Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND về danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 09/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hà Ngọc Chiến
Ngày ban hành: 05/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2012/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 05 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HỌC PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 , ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP , ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP , ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP , ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC , ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC , ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC , ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2009 về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Thông tư 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư 17/2010/TT-BXB ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Xét tờ trình số 1372/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

(Có nội dung biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện thu, quản lý, sử dụng tiền thu phí, lệ phí, học phí theo quy định và định kỳ báo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị quyết này.

Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XV kỳ họp thứ 4 Thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

BIỂU CHI TIẾT

DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HỌC PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT

Danh mục 

Mức thu

Ghi chú

A

B

1

2

 A

DANH MỤC THU PHÍ

 

 

 I

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC
THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ

 

 

1

Phí chợ

 

 

Chợ Trung tâm thị xã Cao Bằng

 

Để lại đơn vị thu 40%; 60% nộp ngân sách

a1

Ki ốt mặt tiền thuộc đường phố Kim Đồng

33.000 đồng/m2

Theo tháng

a2

Ki ốt mặt tiền đường lên vườn hoa

31.000 đồng/m2

Theo tháng

a3

Các ki ốt còn lại

29.000 đồng/m2

Theo tháng

a4

Các quầy trong đình chợ

 

Theo tháng

 

 - Tầng I

26.000 đồng/m2

 

 

 - Tầng II

23.000 đồng/m2

 

a5

Các cá nhân lưu động đặt bàn cờ và các trò chơi khác v.v… trong dịp hội chợ và các lễ hội

35.000 đồng/1 bàn

Tính theo đợt hội chợ, lễ hội

 b

Chợ Xanh thị xã Cao Bằng

 

Để lại đơn vị thu 40%; 60% nộp ngân sách

b1

Các ki ốt mặt tiền

31.000 đồng/m2

Theo tháng

b2

Các ki ốt trong chợ

29.000 đồng/m2

Theo tháng

b3

Kinh doanh trong đình chợ có mái che

31.000 đồng/m2

Theo tháng

b4

Kinh doanh ngoài sân có mái che

22.000 đồng/m2

Theo tháng

b5

Kinh doanh cố định ngoài sân hàng rau, thực phẩm tươi sống

5.000 đồng/ngày

Người bán

b6

Nhân dân tự sản xuất đem bán

2.000 đồng/ngày

Người bán

 c

Chợ huyện

 

Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách

c1

Hàng thịt lợn

6.000 đồng

Lượt vào chợ

c2

Hàng vải, quần áo, hàng tạp hoá

6.000 đồng

Lượt vào chợ

c3

Hàng nông sản thực phẩm

6.000 đồng

Lượt vào chợ

c4

Các mặt hàng khác còn lại

2.000 đồng

Lượt vào chợ

c5

Xe tải vào chợ bán hàng trên xe

25.000 đồng

Lượt vào chợ

c6

Xe con vào chợ bán hàng trên xe

15.000 đồng

Lượt vào chợ

c7

Buôn bán trâu, bò, ngựa trong khu chợ

10.000 đồng/con

Lượt vào chợ

c8

Các hộ kinh doanh cố định được Nhà nước đầu tư xây dựng

11.000 đồng/m2

Theo tháng

c9

Các cá nhân lưu động đặt bàn cờ và các trò chơi khác v.v… trong dịp hội chợ và các lễ hội

25.000 đồng

Tính theo đợt hội chợ, lễ hội

Chợ xã, liên xã (cụm xã)

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

d1

Hàng thịt lợn

5.000 đồng/con

Lượt vào chợ

d2

Hàng vải, quần áo, hàng tạp hoá

5.000 đồng/sạp

Lượt vào chợ

d3

Hàng nông sản thực phẩm

4.000 đồng/sạp

Lượt vào chợ

d4

Các mặt hàng khác còn lại

2.000 đồng/lượt

Lượt vào chợ

d5

Xe tải vào chợ bán hàng trên xe

15.000 đồng/xe

Lượt vào chợ

d6

Xe con vào chợ bán hàng trên xe

10.000 đồng/xe

Lượt vào chợ

d7

Buôn bán trâu, bò, ngựa trong khu chợ và các điểm có mua bán trâu, bò, ngựa

7.000 đồng/con

Lượt vào chợ

d8

Các hộ kinh doanh cố định được Nhà nước đầu tư xây dựng

5.000 đồng/m2

Thu theo tháng

e

Chợ cửa khẩu Tà Lùng

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

e1

Kinh doanh cố định (chỗ bán hàng)

 

 

 

- Kinh doanh trong chợ trung tâm

Miễn thu

 

 

- Kinh doanh trong đình chợ khung thép (bán hàng gạo, thực phẩm ..)

