Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá thuê đất và mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 24/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Chương
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 24/2010/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT VÀ THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ tuất Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về Thu tiền thuê đất, mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 122/TTr-STC ngày 08 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về đơn giá thuê đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chương

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy định này qui định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước đối với từng loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, làm căn cứ để xác định tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất hoặc chuyển từ hình thức nhà nước giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang cho thuê đất.

2. Đối tượng áp dụng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thuê đất, thuê mặt nước.

3. Trường hợp cho thuê đất theo hình thức đấu giá thì giá trúng đấu giá không được thấp hơn đơn giá thuê đất quy định tại quyết định này.

Điều 2. Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước

Đơn giá thuê đất một năm được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND tỉnh quyết định ban hành theo quy định của Chính phủ.

Tiền thuê đất, thuê mặt nước một năm bằng đơn giá thuê đất nhân với diện tích đất thuê được xác định theo quyết định cho thuê đất (hoặc Hợp đồng thuê đất) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp thời điểm bàn giao đất, mặt nước trên thực địa không đúng với thời điểm ghi trong quyết định cho thuê đất thuê mặt nước thì thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thời điểm bàn giao đất mặt nước; vị trí cụ thể như sau:

1. Thị xã Lai Châu:

a) Đất trung tâm thương mại, khu dịch vụ có khả năng sinh lợi đặc biệt bao gồm: Trung tâm thương mại tỉnh; các loại đường, phố: Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Trần Phú, Thanh niên, Nguyễn Chí Thanh, Chiến Thắng (điểm đầu đoạn từ QL4D cũ đến tiếp giáp đường 19-8), 19-8, Điện Biên Phủ, 30-4, Đại lộ Lê Lợi, Đường Trường Chinh đoạn từ ngã ba đại lộ Lê Lợi đến đường Nguyễn Hữu Thọ (lối rẽ vào Công an tỉnh): Đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 1% giá đất.

b) Các đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi, có lợi thế trong việc sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng thuộc các phường: Đoàn kết, Tân Phong, Quyết thắng và Khu vực I Bản mới chợ San Thàng (trừ những khu vực đã quy định tại điểm a khoản 1 điều này), đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 0,7% giá đất

c) Đất làm mặt bằng sản xuất vật liệu xây dựng, hoạt động khoáng sản (trừ những khu vực quy định tại điểm a và b khoản 1 điều này), đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 0,5. 0,5% giá đất.

d) Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản; Đất sử dụng vào tất cả các mục đích khác (trừ sản xuất vật liệu xây dựng) nằm trong các khu vực còn lại của Thị xã Lai Châu, đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 0,3% giá đất.

2. Huyện Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên:

a) Đất có lợi thế trong việc sử dụng làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ thuộc trung tâm các huyện, trung tâm chợ Mường So; Khu du lịch, khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 1% giá đất.

b) Đất sử dụng vào hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng (trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 điều này), đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 0,7% giá đất.

c) Đất ở các trung tâm xã, cụm xã đã được quy hoạch đất ở các đầu mối giao thông, ven các trục đường chính (liên thôn, liên xã) có điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đất đã được qui hoạch để xây dựng các khu dân cư, đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 0,5% giá đất.

d) Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản; Đất sử dụng vào tất cả các mục đích khác nằm trong các khu vực còn lại (trừ khu vực quy định tại điểm b khoản 2 điều này) của các huyện, đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 0,3% giá đất.

3. Huyện Sìn Hồ, Mường Tè:

a) Đất có lợi thế trong việc sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ thuộc trung tâm các huyện (riêng Mường Tè khu trung tâm huyện gồm cả khu cũ và khu mới); khu du lịch; đất sử dụng hoạt động khoáng sản, đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 1% giá đất.

b) Đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất vật liệu xây dựng (trừ những khu vực quy định tại điểm a khoản 3 điều này), đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 0,7% giá đất.

c) Đất ở các trung tâm xã, cụm xã đã được qui hoạch, đất ở các đầu mối giao thông, ven các trục đường chính (liên thôn, liên xã) có điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đất đã được qui hoạch để xây dựng các khu dân cư, đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 0,5% giá đất.

d) Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản; đất sử dụng vào tất cả các mục đích khác nằm trong các khu vực còn lại (trừ điểm b khoản 3 điều này) của các huyện, đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 0,3% giá đất.

4. Đơn giá thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thuê là đơn giá trúng đấu giá, trong trường hợp này người nộp tiền thuê đất không được trừ chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền thuê đất phải nộp.

5. Đơn giá thuê mặt nước (Mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 13 Luật Đất đai 2003).

Đơn giá thuê mặt nước cố định và không cố định trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho từng dự án cụ thể theo khung giá quy định của Chính phủ và Luật Đất đai hiện hành.

Điều 3. Thẩm quyền quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể

Căn cứ vào giá đất do UBND tỉnh quyết định ban hành theo qui định; tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất tại điều 2 Quy định này; căn cứ vào thực tế sử dụng đất của từng dự án, từng trường hợp, sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về đất từ cơ quan Tài nguyên và Môi trường chuyển đến bao gồm: Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính; Quyết định cho thuê đất (hoặc Hợp đồng thuê đất); Biên bản bàn giao đất trên thực địa (bản sao):

1. Giám đốc Sở Tài chính quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể đối với trường hợp tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dán các huyện, thị xã quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể đối với hộ gia đình, cá nhân trên cơ sở đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

3. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường:

Xác định loại đất, mục đích sử dụng đất, vị trị, diện tích đất thuê, các loại giấy tờ liên quan khác về thuê đất, thuê mặt nước; chuyển từ giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang thuê đất;

- Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thuê đất lập hồ sơ, trình tự tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ cho cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế cùng cấp để làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước.

4. Cơ quan Thuế:

- Xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước và thông báo cho người nộp theo quy định;

- Giải thích những vướng mắc cho người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thẩm quyền.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Đơn giá thuê đất cho mỗi dự án được ổn định trong 05 năm. Hết thời hạn ổn định, Giám đốc sở Tài chính, Chủ tịch UBND các Huyện, thị xã điều chỉnh đơn giá thuê đất áp dụng cho thời hạn tiếp theo.

2. Những nội dung khác liên quan đến việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước không quy định trong Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ; Thông tư số 120/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính; Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Những dự án đã thực hiện đơn giá thuê đất theo quy định tại Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá thuê (đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu thì tiếp tục thực hiện theo đơn giá thuê đất đã đợt phê duyệt cho đến hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất (05 năm). Sau khi kết thúc thời hạn ổn định đơn giá thuê đất, phải thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo nội dung Quy định này.

4. Các quy định trước đây trái với nội dung Quy định này đều bãi bỏ. Các dự án đã xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và thực hiện nộp tiền một lần cho cả thời gian thuê đất, thuê mặt nước trước khi Quyết định này có hiệu lực thì không áp dụng đơn giá thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Quyết định này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá thuê đất và mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.371

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226