Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 17/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Lương Ngọc Bính
Ngày ban hành: 18/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2011/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY ĐỊNH MỚI, ĐIỀU CHỈNH VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 3 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ; Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 về Phí bảo về môi trường đối với khai thác khoáng sản; Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về Lệ phí trước bạ và Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc miễn phí xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 04/7/2002 về việc hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 hướng dẩn bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 hướng dẫn lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 1971/TTr-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc đề nghị quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy định mới, điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan, đơn vị thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

I. Quy định mới mức thu và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan, đơn vị thu phí, lệ phí

1. Phí tham quan tuyến du lịch Sông Chày - Hang Tối

- Mức thu:

+ Đối với người lớn: 40.000 đồng/lần/người;

+ Đối với trẻ em: 20.000 đồng/lần/người;

- Tỷ lệ trích lại cho đơn vị thu là: 53%

2. Phí sử dụng Khu neo đậu tránh trú bão

Quy định thu phí sử dụng Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Sông Gianh (ngoài thời gian tránh trú bão) như sau:

(Chi tiết cụ thể được quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này)

3. Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

- Mức thu:

+ Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (cấp mới): 150.000 đồng/giấy phép.

+ Lệ phí cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong Giấy phép): 40.000 đồng/lần cấp.

- Tỷ lệ trích lại cho đơn vị thu là: 30%.

4. Lệ phí cấp biển số nhà

- Mức thu:

+ Cấp mới: 30.000 đồng/1 biển số nhà;

+ Cấp lại: 20.000 đồng/1 biển số nhà;

- Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu là: 100%.

5. Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng

- Mức thu:

+ Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 50.000 đồng/1 giấy phép,

+ Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/1 giấy phép,

+ Gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/lần

- Tỷ lệ để lại đơn vị thu là: 10%

6. Phí, lệ phí giao dịch bảo đảm

- Mức thu:

+ Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm: 30.000 đ/lần

+ Lệ phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.000 đ/lần;

- Tỷ lệ để lại đơn vị thu là: 80%

II. Điều chỉnh mức thu các loại phí, lệ phí

1. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được quy định như sau:

(Chi tiết cụ thể được quy định tại Phụ lục II kèm theo nghị quyết này).

2. Phí qua đò

Mức thu phí qua đò được quy định như sau:

TT

Loại phí

Đơn vị tính

Mức thu

2

Phí qua đò

 

 

2.1

Sông rộng dưới 500m

 

 

 

Người đi bộ

đ/lượt/người

1.000

 

Người đi bộ có gánh

đ/lượt/người

2.000

 

Người đi xe đạp

đ/lượt/người

2.000

 

Người đi xe máy

đ/lượt/người

3.000

2.2

Sông rộng từ 500m trở lên

 

 

 

Người đi bộ

đ/lượt/người

1.000

 

Người đi bộ có gánh

đ/lượt/người

3.000

 

Người đi xe đạp

đ/lượt/người

3.000

 

Người đi xe máy

đ/lượt/người

5.000

3. Phí thuê mặt bằng tại Cảng cá

Mức thu phí thuê mặt bằng tại Cảng cá được quy định như sau:

TT

Loại phí

Đơn vị tính

Mức thu

3.5

Thuê mặt bằng tại cảng cá

 

 

a

Loại không có mái che

 

 

 

 - Khu vực tiếp giáp với đường chính

đ/m2/tháng

3.000

 

 - Các khu vực còn lại

đ/m2/tháng

2.500

b

Loại có mái che

đ/m2/tháng

10.000

4. Lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chổ ngồi

Mức mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chổ ngồi (kể cả lái xe) được quy định là 12%.

5. Lệ phí Đăng ký giao dịch bảo đảm

Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm được quy định như sau:

TT

Loại lệ phí

ĐVT

Mức thu

2

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

 

 

a

Đăng ký giao dịch bảo đảm

đ/lần

80.000

b

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

đ/lần

70.000

d

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

đ/lần

60.000

Điều 2. Bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí được quy định tại Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gồm:

1. Khoản thu phí xây dựng được quy định tại khoản 1 Phụ lục số 1;

2. Các khoản thu thuộc danh mục phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai, bao gồm: In cung cấp bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng, bản đồ đất và các loại bản đồ chuyên đề khác; In cung cấp bản đồ địa hình màu; Trích lục bản đồ màu; Biên tập sơ đồ giới thiệu địa điểm; In cung cấp bản đồ nền địa hình màu có biên tập; Phô tô tài liệu, bản đồ; Quét tài liệu, bản đồ được quy định tại các điểm 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 và 1.8 khoản 1 Phụ lục số 4;

3. Khoản thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm gồm: Phí cung cấp thông tin cơ bản (Danh mục giao dịch bảo đảm; tài sản cho thuê tài chính; sao đơn yêu cầu đăng ký) và phí cung cấp thông tin chi tiết (văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm) được quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Phụ lục số 8;

4. Khoản thu lệ phí đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm và lệ phí yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm được quy định tại điểm c và điểm e khoản 2 Phụ lục số 11;

Điều 3 Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Riêng đối với khoản phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (tại khoản 1 Mục II Điều 1) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

2. Các quy định sau đây của Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực:

a) Mức thu phí qua đò được quy định tại khoản 2 và phí thuê mặt bằng tại Cảng cá được quy định tại điểm 3.5 khoản 3 Phụ lục số 3;

b) Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được quy định tại khoản 6 thuộc Phụ lục số 7;

c) Mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chổ ngồi (kể cả người lái) được quy định tại khoản 9 và mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký được quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 2 Phụ lục số 11.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế và ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVI, kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 18 tháng 10 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KT văn bản Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT VP . ĐĐBQH và HĐND tỉnh

