Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 153/2015/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí trên quốc lộ 5

Số hiệu: 153/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TẠI 02 TRẠM THU PHÍ TRÊN QUỐC LỘ 5

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH11 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định s215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định s746/QĐ-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điu chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư và bsung các cơ chế, chính sách htrợ cần thiết đi với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 159/2013/TT-BTC).

Điều 2. Biểu mức thu

Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 (mức thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điều 3. Chứng từ thu phí

Chứng từ thu phí sử dụng đường bộ sử dụng tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 159/2013/TT-BTC.

Điều 4. Quản lý, sử dụng tiền phí thu được

1. Phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 159/2013/TT-BTC. Tổng số tiền thu phí hàng năm sau khi trừ các khoản thuế theo quy định được xác định là khoản tiền hoàn vốn theo phương án tài chính của Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

2. Đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tchức thu phí sử dụng đường bộ 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 có trách nhiệm:

a) Tổ chức các điểm bán vé tại trạm thu phí thuận tiện cho người điều khiển phương tiện giao thông, tránh ùn tắc giao thông, bán kịp thời đầy đủ các loại vé theo yêu cầu của người mua, không hạn chế thời gian bán vé tháng, vé quý;

b) Thực hiện đăng ký, kê khai, thu, nộp, sử dụng chứng từ thu, công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ theo quy định;

c) Báo cáo kết quả thu phí định kỳ tháng, quý, năm theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

2. Bãi bỏ quy định thu phí sử dụng đường bộ 02 trạm thu phí trên quốc lộ 5 tại Thông tư số 233/2012/TT-BTC ngày 31/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí. Trường hợp chủ phương tiện đã mua vé quý theo quy định tại Thông tư số 233/2012/TT-BTC thì được tiếp tục sử dụng cho hết thời gian của vé quý theo quy định.

3. Các Bên tham gia ký kết Hợp đồng BOT thực hiện điều chỉnh phương án tài chính của Hợp đồng BOT Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phù hợp với mức thu phí quy định tại Thông tư này.

4. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của BTài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản sửa đi, bổ sung (nếu có).

5. Tchức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

6. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương;
- Công báo;
- Website chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TẠI 02 TRẠM THU PHÍ TRÊN QUỐC LỘ 5

(Kèm theo Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính)

1. Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2016, mức thu như sau:

STT

Phương tiện chịu phí đường bộ

Mệnh giá (đồng/vé)

Vé lưt

Vé tháng

Vé quý

1

Xe dưới 12 ghế ngi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

30.000

900.000

2.430.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

40.000

1.200.000

3.240.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tn

50.000

1.500.000

4.050.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bng Container 20 fit

80.000

2.400.000

6.480.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit

160.000

4.800.000

12.960.000

2. Kể từ ngày 01/4/2016 trở đi, mức thu như sau:

STT

Phương tiện chịu phí đường bộ

Mệnh giá ng/vé)

Vé lưt

Vé tháng

Vé quý

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

45.000

1.350.000

3.645.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

60.000

1.800.000

4.860.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

75.000

2.250.000

6.075.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit

140.000

4.200.000

11.340.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit

200.000

6.000.000

16.200.000

Ghi chú:

- Mức thu trong Biểu nêu trên áp dụng riêng tại từng trạm.

- Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mệnh giá trên là tải trọng theo thiết kế (trọng tải hàng hóa), căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thm quyền cấp.

- Đối với việc áp dụng mức thu phí đối với xe chở hàng bằng Container (bao gồm cả đầu kéo moóc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theo trọng lượng toàn bộ của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng./.

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 153/2015/TT-BTC

Hanoi, October 2, 2015

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR PERMITTED COLLECTION AMOUNT, SYSTEM FOR COLLECTING, PAYING, MANAGING AND USING ROAD TOLLS AT 02 TOLL COLLECTION STATIONS LOCATED ON THE NATIONAL HIGHWAY No. 5

Pursuant to the Ordinance on Fees and Charges No. 38/2001/PL-UBTVQH11 dated August 28, 2001;

Pursuant to the Decree No. 57/2002/ND-CP dated June 3, 2002, and the Decree No. 24/2006/ND-CP dated March 6, 2006 of the Government on details about implementation of the Ordinance on Fees and Charges;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

In compliance with the Prime Minister's Decision No. 746/QD-TTg dated 29/5/2015 on adjustment of investment capital structure and addition of necessary incentive policies for Hanoi - Hai Phong motor vehicle expressway;

After considering the request of the Director of the Tax Policy Department,

The Minister of Finance hereby introduces the Circular that stipulates permitted collection amount, system for collecting, paying, managing and using road tolls at 02 toll collection stations located on the National Highway No. 5 with the following provisions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Entities subject to collection of road toll at 02 toll collection stations located on the National Highway No.5 shall be consistent with regulations laid down in Article 3, 4 and 5 of the Circular No. 159/2013/TT-BTC dated November 14, 2013 of the Ministry of Finance on provision of guidance on the system for collecting, paying, managing and using road tolls as returns on road investments (hereinafter referred to as Circular No. 159/2013/TT-BTC).

Article 2. Schedule of permitted collection amounts

This Circular encloses herewith the schedule of permitted collection amount of road toll for 02 toll collection stations located on the National Highway No.5 (value-added tax included).

Article 3. Toll collection invoice

Road toll collection invoices used for 02 toll collection stations located on the National Highway No.5 shall be consistent with regulations laid down in Article 9 of the Circular No. 159/2013/TT-BTC.

Article 4. Management and use of collected road toll

1. Road tolls listed at 02 toll collection stations located on the National Highway No.5 shall be collected, paid, managed and used as stipulated in Article 8 of the Circular No. 159/2013/TT-BTC.   Total annual toll collection after statutory tax deductions shall be defined as a sum of investment returns according to the financial plan for the Hanoi – Hai Phong motor vehicle expressway project.  

