Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2012 - 2013 do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 03/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 13/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP VÀ LỆ PHÍ TUYỂN SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TƯ

(Ngày12, 13/7/2012)

Căncứ LutTchcHiđồngnhândânvà Ubannhândânnăm2003;

Căncứ LutGiáodục năm2005;

CăncứNghđịnhs24/2006/-CPngày06tháng3năm2006caChính phvviệcsađổibsungmtsđiềucaNghđnhs57/2002/-CPngày03 tháng6năm2002ca Chính phquyđịnhchitiếtthi hànhPháplnh phí vàlphí;

CăncứNghđịnhs49/2010/-CPngày14tháng5năm2010caChính phquyđịnhvmin,giảmhọcp;htrợchiphíhctpvàchếthu,sdụng hcphíđivisgiáodcthuchthnggiáodcqucdântnămhọc2010- 2011 đếnnămhọc 2014-2015;

ncThôngtưliêntịch s 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐTngày26 tháng4năm 2012ca liênBTàicnh-BGiáodục và Đàoto hưngdnvnidungchi,mc chi,côngtácqunlýtàichínhthchinxâydngngânhàngcâutrắcnghim,tchc ckthiph thông,chunb thamdckthi Olympicquốctếvàkhuvc;

SaukhixemxétTtrìnhs1027/TTr-UBNDngày06tháng7năm2012ca Ubannhândântnhvmchọcphíđivigiáodcmmnon,phthôngcônglp vàlphítuyểnsinhtrênđabàntỉnhnămhc2012-2013;báocáothẩmtracaBan Vănhoá - Xã hivàýkiếntholunca các đi biuHiđngnhândântnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1.NhttviTtrìnhs1027/TTr-UBNDngày06tháng7năm2012 cay bannhândântnhvmchọcphíđivớigiáodcmầmnon, phtngcông lậpvàlphítuyển sinhtrênđabàntỉnhnămhọc 2012-2013.

I. HỌC PHÍ

1. Đivithành phốPhủ Lý:

- Khuvc thànhth:Gmcác phưngcathành phố.

- Khuvc nôngthôn:Gmcác xã cònli.

Hc sinhcóhkhuthuckhuvc nàothì đónghcphítheokhu vcđó. Mc thu:

a) Giáodc mmnon:

- Nhà tr:

+ Khuvc thànhth:120.000đ/tháng/hcsinh.

+ Khuvc nôngthôn:70.000đ/tháng/hc sinh.

- Mẫugiáo:

+ Khuvc thànhth:100.000đ/tháng/hc sinh.

+ Khuvc nôngthôn:60.000đ/tháng/hcsinh.

b) Trunghc cơs:

- Khuvc thànhth:80.000đ/tháng/hc sinh.

- Khuvc nôngthôn:55.000đ/tháng/hcsinh.

c) Trunghọcphtng(THPT):

- Khuvc thànhth:95.000đ/tháng/hc sinh.

- Khuvc nôngthôn:75.000đ/tháng/hcsinh.

d) Hcsinh btúc THPTở các trung tâmgiáodụcthưngxuyên:

- Khuvc thànhth:125.000đ/tháng/hc sinh.

- Khuvc nôngthôn:115.000đ/tháng/họcsinh.

2. Đivicác huyn:

-Khuvcthànhthgm5thtrấn:HoàMạc, ĐồngVăn,Quế,VĩnhTr,BìnhM.

- Khuvc miền núi:Gm13xã và2thtrấn(Ba Sao, KinKhê).

- Khuvc nôngthôn:Gmcác xã cònli.

Hc sinhcóhkhuthuckhuvc nàothì đónghcphítheokhu vcđó. Mc thu:

a) Giáodc mmnon:

- Nhà tr:

+ Khuvc thànhth:110.000đ/tháng/hc sinh.

+ Khuvc ngtn:55.000đ/tháng/hcsinh.

+ Khuvc miền núi: 50.000đ/tháng/hc sinh.

- Mẫugiáo:

+ Khuvc thànhth:90.000đ/tháng/hc sinh.

+ Khuvc ngtn:55.000đ/tháng/hcsinh.

+ Khuvc miền núi:45.000đ/tháng/hc sinh.

b) Trunghc cơsở :

- Khuvc thànhth:70.000đ/tháng/hc sinh.

- Khuvc nôngthôn:45.000đ/tháng/hcsinh.

- Khuvc miền núi:40.000đ/tháng/hc sinh.

c) Trunghọcphtng:

- Khuvc thànhth:80.000đ/tháng/hc sinh.

- Khuvc nôngthôn:60.000đ/tháng/hcsinh.

- Khuvc miền núi:50.000đ/tháng/hc sinh.

d) Hcsinhbtúc THPTở các trung tâmgiáodụcthưngxuyên:

- Khuvc thànhth:125.000đ/tháng/hc sinh.

- Khuvc nôngthôn:115.000đ/tháng/họcsinh.

- Khuvc miền núi:115.000đ/tháng/hc sinh.

3.Hc phíhc nghềtrongcác trưngphthôngcônglp:

Thchin theoQuyếtđịnhs12/2009/-UBNDngày24tháng4năm2009 caUbannhândân tnh banhànhquyđnh vdạythêm, họcthêmtrênđabàn tỉnh Hà Nam.

4.Thigian thu:

- Đivớicơ sgiáodc mmnon:Hcphíđược thu theosthángthchc.

- Đivớicác cơsgiáodcphthông:Học phí được thu9tháng/năm.

II. LỆ PHÍ TUYỂN SINH

1. Lphíthituyển sinhvào lp10:

- Mônchuyên:60.000đng/môn thi;

- Mônkhôngchuyên(đi trà):40.000đồng/môn thi.

2.Lphíphúckhảobàithituyểnsinh,thittnghipTHPTvàbtúcTHPT: 20.000đồng/môn.

3. Lphíthinghphthông:30.000đồng/hc sinh.

4. Lphíxéttuyển(nếukhôngtchc thituyn): 15.000đồng/hc sinh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1.Nghquyếtnàyhiulcsau10ngàyktngàythôngquavàbãibQuy địnhvmcthulphíthituyểnsinhvàocáctrưngtrunghcphtng,lphíthi nghphthông,lphíxéttuyểntạiđiểm1.1,khon1,mcIIcaDanhmcphívà lphíthucthẩmquyềnquyếtđịnhcaHiđồngnhândântỉnhbanhànhkèmtheo Nghquyếts14/2007/NQ-HĐNDngày06tháng12năm2007caHộiđồngnhân dântnh.

2. GiaoUban nhândântnhtchc thchin Nghquyết này.

3.ThưngtrcHiđngnhândân,cácBanHiđngnhândân vàcác đibiu

Hiđồngnhândântỉnhgiámsát vic thchin Nghquyết này.

NghquyếtnàyđãđượcHiđngnhândântnhHàNamkhoáXVII,khp thtưtngqua ngày13tháng7năm2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2012 - 2013 do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231