Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 17/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phạm Thị Bích Lựa
Ngày ban hành: 15/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17/2007/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 15 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, QUY ĐỊNH MỚI MỨC THU VÀ TỶ LỆ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP, ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp lệnh về Phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp lệnh về Phí và lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XV, kỳ họp thứ 10 về việc điều chỉnh, quy định mới và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Tờ trình số 936/TTr-TC ngày 06 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh và quy định mới mức thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

A. Mức thu các loại phí:

I. Các mức phí điều chỉnh:

1. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính.

2. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

3. Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai.

4. Phí dự thi, dự tuyển: Tuyển sinh vào Trung học phổ thông.

5. Phí thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ của thành phố Đồng Hới.

6. Phí vệ sinh tại các chợ thành phố Đồng Hới.

II. Các loại phí quy định mới:

1. Phí thẩm định kết quả đấu thầu.

2. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi.

4. Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất.

5. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khai thác nước dưới đất.

(mức thu cụ thể các loại phí có bản Phụ lục số 1 kèm theo)

B. Mức thu các loại lệ phí: Quy định mới các loại lệ phí sau:

1. Lệ phí địa chính.

2. Lệ phí cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

3. Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).

4. Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước mặt (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).

5. Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).

6. Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).

(mức thu cụ thể các loại lệ phí có bản Phụ lục số 2 kèm theo)

Điều 2. Quy định mức sử dụng phí, lệ phí cho các đơn vị như sau:

- Phí vệ sinh tại các chợ trên địa bàn thành phố Đồng Hới, phí đánh giá tác động môi trường để lại đơn vị thu 100%,

- Phí thẩm định kết quả đấu thầu trích lại đơn vị thu 75%, nộp ngân sách 25%,

- Phí thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ của thành phố Đồng Hới thực hiện theo quy định tại Mục 5.11 của Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND, ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010,

- Các loại phí khác để lại đơn vị thu 80%, nộp ngân sách 20%,     

- Lệ phí đăng ký kinh doanh để lại đơn vị thu 30%, nộp ngân sách 70%/số thu,

- Các loại lệ phí khác để lại đơn vị 10%, nộp ngân sách 90%/ số thu.

Điều 3. Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2007. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KT văn bản - Bộ TP;
- Ban TV Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Báo QB, Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Bích Lựa

 

Phụ lục số 1: MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ

(kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Khoản mục

ĐVT

Mức thu

 

Mục 1: Các loại phí điều chỉnh

 

 

I

Phí đo đạc lập bản đồ địa chính

 

 

1

Phí đo đạc mới, lập bản đồ địa chính cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo yêu cầu

 

 

1.1

Tỷ lệ 1/500

 

 

 

+ Khó khăn loại 1: Đất khu dân cư thị trấn, nội thị xã, thành phố, nhà cửa thưa, ít cây, đi lại thuận tiện, trung bình 35 thửa/ha

đ/ha

4.100.000

 

+ Khó khăn loại 2: Đất khu dân cư thị trấn, nội thị xã, thành phố, nhà cửa dày hơn, nhiều cây, đi lại tương đối khó, trung bình 36 - 42 thửa/ha

-

4.900.000

 

+ Khó khăn loại 3: Đất khu dân cư thị trấn, nội thị xã, thành phố, nhà cửa tương đối dày, nhiều cây, đi lại tương đối khó, trung bình 43 - 51 thửa/ha

-

6.400.000

1.2

Tỷ lệ 1/1000

 

 

 

+ Khó khăn loại 1: Đất ruộng bậc thang, đất canh tác, đất dân cư nông thôn, trung bình 15 - 23 thửa/ha

-

1.500.000

 

+ Khó khăn loại 2: Đất khu dân cư nông thôn, thị trấn, đất canh tác, trung bình 24 - 30 thửa/ha

-

1.900.000

 

+ Khó khăn loại 3: Đất khu dân cư nông thôn, thị trấn, đất canh tác, trung bình 31 - 35 thửa/ha

-

2.000.000

1.3

Tỷ lệ 1/2000

 

 

 

+ Khó khăn loại 1: Đất khu dân cư nông thôn, đất canh tác vùng đồng bằng, trung bình 8 - 12 thửa/ha

đ/ha

500.000

 

+ Khó khăn loại 2: Đất khu dân cư nông thôn, đất canh tác vùng đồng bằng, vùng trung du, vùng miền núi cây cối thưa thớt, trung bình trên 15 thửa/ha

-

650.000

 

+ Khó khăn loại 3: Đất khu dân cư, đất canh tác vùng trung du, miền núi cây cối dày đặc, trung bình 8 - 12 thửa/ha