2. An organization assigned by the Ministry of Transport to take charge of collecting road tolls at 02 toll collection stations located on the National Highway No.5 shall take the following responsibilities:

a) Arrange ticket selling points at road toll stations which are convenient for vehicle drivers, do not cause traffic congestion and ensure that an adequate amount of tickets of all kinds are sold in a timely manner as requested by buyers without any restriction on the time for sale of monthly and quarterly tickets;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Make a monthly, quarterly and annual report on the toll collection result under regulations laid down by the Directorate for Roads of Vietnam and the Ministry of Transport.

Article 5. Implementation

1. This Circular shall enter into force from December 1, 2015.

2. Regulations on collection of road toll at 02 toll collection stations located on the National Highway No. 5 laid down in the Circular No. 233/2012/TT-BTC dated 31/12/2012 of the Ministry of Finance on permitted collection amount, system for collecting, paying, managing and using road tolls at BOT toll collection stations and toll collection right transfer shall be annulled. If vehicle owners have bought quarterly tickets under regulations laid down in the Circular No. 233/2012/TT-BTC, use of these quarterly tickets shall be continued in accordance with laws and regulations.

3. Parties to a BOT contract shall adjust the financial plan of a BOT contract for Hanoi – Hai Phong motor vehicle expressway to make it correspond to the collection amount stipulated by this Circular.

4. Other contents relating to collection, payment, management, use and public disclosure of the system for collecting road tolls at 02 toll collection stations located on the National Highway No.5 which are not governed under this Circular shall be consistent with instructions set forth in the Circular No. 63/2002/TT-BTC dated 24/7/2002 and the Circular No. 45/2006/TT-BTC dated 25/5/2006 of the Ministry of Finance on provision of guidance on implementation of laws and regulations on fees and charges; the Circular No. 159/2013/TT-BTC dated 14/11/2013 of the Ministry of Finance on provision of guidance on the system for collecting, paying, managing and using road tolls as returns on investments in road construction; the Circular No. 156/2013/TT-BTC dated 06/11/2013 of the Ministry of Finance on provision of guidance on implementation of several articles of the Law on Tax Administration; the Law on Amendments or Modifications to several articles of the Law on Tax Administration and the Government’s Decree No. 83/2013/ND-CP dated 22/7/2013; the Circular No. 39/2014/TT-BTC dated 31/3/2014 of the Ministry of Finance on provision of guidance on implementation of the Decree No. 51/2010/ND-CP dated 14/5/2010 and the Decree No. 04/2014/ND-CP dated 17/01/2014 of the Government on sales invoices and provision of services and any documents on amendments or modifications (if any).

5. Organizations or individuals liable for road tolls, the organization assigned by the Ministry of Transport to collect road tolls at 02 toll collection stations located on the National Highway No.5, and relevant agencies, shall be responsible for enforcing this Circular.

6. In the course of implementation, if there is any difficulty that may arise, agencies, organizations or individuals are advised to send timely feedbacks to the Ministry of Finance for further study and guidance./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Vu Thi Mai

 

SCHEDULE OF PERMITTED COLLECTION AMOUNT OF ROAD TOLLS AT 02 TOLL COLLECTION STATIONS LOCATED ON THE NATIONAL HIGHWAY No.5

(Issued together with the Circular No. 153/2015/TT-BTC dated 02/10/2015 of the Ministry of Finance)

1. As from the date of entry into force of this Circular to the end of 31/3/2016, permitted collection amounts shall be as follows:

No.

Toll-paying vehicle

Price (VND/ticket)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Monthly ticket

Quarterly ticket

1

Vehicles of under 12 seats, trucks of under 2 tonnes in weight; public passenger buses

30,000

900,000

2,430,000

2

Vehicles of 12 - 30 seats, trucks of under 2 – 4 tonnes in weight

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,200,000

3,240,000

3

Vehicles of more than 31 seats, trucks of 4 – below 10 tonnes in weight

50,000

1,500,000

4,050,000

4

Trucks of 10 – below 18 tonnes in weight; 20-foot cargo-shipping container vehicles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,400,000

6,480,000

5

Trucks of more than 18 tonnes in weight; 40-foot cargo-shipping container vehicles

160,000

4,800,000

12,960,000

2. As from 01/4/2016 onwards, permitted collection amounts shall be as follows:

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Price (VND/ticket)

Single ticket

Monthly ticket

Quarterly ticket

1

Vehicles of under 12 seats, trucks of under 2 tonnes in weight; public passenger buses

45,000

1,350,000

3,645,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vehicles of 12 - 30 seats, trucks of under 2 – 4 tonnes in weight

60,000

1,800,000

4,860,000

3

Vehicles of more than 31 seats, trucks of 4 – below 10 tonnes in weight

75,000

2,250,000

6,075,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trucks of 10 – below 18 tonnes in weight; 20-foot cargo-shipping container vehicles

140,000

4,200,000

11,340,000

5

Trucks of more than 18 tonnes in weight; 40-foot cargo-shipping container vehicles

200,000

6,000,000

16,200,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Permitted collection amounts are applied particularly at each collection station.

- Weight of each type of vehicle for each abovementioned price is the designed weight (cargo weight) defined in the certificate of vehicle registration issued by competent authority.

- Toll collection amounts charged for cargo-shipping container vehicles (including dedicated towing vehicles) are calculated based on the gross weight of each of such vehicles with or without load./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 153/2015/TT-BTC dated October 2, 2015, providing for permitted collection amount, system for collecting, paying, managing and using road tolls at 02 toll collection stations located on the national highway No. 5

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.809

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!