Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 189/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 24/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 189/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 189/2000/QĐ-BTC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT, MẶT NƯỚC, MẶT BIỂN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài ngày 11/12/1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09/6/2000;
Căn cứ Luật Đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ - CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24/2/1998 và Thông tư số 81/1999/TT-BTC ngày 30/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này.

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN QUY ĐỊNH

VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT, MẶT NƯỚC, MẶT BIỂN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số189 /2000/QĐ- BTC ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Điều 1. Đối tượng phải trả tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển.

Các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (dưới đây gọi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất, mặt nước, mặt biển (gọi chung là thuê đất) để sử dụng thực hiện dự án đều phải trả tiền thuê đất theo Bản quy định này.

Điều 2. Đối tượng không phải trả tiền thuê đất.

1. Doanh nghiệp liên doanh, các bên nước ngoài không phải trả tiền thuê đất trong các trường hợp sau:

- Các doanh nghiệp liên doanh mà bên Việt Nam góp vốn bằng tiền thuê đất;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức chia sản phẩm, mà tiền thuê đất đã được tính gộp vào phần sản phẩm được chia cho bên Việt Nam.

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không trực tiếp thuê đất của Nhà nước mà thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà kho hoặc thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng của các tổ chức kinh tế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép cho thuê lại đất.

2. Bên Việt Nam tham gia liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh có trách nhiệm xác định vốn góp liên doanh bằng tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này.

Điều 3. Đơn giá thuê đất, mặt nước, mặt biển:

1. Đất tại các đô thị:

1.1 Đất đô thị là đất nội thành phố, nội thị xã, thị trấn theo qui định tại Điều 55 Luật Đất đai. Giá cho thuê đất đô thị qui định như sau:

Đơn vị tính: USD/m2/năm

Nhóm đô thị

Mức giá tối thiểu

Mức giá tối đa

Nhóm 1:

1,00

12,00

Nhóm 2:

0,80

9,60

Nhóm 3:

0,60

7,20

Nhóm 4:

0,35

4,20

Nhóm 5:

0,18

2,16

(Danh mục các nhóm đô thị theo Phụ lục I a đính kèm)

1.2. Đối với đô thị thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, giá thuê đất được xác định bằng 50% mức quy định tại khoản 1.1 Điều này; Riêng đối với thị trấn thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, giá thuê đất được áp dụng mức tối thiểu của khung giá qui định tại khoản 1.1 Điều này, không tính các hệ số.

Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn qui định tại Mục A, Mục B Phần III Phụ lục Ib về Danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư (đính kèm Bản qui định).

1.3. Đơn giá thuê đất đô thị được xác định như sau:

Đơn giá thuê
đất 1 năm
(USD/m2/năm)

=

Mức giá tối thiểu

quy định cho

từng nhóm đô thị
(USD/m2/năm)

x

Hệ số

vị trí

x

Hệ số
kết cấu
hạ tầng

x

Hệ số ngành nghề

Các hệ số được xác định như sau:

a- Hệ số vị trí (địa điểm):

- Vị trí 1 có hệ số là 4: áp dụng cho đất có mặt tiền tiếp giáp với đường phố chính của đô thị, đầu mối giao thông trong nội đô thị, rất thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, có khả năng sinh lợi cao nhất, có giá đất thực tế cao nhất;

- Vị trí 2 có hệ số là 3: áp dụng cho đất có mặt tiền không tiếp giáp với đường phố chính hoặc đất thuộc ngõ phố trực tiếp nối với đường phố chính, thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, sinh hoạt và có khả năng sinh lợi kém vị trí 1, có giá đất thực tế thấp hơn giá đất thực tế của vị trí 1;

- Vị trí 3 có hệ số là 2: áp dụng cho đất có mặt tiền không tiếp giáp với đường phố, tương đối thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và có khả năng sinh lợi kém vị trí 2, có giá đất thực tế thấp và thấp hơn giá đất thực tế của vị trí 2;

- Vị trí 4 có hệ số là 1: áp dụng cho đất không có mặt nào tiếp giáp với đường phố, ngõ phố, kém thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, có giá đất thấp nhất trong đô thị.

Căn cứ vào qui định trên đây, tuỳ đặc điểm của từng đô thị, khi xác định đơn giá thuê đất đối với những lô đất có tiêu chuẩn nằm giữa 2 vị trí, thì được vận dụng hệ số trong khoảng giữa 2 vị trí đó.

b- Hệ số kết cấu hạ tầng:

- Hệ số 2 áp dụng cho lô đất có đủ các điều kiện sau:

+ Giao thông thuận lợi;

+ Có công trình cấp điện ở gần nơi thực hiện dự án, có thể đáp ứng được nhu cầu của dự án;

+ Có hệ thống cấp nước ở gần hàng rào công trình có thể sử dụng được cho dự án.

- Hệ số 1,7 áp dụng cho lô đất thiếu một trong các điều kiện trên.

- Hệ số 1,4 áp dụng cho lô đất thiếu 2 điều kiện trong các điều kiện trên.

- Hệ số 1 áp dụng cho lô đất thiếu cả 3 điều kiện trên.

c. Hệ số ngành nghề:

- Nhóm 1 có hệ số là 1,0: áp dụng cho các ngành nghề không thuộc các ngành nghề nói tại nhóm 2 dưới đây;

- Nhóm 2 có hệ số là 1,5: áp dụng cho các ngành thương mại và du lịch, khách sạn, nhà hàng, cho thuê tài chính, tư vấn, môi giới, kinh doanh bất động sản (trừ kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê), tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán;

Trường hợp dự án hoạt động với nhiều ngành nghề có hệ số khác nhau, thì căn cứ vào diện tích đất sử dụng cho từng ngành nghề, tính đơn giá thuê đất cho từng ngành nghề để xác định đơn giá thuê đất chung; Nếu không xác định được đất sử dụng cho từng ngành nghề, thì hệ số ngành nghề tính cho diện tích thuê đất của cả dự án là hệ số của ngành nghề kinh doanh chính của dự án.

1.4. Đối với đất trước đây không phải là đất đô thị, nay thuộc đất đô thị do việc thành lập hoặc sát nhập vào các quận, phường, thị trấn mới, thì trong vòng 5 năm đầu, kể từ năm có Quyết định thành lập, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thể quyết định mức giá thuê đất theo mức giá thuê đất trước khi có quyết định thành lập hoặc sát nhập vào quận mới, phường mới, thị trấn mới; Sau đó, thực hiện điều chỉnh cho phù hợp với mức độ phát triển cơ sở hạ tầng.

