Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2009 sửa đổi Quyết định 1694/QĐ-UBND về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 2840/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 21/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2840/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1694/QĐ-UBND NGÀY 09/9/2008 VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 26/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 135/TTr-STC ngày 10/8/2009 về việc sửa đổi Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi tiết b, c, d điểm 8, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

STT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu mới

(đồng)

8

Quặng khoáng sản kim loại:

 

 

b

Quặng sắt

Tấn

20.000

c

Quặng chì

Tấn

100.000

d

Quặng kẽm

Tấn

100.000

Các loại khoáng sản khác không nêu tại Quyết định này vẫn giữ nguyên mức thu theo quy định tại Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Giao Cục thuế tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương giám sát các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện nội dung nêu tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Đối với những trường hợp chưa nộp phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản quặng sắt, chì, kẽm trước ngày 01/8/2009 phải thực hiện nộp phí (phần chưa nộp) theo mức thu quy định tại Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoảng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2009 sửa đổi Quyết định 1694/QĐ-UBND về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.834
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0