Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 44/2018/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc cổ truyền thuốc dược liệu

Số hiệu: 44/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ KÊ ĐƠN THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU VÀ KÊ ĐƠN KẾT HỢP THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU VỚI THUỐC HÓA DƯỢC

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh s 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về kê đơn thuc cổ truyền, thuc dược liệu và kết hợp thuốc ctruyền, thuốc dược liệu, với thuốc hóa dược.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, kê đơn kết hp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược trong điều trị nội trú, điều trị nội trú ban ngày và ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Thông tư này áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc ctruyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thuốc thang là dạng thuốc cổ truyền gồm có một hoặc nhiều vị thuốc cổ truyền kết hợp với nhau theo lý luận của y học c truyền hoặc theo kinh nghiệm dân gian được thầy thuốc đóng gói theo liều sử dụng.

2. Thuốc thành phẩm là dạng thuốc cổ truyền đã qua các công đoạn sản xuất, kể cả đóng gói và dán nhãn theo phương pháp truyền thống hoặc hiện đại thuộc một trong các dạng bào chế: viên, nước, chè, bột, cao và các dạng khác.

Chương II

KÊ ĐƠN THUỐC CỔ TRUYỀN THUỐC DƯỢC LIỆU

Điều 3. Người được kê đơn thuốc

1. Người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người hành nghề) được kê đơn thuốc thang, kê đơn kết hợp thuốc thành phm và thuốc thang:

a) Bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền, bác sỹ có chứng chỉ đào tạo định hướng về chun khoa y học ctruyền có thời gian tối thiểu 6 tháng;

b) Cử nhân y học cổ truyền đã được đào tạo tương đương với văn bằng bác sỹ;

c) Y sỹ y học cổ truyền;

d) Lương y.

2. Người được kê đơn thuốc dược liệu:

a) Các đối tượng quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này;

b) Bác sỹ không thuộc chuyên khoa y học cổ truyền;

c) Y sỹ đa khoa.

3. Người được kê đơn thuốc thành phẩm:

a) Các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Lương y.

4. Người có chứng chỉ hành nghề bài thuốc gia truyền chỉ được kê đơn bài thuốc gia truyền đã được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Điều 4. Các hình thức kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu

1. Kê đơn riêng thuốc thang, thuốc thành phẩm, thuốc dược liệu.

2. Kê đơn bài thuốc gia truyền.

3. Kê đơn phối hợp thuốc thành phẩm và thuốc thang.

Điều 5. Nguyên tắc kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu

1. Người hành nghề chỉ được kê đơn thuốc sau khi có kết quả khám bệnh, chẩn đoán bệnh.

2. Kê đơn thuốc phải phù hợp với chẩn đoán bệnh và tình trạng bệnh.

3. Được kê đơn phối hợp thuốc thang và thuốc thành phẩm trên một người bệnh mà giữa các thuốc này có sự trùng lặp một số vị thuốc trong thành phần, công thức.

4. Trường hợp có sửa chữa nội dung đơn thuốc thì người kê đơn phải ký tên ngay bên cạnh nội dung sửa.

5. Trường hp đơn thuốc có chứa dược liệu độc thuộc Danh mục dược liệu độc làm thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 42/2017/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 42/2017/TT-BYT) thì phải ghi rõ số lượng bằng số và bằng ch, trường hợp số lượng dưới 10 (mười) thì phải ghi số 0 (không) phía trước.

6. Không được ghi vào đơn thuốc thông tin, quảng cáo, tiếp thị, kê đơn, tư vn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng có nội dung dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lýthể người đối với sản phẩm không phải là thuốc, trừ trang thiết bị y tế.

Chương III

KÊ ĐƠN KẾT HỢP THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU VỚI THUỐC HÓA DƯỢC

Điều 6. Người được kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược

1. Người hành nghề được kê đơn kết hợp thuốc ctruyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược.

a) Bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền được kê đơn thuốc hóa dược trong phạm vi chuyên ngành nội;

b) Bác sỹ đa khoa có chứng chỉ đào tạo định hướng về chuyên khoa y học c truyền có thời gian tối thiểu 6 tháng.

