Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 256/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 256/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM TRÍCH LẠI NGUỒN THU CHO CÁC ĐƠN VỊ THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH ĐẢM BẢO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Liên bộ Bộ Tài chính - Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 574/CT-TH.DT ngày 23/3/2007;
Căn cứ vào ý kiến thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 35/HĐND ngày 25/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo tại các cơ quan đăng ký giao dịch đảm bảo thuộc địa phương quản lý tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại nguồn thu lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo cho các đơn vị thu phí, lệ phí theo quy định tại Điều 1 là 50% số thực thu.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn về việc thu, nộp và trích để lại nguồn thu lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo tại các cơ quan đăng ký giao dịch đảm bảo thuộc địa phương quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và quy định tại Quyết định này.

2. Thủ trưởng các đơn vị được quyền thu lệ phí, phí nêu trên có trách nhiệm thu, nộp và sử dụng nguồn thu được trích để lại theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC

MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐẢM BẢO VÀ PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH ĐẢM BẢO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 04/5/2007 của UBND tỉnh)

TT

Các trường hợp nộp phí, lệ phí

Mức thu

(đồng)/trường hợp

I

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

 

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

60.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

50.000

3

Đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm

40.000

4

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

40.000

5

Yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

10.000

II

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

 

1

Cung cấp thông tin cơ bản (danh mục giao dịch bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính, sao đơn yêu cầu đăng ký)

10.000

2

Cung cấp thông tin chi tiết (văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm)

30.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 256/QĐ-UB ngày 04/05/2007 quy định tạm thời mức thu và tỷ lệ phần trăm trích lại nguồn thu cho các đơn vị thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.299

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!