Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2092/QĐ-BTC năm 2007 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường nghiệp vụ thuế trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2092/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 15/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2092/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG NGHIỆP VỤ THUẾ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THUẾ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trường Nghiệp vụ thuế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục thuế có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong ngành thuế; Đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến thực thi pháp luật thuế cho Người nộp thuế.

Tên giao dịch quốc tế: Vietnamese Tax College

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển Trường Nghiệp vụ thuế theo mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành thuế;

2. Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thuế; xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức;

3. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong ngành;

4. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuế;

5. Tổ chức nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thuế;

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến lĩnh vực thuế cho người nộp thuế;

7. Được liên kết, ký kết hợp đồng với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuế;

8. Được cấp chứng chỉ cho học viên sau khi kết thúc các lớp đào tạo, bồi dưỡng do trường tổ chức theo quy định của pháp luật;

9. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của trường;

10. Quản lý cán bộ, tài sản, tài chính, hành chính theo quy định của nhà nước và của ngành;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Trường nghiệp vụ thuế gồm một số phòng, khoa, bộ môn và phân hiệu.

Số lượng, chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, bộ môn và phân hiệu do Tổng cục trưởng Tổng cục thuế quy định phù hợp với quá trình phát triển của trường.

Điều 4. Trường nghiệp vụ thuế có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trường nghiệp vụ thuế có trụ sở chính tại Hà Nội và có trụ sở phân hiệu tại Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Trường nghiệp vụ thuế có Giám đốc và các Phó giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về toàn bộ hoạt động của trường Nghiệp vụ thuế; Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh lãnh đạo khác của Trường nghiệp vụ thuế thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính và của Tổng cục Thuế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định quy chế hoạt động của Trường nghiệp vụ thuế.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 413/QĐ-BTC ngày 9/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thuế trực thuộc Tổng cục Thuế.

Điều 7.  Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;

- Như Điều 7;

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;

- Sở Tài chính, KBNN tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

 No. 2092/QD-BTC

Hanoi, June 15, 2007

 

DECISION

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE TAX COLLEGE UNDER THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002, defining the functions, tasks, authorities and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, authorities and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 76/2007/QD-TTg of May 28, 2007, defining the functions, tasks, authorities and organizational structure of the General Department of Taxation under the Ministry of Finance;
At the proposals of the General Director of Taxation and the director of the Organization and Personnel Department;

DECIDES:

Article 1.- Position and functions

The Tax College is a non-business unit under the General Department of Taxation, having the functions of assisting the General Director of Taxation in training tax officers and fostering their expertise and professional skills; and training taxpayers, improving their knowledge about tax law enforcement.

International transaction name: Vietnam Tax College

Article 2.- Tasks and authorities
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2092/QĐ-BTC năm 2007 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường nghiệp vụ thuế trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.821
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.6