2. Đất không phải đô thị:

Đất không phải đô thị là đất không thuộc phạm vi qui định tại khoản 1 Điều này, giá thuê đất qui định như sau:

2.1. Đối với đất khu dân cư, đất chuyên dùng, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất chưa sử dụng (có khả năng dùng vào sản suất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối).

a) Đối với đất của các xã tiếp giáp với nội đô thị :

ĐVT: USD/m2/năm

Loại xã

Mức giá

tối thiểu

Mức giá

tối đa

1. Xã tiếp giáp với nội đô thị nhóm 1.
2. Xã tiếp giáp với nội đô thị nhóm 2.

0,18

0,10

1,08

0,60

b) Các vùng còn lạị:

ĐVT: USD/m2/năm

Loại xã

Mức giá

tối thiểu

Mức giá

tối đa

- Đồng bằng

- Trung du

- Miền núi

0,060

0,030

0,010

0,360

0,180

0,060

c) Xã đồng bằng thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, được áp dụng mức giá của xã trung du.

d) Đơn giá cho thuê đất không phải đô thị được xác định như sau:

Đơn giá thuê đất 1 năm
(USD/m2/năm)

=

Mức giá tối thiểu quy định cho từng loại xã
(USD/m2/năm)

x

Hệ

số

vị trí

x

Hệ số

kết cấu hạ tầng

2.2 Các hệ số được qui định như sau:

a- Hệ số vị trí (địa điểm):

+ Vị trí 1 có hệ số là 3: áp dụng cho lô đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với đô thị, đầu mối giao thông, ven trục đường giao thông chính, tiếp giáp khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, sinh hoạt và có khả năng sinh lợi cao nhất, có giá đất thực tế cao nhất;

+ Vị trí 2 có hệ số là 2: áp dụng cho lô đất không thuộc vị trí 1và 3;

+ Vị trí 3 có hệ số là 1: áp dụng cho lô đất xa đường giao thông, kém thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch và sinh hoạt, có giá đất thực tế trung bình thấp nhất.

Đối với những lô đất có tiêu chuẩn nằm giữa 2 vị trí thì được vận dụng hệ số trong khoảng giữa 2 vị trí đó.

b- Hệ số kết cấu hạ tầng:

- Hệ số 2 áp dụng cho lô đất có đủ các điều kiện sau:

+ Giao thông thuận lợi;

+ Có công trình cấp điện ở gần nơi thực hiện dự án, có thể đáp ứng nhu cầu của dự án;

+ Có hệ thống cấp nước ở gần hàng rào công trình, có thể sử dụng được cho dự án.

- Hệ số 1,5 áp dụng cho lô đất thiếu từ 1 đến 2 điều kiện trong các điều kiện trên.

- Hệ số 1 áp dụng cho lô đất thiếu cả 3 điều kiện trên.

c- Hệ số ngành nghề: không tính hệ số ngành nghề.

2.3. Đối với đất không thuộc đô thị, hiện chưa phải là đất khu dân cư, không phải đất chuyên dùng, mà đất đó nếu có đầu tư cải tạo mới có thể dùng được vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, thì đơn giá thuê đất được tính từ 50 đến 600 USD/ha/năm và mức giá thuê đất cụ thể của từng dự án được xác định theo qui định tại Khoản 2.1 và 2.2 Điều này. Riêng đối với đất tại các vùng núi đá, đồi trọc, đất xấu khó sử dụng; nếu sử dụng cho các dự án không phải là sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch, thương mại, khai thác khoáng sản, thì đơn giá thuê đất được tính từ 30 đến 100 USD/ha/năm.

2.4. Trường hợp sử dụng đất cho các dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản thì đơn giá thuê đất được tính bằng 50% mức giá qui định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

3. Giá thuê mặt nước, mặt biển.

3.1. Mặt nước sông, hồ, vịnh có đơn giá tiền thuê từ 75 USD đến 525 USD/ha/năm. Riêng đối với những công trình kiến trúc xây dựng trên mặt nước thuộc nội đô thị, thì áp dụng đơn giá thuê đất đối với đất đô thị qui định tại Khoản 1 Điều này.

3.2. Mặt biển có đơn giá tiền thuê từ 150 USD đến 600 USD/km2/năm. Đối với trường hợp thuê có diện tích sử dụng không cố định thì áp dụng mức tiền thuê từ 1.500 USD đến 7.500 USD /km2/ năm.

4. Giá thuê đất tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Giá thuê đất tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được tính bằng 80% mức qui định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

5. Đối với các dự án sau đây, giá thuê đất được tính theo mức giá tối thiểu quy định cho từng loại đất, không tính các hệ số.

- Dự án không sử dụng mặt đất (không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên mặt đất), nhưng sử dụng không gian trên mặt đất (trừ hoạt động hàng không), như xây dựng cầu vượt, băng tải và các trường hợp tương tự khác;

- Các dự án khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản có sử dụng đất thường xuyên.

- Các dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân (kể cả công nhân người nước ngoài), trường học, bệnh viện, cơ sở nghiên cứu khoa học và các công trình hạ tầng khác ngoài hàng rào khu công nghiệp.

6. Các trường hợp sau đây không phải nộp tiền thuê đất:

- Các hoạt động khảo sát, thăm dò khoáng sản, xây dựng công trình ngầm không ảnh hưởng tới hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đang sử dụng; nhưng phải bồi thường thiệt hại do hoạt động của dự án gây ra theo quy định của Luật Khoáng sản;

- Hoạt động khai thác khoáng sản trong lòng đất không sử dụng đất mặt; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của Luật Khoáng sản.

Điều 4. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thuê đất.

Tổ chức, cá nhân thuê đất ngoài việc phải trả tiền thuê đất theo đơn giá thuê đất tại Bản qui định này, còn phải chi trả toàn bộ chi phí đền bù thiệt hại về đất và tài sản gắn liền với đất của người có đất bị thu hồi để cho mình thuê theo qui định của Pháp luật Việt nam.

Điều 5. Điều chỉnh giá thuê đất.

Giá thuê đất cho mỗi dự án được ổn định ít nhất 5 năm. Khi điều chỉnh tăng thì mức tăng không vượt quá 15% của mức qui định lần trước, nếu dự án thuê đất chưa đủ 5 năm kể từ thời điểm xác định giá thuê lần trước thì vẫn áp dụng giá thuê đất hiện tại đến khi đủ 5 năm mới tính lại theo mức giá mới.

Việc điều chỉnh tăng giá thuê đất không áp dụng cho các trường hợp:

1. Trả một lần ngay từ đầu cho suốt thời hạn hoạt động của dự án, mà tại thời điểm điều chỉnh đã xác định xong đơn giá thuê đất và đã trả trước tiền thuê đất;

2. Trả trước tiền thuê đất một lần cho từng thời hạn nhiều năm ngay từ năm đầu của từng thời hạn thuê đất, mà trong thời hạn đó có điều chỉnh tăng tiền thuê đất;

3. Bên Việt Nam được Nhà nước cho phép sử dụng tiền thuê đất góp vốn liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài, mà tại thời điểm điều chỉnh đã xác định xong đơn giá thuê đất.

Điều 6. Thẩm quyền xác định giá thuê đất.

Căn cứ vào Bản quy định này, theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định đơn giá thuê đất hoặc điều chỉnh đơn giá thuê đất cho từng dự án.

Trường hợp có ý kiến khác nhau về đơn giá thuê đất giữa người thuê đất với cơ quan có thẩm quyền quyết định đơn giá thuê đất thì quyết định giải quyết của Bộ Tài chính là quyết định cuối cùng.

Điều 7. Thời điểm tính tiền thuê đất.

Thời điểm tính tiền thuê đất là thời điểm doanh nghiệp được bàn giao đất để sử dụng.

Điều 8. Miễn, giảm tiền thuê đất.