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

 

PHỤ LỤC I

PHÍ SỬ DỤNG KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BẢO TÀU CÁ SÔNG GIANH
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Loại phí

Đơn vị tính

Mức thu

Tỷ lệ để lại đơn vị thu (%)

 

Phí sử dụng Khu neo đậu

 

 

80

1

Tàu thuyền đánh cá cập Khu neo đậu

 

 

 

 

 - Có công suất 6 đến 12 CV

đ/lần

5.000

 

 

 - Có công suất 13 đến 30 CV

đ/lần

10.000

 

 

 - Có công suất 31 đến 90 CV

đ/lần

20.000

 

 

 - Có công suất 91 đến 200 CV

đ/lần

30.000

 

 

 - Có công suất trên 200 CV

đ/lần

50.000

 

2

Tàu thuyền vận tải cập Khu neo đậu

 

 

 

 

 - Có trọng tải dưới 5 tấn

đ/lần

10.000

 

 

 - Có trọng tải từ 5 đến 10 tấn

đ/lần

20.000

 

 

 - Có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn

đ/lần

50.000

 

 

 - Có trọng tải trên 100 tấn

đ/lần

80.000

 

3

Đối với phương tiện ra vào Khu neo đậu

 

 

 

 

 - Xe máy, xích lô, xe ba gác

đ/lần

1.000

 

 

 - Phương tiện có trọng tải dưới 1 tấn

đ/lần

5.000

 

 

 - Phương tiện có trọng tải từ 1 tấn đến 2,5 tấn

đ/lần

10.000

 

 

 - Phương tiện có trọng tải từ trên 2,5 tấn đến 5 tấn

đ/lần

15.000

 

 

 - Phương tiện có trọng tải từ trên 5 đến 10 tấn

đ/lần

20.000

 

 

 - Phương tiện có trọng tải từ trên 10 tấn

đ/lần

25.000

 

4

Đối với hàng hoá qua Khu neo đậu

 

 

 

 

 - Hàng thuỷ, hải sản, động vật sống

đ/tấn

10.000

 

 

 - Hàng hoá là Container

đ/lần

35.000

 

 

 - Các loại hàng khác

đ/tấn

4.000

 

 

PHỤ LỤC II

PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Loại khoáng sản

ĐVT

Mức thu

I

Quặng khoáng sản kim loại

 

 

1

Quặng sắt

Tấn

60.000

2

Quặng măng-gan

Tấn

50.000

3

Quặng ti-tan (titan)

Tấn

70.000

4

Quặng vàng

Tấn

270.000

5

Quặng đất hiếm

Tấn

60.000

6

Quặng bạch kim

Tấn

270.000

7

Quặng bạc, Quặng thiếc

Tấn

270.000

8

Quặng vôn-phờ-ram (wolfram), Quặng ăng-ti-moan (antimoan)

Tấn

50.000

9

Quặng chì, Quặng kẽm

Tấn

270.000

10

Quặng nhôm, Quặng bô-xít (bouxite)

Tấn

50.000

11

Quặng đồng, Quặng ni-ken (niken)

Tấn

60.000

12

Quặng cromit

Tấn

60.000

13

Quặng cô-ban (coban), Quặng mô-lip-đen (molipden), Quặng thủy ngân, Quặng ma-nhê (magie), Quặng va-na-đi (vanadi)

Tấn

270.000

14

Quặng khoáng sản kim loại khác

Tấn

30.000

II

Khoáng sản không kim loại

 

 

1

Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa …)

m3

70.000

2

Đá Block

m3

90.000

3

Quặng đá quý: Kim cương, ru-bi (rubi); Sa-phia (sapphire): E-mô-rốt (emerald): A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite): Ô-pan (opan) quý màu đen; A-dít; Rô-đô-lít (rodolite): Py-rốp (pyrope); Bê-rin (berin): Sờ-pi-nen (spinen); Tô-paz (topaz), thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; Cờ-ri-ô-lít (cryolite); Ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; Phen-sờ-phát (fenspat); Birusa; Nê-phờ-rít (nefrite)

Tấn

70.000

4

Sỏi, cuội, sạn

m3

6.000

5

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

Tấn

3.000

6

Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp …)

Tấn

3.000

7

Cát vàng

m3

5.000

8

Cát làm thủy tinh

m3

7.000

9

Các loại cát khác

m3

4.000

10

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

2.000

11

Đất sét, đất làm gạch, ngói

m3

2.000

12

Đất làm thạch cao

m3

3.000

13

Đất làm Cao lanh

m3

7.000

14

Các loại đất khác

m3

2.000

15

Gờ-ra-nít (granite)

Tấn

30.000

16

Sét chịu lửa

Tấn

30.000

17

Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite)

Tấn

30.000

18

Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật

Tấn

30.000

19

Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite)

Tấn

30.000

20

Nước khoáng thiên nhiên

m3

3.000

21

A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin)

Tấn

5.000

22

Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò

Tấn

10.000

23

Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên

Tấn

10.000

24

Than nâu, than mỡ

Tấn

10.000

25

Than khác

Tấn

10.000

26

Khoáng sản không kim loại khác

Tấn

30.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND ngày 18/10/2011 thông qua quy định mới, điều chỉnh mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVI, kỳ họp thứ 3 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.322

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!