Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2093/QĐ-BTC năm 2007 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đại diện Tổng cục Thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2093/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 15/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2093/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẠI DIỆN TỔNG CỤC THUẾ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ – BTC ngày 28/5/2007 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban và Văn phòng Tổng cục Thuế;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Đại diện Tổng cục Thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế triển khai một số nhiệm vụ công tác thuế tại các tỉnh phía Nam; thực hiện công tác thanh tra thuế, kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám định tư pháp về thuế tại các tỉnh phía Nam theo kế hoạch và phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm

1. Xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục Thuế giao;

2. Nắm tình hình và đề xuất với Tổng cục trưởng những biện pháp chỉ đạo quản lý thu và thực hiện dự toán thu ở các tỉnh phía Nam theo phân công và uỷ quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

3. Thực hiện kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám định tư pháp về thuế theo kế hoạch của Tổng cục Thuế;

4. Thực hiện công tác quản trị, tài vụ, ấn chỉ, hành chính, văn phòng tại cơ quan Đại diện;

5. Được quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành Thuế cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

6. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao.

Điều 3. Cơ cấu, tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức gồm có các phòng sau:

- Phòng Thanh tra;

- Phòng Kiểm tra nội bộ;

- Phòng Hành chính - Quản trị.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng thuộc Đại diện Tổng cục Thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đại diện Tổng cục Thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 4. Đại diện Tổng cục Thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh có Trưởng đại diện và các Phó đại diện.

Trưởng đại diện chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác được Tổng cục Thuế giao. Phó đại diện chịu trách nhiệm trước Trưởng đại diện về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng đại diện, Phó đại diện và các chức danh lãnh đạo khác của Đại diện Tổng cục Thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 1927/QĐ/TCT-TCCB ngày 31/12/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy chế làm việc của Đại diện Tổng cục Thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

-Lãnh đạo Bộ;

- Như Điều 6;

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;

- Sở Tài chính, KBNN tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TCCB.

 BỘ TRƯỞNG
 Vũ Văn Ninh

 

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 2093/QD-BTC

Hanoi, June 15, 2007

 

DECISION

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION'S REPRESENTATIVE OFFICE IN HO CHI MINH CITY

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002, defining the functions, tasks, authorities and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, authorities and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Finance Ministry's Decision No. 76/2007/QD-BTC of May 28, 2007, defining the functions, tasks, authorities and organizational structure of divisions and the office of the General Department of Taxation;
At the proposals of the General Director of Taxation and the director of  the Personnel Department,

DECIDES:

Article 1.- Position and functions

The General Department of Taxation's Representative Office in Ho Chi Minh City is an organization under the General Department of Taxation, having the functions of assisting the General Director of Taxation in performing a number of tax administration tasks in southern provinces; to carry out tax audit and internal examination, settle complaints and denunciations, and conduct tax-related judicial assessment in southern provinces under plans and assignments of the General Director of Taxation.

Article 2.- Tasks, authorities and responsibilities

1. To elaborate working plans and contents to perform tasks assigned by the General Department of Taxation;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2093/QĐ-BTC năm 2007 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đại diện Tổng cục Thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.721
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.179.0