1. Các dự án đầu tư theo qui chế Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) hoặc Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO) hoặc Xây dựng - Chuyển giao (BT) được miễn, giảm tiền thuê đất theo qui định của Chính phủ.

2. Miễn tiền thuê đất trong thời gian dự án xây dựng cơ bản. Trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì thời gian xây dựng cơ bản được tính cho từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó, nếu không tính riêng được thì tính theo hạng mục có tỷ trọng vốn đầu tư lớn nhất.

Đối với các dự án trồng rừng, trong thời gian kinh doanh còn được giảm 90% số tiền thuê đất phải nộp.

3. Miễn tiền thuê đất phải nộp kể từ ngày xây dựng cơ bản hoàn thành đưa dự án vào hoạt động như sau:

3.1- Bẩy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, dự án thuộc Danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư và dự án khuyến khích đầu tư.

3.2- Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, dự án khuyến khích đầu tư, địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn thực hiện theo qui định tại Phụ lục I b (đính kèm Bản qui định).

4- Đối với dự án mà trong cùng thời gian được hưởng nhiều mức giảm hoặc miễn tiền thuê đất qui định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì chỉ được hưởng mức miễn hoặc giảm cao nhất.

5. Đối với dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tạm ngừng xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất như sau:

5.1- Dự án phải tạm ngừng xây dựng cơ bản thì được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng dự án đó trong thời gian tạm ngừng xây dựng theo sự xác nhận của Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư.

5.2- Dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh theo sự xác nhận của Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư.

6. Trường hợp nộp trước tiền thuê đất 01 lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu, thì được giảm tiền thuê đất như sau:

6.1- Nộp cho 5 năm thì được giảm 5% số tiền thuê đất của 5 năm đó, nộp cho thời hạn thuê đất trên 5 năm, thì cứ mỗi năm tăng thêm được giảm cộng thêm 1% tổng số tiền thuê đất phải nộp của thời gian đó (nộp cho 6 năm được giảm 6%, nộp cho 7 năm được giảm 7% …), nhưng tổng mức giảm không vượt quá 25% số tiền thuê đất phải nộp của thời gian đó; Trường hợp nộp tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất trên ba mươi (30) năm thì được giảm 30% số tiền thuê đất phải nộp.

6.2- Dự án đã được giảm hoặc miễn tiền thuê đất theo qui định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5 Điều này nếu thuộc đối tượng nộp tiền thuê đất 1 lần thì được giảm tiếp tiền thuê đất qui định tại tiết 6.1 Khoản 6 Điều này. Số tiền thuê đất giảm tiếp được tính bằng tỷ lệ (%) theo qui định trên số tiền thuê đất phải nộp của lần đó.

7. Việc thực hiện giảm, miễn tiền thuê đất theo quyết định này được áp dụng đối với tất cả các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với các dự án đã cấp giấy phép đầu tư đang trong thời kỳ XDCB được giảm tiền thuê đất theo qui định tại Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24/2/1998 thì nay được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất theo qui định tại Khoản 2 điều này cho thời gian XDCB còn lại.

Đối với dự án đã đi vào hoạt động kể từ ngày xây dựng cơ bản hoàn thành cho đến thời điểm quyết định này có hiệu lực mà vẫn còn thời gian được hưởng miễn tiền thuê đất qui định tại Khoản 3 Điều này thì được miễn tiền thuê đất cho thời gian được miễn tiền thuê đất còn lại.

Điều 9. Quy định về nộp tiền thuê đất.

1. Việc nộp tiền thuê đất quy định như sau:

1.1 Doanh nghiệp phải nộp tờ kê khai nộp tiền thuê đất (Phụ lục D đính kèm Quyết định này) và các chứng từ liên quan cho cơ quan thu tiền thuê đất chậm nhất là 1 tháng kể từ thời điểm tính tiền thuê đất theo qui định tại Điều 7 của Bản qui định này.

1.2. Căn cứ tính tiền thuê đất là diện tích đất được thuê, thời hạn thuê và đơn giá thuê đất. Trong đó:

- Diện tích tính tiền thuê đất là diện tích đất thực tế bàn giao;

- Thời hạn thuê đất là thời hạn được ghi trong quyết định cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Đơn giá thuê đất được xác định theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Điều 6 của bản quy định này.

1.3. Tiền thuê đất được tính theo năm. Riêng năm đầu tiên và năm cuối cùng của thời hạn thuê đất được tính cho số tháng thực tế sử dụng trong năm.

1.4. Tiền thuê đất của mỗi năm được nộp 2 lần, mỗi lần nộp 50% số tiền thuê đất phải nộp và nộp chậm nhất vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm.

1.5. Tiền thuê đất được nộp bằng đô la Mỹ (USD) hoặc bằng tiền Việt Nam (VNĐ); Nếu nộp bằng tiền Việt Nam thì quy đổi ra đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng của đồng VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm nộp tiền.

1.6. Tiền thuê đất được nộp vào Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước do cơ quan thu qui định và theo Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành. Trường hợp nộp thừa hoặc được hoàn lại số tiền thuê đất đã nộp thì được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của kỳ tiếp theo, nếu không có kỳ tiếp theo thì Ngân sách Nhà nước thoái trả số tiền nộp thừa hoặc tiền được hoàn.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác với các tổ chức của Việt Nam được phép thuê đất của Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở, thì phải trả tiền thuê đất cho tới khi bán nhà. Các tổ chức, cá nhân mua nhà ở có trách nhiệm trả tiền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê thì phải trả tiền thuê đất cho đến hết thời hạn thuê đất theo hợp đồng thuê đất

Điều 10. Tiền thuê đất đối với một số trường hợp đặc biệt.

1. Trong trường hợp đặc biệt đối với đất thuộc trung tâm đô thị có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế thương mại, nếu thoả thuận được với bên nước ngoài, thì đơn giá thuê đất có thể được ấn định với mức cao hơn giá thuê đất của đô thị đó tại bản qui định này.

2. Tổ chức bên Việt Nam được Nhà nước cho phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất (tiền thuê đất) để góp vốn liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, thì giá thuê đất do các bên thoả thuận, nhưng không được thấp hơn đơn giá thuê đất tại Bản quy định này.

2.1- Tổ chức được Nhà nước cho thuê đất được sử dụng giá trị quyền sử dụng đất (tiền thuê đất) góp vốn liên doanh với nước ngoài, thì số tiền thuê đất góp vốn liên doanh là phần vốn của Nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp (Bên Việt Nam) và doanh nghiệp phải trả tiền sử dụng vốn theo qui định hiện hành. Thời điểm tính và nộp tiền sử dụng vốn được tính từ thời điểm sử dụng tiền thuê đất góp vốn liên doanh.

Riêng đối với tổ chức được Nhà nước cho thuê đất và đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đất, khi được Nhà nước cho phép dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh, thì giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh là vốn của tổ chức.

2.2- Tổ chức đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác hoặc đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền đó không có nguồn gốc từ Ngân sách nhà nước hoặc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng không phải là đất do Nhà nước cho thuê, khi được phép dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh thì phần vốn góp này là của tổ chức (doanh nghiệp). Tổ chức có đất góp vốn liên doanh hàng năm phải nộp thuế sử dụng đất cho Nhà nước theo qui định của Pháp luật hiện hành.

