Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác thi hành án dân sự do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 01/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 01 tháng 6 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, tổ chức bộ máy được kiện toàn; đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự được tăng cường về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự từng bước được quan tâm chú trọng; công tác phối hợp có nhiều chuyển biến; kết quả thi hành án dân sự năm sau cao hơn năm trước, nhiều vụ việc có giá trị tài sản lớn được quan tâm giải quyết thi hành dứt điểm, hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự ngày càng hiệu quả. Kết quả trên đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, so với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: số lượng việc và tiền thi hành án chuyển kỳ sau còn tương đối lớn, một số vụ việc còn kéo dài, đơn thư khiếu nại về thi hành án dân sự, phối hợp của các cơ quan hữu quan có lúc, có nơi, có đơn vị hiệu quả chưa cao, ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa tốt thậm chí còn có đương sự chống đối, cản trở việc thi hành án, cán bộ thi hành án chưa chủ động xử lý công việc, chất lượng chuyên môn chưa cao. Những tồn tại, hạn chế này làm ảnh hưởng đến kết quả công tác thi hành án dân sự cần nhanh chóng khắc phục.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

a) Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, phát huy vai trò thường trực của Ban

Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh để tham mưu Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh trong chỉ đạo công tác phối hợp, công tác cưỡng chế thi hành án dân sự; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành có hiệu quả việc thi hành án trọng điểm do Tổng Cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh giao; các việc thi hành án kéo dài, khó khăn phức tạp có liên quan đến các khoản thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án hình sự và các khoản thu liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

b) Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới. Thực hiện theo phân cấp quản lý đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Duy trì lịch tiếp công dân, đường dây nóng, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo đúng quy định pháp luật, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

d) Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thi hành án dân sự; đảm bảo thi hành đúng trình tự thủ tục, chính xác trong phân loại án. Chủ động báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp trong cưỡng chế thi hành án đối với các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đề xuất hỗ trợ bổ sung kinh phí theo quy định hiện hành.

đ) Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành của trung ương và của tỉnh, nhất là các cơ quan trong Khối Nội chính, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động đương sự nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.

e) Chủ động đề xuất Bộ Tư pháp cấp kính phí, phối hợp với UBND các huyện, thành phố bố trí mặt bằng trình cấp có thẩm quyền quyết định việc đền bù, giải phóng mặt bằng để các cơ quan Thi hành án dân sự được cấp đất xây dựng kho vật chứng, xây dựng mới trụ sở và cải tạo sửa chữa trụ sở cơ quan thi hành án cấp huyện đã xuống cấp.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan

a) Công an tỉnh

- Chỉ đạo cơ quan điều tra hai cấp kịp thời trong việc kê biên tài sản, hạn chế việc tẩu tán tài sản ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án. Thực hiện việc chuyển giao vật chứng và các tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời cho Cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an các huyện, thành phố, các lực lượng có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo cưỡng chế thi hành án dân sự hiệu quả; kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp liên quan trong công tác thi hành án dân sự; kịp thời xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế đối với các vụ việc Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự đã có ý kiến chỉ đạo, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong tổ chức cưỡng chế; chỉ đạo Trại tạm giam, Công an các huyện, thành phố thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

b) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức hữu quan giáo dục, động viên, thuyết phục người phải thi hành án, người bị cưỡng chế và gia đình người phải thi hành án chấp hành nghĩa vụ thi hành án dân sự; phối hợp tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước theo đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự.

c) Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định có liên quan bằng các hình thức, biện pháp phù hợp trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự. Xây dựng nội dung chương trình, tài liệu tập huấn Luật Thi hành án dân sự cho đội ngũ cán bộ Tư pháp xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Tư pháp ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung pháp luật về thi hành án dân sự, tăng cường quản lý nhà nước về bán đấu giá, kịp thời thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản thi hành án của các tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp thực hiện, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp thực hiện các công việc sau:

- Cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của người phải thi hành án tại địa phương. Phối hợp trong trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản thi hành án là nhà, quyền sử dụng đất. Khi thực hiện nhiệm vụ, phân công cán bộ có trách nhiệm đo đạc, định vị, phân loại diện tích đất.

- Tạm dừng hoặc dừng việc thực hiện các yêu cầu liên quan đến các giao dịch đối với tài sản của người phải thi hành án đăng ký tại cơ quan đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm ngay sau khi nhận được quyết định dừng hoặc tạm dừng của cơ quan thi hành án dân sự. Thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất cho người mua được tài sản đấu giá, người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Thu hồi, sửa đổi, hủy các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, giấy tờ đăng ký giao dịch bảo đảm đã cấp cho người phải thi hành án; thực hiện việc cấp mới các giấy tờ theo quy định của pháp luật.

đ) Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt Quy chế về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09 tháng 5 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; chỉ đạo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Hàng năm, theo đề nghị của Cục Thi hành án dân sự tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

e) Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng khác

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự. Thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNN ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng nhà nước; Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNN ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa

phát lại tại các tổ chức tín dụng, kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

f) Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan Thi hành án; thực hiện kịp thời việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tăng cường quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thi hành án dân sự. Chỉ đạo các cơ quan, chính quyền ở địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.

b) Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

c) Chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn và công tác cưỡng chế thi hành án đối với các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố, đảm bảo các vụ việc khó khăn, phức tạp được thi hành dứt điểm, các vụ việc Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự đã cho ý kiến được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng đã kết luận cho chủ trương cưỡng chế nhưng không được tổ chức thực hiện hoặc thiếu sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

d) Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án huyện, thành phố và hoạt động theo quy định của pháp luật, chỉ đạo giải quyết đối với các vụ án khó khăn, tồn đọng, kéo dài.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên trong việc tống đạt thông báo về thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp đảm bảo, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể tỉnh

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, vận động nhân dân và người phải thi hành án chấp hành pháp luật. Tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự theo quy định pháp luật, kịp thời phản ánh những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương thông qua giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

a) Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Quan tâm thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án và bàn biện pháp giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự có khó khăn, phức tạp phát sinh trong thực tiễn.

b) Tòa án nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời thụ lý giải quyết các tranh chấp có liên quan đến việc xác định, phân chia, xử lý tài sản chung; chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự, các yêu cầu hủy giấy tờ giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án; xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

c) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, phối hợp lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật, chú trọng kiểm sát quy trình nghiệp vụ về thi hành án dân sự, những vụ việc có giá trị, tài sản lớn khó khăn trong tổ chức thi hành, cưỡng chế thi hành án.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở

a) Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự trên các báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng cho các tầng lớp nhân dân.

b) Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật liên quan; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động thi hành án dân sự, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp được xã hội quan tâm. Thường xuyên và kịp thời đưa tin, bài, phóng sự về công tác thi hành án dân sự ở địa phương, tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự, đồng thời phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

Yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng và hằng năm, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác thi hành án dân sự do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


856

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227