 

Các chợ tại phường, xã thuộc thị xã quản lý (trừ phường Hợp Giang)

 

Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách

g1

Các ki ốt mặt tiền

28.000 đồng/m2

Thu theo tháng

g2

Các ki ốt trong chợ

26.000 đồng/m2

Thu theo tháng

g3

Kinh doanh trong đình chợ có mái che

28.000 đồng/m2

Thu theo tháng

g4

Kinh doanh ngoài sân có mái che

20.000 đồng/m2

Thu theo tháng

g5

Kinh doanh cố định ngoài sân hàng rau, thực phẩm tươi sống

4.000 đồng/ngày

Người bán

g6

Nhân dân tự sản xuất đem bán

1.000 đồng/ngày

Người bán

2

Phí đấu giá

 

Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách

a

Mức thu phí đấu giá

 

 

a1

Tài sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

5% giá trị tài sản bán

 

a2

Tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu

 

a3

Tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ

 

a4

Tài sản có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ

 

 a5

Tài sản có giá trị trên 20 tỷ đồng

49,75 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ . Tổng số phí không quá 300 triệu/ cuộc đấu giá

 

b

Mức thu phí đấu giá đối với tổ chức, đơn vị, người tham gia đấu giá tài sản

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

b1

Giá khởi điểm của tài sản từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000 đồng/hồ sơ

 

b2

Giá khởi điểm của tài sản trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000 đồng/hồ sơ

 

b3

Giá khởi điểm của tài sản trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000 đồng/hồ sơ

 

b4

Giá khởi điểm của tài sản trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000 đồng/hồ sơ

 

b5

Giá khởi điểm của tài sản trên 500 triệu đồng

500.000 đồng/hồ sơ

 

c

Phí đấu giá quyền sử dụng đất

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

c1

Thu theo giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

 

 

 

- Có giá trị từ 200.000.000 đồng trở xuống

100.000 đồng/hồ sơ

 

 

- Có giá trị trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

200.000 đồng/hồ sơ

 

 

- Có giá trị trên 500.000.000 đồng

500.000 đồng/hồ sơ

 

c2

Thu theo diện tích

 

 

 

- Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000 đồng/hồ sơ

 

 

- Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000 đồng/hồ sơ

 

 

- Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000 đồng/hồ sơ

 

 

- Từ trên 5 ha

5.000.000 đồng/hồ sơ

 

d

Phí đấu giá khai thác vàng

1.000.000 đồng/hồ sơ

Để lại đơn vị thu 30%; 70% nộp ngân sách

3

Phí thẩm định kết quả đấu thầu

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

 

- Dự án, công trình có giá trị dưới 7 tỷ đồng trở xuống

0,01% giá trị gói thầu (tối thiểu 1.000.000 đồng)

 

 

- Dự án, công trình có giá trị từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng

0,01% giá trị gói thầu

 

 

- Dự án, công trình có giá trị trên 15 tỷ đồng trở lên

0,01% giá trị gói thầu (tối đa 50.000.000 đồng)

 

 II

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC
 GIAO THÔNG - VẬN TẢI

 

 

1

Phí qua cầu treo địa phương quản lý

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

1.1

Ô tô từ 2,5 tấn đến dưới 10 tấn

20.000 đồng/lượt

Lượt đi

1.2

Xe vận tải dưới 2,5 tấn

15.000 đồng/lượt

Lượt đi

1.3

Xe máy

2.000 đồng/lượt

Lượt đi

1.4

Xe đạp (không thu đối với cầu treo nằm ở khu vực các xã vùng III)

1.000 đồng/lượt

Lượt đi

1.5

Xe các loại do súc vật kéo

5.000 đồng/lượt

Lượt đi

2

Phí sử dụng bến, bãi

 

 

 a

Tại địa bàn thị xã Cao Bằng

 

Để lại đơn vị thu 60%; 40% nộp ngân sách

a1

Phí ra vào bến xe

 

 

 

- Xe khách

 

Tính cho một lần vào bến để đón khách

 

+ Loại xe trên 50 ghế ngồi

40.000 đồng/lượt

 

 

+ Loại xe từ 40 đến 50 ghế ngồi

30.000 đồng/lượt

 

 

+ Loại xe từ 25 đến dưới 40 ghế ngồi

25.000 đồng/lượt

 

 

+ Loại xe từ 16 đến 24 ghế ngồi

20.000 đồng/lượt

 

 

+ Loại xe dưới 16 ghế ngồi

15.000 đồng/lượt

 

 

+ Loại xe dưới 25 giường nằm

25.000 đồng/lượt

 

 

+ Loại xe từ 25 giường nằm trở lên

30.000 đồng/lượt

 

 

- Xe tải

 

Tính cho một lần vào bến để bốc hàng

 

+ Xe dưới 15 tấn

30.000 đồng/lượt

 

 

+ Xe từ trên 15 tấn

40.000 đồng/lượt

 

 

- Xe cẩu

40.000 đồng/lượt

Tính 1 lần vào bến để cẩu hàng

 

- Xe xích lô, xe thồ, xe máy

5.000 đồng/lượt

 

a2

Phí đỗ xe ban đêm trong bến xe

 

 

 

- Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

15.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

- Xe tải trên 5 tấn

 

Tính 1 đêm

 

+ Xe trên 5 tấn đến 15 tấn

20.000 đồng/xe

 

 

+ Xe trên 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe

 

 

- Xe khách dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

- Xe khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

- Loại xe dưới 25 giường nằm

30.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

- Loại xe từ 25 giường nằm trở lên

40.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

- Xe cẩu

40.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

a3

Phí đỗ xe ban ngày trong bến xe

 

 

 

- Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

15.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

- Xe tải trên 5 tấn

 

 

 