2.3- Đối với tổ chức khi được Nhà nước cho thuê đất phải đền bù thiệt hại, thì giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh còn bao gồm cả chi phí đền bù thiệt hại về đất.

3. Các trường hợp trước đây được phép dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh, thì nay giá trị tiền sử dụng đất (tiền thuê đất) tính trong cả thời hạn góp vốn liên doanh được chuyển thành vốn của Nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp hoặc vốn của doanh nghiệp theo qui định tại Khoản 2 Điều này. Thời điểm tính và nộp tiền sử dụng vốn thực hiện theo qui định tại Khoản 2.1 Điều này.

3.1- Đối với tổ chức thuộc đối tượng qui định tại Khoản 2.1 Điều này; nếu đã trả tiền thuê đất cho Nhà nước thì số tiền thuê đất đã trả được trừ vào số tiền sử dụng vốn phải nộp của cả thời gian sử dụng tiền thuê đất góp vốn liên doanh; Nếu còn nợ tiền thuê đất thì nay được chuyển sang nộp tiền sử dụng vốn cho cả thời gian còn nợ tiền thuê đất;

3.2- Đối với tổ chức thuộc đối tượng qui định tại Khoản 2.2 Điều này; nếu đã trả tiền thuê đất cho Nhà nước thì số tiền thuê đất đã trả được trừ vào số tiền thuế sử dụng đất phải nộp tính từ thời điểm được bàn giao đất sử dụng; nếu còn nợ tiền thuê đất thì nay được chuyển sang nộp thuế sử dụng đất cho cả thời gian còn nợ tiền thuê đất.

Điều 11. Quy định về xử lý vi phạm; khen thưởng và giải quyết khiếu nại.

1. Xử lý vi phạm.

- Những vi phạm các qui định về đăng ký, kê khai, nộp tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển bị xử phạt theo qui định tại Nghị định số 22/CP ngày 17 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;

- Không nộp tiền thuê đất, tiền phạt đúng hạn,thì mỗi ngày chậm nộp bị phạt 0,2% số tiền chậm nộp.

2. Khiếu nại:

Doanh nghiệp có quyền khiếu nại những vấn đề có liên quan đến tiền thuê đất (trừ những vấn đề liên quan đến việc xác định diện tích đất được thuê) với cơ quan quyết định giá thuê đất và thu tiền thuê đất.

Trường hợp không đồng ý với quyết định của UBND, cơ quan có thẩm quyền thu tiền thuê đất, thì có quyền khiếu nại lên Bộ Tài chính. Cơ quan nhận đơn khiếu nại có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại; trường hợp phức tạp thì thời hạn giải quyết tối đa không quá 45 ngày. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ Tài chính là Quyết định cuối cùng.

3. Tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng hoặc làm thất thoát tiền thuê đất thì phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm dụng, thất thoát và tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Người có công phát hiện các hành vi vi phạm quy định tại Bản quy định này, thì được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh qui định này;

2. Tổng cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo Cục thuế các địa phương tổ chức thu tiền thuê đất; thu tiền sử dụng vốn; xác định số tiền thuê đất đã nộp để trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp; xác định số tiền thuê đất còn nợ để thực hiện thu tiền sử dụng vốn đối với thời gian còn nợ tiền thuê đất.

Cục trưởng Cục thuế quyết định việc miễn giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 8 của Bản quy định này.

3. Sở Tài chính- Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm:

- Xác định đơn giá thuê đất trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định;

- Xác định giá trị quyền sử dụng đất vốn góp liên doanh và phần vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất của Nhà nước tại doanh nghiệp; Kể cả các trường hợp đã thuê đất, đã ký hợp đồng giao nhận nợ tiền thuê đất, nay chuyển thành vốn góp liên doanh.

- Định kỳ báo cáo đơn giá thuê đất của các dự án đã cấp phép đầu tư tại địa phương với Bộ Tài chính.

4. Đơn giá thuê đất, mặt nước, mặt biển qui định tại Bản qui định này được áp dụng cho tất cả các dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ đất nước Việt Nam.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với những dự án đã xác định đơn giá thuê đất mà cao hơn đơn giá thuê đất qui định tại Bản qui định này theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các vướng mắc trong quá trình thực hiện được phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

PHỤ LỤC 1A

I- DANH MỤC CÁC ĐÔ THỊ PHÂN THEO NHÓM:

Nhóm 1: Nội thành của thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhóm 2: Nội thành của thành phố: Vũng Tàu, Biên Hoà, Hải Phòng.

Nhóm 3: Nội thành của thành phố, thị xã và thị trấn sau:

1- Hạ Long

2- Gia Lâm

3- Văn Điển (Thanh trì)

4- Cầu Diễn (Từ liêm)

5- Hà Đông

6- Đức Giang

7- Huế

8- Đà Nẵng

9- Nha trang

10- Nhà Bè

11- Hóc Môn

12- Bình Chánh

13- Thủ Dầu Một

Nhóm 4: Nội thành phố, thị xã và thị trấn sau:

1- Đông anh

2- Yên Viên

3- Văn Lâm, Phú Thuỵ

(Hưng Yên)

4- Bắc Ninh

5- Hải Dương

6- Sóc Sơn

7- Phủ lý

8- Nam Định

9- Đồ Sơn

10- Ninh Bình

11- Vinh

12- Phúc Yên

13- Việt Trì

14- Tân An

15- Quy Nhơn

16- Thanh Hoá

17- Đà Lạt

18- Cần Thơ

19- Mỹ Tho

20- Bà Rịa

Nhóm 5: Nội các thành phố, thị xã, thị trấn còn lại

PHỤ LỤC 1B

(Ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài)

I. DANH MỤC DỰ ÁN ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

- Sản xuất, chế biến xuất khẩu từ 80% sản phẩm trở lên;

- Chế biến nông sản, lâm sản (trừ gỗ), thuỷ sản từ nguồn nguyên liệu trong nước xuất khẩu 50% sản phẩm trở lên;

- Sản xuất các loại giống mới có chất lượng và có hiệu quả kinh tế cao;

- Nuôi trồng nông, lâm, thủy sản;

- Sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm; ứng dụng công nghệ mới về sinh học; công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông;

- Công nghiệp kỹ thuật cao;

- Đầu tư vào nghiên cứu phát triển;

- Sản xuất thiết bị xử lý chất thải;

- Sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh;

- Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xử lý chất thải;

- Đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT.

