Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 184/2003/QĐ-BTC ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển và công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 184/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 04/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 184/2003/QĐ-BTC NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2003  VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG TÀU BIỂN VÀ CÔNG TRÌNH BIỂN THUỘC PHẠM VI GIÁM SÁT CỦA ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001;  Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 3467/GTVT-TC ngày 12/8/ 2003 và đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển và công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam, bao gồm:

1. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng đóng mới và thiết kế tàu biển.

2. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng đo và tính dung tích tàu biển.

3. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển đang khai thác.

4. Phí phê duyệt tài liệu hướng dẫn khai thác an toàn của tàu biển.

5. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng trong sửa chữa, hoán cải tàu biển.

Điều 2: Mức thu tại biểu phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng và an toàn kỹ thuật cho tàu biển, công trình biển và chi phí về ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc để phục vụ công tác kiểm định.

Điều 3: Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Biểu phí này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2004 và thay thế Quyết định số 128/1999/QĐ-BVGCP ngày 16/12/1999 của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ đăng kiểm tàu biển Việt Nam và nước ngoài mang cấp Đăng kiểm nước ngoài, tàu biển nước ngoài mang cấp Đăng kiểm Việt Nam, công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam và Quyết định số 129/1999/QĐ-BVGCP ngày 16/12/1999 của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ đăng kiểm tàu biển, phương tiện thuỷ nội địa và sản phẩm công nghiệp của các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 5: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, các cơ quan kiểm định và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Thị Băng Tâm 

(Đã ký)

 

BIỂU PHÍ

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG TÀU BIỂN, CUNG TRÌNH BIỂN THUỘC PHẠM VI GIÁM SÁT CỦA ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương 1:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

Đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân được cơ quan đăng kiểm Việt Nam kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng đối với tàu biển và công trình biển theo qui định của các qui phạm, qui định quốc gia và công ước quốc tế liên quan khi thực hiện các công việc dưới đây:

- Giám sát đóng mới

- Phê duyệt thiết kế đóng mới, hoán cải

- Đo và tính dung tích

- Kiểm tra trong quá trình khai thác

- Thẩm định trạng thái kỹ thuật tàu

- Giám định trạng thái kỹ thuật tàu, điều tra tai nạn, sự cố hàng hải theo yêu cầu của cơ quan bảo biểm, người thuê tàu, người mua tàu, các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước

- Phê duyệt các tài liệu hướng dẫn khai thác an toàn của tàu

- Giám sát sửa chữa, hoán cải tàu

II. MỘT SỐ TỪ NGỮ TRONG BIỂU PHÍ ĐƯỢC HIỂU NHƯ SAU:

1. “Tàu biển”: Là cấu trúc nổi, có hoặc không có động cơ, chuyên dùng để hoạt động trên biển và các vùng nước liên quan đến biển.

2. “Công trình biển”: Là các công trình cố định, công trình di động, các đường ống, thiết bị, hệ thống liên quan phục vụ cho các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản biển.       

3. “Tổng dung tích” và “Trọng tải”: Là trị số tổng dung tích và trọng tải của tàu được nêu trong các tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận thiết kế được duyệt.

- Giấy chứng nhận đăng ký.

- Giấy chứng nhận cấp tàu.

- Giấy chứng nhận dung tích.

- Sổ kiểm tra kỹ thuật tàu chạy ven biển

4. “Số đơn vị phí tiêu chuẩn (ĐVPTC)”: Là số đơn vị phí được xác định theo các loại hình công việc kiểm định thực hiện và các thông số đặc trưng của tàu. Số đơn vị phí tiêu chuẩn (ĐVPTC) được nêu ở các phần tương ứng của Biểu phí này.

5. “Số đơn vị phí theo thời gian thực hiện công việc kiểm định (ĐVPTG), được xác định theo công thức:

ĐVPTG   = 400 x k

Trong đó:

- 400 : Số đơn vị phí tính cho 01 (một) lần thực hiện công việc kiểm định 

- Tàu biển mang cấp của đăng kiểm Việt Nam, hệ số  k = 1

- Tàu biển mang cấp của đăng kiểm nước ngoài, hệ số k = 1,5

- Công trình biển, hệ số k = 2,5

6. “Giá trị của một đơn vị phí  (a), được xác định như sau:

6.1. Đối với tàu biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam:

a = 1.000 đồng.

6.2. Đối với tàu biển treo cờ Việt Nam hoặc treo cờ nước ngoài mang cấp của Đăng kiểm nước ngoài và công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam: a = 0,3 đô la Mỹ.

7. “Chi phí khác (CPK)”

Chi phí khác bao gồm các khoản chi phí: đi lại, ăn ở, thông tin liên lạc, quay phim, chụp ảnh phục vụ cho công việc kiểm định. Các khoản chi phí này tính theo chi phí thực tế, có sự xác nhận của thuyền trưởng hoặc của người đại diện và được cơ quan, đơn vị, người chịu trách nhiệm thanh toán phí kiểm định chấp nhận.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHÍ KIỂM ĐỊNH

1. Phương pháp tính phí kiểm định tiêu chuẩn (PKĐTC): Được áp dụng cho tất cả các công việc kiểm định có số đơn vị phí tiêu chuẩn nêu trong Biểu phí .

Phí kiểm định tiêu chuẩn được xác định theo công thức:  

PKĐTC = PTC + CPK

Trong đó:

- PTC: phí tiêu chuẩn

+ Đối với tàu biển: PTC = a  x ĐVPTC   

+ Đối với công trình biển, phí tiêu chuẩn (PTC) được tính bằng 1,5 lần ứng với các loại hình kiểm tra và các đối tượng kiểm tra tương ứng của tàu biển.

- CPK: chi phí khác

2. Phương pháp tính phí kiểm định theo thời gian thực hiện công việc kiểm định (PKĐTG ): được áp dụng cho các công việc kiểm định sau:

- Kiểm tra tàu sau hoán cải (nếu đợt hoán cải không trùng với bất kỳ đợt kiểm tra chu kỳ nào của tàu), kiểm tra bất thường, kiểm tra liên tục máy.

- Giám định tai nạn và sự cố hàng hải, giám định trạng thái kỹ thuật tàu và các công việc kiểm định chưa được nêu trong Biểu phí này.

- Trong trường hợp tính phí kiểm định theo Số đơn vị phí tiêu chuẩn, nếu phải tăng số lần thực hiện công việc kiểm định do phải thực hiện giám sát, kiểm tra bổ sung thì được tính thêm số phí kiểm định tính theo số lần thực hiện công việc bổ sung thực tế.

Phí kiểm định theo thời gian được tính theo công thức:

PKĐTG = PTG + CPK

Trong đó:

- PTG = a x ĐVPTG x n: là phí tính theo số lần thực hiện công việc kiểm định.