+ Xe trên 5 tấn đến 15 tấn

20.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

+ Xe trên 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

- Xe khách dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

- Xe khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

- Loại xe dưới 25 giường nằm

30.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

- Loại xe từ 25 giường nằm trở lên

40.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

- Xe cẩu

40.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

a4

Phí đỗ xe trong bến xe cả ngày và đêm

 

 

 

- Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

30.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

- Xe tải trên 5 tấn

 

 

 

+ Xe trên 5 tấn đến 15 tấn

40.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

+ Xe trên 15 tấn trở lên

60.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

- Xe khách dưới 30 ghế

60.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

- Xe khách từ 30 ghế trở lên

80.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

- Loại xe dưới 25 giường nằm

60.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

- Loại xe từ 25 giường nằm trở lên

80.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

- Xe cẩu

60.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

Tại địa bàn các huyện

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

b1

Phí ra vào bến xe

 

 

 

- Xe khách

 

Tính 1 lần vào bến

 

+ Loại xe từ 40 ghế ngồi trở lên

30.000 đồng/lần

Tính cho 1 lần vào bến để đón khách

 

+ Loại xe từ 25 đến dưới 40 ghế ngồi

25.000 đồng/lần

Tính cho 1 lần vào bến để đón khách

 

+ Loại xe dưới 25 ghế ngồi

20.000 đồng/lần

Tính cho 1 lần vào bến để đón khách

 

- Xe tải (kể cả bến xe khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng)

 

Tính 1 lần vào bến để bốc hàng

 

Trong đó: - Xe dưới 15 tấn

20.000 đồng/lần

 

 

- Xe từ 15 tấn trở lên

25.000 đồng/lần

 

 

- Loại xe dưới 25 giường nằm

25.000 đồng/lần

Tính 1 lần vào bến để đón khách

 

- Loại xe từ 25 giường nằm trở lên

30.000 đồng/lần

Tính 1 lần vào bến để đón khách

 

- Xe cẩu

25.000 đồng/lần

Tính 1 lần vào bến để cẩu hàng

 

- Xe xích lô, xe thồ, xe máy

5.000 đồng/lần

 

b2

Phí đỗ xe ban đêm trong bến xe

 

 

 

- Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

15.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

- Xe tải trên 5 tấn

 

Tính 1 đêm

 

+ Xe trên 5 tấn đến 15 tấn

20.000 đồng/xe

 

 

+ Xe trên 15 tấn trở lên

25.000 đồng/xe

 

 

- Xe khách dưới 30 ghế

25.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

- Xe khách từ 30 ghế trở lên

30.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

- Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container)

35.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

- Loại xe dưới 25 giường nằm

25.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

- Loại xe từ 25 giường nằm trở lên

30.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

 

- Xe cẩu

25.000 đồng/xe

Tính 1 đêm

b3

Phí đỗ xe ban ngày trong bến xe

 

 

 

- Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

15.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

- Xe tải trên 5 tấn

 

 

 

+ Xe trên 5 tấn đến 15 tấn

20.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

+ Xe trên 15 tấn trở lên

25.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

- Xe khách dưới 30 ghế

25.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

- Xe khách từ 30 ghế trở lên

30.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

- Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container)

35.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

- Loại xe dưới 25 giường nằm

25.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

- Loại xe từ 25 giường nằm trở lên

30.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

 

- Xe cẩu

25.000 đồng/xe

Tính 1 ngày

b4

Phí đỗ xe cả ngày và đêm trong bến xe

 

 

 

- Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

30.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

- Xe tải trên 5 tấn

 

 

 

+ Xe trên 5 tấn đến 15 tấn

40.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

+ Xe trên 15 tấn trở lên

50.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

- Xe khách dưới 30 ghế

50.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

- Xe khách từ 30 ghế trở lên

60.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

- Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container)

60.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

- Loại xe dưới 25 giường nằm

50.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

- Loại xe từ 25 giường nằm trở lên

60.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

 

- Xe cẩu

50.000 đồng/xe

Tính 1 ngày và 1 đêm

Quy định mức thu đối với các phương tiện giao thông bị thu giữ tại kho, bãi theo thời gian quy định do vi phạm an toàn giao thông

 

 

c1

Tại tỉnh

 

Để lại cho cơ quan, đơn vị cho thuê kho, bãi 20%; cho tổ chức, đơn vị ra Quyết định xử phạt vi phạm giao thông 50%; nộp vào ngân sách 30%

 

- Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

20.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Xe tải trên 5 tấn

 

Tính cho cả ngày đêm

 

+ Xe trên 5 tấn đến 15 tấn

20.000 đồng/xe

 

 

+ Xe trên 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe

 

 

- Xe khách dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Xe khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Loại xe dưới 25 giường nằm

30.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Loại xe từ 25 giường nằm trở lên

40.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Xe cẩu

30.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Xe gắn máy

10.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Xe đạp

2.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

c2

Tại các huyện, thị

 

Để lại cho cơ quan, đơn vị cho thuê kho, bãi 20%; cho tổ chức, đơn vị ra Quyết định xử phạt vi phạm giao thông 50%; nộp vào ngân sách 30%

 

- Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con

20.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Xe tải trên 5 tấn

 

Tính cho cả ngày đêm

 

+ Xe trên 5 tấn đến 15 tấn

20.000 đồng/xe

 

 

+ Xe trên 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe

 

 

- Xe khách dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Xe khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Loại xe dưới 25 giường nằm

30.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Loại xe từ 25 giường nằm trở lên

40.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Xe cẩu

30.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Xe gắn máy

10.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

 

- Xe đạp

 2.000 đồng/xe

Tính cho cả ngày đêm

d

Phí sử dụng bãi đỗ (bốc xếp, sang tải, đỗ xe...)

