Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 02/HDLN-BCA-VKSNDTC Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ Công An, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Duy Ngọc, Nguyễn Huy Tiến
Ngày ban hành: 31/01/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn phối hợp trưng cầu giám định, định giá tài sản trong điều tra của CAND

Ngày 31/01/2024, Bộ Công an – Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 02/HDLN-BCA-VKSNDTC về phối hợp thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân.

Hướng dẫn phối hợp trưng cầu giám định, định giá tài sản trong điều tra của CAND

- Khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 205 hoặc Điều 215 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi 2021), Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có văn bản đề nghị Cơ quan điều tra của Công an nhân dân cùng cấp tiến hành trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản để làm căn cứ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Đối với các trại giam thuộc Bộ Công an quản lý, văn bản đề nghị trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện nơi xảy ra tội phạm.

- Cơ quan điều tra của Công an nhân dân khi nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm kiểm tra các căn cứ, tài liệu, đồ vật, mẫu vật... và xử lý như sau:

+ Trường hợp đủ điều kiện để ban hành Quyết định trưng cầu giám định, văn bản yêu cầu định giá tài sản thì người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Cơ quan điều tra ký, ban hành Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản.

+ Trường hợp chưa đủ điều kiện để ban hành Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, Cơ quan điều tra trao đổi, đề nghị Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cung cấp các thông tin, tài liệu.

+ Trường hợp Cơ quan điều tra xét thấy không cần thiết phải tiến hành trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản thì thông báo bằng văn bản cho Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Viện kiểm sát cùng cấp biết.

- Về thủ tục gửi các cơ quan giám định, cơ quan định giá: Cơ quan điều tra có trách nhiệm gửi Quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản, hồ sơ, đối tượng yêu cầu định giá tài sản cho Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu.

- Sau khi nhận được Kết luận giám định, Kết luận định giá tài sản, Cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo và chuyển cho Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra để phục vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Xem chi tiết tại Hướng dẫn 02/HDLN-BCA-VKSNDTC ngày 31/01/2024.

BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/HDLN-BCA-VKSNDTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

HƯỚNG DẪN

PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỦ TỤC TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH, YÊU CẦU ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của liên ngành tư pháp Trung ương quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC), để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân, liên ngành Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn việc phối hợp thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan này như sau:

1. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 205 hoặc Điều 215 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có văn bản đề nghị Cơ quan điều tra của Công an nhân dân cùng cấp tiến hành trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản để làm căn cứ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Đối với các trại giam thuộc Bộ Công an quản lý, văn bản đề nghị trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện nơi xảy ra tội phạm.

b) Cơ quan điều tra của Công an nhân dân khi nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm kiểm tra các căn cứ, tài liệu, đồ vật, mẫu vật... và xử lý như sau:

b1) Trường hợp đủ điều kiện để ban hành Quyết định trưng cầu giám định, văn bản yêu cầu định giá tài sản thì người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Cơ quan điều tra ký, ban hành Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản.

b2) Trường hợp chưa đủ điều kiện để ban hành Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, Cơ quan điều tra trao đổi, đề nghị Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cung cấp các thông tin, tài liệu.

b3) Trường hợp Cơ quan điều tra xét thấy không cần thiết phải tiến hành trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản thì thông báo bằng văn bản cho Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Viện kiểm sát cùng cấp biết.

c) Về thủ tục gửi các cơ quan giám định, cơ quan định giá: Cơ quan điều tra có trách nhiệm gửi Quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản, hồ sơ, đối tượng yêu cầu định giá tài sản cho Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu.

d) Sau khi nhận được Kết luận giám định, Kết luận định giá tài sản, Cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo và chuyển cho Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra để phục vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

2. Việc gửi văn bản đề nghị, quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản; kết luận giám định, định giá tài sản giữa các cơ quan

a) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ban hành văn bản đề nghị Cơ quan điều tra ra Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản thì Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được đề nghị.

b) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, Cơ quan điều tra phải gửi Quyết định, yêu cầu đó cho Viện kiểm sát cùng cấp và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã có văn bản đề nghị.

c) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được Kết luận giám định, Kết luận định giá tài sản, Cơ quan điều tra phải thông báo bằng văn bản và chuyển Kết luận đó cho Viện kiểm sát cùng cấp và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã có văn bản đề nghị.

3. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Hướng dẫn này, Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp nghiên cứu, phối hợp và tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc về nội dung hướng dẫn thì các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân phản ánh về Bộ Công an (qua V03), thuộc ngành Kiểm sát thì phản ánh Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ 14) để có hướng dẫn.

Trường hợp có báo cáo thỉnh thị vụ việc cụ thể thì chuyển đến các đơn vị nghiệp vụ để được hướng dẫn, trả lời thỉnh thị theo ngành, lĩnh vực được phân công.

KT. VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Huy Tiến

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc


Nơi nhận:
- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an (để báo cáo);
- Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ Công an: C01, C02, C03, C04, C05, C07, C08, C10, A01, A02, A03, A04, A05, A08, A09, V03 (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để thực hiện);
- Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT (BCA, VKSNDTC), V03, Vụ 14 VKSNDTC.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 02/HDLN-BCA-VKSNDTC ngày 31/01/2024 phối hợp thực hiện trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra của Công an nhân dân do Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


861

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!