Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 05/2017/CT-TTg về tăng cường công tác thi hành án dân sự do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 121/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 27/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 06/02/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thực hiện Chỉ thị số 05/2017/CT-TTg ngày 06/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự.

- Phát huy vai trò, sức mạnh của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội - đoàn thể, chính quyền các cấp trong công tác thi hành án dân sự, nhằm tổ chức thực hiện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội; Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2017.

- Từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành, trong chỉ đạo thi hành, đảm bảo công tác thi hành án dân sự trong toàn tỉnh có những chuyển biến mạnh mẽ, từng bước đưa kết quả thi hành án thực sự bền vững, năm sau cao hơn năm trước.

2. Yêu cầu:

- Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch phải bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi hành án dân sự và các nội dung của Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình, Kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ Cục THADS tỉnh đến các Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh; nhiệm vụ trọng tâm ngành Tư pháp, chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao cho các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh trong năm 2017. Xác định rõ định hướng phát triển hoạt động thi hành án dân sự phải gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân trong sạch vững mạnh, phù hợp với quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 về xây dựng Chính phủ “kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ nhân dân”.

- Cục Thi hành án dân sự của tỉnh cần quyết liệt đổi mới, trong đó, đặc biệt quan tâm đến những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Chấp hành viên đảm bảo phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân và doanh nghiệp.

- Chỉ đạo tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của các cơ quan, tổ chức xã hội và công dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, tồn đọng, kéo dài; các vụ việc liên quan đến tín dụng, Ngân hàng và các vụ án về tham nhũng, chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.

- Tăng cường công tác kiểm tra theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện, khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm, nhất là vi phạm trọng kê biên, xử lý tài sản để thi hành. Xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả, chất lượng, kỹ năng dân vận trong công tác thi hành án và tiếp công dân. Đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài.

- Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thi hành án hành chính đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; tham mưu, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm trong thẩm quyền đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cùng cấp về hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh trong hoạt động thi hành án dân sự; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với các vướng mắc trong công tác phối hợp, áp dụng pháp luật kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá trong công tác thi hành án dân sự. Xây dựng cơ sở dữ liệu, đầu tư hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin trong toàn Hệ thống. Thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong công tác thi hành án dân sự và thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án; thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vc thi hành án dân sự theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

2. Sở Tư pháp

- Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, Chỉ thị số 05/2017/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 19/CT-TU ngày 19/4/2012 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự và Văn bản số 331-CV/TU, ngày 19/12/2016 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh; chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản về thi hành án để mọi người, đặc biệt là đối tượng phải thi hành án hiểu và tự giác thực hiện.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự kịp thời xử lý các tài sản tịch thu sung công theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp kịp thời xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản của bị can và các đối tượng có liên quan trong các vụ án tham nhũng để đảm bảo tổ chức thi hành án có hiệu quả.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo việc cưỡng chế thi hành án an toàn, hiệu quả theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự; kịp thời chấn chỉnh các đơn vị công an thiếu tinh thần phối hợp; kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật; kịp thời chuyển giao vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ cho cơ quan thi hành án dân sự đúng thời hạn.

- Chỉ đạo Trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt việc thông báo, giao trả giấy tờ, tài sản, xử lý tiền, tài sản thi hành án tồn đọng; thu tiền, tài sản đối với các đương sự đang chấp hành hình phạt tù liên quan đến thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

4. Sở Tài chính

- Căn cứ điều kiện ngân sách của địa phương, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn, tập trung vào các nhiệm vụ: tổ chức xác minh, cưỡng chế xử lý tài sản, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; ứng dụng công nghệ thông tin; công tác bồi thường và bảo đảm tài chính trong thi hành án dân sự,…

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm; phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh và chỉ đạo cơ quan tài chính cấp huyện trong việc tiếp nhận, xử lý các tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước, định giá tài sản kê biên và tham gia tiêu hủy tang vật theo quy định của pháp luật.

5. Sở Nội vụ

Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ công chức thi hành án.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng của địa phương thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật liên quan; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động thi hành án dân sự, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp, được xã hội quan tâm.

- Phối hợp tổ chức họp báo định kỳ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc kê biên, định giá tài sản là nhà và đất ở để đảm bảo việc thi hành án.

- Chỉ đạo, hướng dẫn phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thường xuyên phối hợp và hỗ trợ cơ quan thi hành án trong việc điều tra xác minh tài sản liên quan đến quyền đăng ký sử dụng đất, nhà ở … Thực hiện các quyết định kê biên, thông báo cấm chuyển nhượng, sang tên đổi chủ của cơ quan thi hành án để đảm bảo việc thi hành án.

- Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc liên quan tài sản thi hành án là đất đai. Kịp thời trả lời cho cơ quan Thi hành án dân sự những vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên môi trường liên quan đến việc tổ chức thi hành án dân sự.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp có hiệu quả với Cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự. Chỉ đạo các đơn vị kịp thời phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc thực hiện việc xử lý vật chứng là thuốc nổ và súng quân dụng. Đào tạo kiến thức Quốc phòng cho đội ngũ công chức lãnh đạo trong các cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay; phối hợp hiệu quả với các cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành các vụ việc có liên quan đến tín dụng, Ngân hàng; nghiên cứu cơ chế để tổ chức tín dụng được nhận tài sản đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ đối với các tổ chức tín dụng trong việc cho vay, hạn chế thất thoát tài sản của Nhà nước.

10. Cục Thuế tỉnh

Phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự trong việc cung cấp thông tin về tình hình hoạt động và nơi mở tài khoản của người phải thi hành án là Doanh nghiệp để kịp thời xử lý theo quy định. Phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc về chính sách thuế đối với các trường hợp liên quan đến Thi hành án dân sự.

11. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

- Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tham mưu cho cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án dân sự.

- Thực hiện và chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện kịp thời áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án; chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định; nhanh chóng giải quyết đối với các tranh chấp, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản chung của hộ gia đình, giải quyết đúng thời hạn đối với các kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự; kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, đảm bảo tính khả thi; xem xét giải quyết tổng thể kết quả của việc thi hành án trong quá trình xem xét lại bản án, quyết định đã thi hành.

12. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát; phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tham mưu cho cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án dân sự.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện kịp thời phối hợp giải quyết đối với các đề nghị, kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự các cấp. Quan tâm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các đối tượng là tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục quan tâm, giám sát, kiểm tra, tạo điều kiện để việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị đạt hiệu quả cao.

14. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện

Tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại địa phương. Tiếp tục tham mưu thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TU ngày 19/4/2012 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự và Văn bản số 331-CV/TU, ngày 19/12/2016 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phối hợp cũng như trong hoạt động tổ chức thi hành án trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành cho người mua, người nhận tài sản để thi hành án; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, các vụ án về tham nhũng và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố ý không chấp hành án.

Căn cứ điều kiện ngân sách của địa phương, quyết định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan khối Nội chính, Ủy ban MTTQ các cấp và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị mình, tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này và Chỉ thị số 05/2017/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổng hợp) để kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS(b/c);
- TT.T
U, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- C
hủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Chỉ đạo THADS các cấp;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 05/2017/CT-TTg về tăng cường công tác thi hành án dân sự do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


167
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6