Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2007/QĐ-UBND quy định đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 13/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Văn Hành
Ngày ban hành: 09/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 09 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 13/3/2006 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 166/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8 về thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về đối tượng và mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: Các chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An xin cấp giấy phép xây dựng theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

2. Mức thu lệ phí:

a) Nhà ở riêng lẻ của nhân dân không phân biệt cao tầng hoặc thấp tầng thu 50.000 đồng/01 giấy phép.

b) Các công trình khác thu 100.000 đồng/01 giấy phép.

c) Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng kể cả nhà ở của nhân dân cũng như công trình khác thu 10.000 đồng/lần gia hạn và chỉ gia hạn một lần cho khởi công.

Điều 2. Tổ chức thu và quản lý lệ phí:

1. Giao các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An có trách nhiệm tổ chức thu, quản lý sử dụng và quyết toán lệ phí cấp giấy phép xây dựng thu được theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC .

2. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng được trích một phần cho cơ quan thu lệ phí để chi phí cho hoạt động cấp giấy phép và tổ chức thu lệ phí, số còn lại nộp ngân sách Nhà nước. Mức trích cụ thể cho các cơ quan cấp giấy phép xây dựng cụ thể như sau:

a) Sở Xây dựng, UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò: trích để lại 30%, nộp ngân sách 70% số lệ phí thu được;

b) UBND các huyện còn lại: trích để lại 50%, nộp ngân sách 50% số lệ phí thu được;

c) UBND xã, phường, thị trấn: trích để lại 100% số lệ phí thu được.

3. Đơn vị thu lệ phí sử dụng biên lai thu lệ phí do Cục thuế phát hành.

4. Cục trưởng Cục thuế Nghệ An có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thu phí thực hiện thu và quyết toán tiền lệ phí thu được theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế Nghệ An; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2007/QĐ-UBND quy định đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.276

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140