- n: là số lần thực hiện công việc kiểm định

Một lần thực hiện công việc kiểm định tối đa trong thời gian 4 giờ. Nếu thời gian thực hiện một công việc kiểm định trên 4 giờ, được tính thêm như sau:

+ Số lẻ dưới 2 giờ tính bằng 0,5 lần

+ Số lẻ từ 2 giờ đến 4 giờ tính là một lần

Thời gian đi lại, chờ đợi thực hiện công việc kiểm định và thời gian lập hồ sơ kiểm định không được tính vào số giờ để xác định số lần thực hiện công việc kiểm định.

3. Phương pháp tính phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng sửa chữa, hoán cải tàu biển: được tính trên giá sửa chữa, hoán cải tàu biển.

Giá sửa chữa, hoán cải tàu biển (bao gồm cả vật tý, thiết bị do khách hàng cung cấp) làm căn cứ tính phí kiểm định là giá chưa có thuế giá trị gia tăng.

4. Các trường hợp tính phí kiểm định khác

1. Đối với các tàu biển hoặc công trình biển Đăng kiểm Việt Nam không thực hiện việc phân cấp mà chỉ thực hiện việc kiểm tra an toàn kỹ thuật, thì việc tính phí kiểm định các hạng mục tương ứng được thực hiện như đối với tàu, công trình biển được phân cấp.

2. Đối với các công việc kiểm định được thực hiện theo nội dung thỏa thuận giữa Đăng kiểm Việt Nam và Đăng kiểm nước ngoài thì phí kiểm định được xác định theo Biểu phí này hoặc thỏa thuận giữa Đăng kiểm Việt nam với Đăng kiểm nước ngoài.

3. Đối với dịch vụ giám sát, kiểm tra các công trình thăm dò, khai thác dầu khí trên biển chưa nêu trong Biểu phí này, phí kiểm định được tính theo hợp đồng thỏa thuận giữa Đăng kiểm Việt Nam và khách hàng. Mức phí kiểm định được tính theo ngày làm việc và tối thiểu bằng 60% mức phí kiểm định của Đăng kiểm nước ngoài tham gia thực hiện đối với công việc tương ứng.

4. Phí kiểm định theo Biểu phí này chưa bao gồm các loại phí thu thêm theo qui định của quốc gia mà tàu, công trình biển treo cờ.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Phần A: PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG  ĐÓNG MỚI VÀ THIẾT KẾ TÀU BIỂN

I. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÓNG MỚI TẦU BIỂN

1. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần phân cấp

1.1. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần thân tàu và trang thiết bị

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được xác định theo công thức:           

ĐVPTC = A x B x K

Trong đó:

A = Số đơn vị phí căn cứ theo tổng dung tích của tàu được nêu trong Bảng 1.1a.

B = Hệ số căn cứ theo kiểu tàu được nêu trong Bảng 1.1b

K = Hệ số được lấy như sau:

K = 1,0 đối với tàu mang cấp của Đăng kiểm Việt Nam

K = 0,4 đối với tàu mang cấp của Đăng kiểm nước ngoài và công trình biển

Bảng 1.1a:

TT

Tổng dung tích, GT

Số đơn vị phí A

1

Đến 50

1.250

2

Trên 50 đến 100

1.250 + (GT-50)x 35

3

Trên 100 đến 300

3.000 + (GT-100) x 30

4

Trên 300 đến 600

9.000 + (GT-300)x 25

5

Trên 600 đến 1.000

16.500 + (GT-600)x 22

6

Trên 1.000 đến 2.000

25.300 + (GT-1.000)x 20

7

Trên 2.000 đến 4.000

45.300 + (GT-2.000)x 18

8

Trên 4.000 đến 8.000

81.300 + (GT-4.000)x 15

9

Trên 8.000 đến 12.000

141.300 + (GT-8.000)x 12

10

Trên 12.000

189.300 + (GT-12.000)x 8

Bảng 1.1b:

TT

Kiểu tàu

Hệ số B

1

Tàu không tự hành

0,85

2

Tàu chở hàng tổng hợp

1,00

3

Tàu chở hàng rời, tàu chở quặng, tàu chở gỗ, tàu chở xi măng, tàu chở đá vôi, tàu chở ô tô, tàu chở container

1,10

4

Tàu kéo, tàu hoa tiêu, tàu công tác, tàu công trình, tàu tuần tra, tàu vỏ hợp kim nhôm, tàu vỏ phi kim loại

1,20

5

Tàu chở dầu, tàu chở hàng hỗn hợp quặng/dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở nhựa đường

1,40

6

Tàu chạy bằng buồm hoặc buồm/động cơ, tàu nghiên cứu biển, tàu dịch vụ dầu khí, tàu cao tốc, cần cẩu nổi, ụ nổi, tàu có từ hai thân trở lên, tàu khách

1,50

7

Tàu chở xô hóa chất, tàu chở xô khí hóa lỏng

2,00

1.2. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần hệ thống máy tàu

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được xác định theo công thức:           

ĐVPTC = A x B x C x K

Trong đó:

A = Số đơn vị phí căn cứ theo tổng công suất (sức ngựa) của các máy chính và các máy phụ được nêu trong Bảng 1.2a

B = Hệ số căn cứ theo số lượng máy chính được nêu trong Bảng 1.2b

C = Hệ số căn cứ theo số lượng đường trục chân vịt được nêu trong Bảng 1.2c

K = Hệ số được lấy nhý sau:

K = 1,0  đối với tàu mang cấp của Đăng kiểm Việt Nam

K = 0,4  đối với tàu mang cấp của Đăng kiểm nước ngoài và công trình biển

Bảng 1.2a:

TT

Tổng công suất máy chính và các máy phụ, Ne (sức ngựa)

Số đơn vị phí A

1

Đến 50

450

2

Trên 50 đến 90

450 + (Ne-50)x 20

3

Trên 90 đến 200

1.250 + (Ne-90) x 16

4

Trên 200 đến 400

3.010 + (Ne-200) x 10

5

Trên 400 đến 600

5.010 + (Ne-400)x 8

6

Trên 600 đến 1.000

6.610+ (Ne-600)x 6

7

Trên 1.000 đến 2.000

9.010 + (Ne-1.000)x 5

8

Trên 2.000 đến 5.000

14.010 + (Ne-2.000)x 4

9

Trên 5.000 đến 8.000

26.010 + (Ne-5.000)x 3

10

Trên 8.000

35.010+ (Ne-8.000)x 2

 

Bảng 1.2b:

TT

Số lượng máy chính

Hệ số B

1

1

1,00

2

2

1,10

3

3

1,20

4

Từ 4 trở lên

1,30

Bảng 1.2c:

TT

Số lượng đường trục chân vịt

Hệ số C

1

1

1,00

2

2

1,10

3

3

1,15

4

Từ 4 trở lên

1,20

1.3. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần nồi hơi

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 1.3.

Bảng 1.3:

TT

Bề mặt truyền nhiệt của các nồi hơi, S (m2)

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 20

650

2

Trên 20 đến 50

950

3

Trên 50 đến 100

1.500

4

Trên 100 đến 200

2.250

5

Trên 200 đến 300

2.750

6

Trên 300

2.750 + (S -300)x 3

1.4. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần trang thiết bị điện

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 1.4.

