

 

 

* Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3/ngày đêm đến dưới 2.000m3/ngày đêm

2.200.000 đồng/1 đề án, báo cáo

 

 

* Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2000m3/ngày đêm đến dưới 5.000m3/ngày đêm

4.200.000 đồng/1 đề án, báo cáo

 

 

* Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu các đề án, báo cáo theo quy định nêu trên.

50%

 

3

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

 

 

 

* Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm

200.000 đồng/1 báo cáo

 

 

* Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm

700.000 đồng/1 báo cáo

 

 

* Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm

1.700.000 đồng/1 báo cáo

 

 

* Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm

3.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

* Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu các báo cáo theo quy định nêu trên.

50%

 

4

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

700.000 đồng/1 hồ sơ

 

 

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung

350.000 đồng/1 hồ sơ

 

II

BỔ SUNG MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

1

Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá

 

Bổ sung điểm 2, Mục II phí thuộc lĩnh vực thương mại đầu tư tại QĐ số 55/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006

 

* Trường hợp bán được tài sản bán đấu giá thì mức thu phí được tính trên trị giá tài sản bán được

 

 

 

- Giá trị tài sản bán được từ 1.000.000 đồng trở xuống

50.000 đồng

 

 

- Giá trị tài sản bán được từ trên 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

5% giá trị tài sản bán được

 

 

- Giá trị tài sản bán được từ trên 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

5.000.000 đồng  + 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000 đồng

 

 

- Giá trị tài sản bán được trên 1.000.000.000 đồng

18.500.000 đồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 5.000.000.000 đồng

 

 

* Trường hợp bán đấu giá không thành thì người có tài sản bán đấu giá thanh toán cho đơn vị bán đấu giá các chi phí theo quy định tại khoản 2, điều 26, Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

 

 

2

Mức thu phí đấu giá tài sản đối với người tham gia đấu giá

 

 

 

- Giá khởi điểm của tài sản từ 20.000.000 đồng trở xuống

20.000 đồng/hồ sơ

 

 

- Giá khởi điểm của tài sản từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

50.000 đồng/hồ sơ

 

 

- Giá khởi điểm của tài sản từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

100.000 đồng/hồ sơ

 

 

- Giá khởi điểm của tài sản từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

200.000 đồng/hồ sơ

 

 

- Giá khởi điểm của tài sản trên 500.000.000 đồng

500.000 đồng/hồ sơ

 

 

* Trường hợp cuộc đấu giá tài sản không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ số tiền phí đấu giá tài sản mà người tham gia đấu giá đã nộp

 

 

 

DANH MỤC LỆ PHÍ

 

 

1

Lệ phí Hộ tịch:

 

 

a

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký tại UBND cấp xã

 

 

 

- Đăng ký nuôi con nuôi (Miễn thu cho người dân thuộc các dân tộc vùng sâu, vùng xa)

20.000 đồng

 

 

- Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

10.000 đồng

 

b

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký Sở Tư pháp và UBND cấp tỉnh

 

 

 

- Đăng ký nuôi con nuôi

2.000.000 đồng

 

 

- Đăng ký nhận con ngoài giá thú

1.000.000 đồng

 

2

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng nước dưới đất

100.000 đ/1 giấy phép

 

 

- Trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép

50.000đ/1 giấy phép

 

3

Lệ phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt

100.000 đ/1 giấy phép

 

 

- Trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép

50.000 đ/1 giấy phép

 

4

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

100.000 đ/1 giấy phép

 

 

- Trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép

50.000 đ/1 giấy phép

 

5

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

100.000 đ/1 giấy phép

 

 

- Trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép

50.000 đ/1 giấy phép

 

 

TỶ LỆ

TRÍCH, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ
(Kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT

Danh mục phí và lệ phí

Tỷ lệ phần trăm tích, nộp NSNN

Ghi chú

Tỷ lệ phần trăm nộp NSNN

Tỷ lệ phần trăm trích để lại đơn vị

I

DANH MỤC PHÍ

 

 

 

1

Phí xây dựng

90%

10%

 

2

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

90%

10%

 

3

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

90%

10%

 

4

Phí chợ

90%

10%

 

5

Phí đấu thầu, đấu giá

90%

10%

 

6

Phí thẩm định kết quả đấu thầu

75%

25%

 

7

Phí sử dụng bến bãi, đỗ xe

50%

50%

 

8

Phí qua đò

90%

10%

 

9

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

90%

10%

 

10

Phí thư viện

90%

10%

 

11

Phí thẩm định cấp giấy phép vật liệu nổ công nghiệp

75%

25%

 

12

Phí trông giữ xe máy, xe đạp, ô tô

 

 

 

 

- Đối với đơn vị thu là cơ quan hành chính sự nghiệp, Ban Quản lý chợ, Bệnh viện, các cơ quan có chức năng tạm giữ các phương tiện do vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông.

60%

40%

 

 

- Đối với đơn vị thu là các trường học tự tổ chức trông giữ phương tiện

 

100%

 

 

(Riêng đối với đơn vị Sự nghiệp có thu hạch toán kinh tế độc lập, hoạt động trong lĩnh vực trông giữ phương tiện thì kê khai nộp phí theo quy định của pháp luật).

 

 

 

13

Phí tham quan danh lam thắng cảnh

80%

20%

 

14

Phí dự thi, dự tuyển

90%

10%

 

15

Phí vệ sinh

90%

10%

 

16

Phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

90%

10%

 

17

Phí thẩm định đề án báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

90%

10%

 

18

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

90%

10%

 

19

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

90%

10%

 

II

DANH MỤC LỆ PHÍ

 

 

 

1

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

90%

10%

 

2

Lệ phí cấp biển số nhà

90%

10%

 

3

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

75%

25%

 

4

Lệ phí cấp giấy phép hành nghề, hoạt động theo quy định của pháp luật

75%

25%

 

5

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng nước dưới đất

90%

10%

 

6

Lệ phí hộ tịch

90%

10%

 

7

Lệ phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt

90%

10%

 

8

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

90%

10%

 

9

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

90%

10%

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2007/QĐ-UBND ngày 11/12/2007 bổ sung mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích, nộp Ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.440

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!