II. DANH MỤC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

- Sản xuất, chế biến xuất khẩu từ 50% sản phẩm trở lên;

- Sản xuất, chế biến xuất khẩu từ 30% sản phẩm trở lên và sử dụng nhiều nguyên liệu, vật tư trong nước (có giá trị từ 30% chi phí sản xuất trở lên);

- Sử dụng nhiều lao động và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên sẵn có ở Việt Nam;

- Chế biến nông sản, lâm sản (trừ gỗ), thủy sản;

- Bảo quản thực phẩm; bảo quản nông sản sau thu hoạch;

- Thăm dò; khai thác và chế biến sâu khoáng sản;

- Phát triển công nghiệp hoá dầu; xây dựng, vận hành đường ống dẫn dầu, dẫn khí, kho, cảng dầu;

- Sản xuất thiết bị, cụm chi tiết trong khai thác dầu khí, mỏ, năng lượng; sản xuất thiết bị nâng hạ cỡ lớn;

- Sản xuất thép cao cấp, hợp kim, kim loại mầu, kim loại đặc biệt, phôi thép, sắt xốp dùng trong công nghiệp;

- Sản xuất các máy công cụ gia công kim loại, thiết bị luyện kim;

- Chế tạo thiết bị cơ khí chính xác, thiết bị kiểm tra, kiểm soát an toàn, sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại;

- Sản xuất khí cụ điện trung, cao thế;

- Sản xuất các loại động cơ diezen có công nghệ, kỹ thuật tiên tiến; sản xuất máy, phụ tùng ngành động lực, thủy lực, máy áp lực;

- Sản xuất phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy; sản xuất, lắp ráp thiết bị, xe máy thi công xây dựng; sản xuất thiết bị kỹ thuật cho ngành vận tải;

- Đóng tàu thủy; sản xuất thiết bị phụ tùng cho các tàu vận tải, tàu đánh cá;

- Sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông;

- Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, công nghệ tin học;

- Sản xuất thiết bị, phụ tùng, máy nông nghiệp, thiết bị tưới tiêu;

- Sản xuất các loại nguyên liệu thuốc trừ sâu bệnh;

- Sản xuất các loại hoá chất cơ bản, hoá chất tinh khiết, thuốc nhuộm, các loại hoá chất chuyên dùng;

- Sản xuất nguyên liệu chất tẩy rửa, phụ gia cho ngành hóa chất;

- Sản xuất xi măng đặc chủng, vật liệu composit, vật liệu cách âm, cách điện, cách nhiệt cao, vật liệu tổng hợp thay gỗ, vật liệu chịu lửa, chất dẻo xây dựng, sợi thủy tinh;

- Sản xuất các loại vật liệu xây dựng nhẹ;

- Sản xuất bột giấy;

- Sản xuất tơ, sợi các loại, vải đặc biệt dùng trong ngành công nghiệp;

- Sản xuất nguyên liệu cao cấp để sản xuất giầy, dép, quần áo xuất khẩu;

- Sản xuất bao bì cao cấp phục vụ hàng xuất khẩu;

- Sản xuất thiết bị y tế trong công nghệ phân tích và công nghệ chiết xuất trong y học;

- Sản xuất nguyên liệu thuốc, sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế;

- Cải tạo, phát triển nguồn năng lượng;

- Vận tải khách công cộng;

- Xây dựng, cải tạo cầu, đường bộ, sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, đường sắt;

- Xây dựng nhà máy sản xuất nước, hệ thống cấp thoát nước;

- Xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

III. DANH MỤC ĐỊA BÀN KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

Số TT

Tỉnh/thành phố

Mục A:
Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Mục B:
Địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Hà Giang

Toàn bộ các huyện và thị xã

2

Cao Bằng

Toàn bộ các huyện và thị xã

3

Lai Châu

Toàn bộ các huyện và thị xã

4

Lào Cai

Toàn bộ các huyện và thị xã

5

Sơn La

Toàn bộ các huyện và thị xã

6

Bắc Kạn

Toàn bộ các huyện và thị xã

7

Tuyên Quang

Toàn bộ các huyện và thị xã

8

Lạng Sơn

Toàn bộ các huyện và thị xã

9

Yên Bái

Toàn bộ các huyện và thị xã

10

Thái Nguyên

Toàn bộ các huyện, thị xã và thành phố Thái Nguyên

11

Bắc Giang

Toàn bộ các huyện và thị xã

12

Vĩnh Phúc

Các huyện: Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên

Các huyện không thuộc mục A

13

Phú thọ

Toàn bộ các huyện, thị xã và thành phố Việt Trì

14

Hoà Bình

Toàn bộ các huyện và thị xã

15

Bắc Ninh

Các huyện: Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành

16

Hà Nội

Huyện Sóc Sơn

17

Hà Tây

Các huyện: Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, ứng Hoà

18

Quảng Ninh

Các huyện: Ba Chẽ, Bình Liêu, Quảng Hà, Hoành Bồ, Tiên Yên, Đông Triều và thị xã Móng Cái

Huyện Yên Hưng và các thị xã: Cẩm Phả, Uông Bí

19

Hải Phòng

Các huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng

20

Hải Dương

Huyện Chí Linh

Toàn bộ các huyện không thuộc mục A

21

Hưng Yên

Toàn bộ các huyện và thị xã

22

Thái Bình

Toàn bộ các huyện và thị xã

23

Hà Nam

Toàn bộ các huyện và thị xã

24

Nam Định

Toàn bộ các huyện và thành phố Nam Định

25

Ninh Bình

Các huyện: Nho Quan, Yên Mô, Gia Viễn

Thị xã Tam Điệp và các huyện không thuộc mục A

26

Thanh Hoá

Các huyện: Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hoá, Bá Thước, Ngọc Lặc, Như Xuân, Cẩm Thuỷ, Thạch Thành, Quan Sơn, Mường Lát

Các huyện không thuộc mục A

27

Nghệ An

Các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Đô Lương.

Thị xã Cửa Lò và các huyện không thuộc mục A

28

Hà Tĩnh

Toàn bộ các huyện

Thị xã Hà Tĩnh

29

Quảng Bình

Toàn bộ các huyện

Thị xã Đồng Hới

30

Quảng Trị

Thị xã Quảng Trị và các huyện

Thị xã Đông Hà

31

Thừa Thiên Huế

Toàn bộ các huyện

Thành phố Huế

32

Đà Nẵng

Huyện Hòa Vang và các quận: Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu

33

Quảng Nam

Toàn bộ các huyện và thị xã Hội An

Thị xã Tam Kỳ

34

Quảng Ngãi

Toàn bộ các huyện

Thị xã Quảng Ngãi

35

Bình Định

Toàn bộ các huyện

Thành phố Quy Nhơn

36

Phú Yên

Toàn bộ các huyện

Thị xã Tuy Hoà

37

Khánh Hoà

Các huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh

Các huyện không thuộc mục A

38

Bình Thuận

Toàn bộ các huyện

Thị xã Phan Thiết

39

Ninh Thuận

Toàn bộ các huyện

Thị xã Phan Rang

40

Kon Tum

Toàn bộ các huyện và thị xã

41

Gia Lai

Toàn bộ các huyện và thị xã

42

Đắk Lắk

Toàn bộ các huyện và thành phố Buôn Ma Thuột

43

Lâm Đồng

Toàn bộ các huyện, thị xã và thành phố Đà Lạt

44

Đồng Nai

Các huyện: Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc

45

Bình Phước

Toàn bộ các huyện và thị xã

46

Bình Dương

Các huyện: Bến Cát, Phú Giáo, Tân Uyên, Dầu Tiến

47

Tây Ninh

Toàn bộ các huyện

48

Thành phố Hồ Chí Minh

Các huyện Cần Giờ, Củ Chi.