Bảng 1.4:

TT

Tổng công suất định mức của các máy phát điện, P (kVA)

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 20

320

2

Trên 20 đến 50

320 + (P-20)x31

3

Trên 50 đến 100

1.250 + (P-50)x 25

4

Trên 100 đến 250

2.500 + (P-100)x 11,5

5

Trên 250 đến 500

4.225 + (P-250)x 9,5

6

Trên 500 đến 1.000

6.600+ (P-500)x 6,0

7

Trên 1.000 đến 2.000

9.600 + (P-1.000)x 3,2

8

Trên 2.000 đến 4.000

12.800 + (P-2.000)x 2

9

Trên 4.000

16.800 + (P-4.000)x 1,5

Việc tính chuyển kW và kVA theo công thức sau:

1,00 kW = 1,25 kVA

1.5. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần hệ thống tự động và điều khiển từ xa

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được xác định theo công thức:           

ĐVPTC = A x B x C

Trong đó:

A = Số đơn vị phí căn cứ theo tổng công suất máy chính và cấp tự động hóa được nêu trong Bảng 1.5a

B = Hệ số căn cứ theo số lượng máy chính được nêu trong Bảng 1.2b

C = Hệ số căn cứ theo số lượng đường trục chân vịt được nêu trong Bảng 1.2c

Bảng 1.5a:

TT

Tổng công suất máy chính, Ne (SN)

Số đơn vị phí A

 

 

MO

MC

1

Đến 500

850

550

2

Trên 500 đến 1.000

850 + (Ne-500)x 1,2

550 + (Ne-500)x 1,0

3

Trên 1.000 đến 2.000

1.450 + (Ne-1.000)x 0,8

1.050 + (Ne-1.000)x 0,6

4

Trên 2.000 đến 5.000

2.250 + (Ne-2.000)x 0,6

1.650+ (Ne-2.000)x0,4

5

Trên 5.000 đến 10.000

4.050 + (Ne-5.000)x 0,4

2.850 + (Ne-5.000)x0,2

6

Trên 10.000

6.050 + (Ne-10.000)x 0,2

3.850 + (Ne-10.000)x 0,12

 

1.6. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần hệ thống lạnh bảo quản hàng

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 1.6.

Bảng 1.6:

TT

Tổng thể tích buồng lạnh, V (m3)

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 50

700

2

Trên 50 đến 100

756

3

Trên 100 đến 300

798

4

Trên 300 đến 500

840

5

Trên 500 đến 1.000

874

6

Trên 1.000 đến 3.000

916

7

Trên 3.000

944

 

1.7. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần hệ thống lầu lái:

Số đơn vị phí tiêu chuẩn căn cứ theo tổng dung tích của tàu và cấp hệ thống lầu lái được nêu trong

 

Bảng 1.7.

TT

Tổng dung tích GT

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

 

 

BRS

BRS1, BRS1A

1

Đến 500

752

892

2

Trên 500 đến 1.000

787

927

3

Trên 1.000 đến 2.000

857

997

4

Trên 2.000 đến 5.000

903

1.067

5

Trên 5.000 đến 10.000

945

1.120

6

Trên 10.000 đến 20.000

1.050

1.242

7

Trên 20.000

1.050+(GT-20.000) x0,012

1.242+(GT-20.000) x0,012

1.8. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần bình chịu áp lực

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 1.8.

Bảng 1.8:

TT

Tổng thể tích các bình, V (m3)

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 0,3

310

2

Trên 0,3 đến 1,0

310 + (V-0,3)x 20

3

Trên 1,0 đến  2,5

324 + (V-1,0)x 10

4

Trên 2,5 đến 5,0

339 + (V-2,5)x 8

5

Trên 5,0 đến 10

359 + (V-5,0)x 6

6

Trên 10

389 + (V-10)x 4

2. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần theo công ước quốc tế và qui phạm quốc gia liên quan

2.1. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần mạn khô

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1:

TT

Tổng dung tích, GT

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 50

220

2

Trên 50 đến 100

220 + (GT-50)x 10

3

Trên 100 đến 500

720 + (GT-100)x 5

4

Trên 500 đến 1.000

2.720 + (GT-500)x 4

5

Trên 1.000 đến 2.000

4.720 + (GT-1.000)x 2

6

Trên 2.000 đến 5.000

6.720 + (GT-2.000)x 1,8

7

Trên 5.000 đến 10.000

12.120 + (GT-5.000)x 1,6

8

Trên 10.000

20.120 + (GT-10.000)x 1,2

 

2.2. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần trang thiết bị an toàn

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được tính theo công thức: ĐVPTC = A x B

Trong đó:

A = Số đơn vị phí căn cứ theo tổng dung tích của tàu được nêu trong Bảng 2.2a

B = Hệ số căn cứ theo công dụng của tàu được nêu trong Bảng 2.2b

Bảng 2.2a:

TT

Tổng dung tích, GT

Số đơn vị phí A

1

Đến 50

300

2

Trên 50 đến 100

300 + (GT-50)x 6

3

Trên 100 đến 300

600 + (GT-100)x 5

4

Trên 300 đến 500

1.600 + (GT-300)x 4

5

Trên 500 đến 1.000

2.400 + (GT-500)x 3

6

Trên 1.000 đến 2.000

3.900 + (GT-1.000)x 1,5

7

Trên 2.000 đến 4.000

5.400 + (GT-2.000)x 1,3

8

Trên 4.000 đến 8.000

8.000 + (GT-4.000)x1,2

9

Trên 8.000 đến 12.000

12.800 + (GT-8.000)x 1,0

10

Trên 12.000

16.800 + (GT-12.000)x 0.5

Bảng 2.2b:

TT

Kiểu tàu

Hệ số B

1

Tàu khách

2,0

2

Tàu chở xô khí hóa lỏng, hóa chất nguy hiểm

1,8

3

Tàu dầu

1,5

4

Các loại tàu khác

1,0

2.3. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần trang bị vô tuyến điện

2.3.1. Đối với tàu trang bị vô tuyến điện theo GMDSS

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 2.3.1.

Bảng 2.3.1

TT

Vùng hoạt động

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

A1 + A2 +  A3

2.000

2

A1 + A2

1.500

2.3.2. Đối với tàu trang bị vô tuyến điện không theo GMDSS

TT

Vùng hoạt động

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Tàu thuộc Nhóm I

750

2

Tàu thuộc Nhóm II

500

3

Tàu thuộc Nhóm III

300

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 2.3.2.

Bảng 2.3.2:

2.4. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do dầu

2.4.1. Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm khu vực chứa hàng của tàu dầu

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 2.4.1.

