Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Số hiệu: 03/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 22/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2016/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 118/TTr-STC ngày 11 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016 theo các nội dung sau:

1. Định mức sử dụng tài nguyên làm căn cứ quy đổi từ sản phẩm tài nguyên hoặc sản phẩm công nghiệp ra sản lượng tài nguyên khai thác có trong sản phẩm tài nguyên và sản phẩm công nghiệp (hay tỷ lệ quy đổi giữa sản lượng thành phẩm và nguyên khai) theo Phụ lục số 01 đính kèm.

2. Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016 theo Phụ lục số 02 đính kèm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành

1. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hàng năm điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp với biến động của thị trường, phù hp theo khung giá của Bộ Tài chính.

2. Trách nhiệm của Cục Thuế:

Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế tài nguyên niêm yết công khai Bảng giá tính thuế tài nguyên tại trụ sở cơ quan thuế và thực hiện việc quản lý thuế tài nguyên theo quy định; gửi Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016 về Tổng cục Thuế để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tính thuế tài nguyên; kịp thời thông báo Sở Tài chính trong trường hp phát hiện giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều 1 Quyết định này không còn phù hp.

3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Theo dõi, rà soát các loại khoáng sản có phát sinh khai thác trên địa bàn tỉnh về định mức sử dụng khoáng sản, đối chiếu các loại khoáng sản thuộc diện chịu thuế tài nguyên, kịp thời thông báo cho Sở Tài chính trong trường hợp bổ sung định mức sử dụng khoáng sản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và bãi bỏ Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ quy đổi đối với một số loại khoáng sản không kim loại áp dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài Phát thanh-Truyền hình KH;
- Tr
ung tâm Công báo tỉnh;
- Trung tâm thông tin điện tử tổng hợp KH;
- Báo Khánh Hòa;
- Các Phòng: NC, XDNĐ;
- Lưu: VT, HP, HN, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

PHỤ LỤC SỐ 01

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh)

STT

Loại tài nguyên

Sản Iưng thành phẩm

Sản lượng nguyên khai

Tỷ lệ quy đổi

1

Cát trắng làm thủy tinh, cát vàng

1 m3

1,0 m3

1,0

2

Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granite, gabro, đá hoa)

30 m2 (dày 1,5cm)

1 m3

 

3

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

 

- Đá hộc

1 m3

1,0 m3

1,0

- Đá cấp phi Dmax 25, đá cấp phối Dmax 37,5

1 m3

1,32 m3

1,32

- Đá (4 x 6) cm

1 m3

1,2 m3

1,2

- Đá (2 x 4) cm

1 m3

1,3 m3

1,3

- Đá (1 x 2) cm

1 m3

1,35 m3

1,35

- Đá mi

1 m3

1,3 m3

1,3

4

Đt sét, đất làm gạch

 

- Gạch 6 lỗ (8 x 12 x 18) cm

400 viên

1 m3

 

- Gạch 4 lỗ (8 x 8 x 18) cm

700 viên

- Gạch thẻ 2 lỗ (8 x 4 x 18) cm

1.000 viên

- Gạch thẻ 2 lỗ (8 x 5 x 18) cm

695 viên

5

Nước khoáng đóng chai, đóng hộp (lon)

1 lít

1,1 lít

1,1

6

Sét bùn nguyên khai (bùn khoáng thô)

1 tấn

2,86 tấn

2,86

7

Yến sào thiên nhiên

1kg

1,11 kg

1,11

 

PHỤ LỤC SỐ 02

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh)

STT

Nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

I

Khoáng sản không kim loại

 

 

 

I.1

Khoáng sản không kim loại nguyên khai

 

 

1

Cát trắng nguyên khai Thủy Triều

Đồng/tấn

109.000

2

Cát trắng nguyên khai hạt to

Đồng/tấn

109.000

3

Cát vàng nguyên khai Đầm Môn

Đồng/tấn

85.000

4

Cát xây dựng nguyên khai

Đồng/m3

55.000

5

Cát san lấp mặt bằng nguyên khai

Đồng/m3

31.000

6

Cát nhiễm mặn

Đồng/m3

21.000

7

Đất Bazan nguyên khai

Đồng/m3

20.000

8

Đất nguyên khai làm gạch

Đồng/m3

36.000

9

Đất san lấp mặt bằng nguyên khai

Đồng/m3

32.000

10

Đá khi xây dựng cao cấp nguyên khai (đá khối granit chế biến làm đá ốp lát)