2. Người được kê đơn riêng thuốc hóa dược

a) Bác sỹ đa khoa có chứng chỉ đào tạo định hướng về chuyên khoa y học cổ truyền có thời gian tối thiểu 6 tháng;

b) Bác sỹ chun khoa y học cổ truyền được kê đơn trong phạm vi chuyên ngành nội, phù hợp với tình trạng bệnh của người bệnh và tuyến chuyên môn kthuật, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Y sỹ y học cổ truyền được kê đơn và sử dụng các thuốc hóa dược cấp cứu tại cơ sở y tế để xử trí cấp cứu.

3. Y sỹ y học cổ truyền công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn nơi chưa có bác sỹ được kê đơn thuốc hóa dược chuyên ngành nội để chữa một số bệnh thông thường trong quá trình kết hợp thuốc cổ truyn, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược sau khi được Giám đốc Sở Y tế cho phép bằng văn bản.

4. Bác sỹ không phải chuyên khoa y học cổ truyền, Y sỹ đa khoa được kê đơn thuốc thành phẩm, thuốc dược liệu.

Điều. 7. Hình thức kê đơn kết hợp các thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược

1. Kết hợp thuốc thang và thuốc hóa dược.

2. Kết hợp thuốc thành phm và thuc hóa dược.

3. Kết hợp thuốc thang, thuốc thành phm, thuốc hóa được.

Trường hợp kê đơn thuốc có kết hợp thuốc c truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược đối với người bệnh điều trị ngoại trú, thì phần kê đơn thuốc thang thực hiện theo mẫu Đơn thuốc thang điều trị ngoại trú quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, phần kê thuốc hóa dược, thuốc thành phm, thuốc dược liệu thực hiện theo Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc, và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tt là Thông tư số 52/2017/TT-BYT).

Điều 8. Nguyên tắc kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược.

1. Kê đơn thuốc hóa dược trong điều trị ngoại trú thực hiện theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT).

2. Kê đơn có kết hợp thuốc hóa dược trong điều trị nội trú thì thời gian sử dụng thuốc hóa dược áp dụng theo quy định của pháp luật về kê đơn thuốc hóa dược.

Chương IV

CÁCH GHI ĐƠN THUỐC, SỬ DỤNG THUỐC VÀ THỜI HẠN CỦA ĐƠN THUỐC

Điều 9. Hướng dẫn cách ghi đơn thuốc

1. Quy định chung về cách ghi đơn thuốc

a) Chữ viết tên thuốc theo ngôn ngữ tiếng Việt, chính xác, rõ ràng, ghi đủ theo các mục in trong đơn thuốc, skhám bệnh của người bệnh, tờ phơi điều trị trong hồ sơ bệnh án;

b) Ghi chính xác địa chỉ nơi người bệnh đang cư trú hoặc tạm trú;

c) Đối với trẻ em dưới 72 tháng tuổi thì phải ghi số tháng tuổi và ghi thêm tên bố hoặc tên mẹ của trẻ;

d) Gạch chéo phần giấy còn trống từ phía dưới nội dung kê đơn đến phía trên chữ ký của người kê đơn; ký, ghi rõ họ tên người kê đơn.

2. Cách ghi đơn thuốc đối với thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu.

a) Khi kê đơn thuốc thang ghi tên thường dùng, ghi rõ liều lượng, đơn vị tính, không viết tắt tên thuốc đối với các vị thuốc y học ctruyền; Hướng dẫn cụ thể cách sắc thuốc, cách uống thuốc, thời gian ung thuốc;

b) Chỉ định rõ liu dùng, cách dùng và đường dùng:

c) Đối với thuốc thành phẩm do sở khám bệnh, chữa bệnh tự sản xuất thì ghi theo tên đã được SY tế hoặc Bộ Y tế phê duyệt lưu hành nội bộ (trừ đơn vị do Bộ Quốc phòng quản lý); Đối với thuốc được lưu hành toàn quốc thì ghi tên thuc theo tên đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành;

d) Trường hợp người kê đơn cho người bệnh dùng quá liều thông thường so với quy trình chuyên môn của Bộ Y tế hoặc phác đồ hướng dẫn điều trị thì phải ký xác nhận bên cạnh.

