Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 91/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 05/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Thực hiện Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự; Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn thành phố, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự phải bám sát Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội và Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; gắn việc triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự với việc triển khai các văn bản pháp luật khác có liên quan;

b) Th­ường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự;

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng dân sự

a) Tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ luật Tố tụng dân sự cho đối tượng là lãnh đạo sở, ban ngành thành phố; đại diện tổ chức pháp chế; Báo cáo viên pháp luật cấp thành phố; Thường trực Quận ủy, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện; Trưởng phòng Phòng Tư pháp quận, huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

b) Tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ luật Tố tụng dân sự cho đối tượng là Trưởng ấp, Trưởng khu vực, Tuyên truyền viên pháp luật và Tổ trưởng Tổ hòa giải trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, huyện;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

c) Sở, ban ngành thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng dân sự bằng các hình thức, nội dung phù hợp đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

d) Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng dân sự qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội; Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên mục, chuyên trang phổ biến Bộ luật Tố tụng dân sự, đăng các tin, bài viết nhằm phản ánh kịp thời tình hình triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn thành phố; phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn nội dung tuyên truyền Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội để đăng tải qua Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng Thông tin điện tử của Sở Tư pháp và Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, ban ngành, trường học; hướng dẫn nội dung và tăng cường tuyên truyền những quy định cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự qua hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Tố tụng dân sự

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tập huấn chuyên sâu Bộ luật Tố tụng dân sự cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý, Đoàn Luật sư, Hội luật gia và các đối tượng có liên quan khác;

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016.

3. Xây dựng tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và tập huấn chuyên sâu Bộ luật Tố tụng dân sự

a) Cơ quan thực hiện:

- Trên cơ sở tài liệu của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân quận, huyện biên soạn, biên tập, phát hành tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến Bộ luật Tố tụng dân sự cho đối tượng tham dự các Hội nghị và tuyên truyền ra dân;

- Tòa án nhân dân thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng tài liệu phục vụ cho việc quán triệt, phổ biến và tập huấn chuyên sâu Bộ luật Tố tụng dân sự trong ngành.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2016.

4. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bộ luật Tố tụng dân sự

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp phối hợp với các ngành có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố; sở, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội; Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo thực hiện tại đơn vị, địa phương.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố kết quả triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Tố tụng dân sự cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

a) Cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ cụ thể đề ra trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật;

b) Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2016, sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2016 để tổ chức thực hiện;

c) Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân quận, huyện hướng dẫn, đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình thực hiện, có phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


533

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64