Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2010 kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 106/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 11/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 106/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự;
Căn cứ Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội tại Tờ trình số 6556/TTr-STC ngày 28 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp thành phố phục vụ cho việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản trong tố tụng hình sự, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Sở Tài chính – Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Vương Thu Hằng, Phó trưởng Ban giá – Sở Tài chính – Thành viên Thường trực của Hội đồng;

3. Đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn là thành viên của Hội đồng. Căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội quyết định thành viên cụ thể tham gia Hội đồng cho từng vụ việc, số lượng thành viên của Hội đồng định giá tài sản tối thiểu là 03 (ba) người.

Điều 2. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội có trách nhiệm định giá tài sản theo quy định tại Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ, Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính.

Hội đồng định giá tài sản và các Thành viên Hội đồng định giá tài sản có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 – Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, đơn vị có liên quan và có thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Bộ Tài chính;
- Công an Thành phố;
- PVPGiao, TH, NC;
- Lưu: VT, KT.

KT. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2010 kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.105
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57