Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 849/KH-STC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quang Thành
Ngày ban hành: 26/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 849/KH-STC

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2008

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA SỞ TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 05/KH-UBND CỦA UBND THÀNH PHỐ THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI”

* Thực hiện kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 03/9/2008 của UBND Thành phố triển khai chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện kết luận của Bộ Chính trị “Về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới”, Sở Tài chính Hà Nội xây dựng kế hoạch hành động, cụ thể như sau:

I/ Mục tiêu và yêu cầu:

1/ Mục tiêu:

+ Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp uỷ, các Phòng, Ban, đơn vị, đoàn thể trong toàn cơ quan Sở Tài chính về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Từ đó có biện pháp cụ thể đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo;

+ Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện giải quyết dứt điểm đơn thư, hạn chế phát sinh có thể xảy ra; hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp để góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội Thủ đô.

2/ Yêu cầu:

+ Tổ chức triển khai phổ biến, nghiên cứu, quán triệt đến từng cán bộ công nhân viên chức trong Sở về Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/1/2008 của Bộ Chính trị về “tình hình, kết quả giải

+ Các cấp uỷ Đảng, các Phòng Ban, đơn vị trực thuộc cần nhận thức rõ trách nhiệm, ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, có biện pháp cụ thể rà soát những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền còn tồn đọng; giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo, hạn chế phát sinh có thể xảy ra.

+ Nâng cao kiến thức pháp luật toàn diện và kỹ năng tiếp công dân, thường xuyên chăm lo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng luật định.

II/ Nội dung kế hoạch hành động:

1. Tư tưởng chỉ đạo trong c«ng t¸c tiếp c«ng d©n và giải quyết khiếu nại tố c¸o:

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở.

- Gắn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với cải cách hành chính và công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả.

- Tăng cường thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và công tác hoà giải, vận động giải thích để nhân dân hiểu đúng và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật.

- Cán bộ công chức thuộc các Phòng, ban, đơn vị cần nắm vững các chế độ, chính sách, quy định pháp luật về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, các chế độ tài chính – kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan; thường xuyên cập nhật các chính sách, chế độ mới nhằm giải quyết công việc có hiệu quả và đúng luật định, hạn chế tối đa việc phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

2. Tập trung l·

- Lãnh đạo các Phòng, Ban chỉ đạo việc rà soát các vụ việc, đơn

- Bộ phận tiếp công dân tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo một cách công khai, dân chủ, làm rõ nội dung vụ việc, xem xét đầy đủ khía cạnh pháp lý và thực tế vụ việc, giải thích thoả đáng các thắc mắc, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo.

3. Tăng cường c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t cña c¬ quan quản lý nhà nước:

- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền, nhất là lĩnh vực quản lý thu chi tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản…

- Tăng cường công tác thanh tra việc quản lý và sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước (nhà và đất), kiến nghị cấp có thẩm quyền

- Xử lý kịp thời, nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong quản lý tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công, đầu tư xây dựng… nhằm ngăn chặn tận gốc nguyên nhân của khiếu nại, tố cáo.

4. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ m¸y làm c«ng t¸c tiÕp c«ng d©n, giải quyết khiếu nại tố c¸o:

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ phận tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối kết hợp giữa các phòng, ban thuộc Sở và đơn vị trực thuộc Sở.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật toàn diện và kỹ năng tiếp công dân; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Bố trí cán bộ có đủ trình độ năng lực làm công tác tiêp công dân, giải quyết đơn

- Có chính sách đãi ngộ thoả đáng để động viên đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Tăng cường kiÓm tra giám sát trong công tác tiếp c«ng d©n, giải quyết khiếu nại tố c¸o:

- Lãnh đạo Sở có kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử lý kịp thời các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo thật đầy đủ, nghiêm túc.

6. Đẩy mạnh c«ng t¸c tuyªn truyền gi¸o dôc ph¸p luật, nhất là ph¸p luật về khiếu nại, tố c¸o:

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục các chính sách pháp luật về các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại tố cáo và pháp luật về khiếu nại tố cáo đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong Sở. Phổ biến, cập nhật thường xuyên các văn bản chế độ mới về Luật khiếu nại, tố cáo và Quy định về tiếp công dân.

III/ Tổ chức thực hiện:

1/ Văn phòng Sở thừa lệnh Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện của các Phòng, Ban, đơn vị.

- Phổ biến Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/1/2008 của Bộ Chính trị về “tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới” và Kế hoạch hành động của Sở đến các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

2/ Lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Sở:

- Căn cứ vào Kế hoạch hành động của Sở, quán triệt tới từng cán bộ công chức và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở đơn vị mì

Thời gian hoàn thành: xong trước ngày 30/09/2008.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với Ban Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở để tổng hợp).

- Các Phòng, ban, đơn vị cần nắm vững quy trình giải quyết đơn

- Các Phòng, ban, đơn vị nếu được Lãnh đạo Sở giao giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, sau khi giải quyết xong gửi về Thanh tra Sở 01 bản kết quả giải quyết để tổng hợp kết quả chung của toàn Sở.

3/ Thanh tra Sở:

- Chịu trách nhiệm về việc xây dựng quy trình giải quyết đơn

- Tổng hợp kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả công tác tiếp dân của Sở, định kỳ hoặc đột xuất gửi báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.

- Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức việc tập huấn phổ biến các chính sách pháp luật mới liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tới toàn thể cán bộ công chức của Sở.

* Trên đây là kế hoạch hành động của Sở Tài chính, yêu cầu các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Ban giám đốc Sở
- Các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Sở “để thực hiện“
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch hành động 849/KH-STC ngày 26/09/2008 triển khai thực hiện kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về “tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới” do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196