Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 mức thuế bảo vệ môi trường xăng dầu mỡ nhờn

Số hiệu: 30/2022/UBTVQH15 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 30/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 01/01/2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 được quy định như sau:

- Xăng, trừ etanol: 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15);

- Nhiên liệu bay: 1.000 đồng/lít (giữ nguyên);

- Dầu diesel: 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít);

- Dầu hỏa: 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít);

- Dầu mazut: 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít);

- Dầu nhờn: 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít);

- Mỡ nhờn: 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg).

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2024 thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018.

Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 30/2022/UBTVQH15

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

1. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 được quy định như sau:

TT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thuế

(đồng/đơn vị hàng hóa)

1

Xăng, trừ etanol

lít

2.000

2

Nhiên liệu bay

lít

1.000

3

Dầu diesel

lít

1.000

4

Dầu hỏa

lít

600

5

Dầu mazut

lít

1.000

6

Dầu nhờn

lít

1.000

7

Mỡ nhờn

kg

1.000

2. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

3. Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

4. Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại phiên họp ngày 30 tháng 12 năm 2022.

E-pas: 115989

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Vương Đình Huệ

NATIONAL ASSEMBLY’S STANDING COMMITTEE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

Resolution No. 30/2022/UBTVQH15

Hanoi, December 30, 2022

 

RESOLUTION

REGARDING ENVIRONMENTAL PROTECTION TAX RATES APPLIED TO GAS, OIL, LUBRICANTS AND GREASE

NATIONAL ASSEMBLY’S STANDING COMMITTEE

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on National Assembly Organization No. 57/2014/QH13 in which several Articles are amended and supplemented by the Law No. 65/2020/QH14;

Pursuant to the Law on Environment Protection Tax No. 57/2010/QH12;

HEREIN RESOLVES

Article 1. Environmental protection tax rates applied to gas, oil and lubricants

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.No.

Item Description

Metric Unit

Tax Rate  

(VND/unit)

1

Gas, except ethanol

liter

2,000

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Aviation fuel

liter

1,000

3

Diesel oil

liter

1,000

4

Kerosene oil

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.600

5

Mazut oil

liter

1,000

6

Lubricant

liter

1,000

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Grease

kg

1,000

2. The environmental protection tax rates applied to gas, oil, lubricant and grease from January 1, 2024 shall comply with the provisions of Section I of Clause 1 of Article 1 of the Resolution No. 579/2018/UBTVQH14 dated September 26, 2018 of the National Assembly’s Standing Committee on Environmental Protection Tariff Schedule.

Article 2. Implementation provisions

1. This Resolution shall enter into force as from January 1, 2023.

2. Resolution No. 20/2022/UBTVQH15 dated July 6, 2022 of the National Assembly’s Standing Committee shall expire from the effective date of this Resolution.

3. The rates of environmental protection tax on gas, oil, lubricant and grease specified in Section I of Clause 1 of Article 1 of the Resolution No. 579/2018/UBTVQH14 dated September 26, 2018 of the National Assembly’s Standing Committee shall not be applied from the effective date of this Resolution to end of December 31, 2023.

4. The Government shall be mandated to direct Ministries, Ministry-level agencies, central authorities, local authorities and entities involved to implement this Resolution.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

PP. NATIONAL ASSEMBLY’S STANDING COMMITTEE
CHAIRMAN
Vuong Dinh Hue

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.841

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!