Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 51/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 51/2010/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp ngày 29 tháng 9 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp";
Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 416/TTr-STP ngày 18 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Công an Tỉnh, Thủ trưởng các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Vụ BTTP);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (bc);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3 (để t/h);
- Đài PT-TT tỉnh; Báo BR-VT (đưa tin)
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể.
- TT. Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"; Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp", Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn Tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cũng như tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác giám định tư pháp.

- Xác định rõ nội dung cụ thể đối với các hoạt động để thực hiện Đề án, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, Ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án.

- Từng bước đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của các cá nhân, tổ chức ngoài hoạt động tố tụng, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo các Sở, Ban, Ngành có liên quan nắm vững nội dung, mục đích và các yêu cầu thực hiện Đề án, đối chiếu vào việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện Đề án.

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự tại địa bàn tỉnh, nhất là tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần trong ngành y tế.

- Phấn đấu đến năm 2015, các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự, giám định viên các lĩnh vực tài chính - kế toán, văn hóa, xây dựng, khoa học - công nghệ, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn và các lĩnh vực khác có đủ giám định viên chuyên trách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu hoạt động tố tụng.

- Đảm bảo đội ngũ giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc đủ về số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giám định, kiến thức pháp lý cần thiết;

- Từng bước đảm bảo cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định tư pháp trong tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Nội dung:

a) Kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp và nâng cao năng lực đội ngũ giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và thành lập đủ các tổ chức giám định tư pháp thuộc cơ quan nhà nước theo quy định của Pháp lệnh Giám định tư pháp gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần.

- Phát triển các tổ chức giám định tư pháp ngày càng chính quy, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

- Các Sở, Ngành liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, có lộ trình cụ thể để xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức chuyên môn trong các lĩnh vực không có tổ chức giám định tư pháp như: Văn hóa, Tài chính - Kế toán, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Sở hữu trí tuệ, Khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác. Xây dựng cơ chế điều phối, có chính sách huy động, thu hút các tổ chức chuyên môn tham gia tích cực, có hiệu quả vào hoạt động giám định tư pháp.

- Tăng cường đội ngũ giám định viên tư pháp; thu hút các chuyên gia giỏi tham gia hoạt động giám định.

- Nâng cao trình độ, năng lực của giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho giám định viên tư pháp. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn và chiến lược phát triển của ngành, có kế hoạch bổ sung thêm giám định viên tư pháp trên các lĩnh vực.

b) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giám định.

- Về trụ sở: Đảm bảo trụ sở làm việc phải đáp ứng được nhu cầu làm việc, lưu trữ hồ sơ v.v… đối với các tổ chức giám định. Các Sở, Ngành chuyên môn nơi các giám định viên công tác tạo điều kiện và bố trí phòng làm việc thích hợp, nơi lưu giữ hồ sơ giám định cho các giám định viên tư pháp, đặc biệt là đối với các vụ việc có nhiều giám định viên tham gia hoặc những vụ việc có thời gian giám định kéo dài.

- Về trang thiết bị phục vụ cho công tác giám định: Các cơ quan chủ quản của các tổ chức giám định phối hợp Sở Tài chính xây dựng phương án trang bị máy móc, phương tiện và các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động giám định của tổ chức giám định. Kinh phí trang bị cho ngân sách tỉnh cấp.

Đối với các giám định viên độc lập, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho các Sở, Ngành nơi các giám định viên làm việc tạo điều kiện cho các giám định viên thuộc tổ chức mình sử dụng trang thiết bị, phương tiện của đơn vị để thực hiện công tác giám định.

c) Tăng cường công tác hỗ trợ về mặt tổ chức đối với các giám định viên độc lập: Căn cứ vào số lượng và tính chất của yêu cầu giám định, lãnh đạo Sở, Ngành nơi các giám định viên làm việc phân công cán bộ giúp việc cho giám định viên tư pháp; bố trí phòng làm việc, hỗ trợ trang thiết bị, kinh phí cần thiết cho việc giám định, đồng thời tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động giám định tư pháp. Định kỳ, các Sở, Ngành phải thực hiện công tác sơ kết, tổng kết công tác giám định tư pháp trong phạm vi quản lý của mình, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định tư pháp.

d) Xây dựng Quy chế phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp để cụ thể hóa các quy định pháp luật về hoạt động giám định tư pháp, từng bước minh bạch hóa và cải tiến thủ tục giám định tư pháp, đồng thời đảm bảo sự phối hợp tốt giữa cơ quan tiến hành tố tụng với các tổ chức giám định tư pháp cũng như với các giám định viên tư pháp.