49

Bà Rịa - Vũng Tàu

Các huyện: Long Đất, Xuyên Mộc

50

Long An

Toàn bộ các huyện

Thị xã Tân An

51

Đồng Tháp

Toàn bộ các huyện và thị xã

52

Tiền Giang

Toàn bộ các huyện và thị xã

Thành phố Mỹ Tho

53

Bến Tre

Toàn bộ các huyện và thị xã

54

Vĩnh Long

Toàn bộ các huyện và thị xã

55

Trà Vinh

Toàn bộ các huyện và thị xã

56

An Giang

Toàn bộ các huyện và Thành phố Long Xuyên

57

Cần Thơ

Toàn bộ các huyện và thị xã

Thành phố Cần Thơ

58

Sóc Trăng

Toàn bộ các huyện và thị xã

59

Bạc Liêu

Toàn bộ các huyện và thị xã

60

Cà Mau

Toàn bộ các huyện và thị xã

61

Kiên Giang

Toàn bộ các huyện và thị xã

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 189/2000/QD-BTC

Hanoi, November 24, 2000

 

DECISION

ISSUING THE REGULATION ON THE LAND, WATER SURFACE AND SEA SURFACE RENTS APPLICABLE TO FORMS OF FOREIGN INVESTMENT IN VIETNAM

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Law on Foreign Investment in Vietnam of December 11, 1996 and the June 9, 2000 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Foreign Investment in Vietnam;
Pursuant to the Land Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Land Law;
Pursuant to the Government’s Decree No.24/2000/ND-CP of July 31, 2000 detailing the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam;
At the proposal of the director of the Public Property Management Department,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on the land, water surface and sea surface rents applicable to forms of foreign investment in Vietnam.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing and replaces the Finance Minister’s Decision No. 179/1998/QD-BTC of February 24, 1998 and Circular No.81/1999/TT-BTC of June 30, 1999.

Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies and agencies attached to the Government as well as the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall, depending on their respective functions, tasks and powers, have to direct the concerned units to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Nguyen Thi Kim Ngan

 

REGULATION

ON THE LAND, WATER SURFACE AND SEA SURFACE RENTS APPLICABLE TO FORMS OF FOREIGN INVESTMENT IN VIETNAM
(Issued together with the Finance Minister’s Decision No. 189/2000/QD-BTC of November 24, 2000)

Article 1.- Payers of land, water surface or sea surface rents

Joint-venture enterprises, enterprises with 100% of foreign capital and parties to business cooperation contracts (hereafter referred to as foreign invested enterprises) which are leased land, water surface or sea surface by the Vietnamese State (collectively referred to as land lease) for project execution shall have to pay land rents according to this Regulation.

Article 2.- Non-payers of land rents

1. Joint-venture enterprises and foreign parties shall not have to pay land rents in the following cases:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Business cooperation contracts in the product-sharing form under which the land rent is already included in the portion of products to be shared to the Vietnamese parties.

- Foreign invested enterprises which do not rent land directly from the State but rent workshops, offices, warehouses or sub-rent land with infrastructure already built thereon from economic organizations licensed to sub-lease land by the competent State agencies.

2. The Vietnamese parties to joint ventures or business cooperation contracts shall have to determine the capital contribution to joint ventures with land rents according to the provisions of this Decision.

Article 3.- The land, water surface and sea surface rent rates:

1. Urban land:

1.1. Urban land is the land in the inner cities, provincial towns and district towns as prescribed in Article 55 of the Land Law. The urban land rent rates are prescribed as follows:

Calculation unit: USD/m2/year

Category of urban land

Minimum rent rate

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Category 1:

1.00

12.00

Category 2:

0.80

9.60

Category 3:

0.60

7.20

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.35

4.20

Category 5:

0.18

2.16

1.2. For urban land in areas with extremely difficult socio-economic conditions, the land rent rates shall be equal to 50% of the rates prescribed in Clause 1.1 of this Article. Particularly for district towns in areas with difficult or extremely difficult socio-economic conditions, the applicable land rent rates shall be the minimum rates of the rate bracket prescribed in Clause 1.1 of this Article, without calculating coefficients.

The areas with difficult or extremely difficult socio-economic conditions are specified in Sections A and B, Part III of Appendix Ib on the List of the areas where investment is encouraged (not printed herein).

1.3. The urban land rent rate is determined as follows:

      The                The minimum                                                                         The
    annual                  rent rate                    The                       The                 production-
      land      =       prescribed for     x      location      x      infrastructure    x       business
   rent rate           each urban land         coefficient             coefficient                  line
    (USD/                 category                                                                       coefficient
   m2/year)            (USD/m2/year)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The location (site) coefficient:

- The coefficient of 4 shall apply to Location 1 land lots with their frontages facing major urban thoroughfares and with locations adjacent to intra-municipal communication links, which are very convenient for production, business and daily-life activities and capable of yielding the highest profits and have the actual highest land price;

- The coefficient of 3 shall apply to Location 2 land lots with their frontages not facing major thoroughfares or land plots in alleys directly linking to the main streets, which are convenient for production, business, service and tourist activities as well as for daily life, capable of yielding less profits than Location 1 land and have an actual land price lower than the actual price of Location 1 land;

- The coefficient of 2 shall apply to Location 3 land lots with their frontages not facing streets, which are relatively convenient for production, business and daily-life activities, capable of yielding profits less than Location 2 land and have an actual land price lower than the actual price of Location 2 land;

- The coefficient of 1 shall apply to Location 4 land lots without any sides facing any street or alley, which are less convenient for production, business and daily-life activities and have the lowest land price in urban areas.

On the basis of the above-mentioned provisions and depending on the characteristics of each urban area, when determining land rent rates for those land lots that have conditions falling in between the conditions of two kinds of location, a coefficient in between the two coefficients of these two kinds of location may be applied.

b/ The infrastructure coefficient:

- The coefficient of 2 shall apply to land lots that fully meet the following conditions:

+ Convenient communications;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ With water supply systems near the project’ fences which can be used for the projects.

- The coefficient of 1.7 shall apply to land lots that lack one of the above-mentioned conditions.

- The coefficient of 1.4 shall apply to land lots that lack two of the above-mentioned conditions.

- The coefficient of 1 shall apply to land lots that lack all of the three above-mentioned conditions.

c/ The production-business line coefficient:

- The coefficient of 1.0 shall apply to Group 1 production-business lines other than those mentioned in Group 2 below;

- The coefficient of 1.5 shall apply to Group 2 production-business lines, including trade and tourism, hotels, restaurants, financial leasing, consultancy, brokerage, real estate (except for infrastructure businesses and construction of dwelling houses for sale or lease), finance, banking, insurance and auditing;

In cases where a project involves various production-business lines with different coefficients, the land rent rate shall be calculated for each production-business line on the basis of the land area used for such line so as to determine the aggregate land rent rate. If the land area used for each production-business line cannot be determined, the production-business line coefficient applicable to the total land area rented by the project shall be the coefficient of the project’s principal production-business line.

