Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 1399/KH-UBND 2017 thực hiện 05/CT-TTg tăng cường Thi hành án dân sự Cao Bằng

Số hiệu: 1399/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 12/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 06/02/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường công tác Thi hành án dân sự. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác Thi hành án dân sự. Phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong công tác thi hành án dân sự. Tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc Hội; Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thi hành án dân sự, nâng cao hiệu quả của công tác, đảm bảo kết quả thi hành án dân sự thực chất, bền vững, năm sau cao hơn năm trước.

2. Yêu cầu

- Thể hiện đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ được xác định trong Chỉ thị số 05/CT-TTg, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Quán triệt, triển khai văn bản của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác thi hành án dân sự

1.1. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TU ngày 10/3/2017 của Tỉnh ủy Cao Bằng, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thi hành án dân sự, phát huy sức mạnh tổng hợp, sự đồng thuận của các ngành, các cấp trong công tác thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

1.2. Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự; trong đó tập trung phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành Bản án, quyết định của Tòa án và các văn bản luật có liên quan đến công tác thi hành án dân sự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, nhân dân, các cơ quan, tổ chức trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực, pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

1.3. Tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự đến công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, phòng Tư pháp; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

1.4. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng pháp luật về thi hành án dân sự; pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật liên quan. Phản ánh kịp thời, chính xác về hoạt động thi hành án dân sự, đặc biệt là những vụ việc phức tạp được xã hội quan tâm.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh

2. Kiện toàn tổ chức, cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự

2.1. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự, đặc biệt là bộ máy lãnh đạo và công chức giữ chức danh tư pháp, nhất là đội ngũ Chấp hành viên, đảm bảo tại các Chi cục Thi hành án dân sự đều có chức danh Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án.

2.2. Đánh giá đúng thực chất đội ngũ công chức của các cơ quan Thi hành án dân sự, trên cơ sở đó sắp xếp, bố trí phù hợp với năng lực, sở trường, bảo đảm hiệu quả công việc; chủ động phối hợp với cấp ủy và UBND địa phương thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công chức các cơ quan Thi hành án dân sự; định kỳ thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với Chấp hành viên các cơ quan Thi hành án dân sự.

2.3. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác, quan tâm củng cố những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chức làm công tác thi hành án, nhất là đội ngũ lãnh đạo, Chấp hành viên đảm bảo phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

2.4. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho công chức, người lao động làm công tác Thi hành án dân sự. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chấp hành nghiêm Quy định của Bộ Tư pháp về nguyên tắc, chuẩn mực, đạo đức Chấp hành viên, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nền nếp, tác phong làm việc của công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự theo hướng chuyên nghiệp hiện đại.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, cấp ủy, UBND các huyện, thành ph.

3. Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án

3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

3.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, kéo dài; các vụ việc liên quan đến tín dụng, Ngân hàng và các vụ án về tham nhũng.

3.3. Tăng cường công tác kiểm tra theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện, khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm, sai sót. Nâng cao chất lượng, kỹ năng giáo dục, thuyết phục trong công tác thi hành án và tiếp công dân. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

4. Công tác Thi hành án hành chính

4.1. Chỉ đạo thi hành nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các Bản án, quyết định về buộc thi hành án hành chính của Tòa án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

4.2. Thực hiện tốt công tác theo dõi việc thi hành bản án, quyết định về buộc thi hành án hành chính. Tham mưu đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cùng cấp về hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

5. Công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự

5.1. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài sản của người phải thi hành án, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung của hộ gia đình; giải quyết đúng thời hạn đối với những kiến nghị của cơ quan Thi hành án dân sự; kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, đảm bảo tính khả thi. Chuyển giao đầy đủ và kịp thời các quyết định về buộc thi hành án hành chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

5.2. Cơ quan Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo việc cưỡng chế thi hành án an toàn, hiệu quả. Kịp thời chấn chỉnh các cá nhân, đơn vị thiếu tinh thần phối hợp; kiên quyết xử lý theo quy định những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật; kịp thời chuyển giao vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ cho cơ quan Thi hành án dân sự đúng thời hạn.

Chỉ đạo Trại tạm giam, cơ quan Công an cấp huyện phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện tốt việc thông báo, giao trả tài sản, giấy tờ, xử lý tiền, tài sản thi hành án tồn đọng; thu tiền, tài sản đối với các đương sự đang chp hành hình phạt tù liên quan đến thi hành án dân sự theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

5.3. Tăng cường công tác kiểm sát trong hoạt động thi hành án dân sự; kịp thời phối hợp giải quyết các đề nghị, kiến nghị của cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

5.4. Kịp thời phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trong việc xử lý vật chứng là chất nổ và vũ khí quân dụng. Phối hợp có hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

5.5. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay; phối hp với các cơ quan Thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành các vụ việc có liên quan đến tín dụng ngân hàng; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản của tổ chức, cá nhân, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ tài khoản theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cao Bằng, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

5.6. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự kịp thời xử lý các tài sản tịch thu sung công theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính, Phòng Tài chính các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

5.7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án; Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai kịp thời cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc thi hành án dân sự; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

5.8. Tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự theo Quy chế phối hợp liên ngành giữa Cục Thi hành án dân sự và Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thực hiện có hiệu quả các quyết định của cơ quan thi hành án dân sự về cưỡng chế khấu trừ vào thu nhập của các đối tượng là người phải thi hành án đang hưởng lương, trợ cấp hưu trí, trợ cấp mất sức...theo quy định của Pháp luật về Thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

6. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự

Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; Phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phối hợp cũng như trong hoạt động thi hành án dân sự. Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án còn tồn đọng, các vụ việc có giá trị lớn, có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; các vụ án về tham nhũng, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; Các sở, ban, ngành có liên quan.

7. Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động Thi hành án dân sự

Cơ quan Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với cơ quan Tài chính tham mưu, đề xuất với UBND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn. Trong đó, tập trung hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức xác minh, cưỡng chế xử lý tài sản; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác, ứng dụng công nghệ thông tin...

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính, Phòng Tài chính các huyện, thành phố

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

8. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Thi hành án dân sự

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án. Thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Tiếp tục cải cách hành chính, công khai và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong công tác thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các sở, ban, ngành có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh).

2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh) giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh) đkịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục THADS;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
-
UBMT Tổ quốc VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Thành viên BCĐ THADS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1399/KH-UBND ngày 12/05/2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường công tác Thi hành án dân sự do tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


993

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!