Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 42/2023/UBTVQH15 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 18/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ 01/01/2024

Ngày 28/12/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ 01/01/2024

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 được quy định như sau:

- Xăng (trừ etanol): 2.000 đồng/lít.

- Nhiên liệu bay: 1.000 đồng/lít.

- Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn: 1.000 đồng/lít.

- Mỡ nhờn: 1.000 đồng/kg.

- Dầu hỏa: 600 đồng/lít.

Như vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tiếp tục giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Kể từ ngày 01/01/2025, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ tiếp thực hiện theo quy định tại tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14, cụ thể:

- Xăng (trừ etanol): 4.000 đồng/lít;

- Nhiên liệu bay: 3.000 đồng/lít;

- Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn: 2.000 đồng/lít;

- Mỡ nhờn: 2.000 đồng/kg;

- Dầu hỏa: 1.000 đồng/lít.

Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành.

Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15.

Quy định về người nộp thuế bảo vệ môi trường

Theo Luật thuế bảo vệ môi trường 2010, người nộp thuế bảo vệ môi trường bao gồm:

- Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường 2010.

- Người nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

+ Trường hợp ủy thác nhập khẩu hàng hóa thì người nhận ủy thác nhập khẩu là người nộp thuế;

+ Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ mà không xuất trình được chứng từ chứng minh hàng hóa đã được nộp thuế bảo vệ môi trường thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 42/2023/UBTVQH15

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

1. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 được quy định như sau:

TT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thuế

(đồng/đơn vị hàng hóa)

1

Xăng, trừ etanol

lít

2.000

2

Nhiên liệu bay

lít

1.000

3

Dầu diesel

lít

1.000

4

Dầu hỏa

lít

600

5

Dầu mazut

lít

1.000

6

Dầu nhờn

lít

1.000

7

Mỡ nhờn

kg

1.000

2. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

2. Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

3. Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

4. Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 28 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2023.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Vương Đình Huệ

THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY
----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----------------------

Resolution No.: 42/2023/UBTVQH15

Hanoi, December 18, 2023

 

RESOLUTION

PRESCRIBING ENVIRONMENTAL PROTECTION TAX RATES APPLIED TO GASOLINE, OIL, LUBRICANT AND GREASE PRODUCTS

THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on Organization of the National Assembly No. 57/2014/QH13, as amended by the Law No. 65/2020/QH14;

Pursuant to the Law on Environmental Taxes No. 57/2010/QH12;

HEREIN RESOLVES:

Article 1. Environmental protection tax rates applied to gasoline, oil, lubricant and grease products

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.No.

Goods

Unit

Tax rate

(VND/unit)

1

Gasoline, except ethanol

liter

2.000

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Jet fuel

liter

1.000

3

Diesel oil

liter

1.000

4

Kerosene

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.600

5

Mazut oil

liter

1.000

6

Lubricant

liter

1.000

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Grease

kg

1.000

2. Rates of environmental protection tax imposed on gasoline, oil, lubricant and grease products for the period from January 01, 2025 shall be applied according to the provisions of Section I clause 1 Article 1 of the Resolution No. 579/2018/UBTVQH14 dated September 26, 2018 of the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam introducing the environmental protection tariff schedule.

Article 2. Implementation

1. This Decision comes into force from January 01, 2024.

2. The Resolution No. 30/2022/UBTVQH15 dated December 30, 2022 of the National Assembly of Vietnam prescribing environmental protection rates applied to gasoline, oil, lubricant and grease products ceases to have effect from the effective date of this Resolution.

3. The above-mentioned rates of environmental protection tax shall not be applied to gasoline, oil, lubricant and grease products specified in Section I clause 1 Article 1 of the Resolution No. 579/2018/UBTVQH14 dated September 26, 2018 for the period from January 01, 2024 to December 31, 2024 inclusively.

4. The Government is assigned to direct Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and local governments to implement this Resolution.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

ON BEHALF OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY
CHAIRMAN
Vuong Dinh Hue

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.268

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!