Bảng 2.4.1:

TT

Trọng tải của tàu, DWT (tấn)

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

 

 

Không có hệ thống rửa bằng dầu thô

Có hệ thống rửa bằng dầu thô

1

Đến 50

1.250

 

2

Trên 50 đến 100

1.750

 

3

Trên 100 đến 200

2.250

 

4

Trên 200 đến 500

3.450

 

5

Trên 500 đến 1.000

4.350

 

6

Trên 1.000 đến 2.000

4.732

 

7

Trên 2.000 đến 5.000

5.194

 

8

Trên 5.000 đến 10.000

13.550

18.550

9

Trên 10.000 đến 20.000

15.230

20.230

10

Trên 20.000 đến 30.000

17.835

25.835

11

Trên 30.000 đến 50.000

18.750

27.750

12

Trên 50.000

18.750 + (DWT-50.000) x 0,0011

27.750 +(DWT-50.000)x0,0012

2.4.2. Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm khu vực buồng máy

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 2.4.2.

Bảng 2.4.2:

TT

Tổng dung tích của tàu, GT

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 50

150

2

Trên 50 đến 100

150 + (GT-50)x3

3

Trên 100 đến 200

300 + (GT-100)x2,5

4

Trên 200 đến 500

550 + (GT-200)x 2,0

5

Trên 500 đến 1.000

1.150 + (GT-500)x 1,8

6

Trên 1.000 đến 5.000

2.050 + (GT-1000)x 1,0

7

Trên 5.000 đến 10.000

6.050 + (GT-5000)x 0,8

8

Trên 10.000 đến 20.000

10.050 + (GT-10000)x 0,6

9

Trên 20.000

16.050 + (GT-20.000)x0,4

2.5. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 2.5.

Bảng 2.5:

TT

Tổng dung tích của tàu, GT

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 300

1.002

2

Trên 300 đến 500

1.358

3

Trên 500 đến 1.000

1.684

4

Trên 1.000 đến 2.000

1.924

5

Trên 2.000 đến 5.000

2.260

6

Trên 5.000 đến 10.000

2.568

7

Trên 10.000

2.568 + (GT-10.000)x 0,0012

2.6. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 2.6.

Bảng 2.6:

TT

Tổng dung tích của tàu, GT

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 1.000

250

2

Trên 1.000 đến 2.000

350

3

Trên 2.000 đến 5.000

550

4

Trên 5.000 đến 10.000

850

5

Trên 10.000

1.050

2.7. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần thiết bị nâng hàng

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 2.7.

Bảng 2.7:

TT

Tải trọng làm việc an toàn - SWL (tấn)

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 5

300

2

Trên 5 đến 25

950

3

Trên 25 đến 50

1.550

4

Trên 50

1.550 + (SWL-50)x3

Đối với sàn nâng và thang máy Số đơn vị phí tiêu chuẩn bằng Số đơn vị phí tiêu chuẩn nêu ở Bảng 2.7 nhân với hệ số 3.

II. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ TÀU BIỂN

1. Phí kiểm định thiết kế đóng mới

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm định thiết kế đóng mới được tính bằng 10% số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng đóng mới.

2. Phí kiểm định thiết kế sao duyệt, thiết kế duyệt lại, thiết kế sửa đổi

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm định thiết kế sao duyệt, thiết kế duyệt lại, thiết kế sửa đổi được tính bằng 30% số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm định thiết kế đóng mới.

3. Phí kiểm định thiết kế hoán cải

3.1. Thiết kế hoán cải lớn

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm định thiết kế  hoán cải được tính bằng 50% số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm định thiết kế đóng mới tương ứng.

3.2. Thiết kế hoán cải nhỏ

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm định thiết kế hoán cải được tính bằng 30% số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm định thiết kế đóng mới tương ứng.

4. Phí kiểm định thiết kế hoàn công

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm định thiết kế hoàn công được tính bằng 20% số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm định thiết kế đóng mới.

Phần B:

PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG ĐO VÀ TÍNH DUNG TÍCH TÀU BIỂN

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được xác định theo công thức:

ĐVPTC = A x B x C x D

Trong đó:

A = Số đơn vị phí căn cứ theo tổng dung tích của tàu được nêu trong Bảng 1

B = Hệ số căn cứ theo kiểu tàu được nêu ở Bảng 2.

C = Hệ số căn cứ theo qui định đo dung tích được nêu trong Bảng 3

D = Hệ số căn cứ theo loại công việc đo dung tích được nêu ở Bảng 4.

Bảng 1:

TT

Tổng dung tích, GT

Số đơn vị phí A

1

Đến  50

300

2

Trên 50 đến 100

300+(GT-50) x 2

3

Trên 100 đến 500

400+(GT-100) x 0,8

4

Trên 500 đến 1.000

720+(GT-500) x 0,7

5

Trên 1.000 đến 2.000

1.070+(GT-1.000) x 0,6

6

Trên 2.000 đến 5.000

1.670+(GT-2.000) x 0,5

7

Trên 5.000 đến 10.000

3.170+(GT-5.000) x 0,4

8

Trên 10.000

5.170+(GT-10.000) x 0,3

Bảng 2:

TT

Kiểu tàu

Hệ số B

1

Tàu khách, tàu nghiên cứu khoa học, tàu chế biến hải sản

1,50

2

Tàu kéo, cần cẩu nổi

1,20

3

Các kiểu tàu khác

1,00

Bảng 3:

TT

Qui định đo dung tích

Hệ số C

1

Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển 1969

1,00

2

Qui định đo dung tích quốc gia

0,80

3

Qui định đo dung tích Panama, kênh Suez

2,00

Bảng 4:

TT

Loại công việc đo dung tích

Hệ số D

1

Đo dung tích lần đầu

1,00

2

Đo lại dung tích

0,80

3

Đo dung tích cho chiếc tàu thứ 2 trở lên của các tàu cùng loạt

0,75

Lưu ý:

Tàu cùng loạt là tàu được đóng theo cùng một thiết kế và tại cùng một cơ sở đóng tàu.

Phần C:

PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG TÀU BIỂN ĐANG KHAI THÁC

Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển đang khai thác, bao gồm:

1. Phí kiểm định phần phân cấp.

2. Phí kiểm định phần theo Công ước Quốc tế và quy phạm quốc gia liên quan.

3. Phí kiểm định gia hạn kiểm tra định kỳ.

4. Phí kiểm định kiểm tra bất thường.

5. Phí kiểm định lần đầu tàu đang khai thác.

6. Phí giám định trạng thái kỹ thuật tàu biển trong các trường hợp: điều tra tai nạn, sự cố hàng hải theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm, người thuê tàu, người mua tàu, các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

7. Phí thẩm định trạng thái kỹ thuật tàu biển.

I. PHÍ KIỂM ĐỊNH PHẦN PHÂN CẤP

1. Phí kiểm định phần thân tàu và trang thiết bị

1.1. Phí kiểm tra Hàng năm

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được xác định theo công thức:

ĐVPTC = A x B x C

Trong đó:

A = Số đơn vị phí căn cứ theo tổng dung tích của tàu được nêu trong Bảng 1.1a

B = Hệ số căn cứ theo tuổi tàu được nêu trong Bảng 1.1b

C = Hệ số căn cứ theo kiểu tàu được nêu trong Bảng 1.1c.