 

Đối với bãi không do Nhà nước đầu tư để lại đơn vị thu 80%; 20% nộp ngân sách; Đối với bãi do Nhà nước đầu tư để lại đơn vị thu 20%; 80% nộp ngân sách.

d1

Tại địa bàn thị xã Cao Bằng

 

 

 

* Phí đỗ xe ban ngày

 

Tính từ 07h,00 đến 19h,00 trong ngày

 

- Xe ô tô trọng tải dưới 5 tấn, ô tô con

15.000 đồng/xe/ngày

 

 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên

 

 

 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/ngày

 

 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe/ngày

 

 

+ Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container)

60.000 đồng/xe/ ngày

 

 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000 đồng/xe/ngày

 

 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe/ngày

 

 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe/ngày

 

 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

30.000 đồng/xe/ngày

 

 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

40.000 đồng/xe/ngày

 

 

- Xe cẩu

30.000 đồng/xe/ngày

 

 

* Phí đỗ xe ban đêm

 

Tính từ 19h,00 hôm trước đến 7h,00 hôm sau

 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô con

15.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên

 

 

 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/đêm

 

 

+ Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container)

100.000 đồng/xe/ đêm

 

 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

30.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

40.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe cẩu

30.000 đồng/xe/đêm

 

 

* Phí đỗ xe trong bến xe cả ngày và đêm

 

 

 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô con

30.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên

 

 

 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

40.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

60.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

+ Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container)

150.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

30.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

60.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

80.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

60.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

80.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe cẩu

60.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

d2

Tại địa bàn các huyện

 

 

 

* Phí đỗ xe ban ngày

 

Tính từ 07h,00 đến 19h,00 trong ngày

 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô con

15.000 đồng/xe/ngày

 

 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên

 

 

 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/ngày

 

 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

25.000 đồng/xe/ngày

 

 

+ Sơmi rơ moóc (xe container)

60.000 đồng/xe/ngày

 

 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000 đồng/xe/ngày

 

 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

25.000 đồng/xe/ngày

 

 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

30.000 đồng/xe/ngày

 

 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

25.000 đồng/xe/ngày

 

 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

30.000 đồng/xe/ngày

 

 

- Xe cẩu

25.000 đồng/xe/ngày

 

 

* Phí đỗ xe ban đêm

 

Tính từ 19h,00 hôm trước đến 7h,00 hôm sau

 

- Xe ô tô trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô con

15.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên

 

 

 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/đêm

 

 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

25.000 đồng/xe/đêm

 

 

+ Sơmi rơ moóc (xe container)

100.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

25.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

30.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

25.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

30.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe cẩu

25.000 đồng/xe/đêm

 

 

* Phí đỗ xe cả ngày và đêm

 

 

 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn

30.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên

 

 

 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

40.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

50.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

+ Sơmi rơ moóc (xe container)

150.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

30.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

50.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

60.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

50.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

60.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe cẩu

50.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

3

Phí sử dụng lề đường

 

Để lại đơn vị 30%; 70% nộp ngân sách

a

Tại địa bàn thị xã Cao Bằng

 

 

a1

Phí đỗ xe ban ngày

 

Tính từ 07h,00 đến 19h,00 trong ngày

 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, ô tô con

15.000 đồng/xe/lượt

 

 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên

 

 

 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/lượt

 

 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe/ lượt

 

 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000 đồng/xe/ lượt

 

 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe/ lượt

 

 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe/ lượt

 

 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

30.000 đồng/xe/ lượt

 

 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

40.000 đồng/xe/ lượt

 

 

- Xe cẩu

30.000 đồng/xe/ lượt

 

a2

Phí đỗ xe ban đêm

 

Tính từ 19h,00 hôm trước đến 7h,00 hôm sau

 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, ô tô con

15.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên

 

 

 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/đêm

 

 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

30.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

30.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

40.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

30.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

40.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe cẩu

30.000 đồng/xe/ đêm

 

a3

Phí đỗ xe cả ngày và đêm

 

 

 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, ô tô con

30.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên

 

 

 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

40.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

60.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

30.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

60.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

80.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

60.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

80.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe cẩu

30.000 đồng/xe/ ngày, đêm

 

b

Tại địa bàn các huyện

 

 

b1

Phí đỗ xe ban ngày

 

Tính từ 07h,00 đến 19h,00 trong ngày

 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, ô tô con

15.000 đồng/xe/lượt

 

 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên

 

 

 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/lượt

 

 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

25.000 đồng/xe/lượt

 

 

+ Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container)

60.000 đồng/xe/lượt

 

 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000 đồng/xe/lượt

 

 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

25.000 đồng/xe/lượt

 

 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

30.000 đồng/xe/lượt

 

 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

25.000 đồng/xe/lượt

 

 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

30.000 đồng/xe/lượt

 

 

- Xe cẩu

25.000 đồng/xe/lượt

 

b2

Phí đỗ xe ban đêm

 

Tính từ 19h,00 hôm trước đến 7h,00 hôm sau

 

- Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, ô tô con

15.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên

 