Đồng/m3

1.600.000

11

Đá khối xây dựng cao cấp nguyên khai (chế biến đá quy cách)

Đồng/m3

2.000.000

12

Đá tảng lăn nguyên khai làm đá chẻ

Đồng/m3

230.000

13

Đá nguyên khai chế biến các loại đá làm vật liệu xây dựng thông thường (trừ đá chẻ)

Đồng/m3

125.000

14

Đá cuội lớn nguyên khai

Đồng/m3

138.000

15

Đá cuội 4x6 nguyên khai

Đồng/m3

168.000

16

San hô chết nguyên khai

Đồng/tấn

38.000

17

Sạn, sỏi nguyên khai

Đồng/m3

170.000

18

Sét bùn nguyên khai (bùn khoáng thô)

Đồng/tấn

1.300.000

19

Sa khoáng đen (titan) nguyên khai

Đồng/tấn

1.100.000

I.2

Khoáng sản không kim loại thành phẩm

 

 

1

Cát trắng tuyển rửa Thủy Triều

Đồng/tấn

125.000

2

Cát trắng tuyển rửa hạt to

Đồng/tấn

125.000

3

Cát vàng tuyển rửa Đầm Môn

Đồng/tấn

150.000

4

Đt làm gạch

Đồng/m3

55.000

5

Đá chẻ 20x20x25

Đồng/m3

270.000

6

Đá vỉ

Đồng/m3

108.000

7

Đá 1x1,5

Đồng/m3

192.000

8

Đá 1x1,9

Đồng/m3

245.000

9

Đá 1x2

Đồng/m3

178.000

10

Đá 2x4

Đồng/m3

150.000

11

Đá 3x8

Đồng/m3

218.000

12

Đá 4x6

Đồng/m3

127.000

13

Đá 5x7

Đồng/m3

118.000

14

Đá cấp phi 25

Đồng/m3

170.000

15

Đá cấp phối 37,5

Đồng/m3

155.000

16

Đá 0,5x1 (đá mi)

Đồng/m3

183.000

17

Đá hộc

Đồng/m3

91.000

18

Đá bụi

Đồng/m3

126.000

19

Đá lô ka

Đồng/m3

95.000

II

Sản phẩm rừng tự nhiên

 

 

1

Lồ ô

Đồng/cây

3.000

2

Song mây

Đồng/cây

4.500

3

Tre, nứa

Đồng/cây

2.000

4

Lá buông

Đồng/kg

6.000

5

Củi đốt

Đồng/m3

168.000

6

Gỗ nhóm 1

Đồng/m3

8.500.000

7

Gỗ nhóm 2

Đồng/m3

7.600.000

8

Gỗ nhóm 3

Đồng/m3

7.600.000

9

Gỗ nhóm 4

Đồng/m3

4.200.000

10

Gỗ nhóm 5

Đồng/m3

3.800.000

11

Gỗ nhóm 6

Đồng/m3

3.500.000

12

Gỗ nhóm 7

Đồng/m3

2.800.000

13

Gỗ nhóm 8

Đồng/m3

2.700.000

14

Gỗ cành, ngọn

Đồng/m3

2.200.000

15

Gc, rễ gỗ nhóm 1

Đng/gốc

6.000.000

16

Gốc, rễ gỗ nhóm 2, 3

Đồng/gốc

5.500.000

17

Gc, rễ gỗ nhóm 4, 5, 6

Đồng/gốc

3.500.000

18

Gốc, rễ gỗ nhóm 7, 8

Đồng/gc

3.000.000

19

Gốc cây kiểng (đường kính <25cm)

Đồng/gc

2.000.000

20

Trc dây

Đồng/kg

8.000

III

Hải sản tự nhiên

 

 

1

Tôm hùm loại 1

Đồng/kg

880.000

2

Tôm hùm các loại khác

Đng/kg

440.000

3

Tôm các loại

Đồng/kg

135.000

4

Mực các loại

Đồng/kg

95.000

IV

Nước khoáng, nước thiên nhiên

 

 

1

Nước khoáng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp (lon)

Đồng/lít

200

2

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp (lon)

Đồng/lít

150

3

Nước khoáng nóng thiên nhiên phục vụ sản xuất, dịch vụ

Đồng/m3

6.000

4

Nước thiên nhiên phục vụ sản xuất, dịch v

Đồng/m3

4.000

V

Yến sào thiên nhiên

 

 

1

Yến sào thiên nhiên

Đồng/kg

52.000.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2016/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.737

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188