Bảng 1.1a:

TT

Tổng dung tích, GT

Số đơn vị phí A

1

Đến  50

130

2

Trên 50 đến 100

130+(GT-50)x3,0

3

Trên 100 đến 300          

280+(GT-100)x1,80

4

Trên 300 đến 600

640+(GT-300)x1,0

5

Trên 600 đến 1.000

940+(GT-600)x0,40

6

Trên 1.000 đến 2.000    

1.100+(GT-1.000)x0,20

7

Trên 2.000 đến 4.000    

1.300+(GT-2.000)x0,19

8

Trên 4.000 đến 8.000

1.680+(GT-4.000)x0,16

9

Trên 8.000 đến 12.000

2.320+(GT-8.000)x0,10

10

Trên 12.000      

2.720+(GT-12.000)x0,007

Bảng 1.1b:

TT

Tuổi tàu (năm)

Hệ số B

1

Đến 5

1,00

2

Trên 5 đến 10

1,10

3

Trên 10 đến 15

1,25

4

Trên 15 đến 20

1,50

5

Trên 20 đến 25

1,75

6

Trên 25

2,00

Bảng 1.1c:

TT

Kiểu tàu

Hệ số C

1

Tàu không tự hành

0,85

2

Tàu chở hàng tổng hợp

1,00

3

Tàu chở hàng rời, tàu chở quặng, tàu chở gỗ, tàu chở xi măng, tàu chở đá vôi, tàu chở ô tô, tàu chở container

1,10

4

Tàu kéo, tàu hoa tiêu, tàu công tác, tàu công trình, tàu tuần tra, tàu vỏ hợp kim nhôm, tàu vỏ phi kim loại

1,20

5

Tàu chở dầu, tàu chở hàng hỗn hợp quặng/dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở nhựa đường

1,40

6

Tàu chạy bằng buồm hoặc buồm/động cơ, tàu nghiên cứu biển, tàu dịch vụ dầu khí, tàu cao tốc, cần cẩu nổi, ụ nổi, tàu có từ hai thân trở lên, tàu khách

1,50

7

Tàu chở xô hóa chất, tàu chở xô khí hóa lỏng

2,00

1.2. Phí kiểm tra Trung gian

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Trung gian được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,35.

1.3. Phí Kiểm tra Định kỳ

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,50.

Nếu đợt kiểm tra Định kỳ kết hợp với kiểm tra tăng cường để chứng nhận trẻ hóa thân tàu thì số đơn vị phí tiêu chuẩn của đợt kiểm tra này được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ nhân với hệ số 1,20.

2. Phí kiểm định phần hệ thống máy tàu

2.1. Phí kiểm tra Hàng năm

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được xác định theo công thức sau:

ĐVPTC = A x B x C x D

Trong đó:

A= Số đơn vị phí căn cứ theo tổng công suất (sức ngựa) của các máy chính và các máy phụ được nêu trong Bảng 2.1a

B = Hệ số căn cứ theo tuổi tàu được nêu trong Bảng 1.1b

C = Hệ số căn cứ theo số lượng máy chính được nêu trong Bảng 2.1b

D = Hệ số căn cứ theo số lượng đường trục chân vịt được nêu trong Bảng 2.1c

Bảng 2.1a:

TT

Tổng công suất máy chính và các máy phụ, Ne (sức ngựa)

Số đơn vị phí A

1

Đến  50

44

2

Trên 50 đến 90 

44+(Ne-50)x0,65

3

Trên 90 đến 200

70+(Ne-90)x0,60

4

Trên 200 đến 400

136+(Ne-200)x0,55

5

Trên 400 đến 600

246+(Ne-400)x0,52

6

Trên 600 đến 1.000       

350+(Ne-600)x0,50

7

Trên 1.000 đến 2.000    

550+(Ne-1.000)x0,28

8

Trên 2.000 đến 5.000

830+(Ne-2.000)x0,13

9

Trên 5.000 đến 8.000

1.220+(Ne-5.000)x0,11

10

Trên 8.000

1.550+(Ne-8.000)x0,10

Bảng 2.1b:

TT

Số lượng máy chính

Hệ số C

1

1

1,00

2

2

1,10

3

3

1,20

4

Từ 4 trở lên

1,30

Bảng 2.1c:

TT

Số lượng đường trục chân vịt

Hệ số D

1

1

1,00

2

2

1,10

3

3

1,15

4

Từ 4 trở lên

1,20

2.2. Phí kiểm tra Trung gian

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Trung gian được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,35.

2.3. Phí kiểm tra Định kỳ

2.3.1. Tàu không áp dụng kiểm tra liên tục hệ thống máy tàu

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,50.

2.3.2. Tàu áp dụng kiểm tra liên tục hệ thống máy tàu

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,20.           

3. Phí kiểm định phần trang thiết bị điện

3.1. Phí kiểm tra Hàng năm

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1:

TT

Tổng công suất định mức của các máy

phát điện, P (KVA)

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 50

50

2

Trên 50 đến       100

50+(P-50)x0,9

3

Trên 100 đến 250          

95+(P-100)x0,7

4

Trên 250 đến 500          

200+(P-250)x0,5

5

Trên 500 đến 1.000

325+(P-500)x0,38

6

Trên 1.000 đến 2.000    

515+(P-1.000)x0,35

7

Trên 2.000 đến 4.000    

865+(P-2.000)x0,28

8

Trên 4.000        

1.425+(P-4.000)x0,22

Việc tính chuyển giữa thứ nguyên kW và kVA theo công thức sau:

1,00 kW = 1,25 kVA

3.2. Phí kiểm tra Trung gian

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Trung gian được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,35.

3.3. Phí kiểm tra Định kỳ

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,50.           

4. Phí kiểm định trên đà và gia hạn kiểm định trên đà

4.1. Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra trên đà được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm thân tàu và trang thiết bị.

4.2. Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra gia hạn kiểm tra trên đà được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm thân tàu và trang thiết bị nhân với hệ số 0,7.

5. Phí kiểm định nồi hơi và gia hạn kiểm định nồi hơi

5.1. Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra nồi hơi được nêu trong Bảng 5.1.

Bảng 1.5:

TT

Bề mặt truyền nhiệt của nồi hơi, S (m2)

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

 

 

Kiểm tra bên trong

Thử áp lực

Kiểm tra bên ngoài

1

Đến 20

150

150

110

2

Trên 20 đến 50

215

215

160

3

Trên 50 đến 100

270

270

200

4

Trên 100 đến 200

315

315

230

5

Trên 200

315+(S-200)x0,3

315+(S-200)x0,3

230+(S-200)x0,1

5.2. Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra gia hạn kiểm tra bên trong nồi hơi được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra bên trong nồi hơi nhân với hệ số 0,7.

6. Phí kiểm định bình chịu áp lực và gia hạn kiểm định bình chịu áp lực

6.1. Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra bình chịu áp lực được nêu trong Bảng 6.1.