 

 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

20.000 đồng/xe/đêm

 

 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

25.000 đồng/xe/đêm

 

 

+ Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container)

100.000đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

15.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

25.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

30.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

25.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

30.000 đồng/xe/đêm

 

 

- Xe cẩu

25.000 đồng/xe/đêm

 

b3

Phí đỗ xe cả ngày và đêm

 

 

 

- Xe ô tô trọng tải dưới 5 tấn, ô tô con

30.000đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên

 

 

 

+ Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn

40.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

+ Xe từ 15 tấn trở lên

50.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

+ Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container)

150.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 16 ghế

30.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế

50.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách từ 30 ghế trở lên

60.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách dưới 25 giường nằm

50.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên

60.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

 

- Xe cẩu

50.000 đồng/xe/ngày, đêm

 

4

Phí sử dụng bến, bãi, mặt nước đối với phương tiện thuỷ

 

Để lại đơn vị thu 30%; 70% nộp ngân sách

 

- Tàu, thuyền, xà lan trọng tải dưới 50 tấn

100.000 đồng/lượt phương tiện

 

 

- Tàu, thuyền, xà lan trọng tải 50 tấn đến dưới 100 tấn

200.000 đồng/lượt phương tiện

 

 

- Tàu, thuyền, xà lan trọng tải từ 100 tấn trở lên

300.000 đồng/lượt phương tiện

 

III 

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC
 THÔNG TIN, LIÊN LẠC

 

 

1

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất (phí khai thác không bao gồm chi phí in ấn, sao chép, nhân bản)

 

 - Đơn vị cấp tỉnh 50%; 50% nộp ngân sách
 - Các huyện, thị 30%; 70% nộp ngân sách

1.1

Điểm tọa độ, độ cao Nhà nước, điểm tọa độ chính

50.000 đồng/điểm

 

1.2

Bản đồ địa chính

80.000 đồng/tờ

 

1.3

Các loại bản đồ khác (quy hoạch, hiện trạng, giao đất giao rừng, bản đồ đất hành chính)

40.000 đồng/tờ giấy A0

 

1.4

Hồ sơ tài liệu khoa học, kỹ thuật khác

50.000 đồng/lần khai thác

 

1.5

Hồ sơ tài liệu hành chính

5.000 đồng/trang A4

 

 

- Thiếu nhi

5.000 đồng/thẻ

 

2

Phí thư viện

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp NS

 

a-/Thư viện tỉnh

 

 

 

- Phí đọc tài liệu tại chỗ

 

 

 

Người lớn

15.000 đồng/1thẻ/năm

 

 

Thiếu nhi

10.000 đồng/1thẻ/năm

 

 

- Phí mượn tài liệu về nhà

 

 

 

Người lớn

20.000 đồng/1thẻ/năm

 

 

Thiếu nhi

12.000 đồng/1thẻ/năm

 

 

- Phí đọc tài liệu quí hiếm

35.000 đồng/1thẻ/năm

 

 

- Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện

50.000 đồng/1thẻ/năm

 

 

b-/Thư viện các huyện

 

 

 

- Phí đọc tài liệu tại chỗ

 

 

 

Người lớn

10.000 đồng/1thẻ/năm

 

 

Thiếu nhi

8.000 đồng/1thẻ/năm

 

 

- Phí mượn tài liệu về nhà

 

 

 

Người lớn

15.000 đồng/1thẻ/năm

 

 

Thiếu nhi

10.000 đồng/1thẻ/năm

 

 IV

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

 

 

1

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, xe xích lô, xe công nông áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn tỉnh Cao Bằng (kể cả khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh)

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

a

Trông giữ xe ô tô

 

 

a1

Xe có trọng tải từ 10 tấn trở lên

 

 

 

+ Trông giữ theo tháng

200.000 đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ cả ngày + đêm

20.000 đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ qua đêm

15.000 đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ ban ngày

7.000 đồng/1xe

 

a2

Xe có trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 10 tấn

 

 

 

+ Trông giữ theo tháng

150.000 đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ cả ngày + đêm

18.000 đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ qua đêm

10.000 đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ ban ngày

6.000 đồng/1xe

 

a3

Xe có trọng tải dưới 2,5 tấn

 

 

 

+ Trông giữ theo tháng

120.000 đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ cả ngày + đêm

15.000 đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ qua đêm

10.000 đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ ban ngày

5.000 đồng/1xe

 

a4

Xe ô tô gửi dưới 6 giờ/ngày

4.000 đồng/1xe

 

b

Xe con và xe chở khách

 

 

b1

- Xe con, xe chở khách dưới 15 chỗ

 

 

 

+ Trông giữ theo tháng

200.000đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ cả ngày + đêm

30.000đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ qua đêm

20.000đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ ban ngày

10.000 đồng/1 xe

 

b2

- Xe chở khách từ 15 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ

 

 

 

+ Trông giữ theo tháng

250.000đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ cả ngày + đêm

35.000đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ qua đêm

25.000đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ ban ngày

15.000 đồng/1 xe

 

b3

- Xe chở khách từ 30 chỗ ngồi trở lên

 

 

 

+ Trông giữ theo tháng

300.000đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ cả ngày + đêm

40.000đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ qua đêm

30.000đồng/1xe

 

 

