Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 70/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 70/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 18/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Thực hiện Văn bản số 264/BTP-BTNN ngày 27/01/2016 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường Nhà nước năm 2016; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2016 trên địa bàn Tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các Văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Tỉnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thi hành công vụ.

b) Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bồi thường Nhà nước cho tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ngành, các cp và Nhân dân trên địa bàn Tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đảm bo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hin hành, đồng thời phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở địa phương.

b) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện.

c) Lãnh đạo các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu qu công tác bồi thường Nhà nước trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Nội dung: Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức tchức phổ biến, tuyên truyền về Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tnh, trong đó chú trọng đến đối tượng là cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu UBND cùng cấp thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan, tchức có liên quan.

b) Thi gian thực hiện: Quý II năm 2016.

3. Kịp thi cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ ni bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện.

- Thi gian thực hiện: Năm 2016.

4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bi thường Nhà nước

a) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu UBND cùng cấp thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2016.

5. Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thưng của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; hưng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính:

Phối hợp vi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện lập dự toán bi thường Nhà nước năm 2016 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để đảm bảo tài chính cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường và công tác giải quyết bồi thường.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã:

a) Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trách nhiệm bi thường của Nhà nước và các văn bản liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn.

b) Phi hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh qun lý nhà nước về công tác bồi thường.

4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tnh theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành.

5. Chế độ thông tin, báo cáo:

Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác bồi thường Nhà nưc trong phạm vi quản lý gửi Sở Tư pháp đtổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Báo cáo thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư s 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 của Bộ Tư pháp; cụ thể như sau:

a) Báo cáo 06 tháng:

- Thời điểm lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 31/3 của năm báo cáo.

- Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 10/4.

b) Báo cáo năm:

- Thời điểm lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 30/9 của năm báo cáo.

- Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 10/10.

6. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Cục BTNN - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành ph
, thị xã;
- Lưu: VT, N
C1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận bản điện tử; Sở Tư pháp;

+ Điện t: TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 70/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


954

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184