Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 110/2014/NQ-HĐND quy định mức thu; tỷ lệ để lại chi cho công tác tổ chức thu và phần trăm điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô to do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 110/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 05/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 110/2014/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU; TỶ LỆ ĐỂ LẠI CHI CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC THU VÀ PHẦN TRĂM ĐIỀU TIẾT NGUỒN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu; tỷ lệ để lại chi cho công tác tổ chức thu và phần trăm điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô như sau:

1. Mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

- Xe mô tô có dung tích xy lanh đến 100 cm3: 80.000 đồng/năm. Đối với địa bàn đặc biệt khó khăn (thôn, xóm, bản...) thuộc khu vực II và các xã thuộc khu vực III, mức thu là 50.000 đồng/năm.

- Xe mô tô có dung tích xy lanh trên 100 cm3: 120.000 đồng/năm. Đối với địa bàn đặc biệt khó khăn (thôn, xóm, bản...) thuộc khu vực II và các xã thuộc khu vực III, mức thu là 100.000 đồng/năm.

2. Tỷ lệ trích lại để phục vụ cho việc thu phí

- Các phường được để lại 7% số phí sử dụng đường bộ thu được.

- Các thị trấn được để lại 10% số phí sử dụng đường bộ thu được.

- Các xã được để lại 20% số phí sử dụng đường bộ thu được.

3. Tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô (sau khi trừ phần để lại trang trải chi phí tổ chức thu theo Khoản 2 nêu trên) được điều tiết và sử dụng như sau:

- Đối với các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới: Nộp vào ngân sách nhà nước và điều tiết 100% cho các xã để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn.

- Đối với các phường, thị trấn không thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn: Nộp vào Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh để đầu tư cho công tác bảo trì hệ thống đường do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; áp dụng từ ngày 01/01/2015 và thay thế Nghị quyết số 60/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- TT Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh (CT, PCT, VP);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP ĐĐBQH &HĐND tỉnh(CVP, PVP);
- Các sở, ban, ngành;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 110/2014/NQ-HĐND quy định mức thu; tỷ lệ để lại chi cho công tác tổ chức thu và phần trăm điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô to do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.298
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.96.157