+ Trông giữ ban ngày

20.000 đồng/1 xe

 

c

Trông giữ xe gắn máy

 

 

 

- Trông ban ngày

2.000 đồng/lần/1xe

 

 

- Trông ban đêm

3.000 đồng/lần/1xe

 

 

- Trông cả ngày + đêm

4.000 đồng/lần/1xe

 

d

Trông giữ xe đạp

 

 

 

- Trông ban ngày

1.000 đồng/lần/1xe

 

 

- Trông ban đêm

2.000 đồng/lần/1xe

 

 

- Trông cả ngày + đêm

3.000 đồng/lần/1xe

 

2

Các quầy buôn bán tại trung tâm

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

a

Tại chợ Xanh thị xã Cao Bằng

 

 

 

- Hàng gửi để tại ki ốt

90.000 đồng/tháng

Thu theo tháng

 

- Hàng gửi tại quầy

60.000 đồng/tháng

Thu theo tháng

b

Tại chợ Trung tâm thị xã Cao Bằng

 

 

 

- Các ki ốt chợ

90.000 đồng/tháng

Thu theo tháng

 

- Các ô quầy

60.000 đồng/tháng

Thu theo tháng

3

Các quầy chợ cửa khẩu Tà Lùng (thu các hộ gửi hàng)

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

 

- Các ô quầy trong chợ trung tâm

90.000 đồng/tháng

Thu theo tháng

 

- Các ô quầy trong đình chợ khung thép

30.000 đồng/tháng

Thu theo tháng

 V

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC
 VĂN HOÁ, XÃ HỘI

 

 

1

Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử địa phương quản lý

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

1.1

Động Ngườm Ngao - huyện Trùng Khánh

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 20.000 đồng/lần/người

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 10.000 đồng/lần/ người

 

1.2

Hồ Thang Hen - huyện Trà Lĩnh

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 20.000 đồng/lần/người

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 10.000 đồng/lần/người

 

1.3

Khu di tích lịch sử Pác Bó

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 10.000 đồng/lần/người

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 5.000 đồng/lần/người

 

1.4

Khu di tích lịch sử xã Đức Long - huyện Thạch An

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 10.000 đồng/lần/người

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 5.000 đồng/lần/người

 

1.5

Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo - huyện Nguyên Bình

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 10.000 đồng/lần/người

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 5.000 đồng/lần/người

 

1.6

Thác Bản Giốc - huyện Trùng Khánh

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 15.000 đồng/lần/ gười

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 5.000 đồng/lần/người

 

1.7

Động Giộc Đâư thị Trấn - Hùng Quốc huyện Trà lĩnh

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 10.000 đồng/lần/ gười

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 5.000 đồng/lần/người

 

1.8

Các danh lam thắng cảnh khác

 

 

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 10.000 đồng/lần/ gười

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

Không quá 5.000 đồng/lần/người

 

VI 

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

1

Phí vệ sinh

 

 

a

Trên địa bàn thị xã

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

a1

Cá nhân có hộ khẩu thường trú và tạm trú tại phường, xã, thị xã nằm trên trục các đường có xe gom rác của Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường đến thu gom, hoặc cách 100 m điểm tập kết rác do Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường quy định

3.000 đồng/người

Thu theo tháng

a2

Các hộ buôn bán nhỏ, kinh doanh tại nhà (hàng nước, bánh cuốn, may mặc, sửa chữa công cụ, dụng cụ cầm tay, cắt tóc, uốn sấy tóc...)

15.000 đồng/hộ

Thu theo tháng

a3

Các cửa hàng tư nhân, sản xuất đồ gỗ, sản xuất cửa hoa sắt, đồ trang trí nội thất, hàng tạp hoá, sửa chữa đồ điện gia đình, nhà trọ tư nhân, sửa chữa xe máy, hiệu tóc ở ki ốt và các dịch vụ khác

35.000 đồng/hộ kinh doanh

Thu theo tháng

a4

Các hàng ăn uống, giải khát, bán hàng đêm ở ki ốt (được phép kinh doanh từ 18h đến 23h30')

65.000 đồng/hộ

Thu theo tháng

a5

Các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, khách sạn, các nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất yêu cầu hợp đồng thu gom rác thải với Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường hoặc Tổ vệ sinh môi trường, theo khối lượng rác thải thực tế

 

Thu theo tháng

 

- Cơ quan dưới 10 người

30.000 đồng/tháng

 

 

- Cơ quan từ 10 người đến dưới 30 người

50.000 đồng/tháng

 

 

- Cơ quan từ 30 người đến 50 người

80.000 đồng/tháng

 

 

- Cơ quan từ trên 50 người trở lên

120.000 đồng/tháng

 

 

- Bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh (tính theo lượng rác thực tế)

Tính theo giá quy định hiện hành (không quá 160.000 đồng/m3 rác)

 

 

- Cơ sở sửa chữa ô tô

50.000 đồng/tháng

 

a6

Phí sử dụng tạm thời bên lề đường, hè phố để kinh doanh ăn uống, giải khát vào ban đêm từ 18h đến 23h30' ở những khu vực được phép kinh doanh (về ban ngày nghiêm cấm)

 

 

 

- Địa bàn phường Hợp Giang

 

Thu theo tháng

 

+ Hàng cà phê

100.000 đồng

 

 