đ) Tuyên dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với những cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong hoạt động giám định tư pháp.

2. Tiến độ thực hiện:

* Năm 2010:

- Triển khai việc thành lập Trung tâm giám định pháp y tâm thần thuộc Bệnh viện tâm thần của tỉnh và Trung tâm pháp y của tỉnh (thực hiện quý IV/2010).

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" của Tỉnh theo Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp".

- Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ người tiến hành tố tụng; nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức cá nhân có liên quan và toàn thể xã hội về vị trí, vai trò và nội dung của giám định tư pháp.

- Củng cố và tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự trong tỉnh.

- Tiến hành thống kê, rà soát, đánh giá năng lực (quy mô, cơ cấu tổ chức, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở), khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự.

- Tổ chức thực hiện việc thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử.

* Năm 2011:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giám định viên tư pháp.

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa ngành tư pháp với ngành chuyên môn trong quản lý giám định tư pháp, Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý hoạt động giám định tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Quy hoạch đội ngũ người giám định tư pháp đến năm 2020 gắn với quy hoạch phát triển tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn.

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp và thực thi pháp luật.

- Đổi mới hoạt động trưng cầu, yêu cầu và thực hiện giám định; đổi mới hoạt động đánh giá kết luận giám định.

* Năm 2012:

- Phối hợp các cơ quan, tổ chức chuyên môn có năng lực, điều kiện ở lĩnh vực Văn hóa, Tài chính - Kế toán, Xây dựng, Môi trường, Khoa học - Công nghệ, Thông tin - Truyền thông và các lĩnh vực khác tham gia hoạt động giám định tư pháp.

- Kiểm tra, đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các cơ quan, tổ chức chuyên môn trong các lĩnh vực Văn hóa, Tài chính - Kế toán, Xây dựng, Môi trường và các lĩnh vực khác tham gia hoạt động giám định tư pháp.

- Thống kê, dự kiến nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng để làm cơ sở cho việc quy hoạch, phát triển các tổ chức và đội ngũ người giám định tư pháp trong tỉnh.

* Năm 2013:

- Củng cố và phát triển đội ngũ giám định viên tư pháp đủ về số lượng, đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kiến thức pháp lý cần thiết để phục vụ đắc lực hoạt động tố tụng trước yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp.

- Đưa đi đào tạo giám định viên tư pháp cho một số chuyên ngành giám định, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp theo từng giai đoạn và từng năm.

* Năm 2014 - 2015:

- Khai thác, sử dụng thiết bị chuyên dụng của các cơ sở khoa học, kỹ thuật và tổ chức chuyên môn vào hoạt động giám định tư pháp.

- Tổ chức thực hiện cơ chế trưng cầu giám định theo nguyên tắc coi trọng yếu tố năng lực của các tổ chức chuyên môn và cá nhân nhà chuyên môn khi lựa chọn trưng cầu giám định.

3. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này;

- Giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch; tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả việc thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn chế độ báo cáo, thời hạn báo cáo, mẫu báo cáo định kỳ đối với hoạt động giám định trên địa bàn Tỉnh.