Bảng 6.1:

TT

Thể tích bình chịu áp lực, V (m3)

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

 

 

Kiểm tra bên trong

Thử áp lực

Kiểm tra bên ngoài

1

Đến 0,05

75

75

50

2

Trên 0,05 đến 0,1

100

100

75

3

Trên 0,1

100+(V-0,1)x200

100+(V-0,1)x200

75 +(V-0,1)x100

6.2. Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra gia hạn kiểm tra bên trong/thử áp lực bình chịu áp lực được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra bên trong/thử áp lực bình chịu áp lực nhân với hệ số 0,7.

7. Phí kiểm định trục chân vịt và gia hạn kiểm định trục chân vịt       

7.1. Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra trục chân vịt được nêu trong Bảng 7.1.

Bảng 7.1:

TT

Đường kính trục chân vịt, D (mm)

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 100

350

2

Trên 100 đến 200

350 + (D-100)x0,8

3

Trên 200 đến 600

430 + (D-200)x0,5

4

Trên 600

630 + (D-600)x0,3

7.2. Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra gia hạn kiểm tra trục chân vịt được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra trục chân vịt nhân với hệ số 0,7.

8. Phí kiểm định hệ thống tự động và điều khiển từ xa (áp dụng đối với các tàu có dấu hiệu cấp tàu bổ sung  MO, MC, MO.A, MO.B, MO.C hoặc MO.D)

8.1. Kiểm tra Hàng năm

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được xác định theo công thức:

ĐVPTC = A x B x C x D

Trong đó:

A = Số đơn vị phí căn cứ theo tổng công suất các máy chính được nêu trong Bảng 8.1a

B =  Hệ số căn cứ theo tuổi tàu được nêu trong Bảng 1.1b

C = Hệ số căn cứ theo số lượng máy chính được nêu trong Bảng 2.1b

D = Hệ số căn cứ theo số lượng đường trục chân vịt được nêu trong Bảng 2.1c

Bảng 8.1a:

TT

Tổng công suất máy chính, Ne (Sn)

Số đơn vị phí A

1

Đến 500

182

2

Trên 500 đến 1.000

182+(Ne-500)x0,36

3

Trên 1.000 đến 2.000    

362+(Ne-1.000)x0,24

4

Trên 2.000 đến 5.000    

602+(Ne-2.000)x0,12

5

Trên 5.000 đến 10.000

962+(Ne-5.000)x0,08

6

Trên 10.000 đến 20.000

1.362+(Ne-10.000)x0,06

8.2. Kiểm tra Định kỳ

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 2,0.

9. Phí kiểm định hệ thống lạnh bảo quản hàng

9.1. Phí kiểm tra Hàng năm

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm hệ thống lạnh bảo quản hàng được nêu trong Bảng 9.1.

Bảng 9.1:

TT

Tổng thể tích buồng lạnh, V (m3)

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 50

70

2

Trên 50 đến 100

70 + (V-50)x0,9

3

Trên 100 đến 300

115 + (V-100)x0,3

4

Trên 300 đến 500

175 + (V-300)x0,27

5

Trên 500 đến 1.000

229+(V-500)x0,16

6

Trên 1.000 đến 3.000

309+(V-1.000)x0,06

7

Trên 3.000

429+(V-3.000)x0,03

9.2. Kiểm tra Định kỳ

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 2,0.

10. Phí kiểm định hệ thống lầu lái

(áp dụng cho các tàu có dấu hiệu cấp tàu bổ sung BRS, BRS1 hoặc BRS1A)

10.1. Kiểm tra Hàng năm

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm hệ thống lầu lái được nêu trong Bảng 10.1.

Bảng 10.1:

TT

Tổng dung tích, GT

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 500

294

2

Trên 500 đến 1.000

294+(GT-500)x0,18

3

Trên 1.000 đến 2.000

384+(GT-1.000)x0,07

4

Trên 2.000 đến 5.000

454+(GT-2.000)x0,062

5

Trên 5.000 đến 10.000

640+(GT-5.000)x0,05

6

Trên 10.000 đến 20.000

890+(GT-10.000)x0,008

7

Trên 20.000

970+(GT-20.000)x0,004

10.2. Kiểm tra Định kỳ

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 2,0.

II. PHÍ KIỂM ĐỊNH PHẦN THEO CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VÀ QUI PHẠM QUỐC GIA LIÊN QUAN

1. Phí kiểm định phần mạn khô

1.1. Phí kiểm tra Hàng năm

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm mạn khô được nêu trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1:

TT

Tổng dung tích, GT

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 50

90

2

Trên 50 đến 100

90 + (GT-50)x1,5

3

Trên 100 đến 500

165+ (GT-100)x0,3

4

Trên 500 đến 1.000

285 + (GT-500)x0,06

5

Trên 1.000 đến 2.000

315 + (GT-1.000)x0,035

6

Trên 2.000 đến 5.000

350 + (GT-2.000)x0,01

7

Trên 5.000 đến 10.000

380 + (GT-5.000)x0,006

8

Trên 10.000

410 + (GT – 10.000)x0,003

1.2. Phí kiểm tra Định kỳ

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,50.

2. Phí kiểm định phần an toàn kết cấu

2.1. Nếu đợt kiểm tra an toàn kết cấu được tiến hành đồng thời với kiểm tra phân cấp thì không tính phí kiểm tra an toàn kết cấu.

2.2. Nếu đợt kiểm tra an toàn kết cấu được tiến hành riêng, không trùng với kiểm tra phân cấp, số đơn vị phí tiêu chuẩn được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra phân cấp thân tàu và trang thiết bị, hệ thống máy tàu, trang thiết bị điện và hệ thống tự động và điều khiển từ xa của đợt kiểm tra tương ứng.

2.3. Số đơn vị phí kiểm tra trên đà theo yêu cầu kiểm tra an toàn kết cấu được tính bằng số đơn vị phí kiểm tra trên đà phân cấp.

3. Phí kiểm định phần an toàn trang thiết bị

3.1. Phí kiểm tra Hàng năm, kiểm tra Trung gian

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được xác định theo công thức:

ĐVPTC = A x B

Trong đó:

A = Số đơn vị phí căn cứ theo tổng dung tích của tàu được nêu trong Bảng 3.1a

B = Hệ số căn cứ theo công dụng của tàu được nêu trong Bảng 3.1b

Bảng 3.1a:

TT

Tổng dung tích (GT)

Số đơn vị phí A

1

Đến  50

80

2

Trên 50 đến 100

80+(GT-50)x2,2

3

Trên 100 đến 300          

190+(GT-100)x1,3

4

Trên 300 đến 600

450+(GT-300)x0,8

5

Trên 600 đến 1.000

690+(GT-600)x0,3

6

Trên 1.000 đến 2.000    

810+(GT-1.000)x0,17

7

Trên 2.000 đến 4.000    

980+(GT-2.000)x0,15

8

Trên 4.000 đến 8.000

1.280+(GT-4.000)x0,13

9

Trên 8.000 đến 12.000

1.800+(GT-8.000)x0,08

10

Trên 12.000

2.120+(GT-12.000)x0,04

Bảng 3.1b:

TT

Công dụng của tàu

Hệ số B

1

Tàu chở khách

2,0

2

Tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hóa chất

1,8

3

Tàu chở dầu, tàu chở hàng nguy hiểm

1,5

4

Các loại tàu khác

1,0

3.2. Phí kiểm tra Chu kỳ, kiểm tra Định kỳ

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,5.