+ Hàng cháo, phở

100.000 đồng

 

 

+ Các mặt hàng khác

40.000 đồng

 

 

+ Hàng quà

30.000 đồng

 

 

- Địa bàn phường Sông Hiến, Sông Bằng, Tân Giang

 

Thu theo tháng

 

+ Hàng cà phê

80.000 đồng

 

 

+ Hàng cháo, phở

60.000 đồng

 

 

+ Hàng nước giải khát hoa quả

30.000 đồng

 

 

+ Các mặt hàng khác

20.000 đồng

 

 

- Địa bàn các xã còn lại

 

Thu theo tháng

 

+ Hàng cà phê

60.000 đồng

 

 

+ Hàng cháo, phở

50.000 đồng

 

 

+ Các mặt hàng khác

20.000 đồng

 

a7

Đối với các công trình xây dựng để vật liệu được Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường hoặc Tổ vệ sinh môi trường quy định

8.000 đồng/m2

Tính theo tháng (trong thời gian xây dựng)

a8

Phí đối với điểm dịch vụ rửa xe

 

 

 

- Điểm rửa xe ô tô, xe máy

100.000 đồng/tháng

Tính theo tháng

 

- Điểm chỉ rửa xe máy

50.000 đồng/tháng

Tính theo tháng

 b

Trên địa bàn các huyện (bao gồm xã, thị trấn, trung tâm các huyện, thị tứ có dịch vụ thu gom rác)

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

b1

Cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại xã, thị trấn, trung tâm huyện lỵ, thị tứ có dịch vụ thu gom rác

3.000 đồng/người

Thu theo tháng

b2

Các cơ sở buôn bán nhỏ, kinh doanh tại nhà (hàng nước, bánh cuốn, may mặc, sản xuât, sửa chữa công cụ, dụng cụ cầm tay, cắt tóc, uốn sấy tóc...)

15.000 đồng/cơ sở

Thu theo tháng

b3

Các cửa hàng tư nhân, sản xuất đồ gỗ, sản xuất cửa hoa sắt, đồ trang trí nội thất, hàng tạp hoá, sửa chữa đồ điện gia đình, nhà trọ tư nhân, sửa chữa xe máy, hiệu tóc ở ki ốt và các dịch vụ khác

30.000 đồng/hộ

Thu theo tháng

b4

Các cửa hàng ăn uống, giải khát, bán hàng đêm ở ki ốt (được phép kinh doanh tại các địa điểm tạm thời)

50.000 đồng/hộ

Thu theo tháng

b5

Các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, khách sạn, các nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất yêu cầu hợp đồng thu gom rác thải với Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường hoặc tổ vệ sinh môi trường, theo khối lượng rác thải thực tế

 

 

 

- Cơ quan dưới 10 người

30.000 đồng

Thu theo tháng

 

- Cơ quan từ 10 người đến dưới 30 người

50.000 đồng

Thu theo tháng

 

- Cơ quan từ 30 người đến 50 người

80.000 đồng

Thu theo tháng

 

- Cơ quan từ 50 người trở lên

120.000 đồng

Thu theo tháng

 

- Bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh (tính theo lượng rác thực tế)

Tính theo giá quy định hiện hành (không quá 160.000 đồng/m3 rác)

 

 

- Cơ sở sửa chữa ô tô

50.000 đồng

Thu theo tháng

b6

Phí sử dụng tạm thời bên lề đường, hè phố để kinh doanh ăn uống, giải khát vào ban đêm từ 18h đến 23h30' (về ban ngày nghiêm cấm)

 

 

 

- Hàng cà phê

60.000 đồng

Thu theo tháng

 

- Hàng cháo, phở

50.000 đồng

Thu theo tháng

 

- Các mặt hàng khác

20.000 đồng

Thu theo tháng

b7

Đối với các công trình xây dựng để vật liệu được Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường hoặc tổ vệ sinh môi trường quy định

5.000 đồng/m2

Theo tháng (trong thời gian xây dựng)

b8

Phí đối với điểm dịch vụ rửa xe

 

 

 

- Điểm rửa xe ôtô, xe máy

60.000 đồng

Thu theo tháng

 

- Điểm chỉ rửa xe máy

30.000 đồng

Thu theo tháng

2

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

 

Để lại đơn vị thu 10%; 90% nộp ngân sách

 

- Đối với địa bàn thị xã

7 %/giá 1 m3 nước chưa có thuế theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sử dụng nguồn nước của trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh

 

- Các huyện

6 %/giá 1 m3 nước chưa có thuế theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sử dụng nguồn nước của trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh

3

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

3.1

- Giấy phép sử dụng từ 2 năm trở lên

 

 

 

+ Cấp phép mới

3.000.000 đồng/1 giấy phép

 

 

+ Cấp giấy phép gia hạn

2.500.000 đồng/1 giấy phép

 

3.2

- Giấy phép sử dụng dưới 2 năm

 

 

 

+ Cấp phép mới

2.000.000 đồng/1 giấy phép

 

 

+ Cấp giấy phép gia hạn

1.500.000 đồng/1 giấy phép

 

4

Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

4.1

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

a

Dự án quan trọng Quốc gia Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

b

Dự án có sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất khu bảo tồn thiên nhiên, vườn Quốc gia, các khu di tích lịch sử văn hoá, khu dự trữ sinh quyển, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc chưa xếp hạng nhưng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định bảo vệ