1.4. For the land used to be the non-urban land, which now becomes urban land due to the establishment or merger of urban districts, wards or district townships, within 5 years from the year the establishment decision is issued, the president of the provincial-level People’s Committee may decide the land rent rates applicable thereto according to the pre-establishment or pre-merger land rent rates, then adjust such rates in conformity with the infrastructure development level.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Non-urban land is the land not defined in Clause 1 of this Article, the non-urban land rent rates are prescribed as follows:

2.1. For residential land, special-purpose land, agricultural land, forestrial land, land with water surface for aquaculture, unused land (which can be used for agriculture, forestry, aquaculture or salt-making).

a/ For land of rural communes adjacent to inner urban areas:

Calculation unit: USD/m2/year

b/ Remaining areas:

Calculation unit: USD/m2/year

Category of communes

Minimum rent rate

Maximum rent rate

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.060

0.360

- Midland

0.030

0.180

- Mountain

0.010

0.060

c/ Plain communes in areas with difficult or extremely difficult socio-economic conditions may apply the rent rates for the midland communes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.  The annual           The minimum
   non-urban               rent rate                   The                     The
    land rent      =    prescribed for     x     location     x     infrastructure
  rate (USD/           each category         coefficient           coefficient
    m2/year)             of communes

2.2 The coefficients are prescribed as follows:

a/ The location (site) coefficient:

+ The coefficient of 3 shall apply to Location 1 land lots that have at least one side adjacent to an urban area, to key communication links or along a major axis road or adjacent to an industrial zone, a trading or service area, which are convenient for production, business, service and tourist as well as daily-life activities, and capable of yielding highest profits and with the highest actual land price;

+ The coefficient of 2 shall apply to Location 2 land lots other than those of Locations 1 and 3;

+ The coefficient of 1 shall apply to Location 3 land lots that are far from roads, less convenient for production, business, service, tourist as well as daily-life activities and with the lowest average land price.

For those land lots with conditions that falling in between the two kinds of location, a coefficient in between the two coefficients for these two kinds of location may be applied.

b/ The infrastructure coefficient:

- The coefficient of 2 shall apply to land lots that fully meet the following conditions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ With power supply stations located near the project execution sites, which can meet the projects’ demand;

+ With water supply systems located near the projects’ fences which can be used for the projects.

- The coefficient of 1.5 shall apply to land lots that lack one or two of the above-mentioned conditions.

- The coefficient of 1 shall apply to land lots that lack all of the three above-mentioned conditions.

c/ The production-business line coefficient: shall not be calculated.

2.3. With regard to non-urban land which is neither residential land nor special-purpose land and can be used for agricultural production, forestry or aquaculture only if investment is made to improve it, the land rent rate shall range from USD 50 to 600 per hectare/year and the specific rate applicable to each project shall be determined according to Clauses 2.1 and 2.2. of this Article. Particularly for land of rock mountains, bare hills and unusable poor land, if it is used for projects outside the fields of industrial production, service, tourism, trade or mineral exploitation, the land rent rate shall range from USD 30 to 100 per hectare/year;

2.4. In cases where land is used for agricultural production, forestry or aquaculture, the land rent rate shall be equal to 50% of the rate prescribed in Clauses 1 and 2 of this Article.

3. Water surface and sea surface rents:

3.1. The rent rate applicable to river, lake or bay water surface shall range from USD 75 to 525 per hectare/year. Particularly for architectural works constructed on water surface in inner urban area, the land rent rate applicable to urban land prescribed in Clause 1 of this Article shall apply.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The land rent rate applicable to industrial parks, export-processing zones and hi-tech parks

The land rent rate applicable thereto shall be equal to 80% of the rate prescribed in Clauses 1, 2 and 3 of this Article.

5. For the following projects, the land rent rate shall be equal to the minimum rate prescribed for each land category, without calculating coefficients:

- Projects that do not use land surface (not affecting on-land production activities) but use the space above the land (except for aviation operations) such as construction of fly-overs, conveyors and other similar cases;

- Mineral prospection, exploration and exploitation projects involving regular use of land.

- Projects using land for the construction of dwelling houses for workers (including foreign workers), schools, hospitals, scientific research institutions and other infrastructure works outside industrial parks’ fences.

6. The following cases shall not be subject to land-rent payment:

- Mineral prospection and exploration, construction of underground works without affecting the current use of land by organizations and individuals, but any damage caused thereby must be compensated in accordance with the Law on Minerals;

- Underground mineral exploitation activities without using land surface; but any damage caused thereby must be compensated in accordance with the Law on Minerals.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Apart from paying land rents at the land rent rates prescribed in this Regulation, the land-renting organizations and individuals shall have to compensate losses of land and property affixed thereto to the people who have their land recovered for lease to them in accordance with the provisions of Vietnamese law.

Article 5.- Adjustment of land rent rates

The land rent rate applicable to each project shall be stable for at least 5 years. When being increased, such rent rate must not exceed the previously prescribed rate by 15%; if the lease duration remains under 5 years counted from the time of determining the previous applicable rent rate, such land rent rate still applies for the rest of the 5-year term before the application of the new rate.

Any adjustment to increase land rent rates shall not apply to the following cases where:

1. The rent has been paid in lump sum at the beginning for the whole operation duration of the project and the rent rate has already been determined and the rent has been paid in advance before the time of adjustment;

2. The rent has been paid in lump sum for each multi-year leasing period right in the first year of such period, during which the rent rate is increased.

3. The Vietnamese parties are permitted by the State of Vietnam to use land rents as capital contribution to the joint ventures or to business cooperation contracts with foreign organizations and/or individuals and the land rent rate has been determined before the time of adjustment.

Article 6.- Competence to determine land rent rates

Basing themselves on this Regulation and at the proposals of the directors of the provincial/municipal Finance-Pricing Departments, the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall decide or adjust the land rent rate applicable to each investment project.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- Time for starting to calculate land rents

The time for starting to calculate a land rent is the time an enterprise is assigned land for use.

Article 8.- Land rent exemption and reduction

1. Investment projects in the forms of Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Transfer-Operate (BTO) or Build-Transfer (BT) shall be entitled to land rent exemption or reduction as stipulated by the Government.

2. The land rent shall be exempt during the period of project’s capital construction. Where a project is composed of different items or the construction stages are independent from each other, the capital construction duration shall be calculated for each item or each separate construction stage; if not, it shall be calculated according to the item with the largest investment capital percentage.

For forestation projects, they shall enjoy the 90% reduction of the payable land rent during their business period.

3. The land rent exemption shall apply from the date the capital construction is completed and the projects are put into use as follows:

3.1. Seven (7)  years for projects of investment in the areas with difficult socio-economic conditions, and those on the lists of projects with special investment encouragement and projects with investment encouragement.

3.2. Eleven (11) years for projects of investment in the areas with extremely difficult socio-economic conditions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. For projects concurrently eligible for different land rent reduction levels or exemption prescribed in Clauses 1 and 2 of this Article, they shall enjoy either the exemption or the highest reduction level.

5. For projects meeting with difficulties, thereby having to suspend their operations or capital construction, the land rent exemption shall apply as follows:

5.1. Projects that have to suspend the capital construction shall, in the suspension duration, be entitled to the land rent exemption for the project construction land area according to certification by the investment licensing bodies.

5.2. Projects that are conducting production and/or business operations but have to suspend such operations shall, in the suspension duration, be entitled to the land rent exemption according to certification by the investment-licensing bodies.

6. In cases where the land rent is paid in lump sum for many years right in the first year, it shall be reduced as follows:

6.1. A 5% reduction of the five-year land rent, if the rent is fully paid for the whole 5 years; if it is paid in lump sum for a period of more than 5 years, each additional year shall be entitled to 1% reduction of the total land rent payable for the period (payment for 6 years shall be entitled to 6% reduction, payment for 7% shall be entitled to 7% reduction...) but the total reduction amount must not exceed 25% of the land rent to be paid for such period; In cases where the land rent is paid in lump sum for a period of more than 30 (thirty) years, a 30% reduction of the payable land rent shall apply.

