Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 89/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 28/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/KH-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Nhằm triển khai thi hành thống nhất và hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai và phối hợp hiệu quả khi thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

- Gắn kết thực hiện hoạt động quản lý chuyên ngành về bồi thường nhà nước với việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người thi hành công vụ nhằm phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hp pháp của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Luật phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với đặc điểm của địa phương.

- Phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

- Có lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/2018 Luật được triển khai thi hành đồng bộ trong toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật; tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật; tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

2. Tổ chức triển khai, quán triệt Luật và công tác triển khai thi hành Luật

a) Sở Tư pháp chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

b) Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật cho công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, tổ chức chính trị; tổ chức chính trị xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và công dân.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức ở các sở, ban, ngành tỉnh và cán bộ, công chức, nhân dân ở địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

5. Thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường.

Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự hai cấp trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết bồi thường nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2018.

6. Xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính trong hoạt động giải quyết bồi thường theo quy định của Luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật tại cơ quan, đơn vị bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, b trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

3. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch này theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
-
UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, TP. Cà Mau;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- NC(Đ);
- Lưu VT, Tu76/9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


612

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102