-

730.000

1.4

Tỷ lệ 1/5.000

 

 

 

+ Khó khăn loại 1: Đất canh tác có thửa lớn, đất lâm trường, nông trường, thửa ổn định, rõ ràng đã quy hoạch, trung bình dưới 02 thửa/ha

-

120.000

 

+ Khó khăn loại 2: Đất canh tác cây công nghiệp, vùng đồi núi thấp, chưa quy hoạch thửa, thửa chưa ổn định, trung bình 02 thửa/ha

-

150.000

 

+ Khó khăn loại 3: Đất trồng cây xen kẽ, tầm nhìn không thông thoáng (dưới 50%), trung bình tới 02 thửa/ha

-

190.000

2

Phí đo đạc chỉnh lý lại thửa đất, bản đồ địa chính cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo yêu cầu

 

 

2.1

Tỷ lệ 1/500

 

 

 

+ Khó khăn loại 1: Đất khu dân cư nông thôn, vùng đồng bằng, thị trấn, thành phố, trung bình 35 thửa/ha

đ/thửa

110.000

 

+ Khó khăn loại 2: Đất khu dân cư thị trấn, thành phố, trung bình 36 - 42 thửa/ha

đ/thửa

120.000

 

+ Khó khăn loại 3: Đất khu dân cư nông thôn, vùng đồng bằng, thị trấn, trung bình 43 - 51 thửa/ha

-

130.000

2.2

Tỷ lệ 1/1000

 

 

 

+ Khó khăn loại 1: Đất khu dân cư nông thôn, đất canh tác, trung bình 35 thửa/ha

-

65.000

 

+ Khó khăn loại 2: Đất khu dân cư, đất canh tác thị trấn, thành phố, trung bình 36 - 42 thửa/ha

-

77.000

 

+ Khó khăn loại 3: Đất khu dân cư nông thôn, đất canh tác, thị trấn, thị xã, trung bình 43 - 51 thửa/ha

-

82.000

2.3

Tỷ lệ 1/2000

 

 

 

+ Khó khăn loại 1: Đất nông nghiệp

-

60.000

 

+ Khó khăn loại 2: Đất phi nông nghiệp vùng nông thôn

-

65.000

 

+ Khó khăn loại 3: Đất phi nông nghiệp vùng đô thị

-

70.000

2.4

Tỷ lệ 1/5.000

 

 

 

+ Khó khăn loại 1: Đất canh tác vùng đồng bằng, đất lâm trường, nông trường, thửa ổn định, rõ ràng đã quy hoạch, trung bình tới 02 thửa/ha

-

55.000

 

+ Khó khăn loại 2: Đất canh tác vùng đồi núi, chưa quy hoạch thửa, thửa chưa ổn định trung bình 03 thửa/ha

-

70.000

3

Phí trích đo thửa đất nơi chưa có bản đồ địa chính

 

 

 

+ Thửa đất dưới 500 m2

đ/thửa

200.000

 

+ Thửa đất từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

-

500.000

 

+ Thửa đất từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2

-

700.000

 

+ Thửa đất từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2

-

1.000.000

II

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

 

 

1

Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn, miền núi

đ/hồ sơ

50.000

2

Hộ gia đình, cá nhân ở thành phố, thị trấn

-

80.000

3

Các tổ chức

-

200.000

III

Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai

 

 

1

Cung cấp hồ sơ, tài liệu về đất đai (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu)

đ/hồ sơ

150.000

2

In cung cấp bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng, bản đồ đất và các loại bản đồ chuyên đề khác

 

 

 

- Cỡ giấy Ao

đ/tờ

200.000

 

- Cỡ giấy A1

-

100.000

 

- Cỡ giấy A3

-

25.000

 

- Cỡ giấy A4

-

13.000

3

In cung cấp bản đồ địa hình màu

 

 

 

- Tỷ lệ 1/2.000

-

100.000

 

- Tỷ lệ 1/25.000

-

70.000

 

- Tỷ lệ 1/50.000

-

60.000

 

- Tỷ lệ 1/100.000

-

55.000

4

Trích lục bản đồ màu

 

 

 

- Cỡ giấy A3

đ/tờ

15.000

 

- Cỡ giấy A4

-

10.000

5

Biên tập sơ đồ giới thiệu địa điểm

 

 

 

- Cỡ giấy Ao

-

70.000

 

- Cỡ giấy A1

-

40.000

 

- Cỡ giấy A3

-

20.000

 

