Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 220/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 18/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/2008/NQ-HĐND

Vinh, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH ĐỐI TƯỢNG, MỨC THU VÀ CHẾ ĐỘ THU QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 được Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 3133/TTr-UBND ngày 23/05/2008 của UBND tỉnh Nghệ An;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đối tượng, mức thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An với những nội dung sau:

1. Đối tượng thu:

Các tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại tỉnh Nghệ An được cấp Giấy phép hoạt động điện lực quy định tại Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

2. Mức thu lệ phí:

a) Cấp Giấy phép hoạt động mới:

- Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống đăng kinh doanh tại địa phương; Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống đăng kinh doanh tại địa phương, mức thu: 700.000 đ/1 Giấy phép;

- Hoạt động phát điện đối với các đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương, mức thu: 700.000 đ/1 Giấy phép;

- Hoạt động phân phối điện tại nông thôn và kinh doanh bán lẻ điện nông thôn tại địa phương, mức thu: 400.000 đ/1 Giấy phép.

b) Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực trong thời gian còn hiệu lực đã được cấp; gia hạn Giấy phép khi hết thời hạn, mức thu bằng 50% cấp Giấy phép mới tương ứng.

Điều 2. Đơn vị thu lệ phí, tỷ lệ trích nộp ngân sách:

1. Tổ chức thu: Sở Công thương chịu trách nhiệm tổ chức thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh.

2. Tỷ lệ trích nộp ngân sách.

Cơ quan thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực được trích để lại 70% trên tổng số tiền lệ phí thực thu được để chi phí cho công việc thu lệ phí theo quy định, số lệ phí 30% còn lại, cơ quan thu lệ phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An căn cứ Nghị quyết này và các quy định của Chính phủ, các văn bản pháp lý liên quan về lệ phí ban hành quy định thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 220/2008/NQ-HĐND ngày 18/06/2008 về đối tượng, mức thu và chế độ thu quản lý lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XV, kỳ họp thứ 12 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.658

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.79.149