Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/2006/CT-UBND tăng cường chỉ đạo phối hợp trong công tác chống thất thu thuế và khai thác nguồn thu cho ngân sách nhà nước do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 19/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 07/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2006/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 6 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CHỐNG THẤT THU THUẾ VÀ KHAI THÁC NGUỒN THU CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 15/4/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/2005/CT-TTg về các biện pháp xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Chỉ thị số 34/2005/CT-UBND ngày 15/7/2005 triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp trong công tác thuế, đẩy mạnh việc phối hợp giữa các sở, ngành trong công tác chống thất thu thuế, khai thác nguồn thu đối với một số lĩnh vực, ngành nghề còn thất thu, góp phần thu đạt và vượt dự toán năm 2006 và các năm tiếp sau, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và Uỷ ban nhân các huyện, thị xã·phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2006

- Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2006, là rất nặng nề và khó khăn, để hoàn thành dự toán của Bộ Tài chính giao và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, ngoài sự nỗ lực phấn đấu cao của ngành Thuế, cần có sự phối hợp tốt, đồng bộ của các sở, ngành, sự chỉ đạo quyết liệt sâu sát của Uỷ ban nhân dân các cấp.

- Cơ quan Thuế chủ động báo cáo với Uỷ ban nhân dân các cấp về tình hình thu thuế, những vấn đề vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác thuế tại địa phương; đề xuất biện pháp phối hợp với các ngành để thực hiện tốt công tác chống thất thu, khai thác nguồn thu, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các cấp đề ra những giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thuế trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.

- Uỷ ban nhân dân các cấp cần xác định công tác thuế là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2006 và các năm sau, từ đó tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của địa phương mình.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ, KHAI THÁC NGUỒN THU MỘT SỐ LĨNH VỰC, NGÀNH THUẾ

1. Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các ngành Công an, Quản lý thị trường tại địa phương phối hợp với ngành Thuế tổ chức kiểm tra, rà soát các phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn, đảm bảo quản lý thu thuế hết các phương tiện có hoạt động kinh doanh theo quy định.

- Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan Đăng kiểm chỉ tiến hành làm thủ tục kiểm định cho các phương tiện vận tải có kinh doanh khi chủ phương tiện đã thực hiện nghĩa vụ thuế đến thời điểm làm thủ tục kiểm định xe.

- Công an tỉnh có chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông khi làm thủ tục cấp đăng ký xe ô tô đối với các xe đã qua sử dụng có tham gia kinh doanh phải yêu cầu chủ phương tiện cung cấp tài liệu chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước đến thời điểm làm thủ tục.

- Cục Thuế phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức kiểm tra thực chất hoạt động của các Hợp tác xã mang tính hình thức, không thực hiện đúng các quy định của Luật Hợp tác xã phải chuyển sang quản lý thu thuế theo từng đầu xe.

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát hoạt động của các Hợp tác xã vận tải theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã và các Luật Thuế; giáo dục các xã viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật.

- Ngành Thuế phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải. Tổ chức kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, trường hợp phát hiện doanh nghiệp gian lận, trốn thuế phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý hoạt động xây dựng cơ bản

- Ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra chống thất thu thuế đối với các công trình xây dựng cơ bản, san lấp mặt bằng trong Khu Liên hợp- Công nghiệp- Dịch vụ - Đô thị, các khu, cụm công nghiệp, trong các doanh nghiệp và nhà ở trong dân, nhất là công trình do các đơn vị vãng lai thi công. Chấn chỉnh việc phân công, phân cấp quản lý thuế xây dựng cơ bản ở cấp tỉnh và huyện, thị.

- Ngành Thuế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban quản lý dự án các Sở, Ngành và UBND huyện, thị xã nắm danh mục dự án đầu tư, tình hình cấp phát vốn để quản lý thu thuế đầy đủ, kịp thời các dự án có vốn ngân sách.

- Cơ quan Thuế chỉ làm thủ tục thu lệ phí trước bạ công trình xây dựng, nhà ở cho các tổ chức, cá nhân khi chủ công trình chứng minh công trình đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

- Sở Xây dựng tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân đối với những công trình đã nộp thuế xây dựng cơ bản theo quy định.

3. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư

Cục Thuế phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công nghiệp, Sở Thương mại Du lịch xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các định mức vật tư, trước mắt ở một số ngành sản xuất như: May mặc, giày da, chế biến gỗ, gốm sứ, mì ăn liền, nước giải khát, chế biến thức ăn gia súc, làm cơ sở quản lý chi phí nguyên vật liệu của các doanh nghiệp.