- Cỡ giấy A4

-

10.000

6

In cung cấp bản đồ nền địa hình màu có biên tập

 

 

 

- Cỡ giấy Ao

-

150.000

 

- Cỡ giấy A1

-

70.000

 

- Cỡ giấy A3

-

40.000

 

- Cỡ giấy A4

-

20.000

7

Phô tô tài liệu, bản đồ

 

 

 

- Cỡ giấy Ao

-

10.000

 

- Cỡ giấy A1

-

7.000

 

- Cỡ giấy A2

-

5.000

 

- Cỡ giấy A3

-

3.000

 

- Cỡ giấy A4

-

2.000

8

Quét tài liệu, bản đồ

 

 

 

- Cỡ giấy Ao

-

30.000

 

- Cỡ giấy A1

-

15.000

 

- Cỡ giấy A3

-

8.000

 

- Cỡ giấy A4

-

3.000

IV

Phí dự thi, dự tuyển: Tuyển sinh vào THPT (kể cả Trường chuyên)

đ/môn/hs

20.000

V

Phí thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ của thành phố Đồng Hới (trừ các ki ốt đã đấu giá)

đ/m2/tháng

 

1

Chợ Ga, chợ Đồng Hới:

 

 

 

+ Vị trí 1: Lợi thế kinh doanh cao nhất

-

20.000

 

+ Vị trí 2: Lợi thế kinh doanh thấp hơn vị trí 1

-

15.000

 

+ Vị trí 3: Lợi thế kinh doanh thấp hơn vị trí 2

-

10.000

2

Chợ Cộn, chợ Bắc Lý, chợ Công Đoàn, chợ Đồng Mỹ, chợ Đồng Phú

 

 

 

+ Vị trí 1: Lợi thế kinh doanh cao nhất

-

15.000

 

+ Vị trí 2: Lợi thế kinh doanh thấp hơn vị trí 1

-

10.000

 

+ Vị trí 3 : Lợi thế kinh doanh thấp hơn vị trí 2

-

6.000

3

Các chợ khác

 

 

 

+ Vị trí 1: Lợi thế kinh doanh cao

-

10.000

 

+ Vị trí 2: Lợi thế kinh doanh thấp hơn vị trí 1

-

5.000

VI

Phí vệ sinh tại các chợ thành phố Đồng Hới

đ/hộ/tháng

 

1

Chợ Ga, chợ Đồng Hới

 

 

 

+ Các hộ kinh doanh có ki ốt, địa điểm kinh doanh diện tích không quá 4 m2

-

12.000

 

+ Các hộ kinh doanh có ki ốt, địa điểm kinh doanh diện tích trên 4 m2

-

20.000

2

Các chợ còn lại

 

 

 

+ Các hộ kinh doanh có ki ốt, địa điểm kinh doanh diện tích không quá 4 m2

-

5.000

 

+ Các hộ kinh doanh có ki ốt, địa điểm kinh doanh diện tích trên 4 m2

đ/hộ/tháng

7.000

 

Mục 2: Các loại phí quy định mới

 

 

I

Phí thẩm định kết quả đấu thầu

(mức thu tối thiểu là 500.000 đồng, mức tối đa không quá 30.000.000 đồng/gói thầu)

%/gói thầu

0,05

II

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

 

 

1

Thẩm định mới

đ/báo cáo

5.000.000

2

Thẩm định bổ sung

-

2.500.000

III

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

 

 

1

Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

 

 

1.1

Thẩm định mới: Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước:

đ/báo cáo

 

 

+ Dưới 200 m3/ngày đêm

-

200.000

 

+ Từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

-

550.000

 

+ Từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

-

1.300.000

 

+ Từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

-

2.500.000

1.2

Thẩm định gia hạn, bổ sung: Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước:

 

 

 

+ Dưới 200 m3/ngày đêm

-

100.000

 

+ Từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

-

275.000

 

+ Từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

đ/báo cáo

650.000

 

+ Từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

-

1.250.000

2

Thẩm định đề án báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt

 

 

2.1

Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây, cho phát điện với công suất dưới 50 KW, cho mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm

 

 

 

+ Thẩm định mới

đ/đề án

300.000

 

+ Thẩm định gia hạn, bổ sung

-

150.000

2.2

Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3/giây đến dưới 0,5 m3/giây, cho phát điện với công suất từ 50 KW đến dưới 200 KW, cho mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

 

 

 

+ Thẩm định mới

-

900.000

 

+ Thẩm định gia hạn, bổ sung

-

450.000

2.3

Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3/giây đến dưới 1m3/giây, cho phát điện với công suất từ 200 KW đến dưới 1000 KW, cho mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm

