Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 06/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Quang Thái
Ngày ban hành: 15/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/2007/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 15 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU, NỘP, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí -lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung. Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;.Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;
Căn cứ Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 V/v quy định danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí và 02 quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (có Phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Các mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Giao Sở Tài chính, Cục Thuế hướng dẫn các đơn vị và các địa phương về biên lai, ấn chỉ; chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định;

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đả Lạt; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Thái

 

MỨC THU, NỘP, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 06 /2007/QĐ – UBND ngày 15 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng )

I. Mức thu: Áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng

1. Đối với bán đấu giá tài sản:

1.1. Trường hợp bán được tài sản bán đấu giá:

STT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu theo giá trị tài sản bán được

1

- Dưới 1.000.000đổng

50.000 đồng.

2

- Từ 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

5% (Năm phần trăm)

3

- Từ trên 100.000.000đồng đến 500.000.000 đồng

Bằng 5.000.000 đồng cộng thêm (+) 2% của giá trị vượt trên 1 trăm triệu đồng.  

4

- Từ trên 500.000.000 đồng đến 1 .000.000.000

Bằng 13.000.000 đồng cộng thêm (+) 1 % giá trị vượt trên 5 trăm triệu đồng. 

5

- Trên 1.000.000.000 đồng

Bằng 18.000.000 đồng cộng thêm (+) 0,5% giá trị vượt trên 1 tỷ đồng. Nhưng tối đa.không quá 30.000.000 đồng.  

1.2. Trường họp bán đấu giá không thành: Người có tài sản ủy quyền cho đơn vị bán đấu giá tài sản phải thanh toán toàn bộ chi phí thực tế phát sinh để tổ chức bán đấu giá.

1.3. Đối tượng thu phí: Cá nhân, tổ chức có tài sản ủy quyền cho đơn vị có chức năng bán đấu giá tài sản để bán đấu giá.

2. Đối với người tham gia đấu giá tài sản: Phải mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản tương ứng với giá khởi điểm của tài sản như sau:

STT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/1 hồ sơ)

1

- Từ 10.000.000 đồng.trở xuống

10.000

2

- Từ trên 10.000.000đổng đến 50.000.000đổng

50.000

3

- Từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

100.000

4

- Từ trên 100.000.000đổng đến 500.000.000 đông

200.000

5

- Từ trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000đổng

300.000

6

- Trên 1.000.000.000 đồng

500.000

3. Đối với bán đấu giá quyền sử dụng đất:

3.1. Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đấu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm a - Khoản 1 - Điều 3 - Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg

STT

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

Mức thu

(đồng/1 hồ sơ)

1

- Từ 500.000.000 đồng trở xuống

200.000

2

- Từ trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

300.000

3

- Trên 1.000.000.000 đồng

500.000

3.2. Các trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 3 - Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg:

STT

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

Mức thu

(đồng/1 hồ sơ)

1

- Từ 0,5 ha trở xuống

1. 000. 000

2

- Từ trên 0,5 ha đến 2,0 ha

3.000.000

3

-Từ trên 2,0 ha đến 5,0 ha

4.000.000

4

-Trên 5,0 ha

5.000.000

3.3. Đối tượng thu phí: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

II. Quản lý và sử dụng phí thu được:

1. Biên lai, chứng từ thu phí thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính (do ngành thuế phát hành) và theo hướng dẫn của Cục Thuế Lâm Đồng.

2. Tỷ lệ điều tiết:

- Trường hợp đơn vị thu phí đã được NSNN bảo đảm kinh phí tổ chức bán đấu giá thì nộp 100% vào NSNN.

- Trường hợp đơn vị thu phí chưa được NSNN bảo đảm kinh phí tổ chức bán đấu giá được sử dụng toàn bộ 100% số tiền thu phí được.

- Đối với các đơn vi thu phí là doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thì phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định.

III. Đơn vị tổ chức thu:

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá, UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và các đơn vị, doanh nghiệp có chức năng tổ chức đấu giá./-

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 phê duyệt mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.309

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!