3. Thứ tự kê đơn thuốc trong đơn thuốc và hồ sơ bệnh án

a) Thứ tự kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu: Thuốc thang, thuốc thành phẩm.

Đối với thuốc thành phẩm, kê theo thứ tự: Thuốc dạng viên, thuốc dạng nước, thuốc dạng chè, thuốc dạng bột, thuốc dạng cao và các dạng thuốc khác;

b) Thứ tự kê đơn thuốc kết hợp: Kê thuốc hóa dược trước, thuốc cổ truyền và thuốc dược liệu sau.

Điều 10. Thời gian sử dụng thuốc trong kê đơn thuốc

1. Kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

a) Bệnh cần chữa trị dài ngày: Mỗi lần kê đơn thuốc tối đa không quá 30 ngày hoặc theo hướng dẫn điều trị của mỗi bệnh;

b) Các bệnh khác: Mỗi lần kê đơn thuốc tối đa không quá 10 ngày. Đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được kê đơn điều trị tối đa không quá 30 ngày.

2. Kê đơn thuốc trong điều trnội trú, điều trị nội trú ban ngày

a) Thực hiện kê đơn thuốc tối thiểu hai lần trong 10 ngày;

b) Đối với kê đơn thuốc thang, trong quá trình điều trị nội trú, điều trị nội trú ban ngày, nếu không thay đổi chỉ định điều trị và vẫn giữ nguyên bài thuốc đã được chỉ định ngay trước đó thì được phép kê lại bằng cách ghi “Bài thuốc hoặc đơn thuốc của ngày, tháng, năm” và chỉ được một lần, nếu tiếp tục sử dụng bài thuốc đó lần sau kế tiếp phải ghi lại bài thuốc.

Điều 11. Kê đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ứng dụng công nghệ thông tin trong kê đơn thuốc ngoại trú

1. Đơn thuốc được ghi trong máy tính 01 (một) ln, sau đó in ra và người kê đơn ký tên, trả cho người bệnh 01 (một) bản để lưu trong sổ khám bệnh hoặc trong sổ điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày của người bệnh.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ứng dụng công nghệ thông tin phải bảo đảm việc lưu đơn thuốc đ truy xuất hoặc in ra làm dữ liệu khi cần thiết.

3. Hồ sơ bệnh án điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thời hạn đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc, lưu đơn thuốc

1. Đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc trong thời hạn tối đa là 05 ngày, k t ngày kê đơn thuốc.

2. Thời hạn lưu đơn thuốc đối với thuốc ctruyền, thuốc dược liệu là 03 tháng. Riêng các đơn thuốc có vị thuốc y học c truyền có độc tính được ban hành kèm theo Thông tư số 42/2017/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc thì đơn thuốc lưu 06 tháng.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2019.

2. Thông tư số 01/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Btrưởng Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 14. Điều khoản tham chiếu

Trường hp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã thay thế hoặc sửa đổi, b sung đó.

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Cục Quản lý Y, Dược ctruyền chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư này.

2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế Bộ, ngành có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư trên địa bàn, đơn vị quản lý;

b) Kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện Thông tư trong phạm vi địa bàn, đơn vị quản lý.

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bán lẻ thuốc có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này.

4. Người kê đơn thuốc có trách nhiệm:

a) Thực hiện các quy định về kê đơn thuốc tại Thông tư này và chịu trách nhiệm về đơn thuốc do mình kê cho người bệnh;

b) Hướng dẫn việc sử dụng thuốc, tư vấn chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt cho người bệnh trong quá trình sử dụng thuốc; hướng dẫn người bệnh hoặc người nhà người bệnh phải thông báo ngay cho người kê đơn thuốc hoặc đến cơ sở y tế gần nhất khi có dấu hiệu bất thường sau khi sử dụng thuốc.

5. Người bệnh và đại diện của người bệnh có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Cục trưởng Cục QuảnDược, Chánh Thanh tra Bộ. Tổng cục trưng, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ Y tế. Giám đốc bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- Văn phòng Chính phủ (Công báo,
Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ, cơ quan n
gang Bộ, cơ quan trc thuộc Chính phủ;
- Bảo hi
m xã hội Việt Nam;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Th
trưng Bộ Y tế;
- Các Vụ
, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế;
- SY tế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y t
ế các Bộ, Ngành;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, YDCT(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn
Viết Tiến

 

PHỤ LỤC

MẪU ĐƠN THUỐC THANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tên cơ sở KBCB ………………………………………  Mã bệnh:…………………………

ĐƠN THUỐC THUỐC THANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
(Dành cho kê đơn dược liệu, vthuốc ctruyền)

Họ tên ……………………………………Tuổi …………………… nam/nữ ……………………

Địa chỉ  ………………………………………………………………………………………………

Đối tượng: Viện phí…………. BHYT …………… Khác ……………………..

Chẩn đoán ………………………………………………………………………………………….

Thuốc sử dụng từ ngày ………….....đến ngày …………………. Số thang ………………….

TT

Tên dược liệu, vị thuốc cổ truyền

Số lượng

Đơn vị tính

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng:

Cách sắc thuốc ……………………………………………………………………………………

Cách uống: …………………………………………………………………………………………

Những điều cần lưu ý: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Hẹn ngày khám lại (nếu cần thiết) ……………………………………………………………….

 


Người bệnh
(ký và ghi rõ họ tên)


Người cấp phát
(ký và ghi rõ họ tên)

……..., ngày …. tháng …. năm 20…..
Thầy thuốc kê đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 44/2018/TT-BYT

Hanoi, December 28, 2018

 

CIRCULAR

STIPULATING PRESCRIPTION OF TRADITIONAL DRUGS, HERBAL DRUGS AND COMBINATION OF TRADITIONAL DRUGS, HERBAL DRUGS AND MODERN DRUGS IN PRESCRIPTIONS

Pursuant to the Law on pharmacy No. 105/2016/QH13 dated April 06, 2016;

Pursuant to the Law on medical examination and treatment No. 40/2009/QH12 dated November 23, 2009;

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

At the request of the Director of the Traditional Medicine Administration of Vietnam, the Minister of Health promulgates a Circular stipulating the prescription of traditional drugs, herbal drugs, and combination of traditional drugs, herbal drugs and modern drugs in prescriptions.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular provides regulations on prescription of traditional drugs, herbal drugs, and combination of traditional drugs, herbal drugs and modern drugs in prescriptions in inpatient treatment, day treatment and outpatient treatment at health facilities.

2. This Circular applies to authorities, organizations and individuals involved in the prescription of traditional drugs, herbal drugs, and combination of traditional drugs, herbal drugs and modern drugs in prescriptions.

Article 2. Interpretation of terms

For the purpose of this Circular, the terms below are construed as follows:

1. “oriental drug” is a type of traditional drugs which is comprised of one or several traditional ingredients combined together according to traditional medicine theories or experiences and prepared in dosage-based packages.

2. “finished drug” refers to a form of traditional drugs which have gone through all production stages, including packaging and labeling by adopting traditional or modern methods, and are provided in the following dosage forms: tablets, liquid form, teas, powder form, bone glue and others.

Chapter II

PRESCRIPTION OF TRADITIONAL DRUGS AND HERBAL DRUGS

Article 3. Prescribers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Traditional medical doctors and doctors who has completed a traditional medicine-oriented training course with the course duration of at least 6 months;

b) Holders of bachelor’s degree in traditional medicine, who have completed training programs equivalent to those of doctors;

c) Traditional medical assistants;

d) Herbalists.

2. The following persons are allowed to make up prescriptions for herbal drugs:

a) The entities mentioned in Point a, Point b and Point c Clause 1 of this Article;

b) Doctors in specialties other than traditional medicine;

c) General physician assistants.

3. The following persons are allowed to make up prescriptions for finished drugs:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Herbalists.

4. Holders of practicing certificates in family remedies are only allowed to make up prescriptions for family medicines certified by competent authorities.

Article 4. Forms of prescribing traditional drugs and herbal drugs

1. Prescribing oriental drugs, finished drugs and herbal drugs separately.

2. Prescribing family remedies.

3. Prescribing finished drugs integrating with oriental drugs.

Article 5. Principles for prescribing traditional drugs and herbal drugs

1. Practitioners shall make up prescriptions only after having results of medical examination and diagnosis.

2. A prescription must be conformable with medical diagnosis results and the severity of illness.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. If contents of a prescription are changed, the prescriber’s signature must be appended next to such changed contents.

5. If a prescription contains toxic herbal ingredient(s) on the List of toxic herbal ingredients enclosed with the Circular No. 42/2017/TT-BYT dated November 13, 2017 of the Minister of Health, the quantity of toxic herbal ingredient(s) must be specified in both figures and words. A zero (0) must be used before any numbers lower than 10 (ten).

6. A prescription shall not contain information or advertising, marketing, prescribing, counseling or labeling contents or instructions that non-medicinal products can be used for prevention, treatment, diagnosis, alleviation of diseases or regulating human physiological functions, except for medical equipment.

Chapter III

COMBINATION OF TRADITIONAL DRUGS, HERBAL DRUGS AND MODERN DRUGS IN PRESCRIPTIONS

Article 6. Prescribers of traditional drugs, herbal drugs integrated with modern drugs

1. Practitioners who are allowed to make up prescriptions of traditional drugs/ herbal drugs integrated with modern drugs include:

a) Traditional medical doctors who are allowed to make up prescriptions for modern drugs within the scope of internal medicine specialty;

b) General practitioners who have completed traditional medicine-oriented training courses whose length is not shorter than 6 months.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) General practitioners who have completed traditional medicine-oriented training courses whose length is not shorter than 6 months;

b) Traditional medical doctors are allowed to make up prescriptions within the scope of internal medicine specialty in conformity with medical conditions of patients as well as technical level and list of medical operations of their health facilities;

c) Traditional medical assistants are allowed to prescribe and use modern drugs which are used for emergency treatment at health facilities in emergency cases.

3. Traditional medical assistants who work in areas facing social – economic difficulties or serious social – economic difficulties in which doctors are not available are allowed to make up prescriptions for modern drugs within the scope of internal medicine specialty for treating a number of common diseases during the combination of traditional drugs, herbal drugs and modern drugs after they are licensed in writing by Directors of relevant Provincial Departments of Health.

4. Doctors in specialties other than traditional medicine and general physician assistants are allowed to make up prescriptions for finished drugs and herbal drugs.

Article 7. Forms of prescribing traditional drugs, herbal drugs integrated with modern drugs

1. Combination of oriental drugs and modern drugs.

2. Combination of finished drugs and modern drugs.

3. Combination of oriental drugs, finished drugs and modern drugs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Principles for prescribing traditional drugs, herbal drugs integrated with modern drugs

1. The prescription of modern drugs in outpatient treatment shall adhere to the Circular No. 52/2017/TT-BYT.

2. If prescriptions contain modern drugs used in inpatient treatment, the duration of using modern drugs shall comply with applicable regulations on prescription of modern drugs.

Chapter IV

EXPRESSION OF PRESCRIPTIONS, INSTRUCTIONS FOR PATIENTS AND VALIDITY OF PRESCRIPTIONS

Article 9. Expression of prescriptions

1. General regulations on expression of prescriptions:

a) Drug's name must be clearly and exactly written out in Vietnamese; all items already printed in a prescription, patient’s medical book or treatment form in medical records must be filled;

b) The patient’s place of permanent or temporary residence must be specified exactly;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The unused blank in a prescription from below the prescription contents to the prescriber's signature must be crossed out; the prescriber's signature and full name are compulsory.

2. Writing out prescriptions for traditional drugs and herbal drugs:

a) When prescribing oriental drugs, their common names, dosage and units must be specified; names of traditional ingredients cannot be abbreviated; specific instructions for decoction, administration route and time must be also specified;

b) Dosage, usage and administration route must be specified;

c) With regard to finished products which have been self-manufactured by health facilities, their manes approved by Provincial Departments of Health or Ministry of Health (except health facilities managed by the Ministry of National Defence) for internal use shall be specified; If finished drugs are allowed to sell nationwide, their names to which registration numbers have been granted by the Ministry of Health are specified;

d) If a prescriber gives his/her patient a dosage over a usual dosage as defined in the professional process adopted by the Ministry of Health or the treatment regimen, it must be confirmed by the prescriber’s signature.

3. Sequence of prescription drugs in a prescription and medical record:

a) Sequence of prescription traditional drugs and herbal drugs: Oriental drugs, finished drugs.

Finished drugs are prescribed in the following sequence: Tablets, liquid form, teas, powder form, bone glue and others;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Drug use duration written in prescriptions

1. Prescription for outpatient treatment:

a) Diseases requiring long-term treatment: The quantity of drugs in each prescription must be enough for use up to 30 days or according to specific treatment indications for each disease;

b) Other diseases: The quantity of drugs in each prescription must be enough for use up to 10 days. With regard to remote regions, border regions, island regions or regions facing social – economic difficulties or serious social – economic difficulties, the quantity of drugs in a prescription may be enough for use up to 30 days.

2. Prescription for inpatient treatment and day treatment:

a) At least two prescriptions are given within 10 days;

b) With regard to the prescription of oriental drugs, during the inpatient or day treatment, if both indications for treatment and previously prescribed oriental drugs are kept unchanged, such previously prescribed drugs may be repeated by specifying the phrase “Bài thuốc hoặc đơn thuốc của ngày, tháng, năm” (“Using drugs or the prescription given on……………[date]”) but such prescription is repeated once only. If such oriental drugs continue to be used, new prescriptions must be given.

Article 11. Prescription by health facilities applying information technology in outpatient treatment

1. The prescription shall be made up by using the computer, then printed and signed by the prescriber, one copy of which shall be given to the patient in order to be kept in his/her medical book or treatment book.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Electronic medical records are employed in accordance with applicable laws.

Article 12. Validity of a prescription

1. A prescription shall be valid for buying/receiving drugs within 05 days from the prescription date.

2. Prescriptions for traditional drugs and herbal drugs are kept for 03 months. Prescriptions which contain toxic traditional ingredients on the list of toxic ingredients enclosed with the Circular No. 42/2017/TT-BYT dated November 13, 2017 of the Minister of Health must be kept for 06 months.

Chapter V

IMPLEMENTATION

Article 13. Effect

1. This Circular comes into force from March 01, 2019.

2. The Circular No. 01/2016/TT-BYT dated January 05, 2016 of the Minister of Health shall be null and void from the effective date of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If legislative documents referred to herein are superseded or amended, the new ones shall apply.

Article 15. Implementation organization

1. The Traditional Medicine Administration of Vietnam shall play the leading role and coordinate with the Drug Administration of Vietnam and the Administration of Medical Examination and Treatment affiliated to the Ministry of Health in organizing, inspecting and assessing the implementation of this Circular.

2. Departments of Health of provinces or central-affiliated cities and health agencies of Ministries/regulatory bodies shall:

a) Instruct and organize the implementation of this Circular within their management regions;

b) Inspect and evaluate the implementation of this Circular within their management regions.

3. Health facilities and drug retailers shall comply with regulations in this Circular.

4. Prescribers shall:

a) Implement regulations on prescription in this Circular and assume responsibility for their prescriptions given to patients;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Patients and their representatives must comply with regulations in this Circular.

Article 16. Responsibility for implementation

Chief of the Ministry's Office, Director of the Traditional Medicine Administration of Vietnam, Director of the Administration of Medical Examination and Treatment, Director of the Drug Administration of Vietnam, Chief Inspector of the Ministry, General Directors/ Directors of departments/agencies/administrations affiliated to the Ministry of Health, Directors of hospitals/ institutions providing inpatient treatment affiliated to the Ministry of Health, Directors of Departments of Health of provinces or central-affiliated cities, heads of health agencies affiliated to regulatory ministries, heads of relevant organizations and relevant individuals shall be responsible for implementing this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Health (via the Traditional Medicine Administration of Vietnam) for consideration./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Viet Tien

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


29.876

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157