 

 

 

+ Thẩm định mới

-

2.200.000

 

+ Thẩm định gia hạn, bổ sung

-

1.100.000

2.4

Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2 m3/giây, cho phát điện với công suất từ 1.000 KW đến dưới 2.000 KW, cho mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm

 

 

 

+ Thẩm định mới

đ/đề án

4.200.000

 

+ Thẩm định gia hạn, bổ sung

-

2.100.000

3

Thẩm định đề án báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

 

 

3.1

Đề án báo cáo có lưu lượng nước xả dưới 100 m3/ngày đêm

đ/đề án

 

 

+ Thẩm định mới

-

300.000

 

+ Thẩm định gia hạn, bổ sung

-

150.000

3.2

Đề án báo cáo có lưu lượng nước xả từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm

 

 

 

+ Thẩm định mới

-

900.000

 

+ Thẩm định gia hạn, bổ sung

-

450.000

3.3

Đề án báo cáo có lưu lượng nước xả từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 2.000 m3/ngày đêm

 

 

 

+ Thẩm định mới

-

2.200.000

 

+ Thẩm định gia hạn, bổ sung

-

1.100.000

3.4

Đề án báo cáo có lưu lượng nước xả từ 2.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm

 

 

 

+ Thẩm định mới

-

4.200.000

 

+ Thẩm định gia hạn, bổ sung

-

2.100.000

IV

Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

 

 

1

Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm

đ/báo cáo

 

 

+ Thẩm định mới

 

200.000

 

+ Thẩm định gia hạn, bổ sung

-

100.000

2

Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm

 

 

 

+ Thẩm định mới

đ/báo cáo

700.000

 

+ Thẩm định gia hạn, bổ sung

-

350.000

3

Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

 

 

 

+ Thẩm định mới

-

1.700.000

 

+ Thẩm định gia hạn, bổ sung

-

850.000

4

Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

 

 

 

+ Thẩm định mới

-

3.000.000

 

+ Thẩm định gia hạn, bổ sung

-

1.500.000

V

Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

 

 

1

 Thẩm định mới

-

700.000

2

 Thẩm định gia hạn, bổ sung

-

350.000

 

Phụ lục số 2: MỨC THU MỘT SỐ LOẠI LỆ PHÍ

(kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Khoản mục

ĐVT

Mức thu

I

Lệ phí địa chính

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

 

1.1

Hộ gia đình, cá nhân

đ/giấy

 

 

+ Tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh

-

25.000

 

+ Tại các khu vực khác

-

12.000

1.2

Các tổ chức

-

100.000

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất, chứng nhận thay đổi chủ sử dụng đất, thay đổi địa hình, diện tích thửa đất và thay đổi mục đích sử dụng đất

 

 

2.1

Hộ gia đình, cá nhân

 

 

 

+ Tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh

đ/lần

15.000

 

+ Tại các khu vực khác

-

7.000

2.2

Các tổ chức

-

20.000

3

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

 

 

3.1

Hộ gia đình, cá nhân

 

 

 

+ Tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh

 

10.000

 

+ Tại các khu vực khác

 

5.000

3.2

Các tổ chức

 

20.000

4

Cấp lại, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

 

 

4.1

Hộ gia đình, cá nhân

đ/ lần

 

 

+ Tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh

-

20.000

 

+ Tại các khu vực khác

-

10.000

4.2

Tổ chức

-

20.000

II

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

 

 

1

Hộ kinh doanh cá thể

đ/lần cấp

30.000

2

Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận ĐKKD, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh

-

100.000

3

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận ĐKKD; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp Nhà nước

-

200.000

4

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD, chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp

-

20.000

5

Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

-

10.000

6

Cấp bản sao giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận thay đổi ĐKKD hoặc bản trích lục nội dung ĐKKD

đ/bản

2.000

III

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

 

 

1

Cấp mới

đ/giấy

100.000

2

Gia hạn

-

50.000

IV

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

 

 

1

Cấp mới

đ/giấy

100.000

2

Gia hạn

-

50.000

V

Lệ phí cấp giấy xả nước thải vào nguồn nước

 

 

1

Cấp mới

đ/giấy

100.000

2

Gia hạn

-

50.000

VI

Lệ phí cấp giấy xả nước thải vào công trình thủy lợi

 

 

1

Cấp mới

đ/giấy

100.000

2

Gia hạn

-

50.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2007/QĐ-UBND ngày 15/08/2007 điều chỉnh, quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.624

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!