4. Phí kiểm định phần an toàn vô tuyến điện

4.1. Đối với tàu trang bị vô tuyến điện theo GMDSS

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1:

TT

Vùng hoạt động của tàu

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

 

 

Kiểm tra lần đầu

Kiểm tra chu kỳ/Định kỳ

1

A1+A2+A3

2.000

1.000

2

A1+A2

1.500

750

4.2. Đối với tàu trang bị vô tuyến điện không theo GMDSS

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 4.2.

Bảng 4.2:

TT

Loại tàu

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

 

 

Kiểm tra Định kỳ

Kiểm tra Hàng năm

1

Tàu thuộc Nhóm I

400

300

2

Tàu thuộc Nhóm II

300

200

3

Tàu thuộc Nhóm III

200

150

5. Phí kiểm định phần hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do dầu

5.1. Phí kiểm tra hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm khu vực chứa hàng của tàu dầu

5.1.1. Phí kiểm tra Hàng năm

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được xác định theo công thức:

ĐVPTC = A x B

Trong đó:

A = Số đơn vị phí căn cứ theo trọng tải của tàu được nêu trong Bảng 5.1.1a.

B = Hệ số căn cứ theo trang bị ngăn ngừa ô nhiễm khu vực chứa hàng của tàu được nêu trong Bảng 5.1.1b

Bảng 5.1.1a:

TT

Trọng tải của tàu, DWT (tấn)

Số đơn vị phí A

1

Đến 50

90

2

Trên 50 đến 100

90+(DWT-50)x1,32

3

Trên 100 đến 200

156+(DWT -100)x0,9

4

Trên 200 đến 500

246+(DWT -200)x0,5

5

Trên 500 đến 1.000

396+(DWT -500)x0,3

6

Trên 1.000 đến 2.000

546+(DWT -1.000)x0,18

7

Trên 2.000 đến 5.000

726+(DWT -2.000)x0,15

8

Trên 5.000 đến 10.000

1.176+(DWT -5.000)x0,08

9

Trên 10.000 đến 20.000

1.576+(DWT -10.000)x0,06

10

Trên 20.000 đến 30.000

2.176+(DWT -20.000)x0,014

11

Trên 30.000 đến 50.000

2.316+(DWT -30.000)x0,008

12

Trên 50.000

2.476+(DWT -50.000)x0,005

Bảng 5.1.1b:

TT

Trang bị ngăn ngừa ô nhiễm khu vực chứa hàng của tàu

Hệ số B

1

Tàu được trang bị hệ thống rửa bằng dầu thô (COW) và hệ thống theo dơi và kiểm soát thải dầu (ODM)

1,3

2

Tàu được trang bị hệ thống theo dơi và kiểm soát thải dầu (ODM)

1,1

3

Các tàu khác

1,0

5.1.2. Phí kiểm tra Trung gian

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Trung gian được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,35.

5.1.3. Phí kiểm tra Định kỳ

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,50.

5.1.4. Phí kiểm tra xác nhận hiệu quả của hệ thống rửa bằng dầu thô (COW)

Đối với các tàu được trang bị hệ thống rửa bằng dầu thô, số đơn vị phí tiêu chuẩn khi thực hiện kiểm tra xác nhận hiệu quả của hệ thống này được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 0,5.

5.2. Phí kiểm tra hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm khu vực buồng máy

5.2.1. Phí kiểm tra Hàng năm

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 5.2.

Bảng 5.2:

TT

Tổng dung tích của tàu, GT

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 50

50

2

Trên 50 đến 100

50+(GT-50)x0,6

3

Trên 100 đến 200

80+(GT-100)x0,5

4

Trên 200 đến 500

130+(GT-200)x0,3

5

Trên 500 đến 1.000

220+(GT-500)x0,2

6

Trên 1.000 đến 5.000

320 +(GT-1.000)x0,1

7

Trên 5.000 đến 10.000

720+(GT-5.000)x0,05

8

Trên 10.000

970+(GT-10.000)x0,003

5.2.2. Phí kiểm tra Trung gian

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Trung gian được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,35.

5.2.3. Phí kiểm tra Định kỳ

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,50.

6. Phí kiểm định phần hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô

6.1. Phí kiểm tra Hàng năm

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 6.

Bảng 6:

TT

Tổng dung tích của tàu, GT

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 300

150

2

Trên 300 đến 500

150+(GT-300)x0,5

3

Trên 500 đến 1.000

250+(GT-500)x0,3

4

Trên 1.000 đến 2.000

400+(GT-1.000)x0,08

5

Trên 2.000 đến 5.000

480+(GT-2.000)x0,01

6

Trên 5.000 đến 10.000

510+(GT-5.000)x0,006

7

Trên 10.000

540+(GT-10.000)x0,004

6.2. Phí kiểm tra Trung gian

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Trung gian được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,35.

6.3. Phí kiểm tra Định kỳ

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 1,50.

7. Phí kiểm định phần hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm nước thải của tàu được nêu trong Bảng 7.

Bảng 7:

TT

Tổng dung tích của tàu, GT

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

1

Đến 1.000

135

2

Trên 1.000 đến 2.000

160

3

Trên 2.000 đến 5.000

250

4

Trên 5.000 đến 10.000

300

5

Trên 10.000

400

8. Phí kiểm định phần thiết bị nâng hàng

8.1. Phí kiểm tra thiết bị nâng hàng

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được xác định theo công thức:

ĐVPTC = A x B x C x n

Trong đó:

A = Số đơn vị phí căn cứ theo tải trọng làm việc an toàn của thiết bị nâng được nêu trong Bảng 8.1a

B = Hệ số căn cứ theo kiểu làm việc của thiết bị nâng hàng được nêu trong Bảng 8.1b

C = Hệ số căn cứ theo tuổi của thiết bị nâng được nêu trong Bảng 8.1c

n = Số lượng thiết bị nâng có cùng tải trọng làm việc an toàn.

Bảng 8.1a:

TT

Tải trọng làm việc an toàn – SWL (tấn)

Số đơn vị phí A

 

 

Tổng kiểm tra 4 năm

Kiểm tra Hàng năm/tổng kiểm tra Hàng năm

1

Đến 3

150

100

2

Trên 3 đến 5

250

150

3

Trên 5 đến 10

350

250

4

Trên 10 đến 20

450

350

5

Trên 20 đến 35

550

450

6

Trên 35 đến 50

750

600

7

Trên 50 đến 100

1.120

700

8

Trên 100 đến 150

1.500

900

9

Trên 150 đến 300

1.700

1.000

10

Trên 300

1.700+(SWL-300)x2,0

1.000+(SWL-300)x2,0

Bảng 8.1b:

TT

Kiểu làm việc của thiết bị nâng hàng

Hệ số B

1

Làm việc đơn

1,00

2

Làm việc ghép đôi

1,50

Bảng 8.1c:

TT

Tuổi thiết bị nâng

Hệ số C

1

Đến 12 năm

1,0

2

Trên 12 năm đến 24 năm

1,2

3

Trên 24 năm

1,5

8.2. Thử tải thiết bị nâng hàng

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 8.2 cho mỗi thiết bị nâng.

