Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND về bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 05/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Viết Nên
Ngày ban hành: 08/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Đông Hà, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ, MIỄN MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/UBTVQH ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy định Chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Trên cơ sở xem xét Đề án của UBND tỉnh tại Tờ Trình số 523/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh quy định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án Bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Bãi bỏ khoản thu phí quốc phòng, an ninh, trật tự tại Nghị quyết 12c/2004/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2004 của HĐND tỉnh khóa IV và bãi bỏ thu phí an ninh trật tự tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2007 của HĐND tỉnh khóa V.

Nhiệm vụ chi cho công tác quốc phòng, an ninh trật tự của địa phương vẫn tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí theo quy định hiện hành là ngân sách nhà nước chi cho công tác quốc phòng, an ninh trật tự và hoạt động quản lý hành chính của UBND cấp xã.

2. Bổ sung đối tượng miễn các loại phí

2.1. Lệ phí địa chính

- Miễn thu lệ phí địa chính như sau:

+ Miễn thu khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn, thị trấn (Hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp);

+ Miễn thu khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp tại các thị xã;

+ Miễn thu khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình thuộc diện chính sách;

- Các nội dung khác của lệ phí địa chính giữ nguyên như quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2007 của HĐND tỉnh.

2.2. Lệ phí hộ tịch

- Miễn thu lệ phí khi thực hiện các công việc cụ thể:

+ Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký khai sinh, bao gồm đăng ký khai đúng hạn, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

+ Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký kết hôn, bao gồm đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn;

+ Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký khai tử, bao gồm đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký khai tử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử;

+ Miễn lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch;

+ Đối với việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và các hoạt động đăng ký nuôi con nuôi, nhận cha, nhận mẹ, nhận con, cấp bản sao các giấy tờ về hộ tịch, xác nhận hoặc thực hiện các việc đăng ký hộ tích khác vẫn thực hiện thu lệ phí theo quy định hiện hành.

- Các nội dung khác của lệ phí hộ tịch giữ nguyên như quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2007 của HĐND tỉnh.

2.3. Lệ phí chứng minh nhân dân

- Miễn thu khi cấp mới chứng minh nhân dân và cấp lại chứng minh nhân dân do hết hạn sử dụng;

- Trường hợp cấp lại, cấp đổi chứng minh nhân dân do bị mất, hư hỏng không sử dụng được, thay đổi các nội dung ghi trong chứng minh nhân dân, thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi cấp tỉnh…vẫn thực hiện thu lệ phí theo chế độ quy định hiện hành.

2.4. Lệ phí hộ khẩu

- Miễn thu lệ phí hộ khẩu khi cấp mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyên đối với:

+ Cấp sổ hộ khẩu gia đình;

+ Cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể;

+ Cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn.

Điều 2. Các khoản phí, lệ phí có liên quan đã được HĐND tỉnh quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. HĐND tỉnh giao:

1. UBND tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa V, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2008 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Nên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND về bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.097

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100