Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1647/QĐ-TCT năm 2011 Quy định về quy trình quy hoạch và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn quy hoạch chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1647/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 21/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1647/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH QUY HOẠCH VÀ TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN QUY HOẠCH CHỨC DANH ĐỘI TRƯỞNG, PHÓ ĐỘI TRƯỞNG Ở CHI CỤC THUẾ THUỘC CỤC THUẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 42 NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Hướng dẫn số 22/HD-BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Nghị quyết số 42 NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ/BTC ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-BTC ngày 22/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quy hoạch lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quy trình quy hoạch và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn quy hoạch chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Bùi Văn Nam

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUY TRÌNH QUY HOẠCH VÀ TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐÀO TẠO QUY HOẠCH CHỨC DANH ĐỘI TRƯỞNG, PHÓ ĐỘI TRƯỞNG Ở CHI CỤC THUẾ THUỘC CỤC THUẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-TCT ngày 21/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn về quy trình quy hoạch và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn đào tạo quy hoạch chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Quy định này được áp dụng cùng với quy chế quy hoạch lãnh đạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-BTC ngày 22/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các quy định khác liên quan đến quy hoạch chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nguyên tắc, các tiêu chuẩn cán bộ quy hoạch khác, số lượng quy hoạch, quy định về rà soát quy hoạch, thủ tục quy hoạch,...) được thực hiện theo Quy chế quy hoạch lãnh đạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-BTC ngày 22/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Tiêu chuẩn trình độ chuyên môn đào tạo

Công chức quy hoạch chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực thực tiễn; độ tuổi quy hoạch theo Quy chế quy hoạch lãnh đạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-BTC ngày 22/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn chung:

Công chức quy hoạch lãnh đạo ở cấp Đội thuộc các Chi cục Thuế nói chung phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên phù hợp với yêu cầu chuyên ngành của vị trí quy hoạch, ưu tiên công chức có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên, công chức được đào tạo hệ chính quy. Tiến tới, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp Đội ở các Chi cục Thuế cơ bản phải có trình độ Đại học.

2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với một số địa bàn:

2.1. Đối với các Chi cục Thuế ở các quận, thành phố thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công chức quy hoạch chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng phải có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với yêu cầu chuyên ngành của vị trí quy hoạch.

2.2. Ở các Chi cục Thuế thuộc địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu không có nguồn nhân sự có trình độ Đại học và Cao đẳng thì có thể xem xét để quy hoạch đối với công chức tốt nghiệp Trung cấp phù hợp với yêu cầu chuyên ngành của vị trí quy hoạch.

2.3. Đối với công chức nữ, công chức người dân tộc thiểu số (ở đơn vị không thuộc các địa bàn quy định tại điểm 2.1 nêu trên), trường hợp chỉ có trình độ Trung cấp (phù hợp với yêu cầu chuyên ngành của vị trí quy hoạch) nhưng có năng lực nổi trội trong chỉ đạo thực tiễn, được cán bộ, công chức trong đơn vị tín nhiệm cao thì có thể xem xét từng trường hợp cụ thể để quy hoạch.

3. Ngoài các trường hợp quy định tại Điểm 2 nêu trên, các trường hợp còn lại, nhân sự quy hoạch phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điểm 1 nêu trên, theo nguyên tắc ưu tiên công chức tốt nghiệp đại học trở lên, công chức được đào tạo chính quy và phải đảm bảo chất lượng nguồn công chức quy hoạch các chức danh cao hơn.

Điều 3. Quy trình quy hoạch lãnh đạo cấp Đội ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Bước 1: Thông qua chủ trương quy hoạch

1.1. Chi cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Chi cục để nhận xét, đánh giá đối với công chức đã được quy hoạch; xem xét việc duy trì công chức trong quy hoạch, đưa ra khỏi danh sách quy hoạch những công chức không đủ điều kiện (theo quy định hiện hành) trên cơ sở đó thống nhất số lượng, danh sách dự kiến bổ sung quy hoạch.

Nội dung Hội nghị:

- Rà soát, đánh giá về tình hình công chức quy hoạch hiện có và dự kiến số lượng công chức quy hoạch cho từng chức danh, từng Đội Thuế cần bổ sung thêm.

- Thảo luận, đề xuất danh sách công chức quy hoạch, biểu quyết thông qua danh sách đề nghị quy hoạch, căn cứ kết quả biểu quyết, lựa chọn công chức được trên 50% tổng số lãnh đạo Chi cục tham gia dự họp đồng ý để đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch.