Bảng 8.2:

TT

Tải trọng làm việc an toàn - SWL

(tấn)

Số đơn vị phí tiêu chuẩn ĐVPTC

(cho mỗi thiết bị nâng)

1

Đến 5

100

2

Trên 5 đến 25   

150

3

Trên 25 đến 50

196

4

Trên 50

196 + (SWL-50) x 2,0

 

III. PHÍ KIỂM ĐỊNH GIA HẠN KIỂM TRA  ĐỊNH KỲ

Số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra gia hạn kiểm tra Định kỳ được tính bằng số đơn vị phí kiểm tra Hàng năm nhân với hệ số 0,8.

IV. PHÍ KIỂM ĐỊNH BẤT THƯỜNG

1. Số đơn vị phí kiểm tra bất thường được tính bằng số đơn vị phí theo số lần thực hiện công việc kiểm định (ĐVPTG).

2. Cách tính phí này được áp dụng cho tất cả các loại kiểm tra bất thường, kiểm tra liên tục máy tàu, kiểm tra tàu sau hoán cải nếu đợt hoán cải không trùng với bất kỳ đợt kiểm tra chu kỳ nào của tàu.

3. Không phụ thuộc vào số loại kiểm tra bất thường hoặc số hạng mục kiểm tra liên tục máy được thực hiện tại một lần kiểm tra bất thường, Số đơn vị phí cho một lần kiểm tra bất thường được xác định theo tổng số giờ thực hiện công việc  kiểm định.

V. PHÍ KIỂM ĐỊNH LẦN ĐẦU TÀU BIỂN ĐANG KHAI THÁC

1. Đối với tàu đang mang cấp của Đăng kiểm nước ngoài được Đăng kiểm Việt Nam công nhận, số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra lần đầu được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ nhân với hệ số 1,5.

2. Đối với tàu không được phân cấp hoặc được phân cấp bởi Đăng kiểm nước ngoài không được Đăng kiểm Việt Nam công nhận, số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra lần đầu được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Định kỳ nhân với hệ số 2,0.

3. Trong trường hợp kiểm tra lần đầu bao gồm cả việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật của tàu, số đơn vị phí tiêu chuẩn phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn phê duyệt thiết kế đóng mới nhân với hệ số 0,7.   

VI. PHÍ GIÁM ĐỊNH TRẠNG THÁI KỸ THUẬT TÀU BIỂN

Số đơn vị phí tiêu chuẩn giám định trạng thái kỹ thuật tàu, giám định tai nạn và sự cố hàng hải được tính bằng số đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra Hàng năm đối tượng tương ứng.

VII. PHÍ THẨM ĐỊNH TRẠNG THÁI KỸ THUẬT TÀU BIỂN

Số đơn vị phí tiêu chuẩn cho việc thẩm định trạng thái kỹ thuật tàu dựa trên hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ đăng kiểm được tính bằng 400 cho mỗi một tàu.

Phần D:

PHÍ PHÍ DUYỆT TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI THÁC AN TOÀN CỦA TÀU BIỂN

Số đơn vị phí tiêu chuẩn được xác định theo công thức:

ĐVPTC = A x B

Trong đó

A = Số đơn vị phí căn cứ theo tổng dung tích của tàu được nêu trong Bảng 1.

B = Hệ số căn cứ theo loại công việc phê duyệt được nêu ở Bảng 2.

Bảng 1:

TT

Tổng dung tích, GT

Số đơn vị phí A

1

Trên 300

80

2

Trên 300 đến 500          

100

3

Trên 500 đến 1.000

200

4

Trên 1.000 đến 10.000

400

5

Trên 10.000

400 + (GT-10.000)x0,004

Bảng 2:

TT

Loại công việc phê duyệt

Hệ số B

1

Phê duyệt lần đầu

1,00

2

Phê duyệt lại

0,80

3

Phê duyệt cho chiếc tàu thứ 2 trở lên của các tàu cùng loạt

0,70

- Tàu  cùng loạt là tàu được đóng theo cùng một thiết kế và tại cùng một cơ sở đóng tàu.

- Đối với tàu đóng mới, các tài liệu khai thác an toàn đã được phê duyệt cùng với hồ sơ thiết kế tàu thì không tính phí phê duyệt các tài liệu này.

PHẦN E: PHÍ GIÁM SÁT SỬA CHỮA, HOÁN CẢI TÀU BIỂN

1. Mức phí cơ bản:

a. Đối với tàu biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam

Đơn vị tính: 1.000  đồng

STT

Giá sửa chữa, hoán cải, C

 (triệu đồng)

Phí đăng kiểm

1

Đến 50

860

2

Trên 50 đến 150

860 + (C - 50) x12

3

Trên 150 đến 350

2.060 + (C - 150) x 9

4

Trên 350 đến 700

3.860 + (C - 350) x 7

5

Trên 700 đến 1.200

6.310 + (C - 700) x 5

6

Trên 1.200 đến 2.500

8.810 + (C - 1.200) x 3

7

Trên 2.500 đến 5.000

12.710 + (C - 2.500) x1,5

8

Trên 5.000 đến 10.000

16.460 + (C - 5.000) x1,2

9

Trên 10.000

22.460 + (C - 10.000) x 1

b. Đối với tàu biển treo cờ Việt Nam hoặc treo cờ nước ngoài mang cấp đăng kiểm nước ngoài và công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam.

Đơn vị tính: USD

STT

Giá sửa chữa, hoán cải: C

Phí đăng kiểm

1

Đến 10.000

200

2

Trên 10.000 đến 20.000

200 + ( C - 10.000 ) x 0,014

3

Trên 20.000 đến 50.000

340 + ( C - 20.000 ) x 0,012

4

Trên 50.000 đến 100.000

700 + ( C - 50.000 ) x 0,01

5

Trên 100.000 đến 200.000

1.200 + ( C - 100.000 ) x 0,008

6

Trên 200.000 đến 400.000

2.000 + ( C - 200.000 ) x 0,006

7

Trên 400.000 đến 800.000

3.200 + ( C - 400.000 ) x 0,004

8

Trên 800.000

4.800 + ( C - 800.000 ) x 0,003

2. Trong trường hợp sửa chữa, hoán cải tàu trùng với các đợt kiểm tra lần đầu, định kỳ, hàng năm, trên đà, rút trục chân vịt, bất thường thì ngoài phí kiểm định tính theo qui định đối với các loại hình kiểm tra này, phải tính phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng sửa chữa, hoán cải.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 184/2003/QĐ-BTC ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển và công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.000
DMCA.com Protection Status