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

c

Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu trực tiếp đến nguồn nước lưu vực sông, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

d

Nhóm các dự án về xây dựng

 

 

1

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu đô thị, khu dân cư

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

2

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, cụm làng nghề

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

3

Dự án xây dựng siêu thị, chợ

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

4

Dự án xây dựng Trung tâm thể thao

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

5

Dự án xây dựng bệnh viện

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

6

Dự án xây dựng khách sạn, nhà nghỉ

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

7

Dự án xây dựng khu du lịch, vui chơi giải trí

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

8

Dự án xây dựng sân gôn

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

9

Dự án xây dựng nghĩa trang (theo hình thức hung táng, hỏa táng và hình thức khác)

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

10

Dự án xây dựng công trình ngầm

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

11

Dự án xây dựng có tầng hầm

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

12

Dự án xây dựng công trình chiến đấu, trung tâm huấn luyện quân sự, trường bắn, cảng quốc phòng

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

13

Dự án xây dựng kho tàng quân sự

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

14

Dự án xây dựng khu kinh tế quốc phòng

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

15

Dự án xây dựng trại giam, trại tạm giam

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 đ

Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng

 

 

1

Dự án sản xuất xi măng

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

2

Dự án để nghiền clinker sản xuất xi măng

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

3

Dự án sản xuất gạch, ngói

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

4

Dự án sản xuất vật liệu xây dựng khác

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

e

Nhóm các dự án về giao thông

 

 

1

Dự án xây dựng công trình giao thông ngầm (đường xe điện ngầm, đường hầm)

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

2

Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp I đến cấp III

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

3

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp I đến cấp III

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

4

Dự án xây dựng đường ô tô cấp IV

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

5

Dự án xây dựng các cầu vĩnh cửu trên đường bộ, đường sắt

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

6

Dự án xây những công trình giao thông

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

7

Dự án xây dựng cảng sông

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

8

Dự án xây dựng cảng hàng không, sân bay

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

9

Dự án xây dựng bến xe khách

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

10

Dự án sản xuất bê tông nhựa nóng

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

g

Nhóm các dự án về năng lượng, phóng xạ

 

 

1

Dự án nhiệt điện

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

2

Dự án phong điện (sản xuất điện bằng sức gió)

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

3

Dự án quang điện (điện mặt trời)

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

4

Dự án thuỷ điện

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

5

Dự án xây dựng tuyến đờng dây tải điện cao áp

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

6

Dự án sản xuất dây, cáp điện

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

h

Nhóm các dự án về điện tử, viễn thông

 

 

1

Dự án xây dựng trạm phát, trạm thu - phát vô tuyến

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

2

Dự án sản xuất các thiết bị điện, điện tử

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

3

Dự án sản xuất linh kiện điện, điện tử

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

4

Dự án xây dựng tuyến viễn thông

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

i

Nhóm các dự án về thuỷ lợi

 

 

1

Dự án công trình hồ chứa nớc, hồ thuỷ lợi

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

2

Dự án công trình thuỷ lợi

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

3

Dự án kè bờ sông

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

4

Dự án có khai thác hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn sóng, rừng đặc dụng

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

5

Dự án có khai thác hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

6

Dự án trồng rừng và khai thác rừng

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

7

Dự án xây dựng vùng trồng cây công nghiệp tập trung: Cao su, sắn, mía, cà phê, ca cao, chè, hồ tiêu...

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

8

Dự án xây dựng vùng trồng rau, hoa tập trung

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

k

Nhóm các dự án về khai thác khoáng sản

 

 

1

Dự án khai thác khoáng sản (trên đất liền) làm vật liệu xây dựng

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

2

Dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp mặt bằng

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

3

Dự án khai thác, nạo vét tận thu khoáng sản lòng sông làm vật liệu xây dựng

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

4

Dự án khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng hoá chất)

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

5

Dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn có chứa các chất độc hại hoặc có sử dụng hoá chất

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

6

Dự án chế biến khoáng sản rắn

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

7

Dự án khai thác nước dưới đất

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

8

Dự án khai thác nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên (dươí đất hoặc lộ ra trên mặt đất) để làm dịch vụ (tắm, chữa bệnh và các mục đích khác)

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

9

Dự án khai thác nước mặt

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

l

Nhóm các dự án về dầu khí

 

 

1

Dự án kho xăng dầu

 

 

 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

 - Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

2

Dự án xây dựng khu trung chuyển dầu, khí

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

 - Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo

 

n

Nhóm các dự án về chất thải

 

 

1

Dự án tái chế, xử lý chất thải rắn các loại

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

 - Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

2

Dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

 - Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

3

Dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

 - Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

4

Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung không nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, cụm làng nghề

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

 - Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

5

Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

 - Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

6

Dự án thu mua và sơ chế phế liệu (kể cả phế liệu nhập khẩu)

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

 - Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

m

Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim

 

 

1

Dự án luyện kim đen, luyện kim màu

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

 - Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

2

Dự án cán thép

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

 - Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

3

Dự án đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy toa xe, ô tô

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

 - Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

4

Dự án sản xuất, lắp ráp, sửa chữa xe máy

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

 - Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

5

Dự án cơ khí, chế tạo máy móc, thiết bị

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo

 

 

 - Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo

 

6

Dự án mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại

 

 

 

 - Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo