Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về kê khai, khai lại giá thuốc dùng cho người do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 09/09/2016 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2016

DỰ THẢO 1 - 9/9/2016

 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KÊ KHAI, KHAI LẠI GIÁ THUỐC DÙNG CHO NGƯỜI

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số …./2016/NĐ-CP ngày …. tháng … năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14  tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP   ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc, bao gồm: hsơ khai, kê khai li giá thuc, trin khai hthng kê khai giá thuc trc tuyến.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hoạt động sản xuất, nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu, đăng ký thuốc hoặc được ủy quyền đăng ký thuốc, đặt gia công, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thuốc (sau đây gọi chung là cơ sở kinh doanh thuốc); các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý nhà nước về giá thuốc.

Chương II

HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ KÊ KHAI, KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC VÀ NGUYÊN TẮC RÀ SOÁT GIÁ THUỐC KÊ KHAI, KÊ KHAI LẠI

Điều 3. Hồ sơ kê khai giá thuốc

Hồ sơ kê khai giá được lập thành 02 bộ: 01 bộ gửi Cục Quản lý dược-Bộ Y tế, 01 bộ lưu tại cơ sở. Hồ sơ kê khai giá thuốc thực hiện như sau:

1. Kê khai giá thuốc khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc nhập khẩu:

- Bảng kê khai giá thuốc: Mẫu số 1-GT.

2. Kê khai giá thuốc nhập khẩu trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường:

- Bảng kê khai giá thuốc: Mẫu số 2-GT.

3.  Hồ sơ kê khai giá thuốc sản xuất tại Việt Nam trước khi đưa ra lưu hành lần  đầu tiên trên thị trường:

- Bảng kê khai giá thuốc: Mẫu số 3-GT.

Điều 4. Hồ sơ kê khai lại giá thuốc

Hồ sơ kê khai lại giá thuốc được lập thành 02 bộ: 01 bộ gửi Cục Quản lý dược ‑ Bộ Y tế hoặc Sở Y tế, 01 bộ lưu tại cơ sở. Hồ sơ kê khai lại giá thuốc bao gồm các tài liệu sau:

1. Kê khai lại giá CIF của thuốc nhập khẩu vào Việt Nam:

a) Công văn về việc kê khai lại giá thuốc: Mẫu số 4-GT;

b) Bảng kê khai lại giá thuốc: Mẫu số 5-GT;

2.  Kê khai lại giá bán buôn, giá bán lẻ (nếu có) của thuốc nhập khẩu vào Việt Nam:

a) Công văn về việc kê khai lại giá thuốc: Mẫu số 4-GT;

b) Bảng kê khai lại giá thuốc: Mẫu số 6-GT.

3. Kê khai lại giá bán buôn, giá bán lẻ (nếu có) của thuốc sản xuất tại Việt Nam:

a) Công văn về việc kê khai lại giá thuốc: Mẫu số 4-GT;

b) Bảng kê khai lại giá thuốc: Mẫu số 7-GT.

Điu 5. H sơ đ ngh b sung, thay đi thông tin giá thuc kê khai, kê khai li:

Trong trưng hp mt hàng thuc đã kê khai giá có các thay đi v thông tin liên quan đến mt hàng thuc đã đưc cơ quan qun lý nhà nưc phê duyt và có giá không thay đi thì doanh nghip lp H sơ đ ngh b sung, thay đi thông tin giá thuc kê khai, kê khai li thành 02 b: 01 b gi B Y tế, 01 b lưu ti cơ s như sau:

a) Công văn v vic đ ngh b sung, thay đi thông tin giá thuc kê khai: Mu s 8-GT.

b) Bn sao văn bn đưc cơ quan qun lý nhà nưc phê duyt v ni dung thay đi ca mt hàng thuc.

Điều 6. Giấy tiếp nhận hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc

Cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc (Cục Quản lý dược - Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) trả giấy tiếp nhận hồ sơ kê khai giá thuốc trong ngày làm việc cho các cơ sở kinh doanh khi tiến hành nộp hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc.

Giấy tiếp nhận hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc thực hiện theo Mẫu số 9-GTMẫu số 10-GT.

Điều 7. Báo cáo việc kê khai lại giá thuốc tại Sở Y tế

Trước ngày 10 hàng tháng, Sở Y tế báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý dược - Bộ Y tế) bằng văn bản và bằng thư  điện tử (theo địa chỉ email: quanlygiathuoc@moh.gov.vn) về tình hình kê khai lại giá thuốc của các cơ sở sản xuất trong nước có trụ sở tại địa bàn địa phương theo Mẫu số 11-GT.

Việc báo cáo trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến về kê khai, kê khai lại giá thuốc thực hiện theo hướng dẫn của Cục Quản lý Dược.

Điều 8. Nguyên tắc rà soát, công bố giá thuốc kê khai, kê khai lại

1. Vic rà soát giá thuc do cơ s kinh doanh thuc kê khai, kê khai li đưc T công tác liên ngành v giá thuc thc hin căn c các nguyên tc cơ bn sau:

a) Bo đm các chi phí hp lý ca doanh nghip: Chi phí nhp khu, chi phí sn xut, giá thành toàn b, chi phí lưu thông thuc xác đnh theo các quy đnh pháp lut hin hành.

b) Phù hp vi mt bng giá thuc trên th trưng trong nưc, khu vc và thế gii.

c) Căn c các gii trình ca cơ s kinh doanh v biến đng ca các yếu t chi phí đu vào như nguyên liu, nhiên liu, t giá và các chi phí khác liên quan.

d) Các yếu t khác liên quan ti vic đm bo s bình n ca th trưng thuc và vic đm bo ngun cung ng thuc phc v công tác khám bnh, cha bnh cho nhân dân.

2. Vic công b giá thuc kê khai, kê khai li đưc thc hin như sau:

Sau khi tiếp nhn h sơ kê khai, kê khai li giá thuc ca cơ s kinh doanh thuc đy đ theo quy đnh, trong thi hn quy đnh ti đim c Khon 2 Điu 133 Ngh đnh s …/NĐ-CP ngày …/…/…2016 quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca Lut dưc:

a) Cc Qun lý Dưc tng hp các trưng hp giá thuc kê khai, kê khai li đưc T công tác liên ngành v giá thuc rà soát chưa phát hin không hp lý đ công b trên cng thông tin đin t ca B Y tế.

b) Các trưng hp T công tác liên ngành v giá thuc phát hin mc giá kê khai, kê khai li không hp lý, Cc Qun lý Dưc thông báo bng văn bn cho cơ s kê khai giá xem xét li mc giá kê khai, kê khai li và nêu rõ lý do.

3. Căn cứ các nguyên tắc cơ bản tại Khoản 1 Điều này, Tổ Công tác liên ngành về giá thuốc cụ thể hóa các nguyên tắc rà soát cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường theo từng giai đoạn để triển khai thực hiện việc rà soát và công bố giá thuốc kê khai, kê khai lại của các cơ sở kinh doanh thuốc.

Chương II

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC KÊ KHAI, KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC TRÊN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Điều 9. Trách nhiệm triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với hoạt động kê khai, kê khai lại giá thuốc

1. Cục Quản lý Dược chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai hệ thống dịch vụ công dịch trực tuyến mức độ 4 đối với hoạt động kê khai, kê khai lại giá thuốc.

2. Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu khi thực hiện hoạt động kê khai, kê khai lại giá thuốc phải thực hiện theo các hướng dẫn tại Thông tư này về việc kê khai, kê khai lại giá thuốc trực tuyến và tài liệu hướng dẫn cụ thể của Cục Quản lý dược về việc kê khai, kê khai lại giá thuốc trực tuyến.

Điều 10. Hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc trực tuyến

Hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc trực tuyến được coi là hợp lệ khi bảo đảm đầy đủ các yêu cầu sau:

1. Hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc trực tuyến phải bảo đảm đầy đủ các tài liệu theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư này theo dạng văn bản điện tử được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến về kê khai, kê khai lại giá thuốc của Bộ Y tế.

2. Các thông tin kê khai, kê khai lại giá thuốc phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các biểu mẫu điện tử tại hệ thống dịch vụ công trực tuyến về kê khai, kê khai lại giá thuốc của Bộ Y tế.

Điều 11. Thủ tục kê khai, kê khai lại giá thuốc trực tuyến

1. Đăng ký tài khoản trực tuyến:

Cơ sở kinh doanh thuốc thực hiện đăng ký tài khoản trực tuyến theo hướng dẫn của Cục Quản lý Dược tại hệ thống dịch vụ công trực tuyến về kê khai, kê khai lại giá thuốc của Bộ Y tế. Người đại diện pháp luật của cơ sở kinh doanh phải thực hiện ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện cho cơ sở thực hiện công việc liên quan đến kê khai, kê khai lại giá thuốc của cơ sở bao gồm:

a) Thực hiện đăng ký tài khoản trên hệ thống kê khai giá thuốc trực tuyến của Bộ Y tế theo đúng thông tin trên Giấy phép đăng ký kinh doanh đã được cấp;

b) Thực hiện các công việc có liên quan đến việc kê khai giá các mặt hàng thuốc của Công ty trên hệ thống kê khai giá thuốc trực tuyến của Bộ Y tế.

c) Được phép sử dụng địa chỉ email tại giấy ủy quyền để thực hiện các công việc sau trên hệ thống kê khai giá thuốc trực tuyến của Bộ Y tế:

- Tiếp nhận mật khẩu để đăng nhập tài khoản được phê duyệt của Công ty;

- Tiếp nhận Phiếu tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá thuốc (trong trường hợp Hồ sơ được tiếp nhận);

- Tiếp nhận Công văn trả lời liên quan tới việc kê khai, kê khai lại giá thuốc của Cục Quản lý Dược.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của cơ sở kinh doanh trong hoạt động kê khai, kê khai lại giá thuốc. Người ủy quyền phải chịu trách nhiệm về những công việc do người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

2. Cấp tài khoản trực tuyến:

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký tài khoản trực tuyến, Cục Quản lý Dược sẽ cấp tài khoản trực tuyến cho người đại diện của cơ sở kinh doanh thuốc và gửi thông tin tài khoản theo địa chỉ email đăng ký của cơ sở thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến về kê khai, kê khai lại giá thuốc của Bộ Y tế.

3. Nộp hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc trực tuyến:

Doanh nghiệp tiến hành đăng nhập theo tài khoản trực tuyến đã được cấp và tiến hành thực hiện việc kê khai, kê khai lại giá thuốc trên hệ thống hệ thống dịch vụ công trực tuyến về kê khai, kê khai lại giá thuốc của Bộ Y tế.

4. Trả giấy tiếp nhận hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc trực tuyến:

Sau khi cơ sở kinh doanh thuốc hoàn thành việc gửi hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến về kê khai, kê khai lại giá thuốc của Bộ Y tế, cơ sở sẽ nhận được Phiếu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến do hệ thống dịch vụ công trực tuyến về kê khai, kê khai lại giá thuốc của Bộ Y tế gửi vào địa chỉ email đã đăng ký.

5. Trả lời kết quả kê khai, kê khai lại giá thuốc trực tuyến:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc của cơ sở kinh doanh thuốc đầy đủ theo quy định, trong thời hạn quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 133 Nghị định số …/NĐ-CP ngày …/…/…2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dược:

a) Các trưng hp giá thuc kê khai, kê khai li đưc T công tác liên ngành v giá thuc rà soát chưa phát hin không hp lý đ công b trên h thng dch v công trc tuyến v kê khai, kê khai li giá thuc ca B Y tế.

b) Các trưng hp T công tác liên ngành v giá thuc phát hin mc giá kê khai, kê khai li không hp lý, Cc Qun lý Dưc thông báo bng văn bn cho cơ s kê khai giá xem xét li mc giá kê khai, kê khai li và nêu rõ lý do. Văn bn thông báo s đưc h thng gi bng bn đin t có chữ ký số của cơ quan tiếp nhận hồ sơ cho cơ s kê khai vào đa ch email đã đăng ký.

Điều 10. Lưu trữ hồ sơ kê khai, kê khai li giá thuc trực tuyến

Khi tiến hành kê khai, kê khai lại giá thuốc trực tuyến, cơ sở tiến hành kê khai phải lưu trữ 01 bộ hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc bằng bản giấy. Cục Quản lý Dược lưu trữ hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc của doanh nghiệp và kết quả xem xét hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc trên hệ thống kê khai trực tuyến.

Chương VII

ĐIỀU  KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

2. Hủy bỏ Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT/BYT- BTC-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn việc thực hiện quản lý giá thuốc dùng cho người, nội dung về tổ chức và quy định tại khoản 5 Điều 6 của Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19 tháng 4 năm 2011 quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện.

3. Các hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc đã thực hiện trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành (đã thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT/BYT-BTC-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT/BYT- BTC-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn việc thực hiện quản lý giá thuốc dùng cho người) vẫn có giá trị hiệu lực.

4. Đối với các thuốc đã kê khai, kê khai lại giá trước thời điểm hiệu lực của Thông tư này, nếu thuốc được nhập khẩu bởi cơ sở nhập khẩu nào thì giá bán phải bảo đảm không cao hơn giá kê khai, kê khai lại của nhà nhập khẩu đó đã kê khai, kê khai lại với cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc.

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ sở kinh doanh thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai ngay các biện pháp cần thiết để thực hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Cục Quản lý Dược chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc.

3. Các hiệp hội, hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp trong phạm vi trách nhiệm của mình thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện các qui định quản lý về giá thuốc cho các thành viên, hội viên và phản ánh kịp thời tình hình biến động giá thuốc, góp ý và đề xuất các biện pháp nhằm bình ổn giá thuốc với các cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ sở và địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó TTg Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ Y tế (Cục QLD, Vụ KH- TC, PC, BHYT, YDCT, TTr, Cục KCB);
- Bộ Tài chính (Tổng Cục HQ, Cục TCDN, Cục QLG, Tổng cục thuế);
- Bộ Công thương (Cục QLTT, Vụ TTTN, Thương vụ Việt Nam, Cục QL cạnh tranh);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Sở Y tế, Sở Tài chính, Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Y tế ngành (Quốc phòng, Công an, Bưu chính viễn thông, Giao thông vận tải);
- Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Các cơ sở KCB công lập và tư nhân;
- Các Doanh nghiệp kinh doanh thuốc;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Tạp chí Dược Mỹ phẩm;
- Lưu
VT: BYT, BTC, BCT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về kê khai, khai lại giá thuốc dùng cho người do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


623

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175