6.2. Projects that have enjoyed the land rent reduction or exemption according to the provisions in Clauses 1, 2, 3 and 5 of this Article, if having the land rent paid in lump sum, shall further enjoy the land rent reduction prescribed at Point 6.1, Clause 6 of this Article. The additional land rent reduction shall be calculated in prescribed percentage (%) over the land rent amount payable for such time.

7. The land rent exemption or reduction under this Decision shall apply to all foreign investment projects in Vietnam.

For the already licensed projects that are in the period of capital construction and enjoying the land rent reduction under Decision No.179/1998/QD-BTC of February 24, 1998, they shall now be entitled to the land rent exemption according to the provisions in Clause 2 of this Article for the remaining duration of capital construction.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 9.- Provisions on land rent payment

1. The land rent payment is prescribed as follows:

1.1. Enterprises shall have to submit the land rent payment declaration and relevant documents to the land-rent collecting agencies within one month from the time of calculating the land rent under the provisions of Article 7 of this Regulation.

1.2. The basis for calculating land rent shall be the leased land area, the lease duration and the land rent rate, of which:

- The land area subject to the rent calculation is the actually assigned land area;

- The land lease duration is the duration stated in the land lease decision issued by a competent State agency;

- The land rent rate is determined according to the decision issued by a competent State agency defined in Article 6 of this Regulation.

1.3. The land rent shall be calculated on the yearly basis. Particularly for the first and last years of the land lease duration, it shall be calculated for the number of months of actual use of land in such years.

1.4. The land rent shall be paid twice a year, with 50% of the payable land rent each time on June 30 and December 31 at the latest.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.6. The land rent shall be paid into the State Budget at the State Treasury designated by the collecting agency and according to the current State budget index. In cases where the land rent is overpaid or reimbursed, the excess amount or the reimbursement shall be deducted from the land rent to be paid for the following period, if there is no following period, such amount shall be refunded from the State budget.

2. In cases where foreign organizations and individuals cooperate with Vietnamese organizations permitted to lease the State-owned land for construction of dwelling houses, they shall have to pay the land rent till the houses are sold. Organizations and individuals that purchase such houses shall have to pay the land use levy in accordance with the provisions of Vietnamese law. Where dwelling houses are built for lease, the land rent must be paid to the end of the land lease terms under the land-leasing contracts.

Article 10.- Land rents in a number of special cases

1. In special cases, for land in downtown areas that may yield special profits and have commercial advantages, a land rent rate higher than the rate set forth in this Regulation may be set for such urban land given that it is so agreed upon by the foreign party.

2. For Vietnamese organizations that are permitted by the State to use their land use right value (land rents) for capital contribution to joint ventures or business cooperation contracts with foreign organizations and/or individuals, the land rent rates shall be agreed upon by the involved parties but must not be lower than the land rent rate prescribed in this Regulation.

2.1. For Vietnamese organizations that are permitted by the State to use their land use right value (land rents) for capital contribution to joint ventures with foreign parties, the land rent amounts contributed as capital to the joint ventures shall be the State’s capital amounts invested in enterprises (the Vietnamese parties) and the enterprises shall have to pay charge for capital use as currently prescribed. The time for calculation and payment of charge for capital use shall be counted from the time the land rents are used for capital contribution to joint ventures.

Particularly for organizations that are leased land by the State and have paid the land rents for the whole lease term, when they are permitted by the State to use their land use right value for capital contribution to joint ventures, such land use right value shall be considered the organizations’ own capital.

2.2. For organizations that have been transferred the lawful land use right from others or assigned land by the State with the collection of land use levy of non-State budget origin or that have used land of households or individuals with the lawful land use right, but such land is not leased by the State, when they are permitted to use the land use right value for capital contribution to joint ventures, such contributed capital amount shall belong to the organizations (enterprises). Organizations having land contributed as capital to joint ventures shall annually have to pay the land use levy to the State according to current law provisions.

2.3. For organizations which are leased land by the State and have to pay compensation for damage, the land use right value contributed as capital to joint ventures shall include also the expenses for damage compensation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.1. For organizations being subjects defined at Clause 2.1 of this Article, if they have paid the land rents to the State, the paid land rent amount shall be deducted from the payable charge amounts for capital use for the whole period of using the land rents for capital contribution to joint ventures; if the land rents remain outstanding, they shall from now on pay charge for capital use for the whole period subject to land-rent debiting duration.

3.2. For organizations being subjects defined at Clause 2.2 of this Article, if they have paid the land rents to the State, the paid land rent amount shall be deducted from the payable land use levies calculated from the time the land is assigned to them; if the land rents remain outstanding, they shall from now on pay the land use levy for the whole period subject to land-rent debiting duration.

Article 11.- Provisions on handling of violations; commendation and settlement of complaints

1. Handling of violations

- Violations of the regulations on the registration, declaration and payment of land, water surface and sea surface rents shall be sanctioned according to the provisions of the Government’s Decree No. 22/CP of April 17, 1996 on sanctions against administrative violations in the field of taxation;

- For failure to pay land rents or fines on time, a fine of 0.2% of the late paid amount for each day of late payment shall be imposed.

2. Complaints:

Enterprises are entitled to lodge complaints about matters related to land rent (excluding those related to the determination of the leased land areas) to agencies that decide land rent rates and collect land rents.

In cases where an enterprise disagrees with the decision of the People’s Committee or the agency competent to collect land rents, it shall be entitled to lodge its complaints to the Finance Ministry. Within 30 days after the receipt of the complaint, the receiving agency shall have to settle it; for complicated cases, the settlement time limit shall not exceed 45 days. The Finance Ministry’s decision on a complaint settlement shall be the final one.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. People who help detecting the violations prescribed in this Regulation shall be commended or rewarded according to general regulations of the State.

Article 12.- Implementation provisions

1. Foreign-invested enterprises and parties to business cooperation contracts shall have to strictly abide by this Regulation.

2. The General Department of Tax shall have to direct the local Tax Departments to organize the collection of land rents and charge for capital use; determine the already paid land rents to be deducted from the payable land use levies as well as the outstanding land rent amounts in order to collect charge for capital use for the land-rent debiting duration.

The directors of the provincial/municipal Tax Departments shall decide the land rent exemption and reduction according to the provisions of Article 8 of this Regulation.

3. The Finance-Pricing Departments of the provinces and centrally-run cities shall have to:

- Determine the land rent rates and submit them to the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities for decision;

- Determine the land use right value contributed as capital to joint ventures and the proportion of the State’s capital being the land use right value at enterprises, including cases where the land has been rented and the contracts on the hand-over and receipt of land-rent debts have been signed, which are now subject to the contribution of the land use right value as capital to joint ventures.

- Periodically report to the Finance Ministry the land rent rates applicable to the licensed investment projects operating in their respective localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall decide to adjust the land rent rates for projects with the land rent rates higher that the rates set forth in this Regulation at the proposals of the directors of the Finance-Pricing Departments of the provinces and centrally-run cities.

Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Finance Ministry for study and settlement.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.823

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!