1.2. Chi cục trình Cục (qua Phòng tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ) để phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch, xin ý kiến về số lượng, danh sách dự kiến quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Đội. Hồ sơ đề xuất chủ trương bao gồm:

- Tờ trình rà soát và đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch.

- Biên bản họp tập thể lãnh đạo Chi cục.

- Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo (có chứng thực).

1.3. Căn cứ tờ trình của Chi cục, Phòng tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục Thuế trình Lãnh đạo Cục Thuế (Phó Cục trưởng phụ trách đơn vị - nếu có, Phó Cục trưởng phụ trách tổ chức cán bộ - nếu có, Cục trưởng) để xin ý kiến về số lượng, danh sách quy hoạch và phê duyệt công văn thông báo cho Chi cục Thuế biết để triển khai thực hiện.

Sau khi được sự đồng ý của Cục Thuế bằng văn bản về số lượng, danh sách dự kiến quy hoạch, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện bước 2.

2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức của Đội có công chức đề nghị quy hoạch.

2.1. Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo Chi cục.

2.2. Thành phần tham gia: Toàn thể cán bộ, công chức của Đội.

2.3. Nội dung Hội nghị:

- Quán triệt mục đích, yêu cầu, số lượng, tiêu chuẩn đối với chức danh quy hoạch.

- Thông báo ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo Chi cục về nhân sự giới thiệu quy hoạch.

- Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá về nhân sự dự kiến quy hoạch.

- Thực hiện lấy phiếu giới thiệu quy hoạch theo phương thức bỏ phiếu kín. Ngoài danh sách đã chuẩn bị, các thành viên tham gia họp có thể giới thiệu thêm nhân sự quy hoạch (nếu có) và ghi trực tiếp vào phiếu giới thiệu.

- Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Các trường hợp có tỷ lệ phiếu giới thiệu quy hoạch trên 50% tổng số cán bộ, công chức tham gia dự họp được đưa ra thảo luận tại Hội nghị của tập thể lãnh đạo Chi cục và cấp ủy của Chi cục tại bước 3.

3. Bước 3: Thông qua danh sách đề nghị quy hoạch ở cấp Chi cục

3.1. Chi cục trưởng tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo Chi cục và cấp ủy để nhận xét, đánh giá và lấy phiếu giới thiệu quy hoạch, cụ thể:

- Phân tích kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch của Hội nghị tại bước 2.

- Nhận xét, đánh giá về nhân sự đề nghị quy hoạch theo các nội dung:

+ Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;

+ Về tinh thần trách nhiệm;

+ Về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn;

+ Về độ tuổi quy hoạch.

- Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch theo phương thức bỏ phiếu kín.

- Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

3.2. Các trường hợp có tỷ lệ phiếu giới thiệu quy hoạch trên 50% tổng số lãnh đạo Chi cục và cấp ủy tham gia dự họp sẽ được lựa chọn để đề nghị xem xét, đưa vào quy hoạch.

4. Bước 4: Phê duyệt quy hoạch

4.1. Chi cục tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch để báo cáo Cục (qua Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận phụ trách về công tác tổ chức cán bộ).

Hồ sơ đề nghị quy hoạch gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch.

- Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, biểu tổng hợp phiếu các Hội nghị tại bước 2 và bước 3.

- Trích ngang danh sách đề nghị quy hoạch (bao gồm các thông tin: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, chức vụ hiện tại, trình độ chuyên môn, loại hình đào tạo, chức vụ đề nghị quy hoạch, tỷ lệ tín nhiệm tại các bước,...)

4.2. Căn cứ đề nghị của các Chi cục, Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục trình lãnh đạo Cục (Phó Cục trưởng phụ trách đơn vị - nếu có, Phó Cục trưởng phụ trách tổ chức cán bộ - nếu có, Cục trưởng) để xin ý kiến và phê duyệt quyết định quy hoạch.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ ở các cấp đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thuế có trách nhiệm tham mưu, giúp Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai công tác quy hoạch, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo Thủ trưởng đơn vị xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác quy hoạch.

2. Định kỳ hàng năm, khi kết thúc năm, tập thể lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai công tác rà soát quy hoạch để nhận xét, đánh giá đối với công chức quy hoạch; Xem xét việc duy trì công chức trong quy hoạch, đưa ra khỏi danh sách quy hoạch những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đề xuất chủ trương bổ sung thêm nhân sự quy hoạch theo quy trình, thủ tục quy định.

3. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc triển khai công tác quy hoạch theo quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ảnh kịp thời về Tổng cục Thuế (Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1647/QĐ-TCT năm 2011 Quy định về quy trình quy hoạch và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn quy hoạch chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.690

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.146.141