- Chủ trì tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các Sở, Ngành chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về giám định tư pháp;

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức giám định, Sở, Ngành chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng cơ chế để thu hút và lựa chọn các chuyên gia, tổ chức chuyên môn có đủ điều kiện tham gia vào hoạt động giám định;

- Phối hợp với các Sở, Ngành chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp, chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành chuyên môn, các tổ chức giám định tư pháp xây dựng Quy chế phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành chuyên môn, các tổ chức giám định tư pháp đề xuất việc khen thưởng xứng đáng cho những cá nhân, tổ chức có những thành tích xuất sắc trong hoạt động giám định tư pháp;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh; chủ trì việc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; yêu cầu tổ chức giám định tư pháp, các giám định viên tư pháp và các Sở, Ngành chuyên môn báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ báo cáo việc thực hiện Đề án cho Bộ Tư pháp.

b) Trách nhiệm của Sở Y tế:

- Phối hợp với Sở, Ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần thuộc Bệnh viện Tâm thần và Trung tâm Pháp y trên cơ sở nâng cấp Phòng Pháp y; thực hiện việc xây dựng phương án tổ chức, tăng cường trụ sở, trang bị các trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động giám định cũng như đội ngũ giám định viên tư pháp khi thành lập Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định pháp y tâm thần;

- Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng cơ chế để thu hút các chuyên gia, tổ chức chuyên môn có đủ điều kiện trong lĩnh vực mình quản lý tham gia vào hoạt động giám định;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giám định tư pháp, kiến thức pháp luật cho các giám định viên tư pháp thuộc lĩnh vực mình quản lý;

c) Trách nhiệm của Công an tỉnh:

- Phối hợp với Sở, Ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này;

- Rà soát và xây dựng phương án kiện toàn tổ chức, tăng cường đội ngũ giám định viên tư pháp tại Phòng Kỹ thuật hình sự;

- Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng cơ chế để thu hút các chuyên gia, tổ chức chuyên môn có đủ điều kiện trong lĩnh vực mình quản lý tham gia vào hoạt động giám định;

- Bố trí, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc cho Phòng Kỹ thuật hình sự đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác giám định tư pháp;

- Xây dựng phương án trang bị các trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động giám định kỹ thuật hình sự để trình Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giám định tư pháp, kiến thức pháp luật cho các giám định viên tư pháp thuộc lĩnh vực mình quản lý.

d) Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức giám định tư pháp và các Sở, Ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân Tỉnh chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp từ ngân sách.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Công an tỉnh và các Sở, Ngành chuyên môn bố trí kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp, kinh phí đầu tư trang thiết bị, trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp của tỉnh.

- Hướng dẫn cho các Sở, Ngành, các tổ chức giám định tư pháp và giám định viên độc lập về chế độ và thủ tục thanh toán, quản lý, sử dụng phí, tiền bồi dưỡng giám định tư pháp theo quy định pháp luật.

đ) Trách nhiệm của Sở Nội vụ:

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp, Sở Y tế và các cơ quan có liên quan, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần thuộc Bệnh viện Tâm thần và Trung tâm Pháp y trên cơ sở nâng cấp Phòng Pháp y; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực giám định tư pháp theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.

e) Trách nhiệm của các Sở chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp:

- Phối hợp với Sở, Ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này;

- Rà soát và xây dựng phương án kiện toàn, tăng cường đội ngũ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực mình quản lý;

- Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng cơ chế để thu hút các chuyên gia, tổ chức chuyên môn có đủ điều kiện trong lĩnh vực mình quản lý tham gia vào hoạt động giám định;

- Tạo điều kiện về tổ chức, trụ sở, phương tiện và trang thiết bị để các giám định viên độc lập thực hiện tốt công tác giám định;

- Đảm bảo điều kiện lưu giữ, bảo quản hồ sơ giám định cho người giám định tư pháp thuộc tổ chức mình thực hiện theo đúng quy định pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về giám định tư pháp, kiến thức pháp luật cho các giám định viên thuộc lĩnh vực mình quản lý.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hàng năm các Sở, ngành chuyên môn căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này xây dựng kinh phí trình UBND Tỉnh phê duyệt để đảm bảo việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ảnh, đề xuất về Sở Tư pháp để Giám đốc Sở Tư pháp nghiên cứu tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

2. Định kỳ 6 tháng, năm, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện, đồng thời gửi Sở Tư pháp để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

3. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.258

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!