Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2004/QĐ-UB sửa đổi và bổ sung qui định mức thu và sử dụng tiền học phí, tiền xây dựng trường của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 108/2003/QĐ-UB

Số hiệu: 09/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Minh Cả
Ngày ban hành: 30/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2004/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 30 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 108/2003/QĐ-UB NGÀY 03/10/2003 VỀ QUI ĐỊNH MỨC THU VÀ SỬ DỤNG TIỀN HỌC PHÍ, TIỀN XÂY DỰNG TRƯỜNG CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi, bổ sung) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2003/NQ-HĐND ngày 6/8/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, kỳ họp lần thứ 13;

Căn cứ Nghị quyết số 86/2003/NQ-HĐND ngày 22/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, kỳ họp lần thứ 15;

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay sửa đổi và bổ sung Quyết định số 108/2003/QĐ-UB ngày 03/10/2003 về qui định mức thu và sử dụng tiền học phí, tiền xây dựng trường của UBND tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Sửa đổi:

Về đối tượng được miễn thu tiền xây dựng trường: Huỷ bỏ nội dung qui định tại mục a.9, điểm a, khoản 5, phần I, điều 1 " Gia đình có ba con trở lên đang theo học ở các trường phổ thông được miền thu một học sinh ở bậc thấp nhất".

2. Bổ sung:

a- Về các đối tượng miễn tiền học phí:

Bổ sung mục a.7, điểm a, khoản 4, phần I, điều 1: Học sinh là người dân tộc thiểu số có cha, mẹ thường trú tại miền núi và học sinh có cha, mẹ thường trú tại xã Tân Hiệp, thị xã Hội An.

b-Về các đối tượng giảm 50% tiền xây dựng trường:

Bổ sung mục b4, điểm b, khoản 5, phần I, điều 1:Học sinh là con của thương binh hạng 2, 3, 4 và con của bệnh binh hạng 2, hạng 3.

3- Các nội dung khác tại Quyết định số 108/2003/QĐ-UB ngày 03/10/2003 về qui định mức thu và sử dụng tiền học phí, tiền xây dựng trường của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ tháng 01/2004 (học kỳ 2 năm học 2003 - 2004).

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành: Tìa chính, Giáo dục & Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 3
- VPCP, Bộ TC, GD&ĐT, Bộ LĐ TB&XH
- TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh
- Các Ban HĐND tỉnh các Đại biểu HĐND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể
- Lưu VT, TH, VX, KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
TRẦN MINH CẢ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2004/QĐ-UB sửa đổi và bổ sung qui định mức thu và sử dụng tiền học phí, tiền xây dựng trường của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 108/2003/QĐ-UB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.783

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104