4. Công tác uỷ nhiệm thu

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tiếp tuc chỉ đạo theo dõi tình hình thực hiện thu các khoản thuế do cơ quan thuế đã ủy nhiệm cho UBND phường, xã, thị trấn quản lý thu theo đúng chủ trương của Bộ Tài chính và tinh thần Quyết định số 101/2003/QĐ-UB, ngày 14/3/2003 của UBND tỉnh về việc triển khai đề án tổ chức uỷ nhiệm thu thuế cho UBND xã, phường, thị trấn.

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cần tích cực, chủ động điều hành công tác thuế tại địa phương; phối hợp với cơ quan Thuế xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý thu thuế, hạn chế thấp nhất tình trạng nợ đọng thuế, thất thu về hộ, tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế ở địa phương.

- Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoán thu thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh) cho ngân sách xã, theo hướng gắn công tác ủy nhiệm thu với việc cân đối thu chi ngân sách xã, giảm khoản cấp bù của cấp trên.

5. Về đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ Quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuế đất, UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng các ngành, như: Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Thuế và UBND các huyện, thị xã khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

III. VỀ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ

- Ngành Thuế tiến hành rà soát, đánh giá phân loại nợ đọng thuế, lấp kế hoạch, biện pháp thu nợ đọng; phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu nợ theo quy định của pháp luật để thu tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách Nhà nước.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thuế trong việc trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp nợ đọng thuế theo “Lệnh thu ngân sách Nhà nước” của cơ quan thuế để nộp thuế nợ đọng.

- Cục Hải quan tỉnh có trách nhiệm đình chỉ các thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp nợ thuế theo danh sách thông báo của Cục Thuế tỉnh.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế đăng danh sách các doanh nghiệp nợ đọng thuế chây ỳ trên báo, đài; Cục Thuế tổ chức đăng danh sách các doanh nghiệp nợ đọng thuế trên Website của Cục Thuế.

Đối với trường hợp kê biên tài sản, trước khi thực hiện cưỡng chế, các Ngành như: Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh phải tổ chức sinh hoạt cho công nhân tại các doanh nghiệp bị cưỡng chế biết để tạo sự đồng thuận với các cơ quan quản lý nhà nước, tránh tình trạng lợi dụng gây rối, khiếu kiện. Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát các cấp và chính quyền phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế để tổ chức thực hiện kê biên tài sản theo quyết định cưỡng chế.

- Công an các cấp có trách nhiệm xem xét điều tra, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của Pháp luật đối với các trường hợp nợ đọng thuế do cơ quan Thuế chuyển đến.

IV. PHỐI HỢP XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP MUA, BÁN HOÁ ĐƠN BẤT HỢP PHÁP VÀ HÀNH VI TRỐN THUẾ

Cục Thuế tăng cường phối hợp với Công an tỉnh điều tra, xử lý đối với các doanh nghiệp mua bán hoá đơn hợp pháp nhằm chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và các hành vi kinh doanh trốn lậu thuế khác. Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, trốn thuế lớn thì cơ quan thuế phải có văn bản gửi cơ quan Công an, Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị điều tra, khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm 1 Thông tư Liên tịch số 21/2004/TTLT/BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp.

V. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG THẤT THU, KHAI THÁC NGUỒN THU

Ngành Thuế chủ động đánh giá tình hình thất thu thuế ở từng lĩnh vực, ngành nghề, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành như: Thanh tra, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thương mại (Quản lý thị trường), Giao thông Vận tải đẩy mạnh công tác chống thất thu, khai thác nguồn thu ở những lĩnh vực, ngành nghề như: Xây dựng cơ bản, vận tải, nhà hàng khách sạn, xăng dầu, vàng bạc, thuốc tây, vật liệu xây dựng, kim khí điện máy và các khoản thu liên quan đến đất đai trên địa bàn nhằm tăng thu cho ngân sách.

Tổ chức kiểm tra xác định đúng các trường hợp miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do tỉnh cấp cho các Doanh nghiệp.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các sở, ngành liên quan của tỉnh phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Quá trình thực hiện, định kỳ hàng qúy có báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh để theo dõi chỉ đạo./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/2006/CT-UBND tăng cường chỉ đạo phối hợp trong công tác chống thất thu thuế và khai thác nguồn thu cho ngân sách nhà nước do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.008

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39