Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2006/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 28/2005/QĐ-BTC biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 28/2006/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 05/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2005/QĐ-BTC NGÀY 13/5/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ CẤP PHÉP VÀ QUẢN LÝ TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ INTERNET Ở VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Sau khi có ý kiến của Bộ Bưu chính, Viễn thông (tại Công văn số 179/BBCVT-KHTC ngày 06/02/2006 về việc sửa đổi, bổ sung biểu phí tên miền Internet);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mục I tại Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam, như sau:

I. PHÍ, LỆ PHÍ CẤP PHÉP VÀ QUẢN LÝ TÊN MIỀN INTERNET.VN:

Stt

Tên phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Lệ phí cấp tên miền:

 

 

a)

Tên miên cấp 2

Lần

450.000

b)

Tên miền cấp 3

Lần

450.000

c)

Một tên miền tiếng Việt đăng ký kèm theo một tên miền cấp 2 hoặc một tên miền cấp 3

Lần

0

d)

Tên miền tiếng Việt đăng ký

Lần

0

2

Lệ phí thay đổi tham số kỹ thuật tên miền

Lần

180.000

3

Phí duy trì tên miền

 

 

a)

Tên miền cấp 2 theo tên hoặc tên mạng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (mỗi doanh nghiệp chỉ thu một tên) và tên miền cấp 2 của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, ICP sử dụng để bán thông tin, dịch vụ và ứng dụng trên Internet theo hình thức thành viên, tài khoản

Năm

24.000.000

b)

Tên miền cấp 2 khác

Năm

600.000

c)

Tên miền cấp 3

Năm

480.000

d)

Một tên miền tiếng Việt đăng ký kèm theo một tên miền cấp 2 hoặc một tên miền cấp 3

Năm

0

đ)

Tên miền tiếng Việt đăng ký thêm

Năm

160.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, lệ phí, cơ quan được Bộ Bưu chính, Viễn thông giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về Internet ở Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Sở Tài chính, cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Trung tâm Internet Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 28/2006/QD-BTC

Hanoi, May 05, 2006

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING THE FINANCE MINISTER’S DECISION No. 28/2005/QD-BTC OF MAY 13, 2005, PROMULGATING THE TABLE OF CHARGES AND FEES FOR GRANT AND MANAGEMENT OF INTERNET DOMAIN NAMES AND ADDRESSES IN VIETNAM

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;
Pursuant to the Government’s Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002, detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
Pursuant to the Government’s Decree No. 24/2006/ND-CP of March 6, 2006, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002, detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
Pursuant to the Government’s Decree No. 55/2001/ND-CP of August 23, 2001, on the management, provision and use of Internet services;
Proceeding from the opinions of the Ministry of Post and Telematics (in Official Letter No. 179/BBCVT-KHTC of February 6, 2006, on the amendment and supplementation of the table of charges for Internet domain names and addresses);
At the proposal of the Director of the Tax Policy Department,

DECIDES:

Article 1.- Column I in the Table of charges and fees for grant and management of Internet domain names and addresses in Vietnam promulgated together with the Finance Minister’s Decision No. 28/2005/QD-BTC of May 13, 2005, promulgating the table of charges and fees for grant and management of Internet domain names and addresses in Vietnam is amended and supplemented as follows:

I. CHARGES AND FEES FOR GRANT AND MANAGEMENT OF INTERNET DOMAIN NAMES.VN:

No.

Names of charges and fees
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2006/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 28/2005/QĐ-BTC biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.701

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182