Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2425/QĐ-UBND phê duyệt diện tích miễn thu thủy lợi phí và dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí đợt 2 năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2425/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 29/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2425/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DIỆN TÍCH MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ DO MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ ĐỢT 2 NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP;

Căn cứ văn bản số 12946/BTC-TCDN ngày 27/09/2013 của Bộ Tài chính về việc mức thu thủy lợi phí đối với cây công nghiệp dài ngày;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2881/STC ngày 26/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt diện tích miễn thu thủy lợi phí và dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí đợt 2 năm 2013, như sau:

1. Tổng diện tích miễn thu thủy lợi phí: 25.686,83 ha, bao gồm:

- Diện tích đất trồng lúa: 14.095,11 ha;

- Diện tích trồng cây công nghiệp: 9.533,57 ha;

- Diện tích trồng rau, màu, cây ăn quả: 1.815,20 ha;

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: 242,95 ha.

2. Dự toán kinh phí cấp bù cho miễn thu thủy lợi phí đợt 2 năm 2013: 6.343 triệu đồng (sáu tỷ ba trăm bốn mươi ba triệu đồng), bao gồm:

a) Chi tiết theo đối tượng cây trồng:

- Diện tích trồng lúa: 3.940 triệu đồng;

- Diện tích trồng cây công nghiệp: 2.209 triệu đồng;

- Diện tích trồng rau, màu, cây ăn quả: 194 triệu đồng.

b) Chi tiết theo cơ quan, đơn vị quản lý công trình thủy lợi:

TT

Diễn giải

Diện tích được miễn (ha)

Dự toán kinh phí cấp bù đợt 2 (1000 đồng)

1

Trung tâm Quản lý đầu tư và KTTL Lâm Đồng

13.998,81

3.809.000

2

Trung tâm Quản lý đầu tư và KTCTTL Đà Lạt

561,19

174.000

3

Trung tâm Quản lý và khai thác CTCC Lạc Dương

140,83

26.000

4

Trung tâm Quản lý và khai thác CTCC Đơn Dương

623,15

128.000

5

Trung tâm Quản lý và khai thác CTCC Đức Trọng

1.314,59

399.000

6

Trung tâm Quản lý và khai thác CTCC Lâm Hà

1.206,41

167.000

7

Trung tâm Quản lý và khai thác CTCC Đam Rông

932,95

223.000

8

Trung tâm Quản lý và khai thác CTCC Di Linh

2.219,52

365.000

9

Trung tâm Quản lý và khai thác CTCC Bảo Lâm

560,43

80.000

10

Trung tâm Nông nghiệp Bảo Lộc

933,01

132.000

11

Trung tâm Quản lý và khai thác CTCC Đạ Huoai

159,01

56.000

12

Trung tâm Quản lý và khai thác CTCC Đạ Tẻh

981,22

301.000

13

UBND huyện Cát Tiên

1.135,54

298.000

14

UBND xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng

79,21

11.000

15

UBND xã N' Thol Hạ, huyện Đức Trọng

113,29

19.000

16

UBND xã Tân Thành, huyện Đức Trọng

260,42

45.000

17

UBND xã Tân Hội, huyện Đức Trọng

252,44

43.000

18

UBND xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng

23,08

6.000

19

Hợp tác xã Thanh Bình 1, huyện Đức Trọng

191,73

61.000

 

Cộng

25.686,83

6.343.000

c) Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương cấp bổ sung để thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí năm 2013 theo văn bản số 15266/BTC-TCDN ngày 07/11/2013 của Bộ Tài chính.

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm giám sát việc phục vụ tưới nước, cấp nước của Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng và các đơn vị quản lý thủy nông thuộc các địa phương nêu tại Điều 1 quyết định này; đồng thời tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương lập hồ sơ diện tích miễn thủy lợi phí để thẩm định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các quy định hiện hành để kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Giám đốc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NN, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2425/QĐ-UBND phê duyệt diện tích miễn thu thủy lợi phí và dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí đợt 2 năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.984

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9