Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 35/2015/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh an toàn bao bì tiếp xúc trực tiếp thực phẩm

Số hiệu: 35/2015/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 28/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 35/2015/TT-BYT ban hành Quy chuẩn quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm với các nội dung về yêu cầu kỹ thuật, quản lý, phương pháp thử,… được ban hành ngày 28/10/2015.

 

1. Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh; bằng gốm, gốm thủy tinh; bao bì, dụng cụ tráng men (bao gồm cốc, chén) có lòng nông phẳng dùng để chứa đựng và đun, nấu quy định tại Thông tư 35:

+Hàm lượng Cadmi (mg/dm2) tối đa là 0,07 mg/dm2 của diện tích bề mặt tiếp xúc đối với bao bì, dụng cụ; mg/l của dung dịch chiết đối với dụng cụ, bao bì.

+Hàm lượng Chì (mg/dm2) tối đa là 0,8 mg/dm2 của diện tích bề mặt tiếp xúc đối với bao bì, dụng cụ; mg/l của dung dịch chiết đối với dụng cụ, bao bì.

- Thông tư số 35/2015/BYT quy định yêu cầu kỹ thuật đối với vành uống của các loại bao bì, dụng cụ tráng men đảm bảo an toàn vệ sinh bao bì thực phẩm:

+Chứa hàm lượng Cadmi (mg/vành uống) tối đa 0,2 mg/vành uống của bao bì, dụng cụ.

+ Hàm lượng Chì (mg/vành uống) tối đa 2,0 mg/vành uống của bao bì, dụng cụ.

2. Yêu cầu về ghi nhãn đối với bao bì thực phẩm, bao bì thủy tinh, dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Theo Thông tư 35/2015/TT-BYT, việc ghi nhãn bao bì, dụng cụ theo đúng quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

3. Yêu cầu quản lý đối với bao bì thủy tinh, gốm sứ, tráng men chứa đựng thực phẩm

- Công bố hợp quy bao bì, dụng cụ

+ Bao bì, dụng cụ nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh phải công bố hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn ban hành tại Thông tư 35.

+ Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy đối với bao bì, dụng cụ được thực hiện theo Điều 6, Điều 7 Nghị định 38/2012/NĐ-CP và Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 9 Thông tư 19/2012/TT-BYT và pháp luật có liên quan.

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bao bì thủy tinh thực phẩm, bao bì, dụng cụ đựng thực phẩm bằng thủy tinh, tráng men, gốm sứ

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh bao bì thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh bao bì, dụng cụ vi phạm các quy định về kỹ thuật và quản lý quy định tại Quy chuẩn tại Thông tư số 35/BYT và pháp luật có liên quan.

Thông tư 35 về yêu cầu kỹ thuật; yêu cầu ghi nhãn bao bì thực phẩm, dụng cụ; yêu cầu quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm,… có hiệu lực từ ngày 01/05/2016.

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 35/2015/TT-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ LÀM BẰNG THỦY TINH, GỐM, SỨ VÀ TRÁNG MEN TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị định s38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật tiêu chuẩn và quy chun kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định s63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bng thủy tinh, gm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phm.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

QCVN 12-4:2015/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Bãi bnội dung quy định tại Mục 4.1 và Mục 4.2, Phần 4. Quy định vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm” kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

Điều 3. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thtướng, các Phó Thtướng Chính ph;
- VPCP (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- S Y tế các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi cục ATVSTP các tnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Tng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (để đăng bạ);
- Cng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, K2ĐT, PC, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

QCVN 12-4:2015/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ LÀM BẰNG THỦY TINH, GỐM, SỨ VÀ TRÁNG MEN TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM

National technical regulation on the safety and hygiene glass, ceramic, porcelain and enameled implements, containers, and packaging in direct contact with food

Lời nói đầu

QCVN 12-4:2015/BYT do Ban soạn thảo Quy chun kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, svà tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm biên soạn, Cục An toàn thực phẩm trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư s 35/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2015 ca Bộ trưng Bộ Y tế.

QCVN 12-4:2015/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ LÀM BẰNG THỦY TINH, GỐM, SỨ VÀ TRÁNG MEN TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM

National technical regulation on the safety and hygiene glass, ceramic, porcelain and enameled implements, containers, and packaging in direct contact with food

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phm (sau đây gọi tắt là bao bì, dụng cụ).

2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với

2.1. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh bao bì, dụng cụ tại Việt Nam.

2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau

3.1. Bao bì, dụng cụ có lòng nông phng là bao bì, dụng cụ có độ sâu bên trong không quá 25 mm được đo từ đim sâu nhất đến bề mặt ngang đi qua điểm tràn.

3.2. Bao bì, dụng cụ có lòng sâu là bao bì, dụng cụ có độ sâu bên trong lớn hơn 25 mm được đo từ điểm sâu nhất đến bề mặt ngang đi qua điểm tràn.

3.3. Bao bì, dụng cụ tráng men là các loại bao bì, dụng cụ làm bằng thy tinh, gốm, gốm thủy tinh, sứ, kim loại được tráng men thủy tinh hoặc men sứ.

3.4. Vành uống là phần rộng 20 mm ca bề mặt bên ngoài bao bì, dụng cụ dùng để ăn, uống. Phần rộng này được đo từ trên miệng dọc theo thành bao bì, dụng cụ.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ

1.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh

TT

Chỉ tiêu kiểm tra

Mức tối đa

1

Lòng nông phng

Dùng để chứa đng và đun, nấu

Cadmi (mg/dm2)

0,07

Chì (mg/dm2)

0,8

2

Lòng sâu

2.1

Dùng để chứa đng

2.1.1

Dung tích nh hơn 600 ml

Cadmi (mg/l)

0,5

Chì (mg/l)

1.5

2.1.1

Dung tích trong khoảng từ 600 ml đến dưới 3.000 ml

Cadmi (mg/l)

0,25

Chì (mg/l)

0,75

2.1.3

Dung tích lớn hơn hoặc bằng 3.000 ml

Cadmi (mg/l)

0,25

Chì (mg/l)

0,5

2.2

Dùng để đun, nấu

Cadmi (mg/l)

0,05

Chì (mg/l)

0,5

3

Cốc, chén

Cadmi (mg/l)

0,25

Chì (mg/l)

0,5

Ghi chú:

Đơn vị tính:

- mg/l của dung dịch chiết đối với dụng cụ, bao bì.

- mg/dm2 ca diện tích bmặt tiếp xúc đối với bao bì, dụng cụ.

1.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ làm bằng gốm, gốm thủy tinh

TT

Chtiêu kiểm tra

Mức tối đa

1

Lòng nông phẳng

Dùng để chứa đựng và đun, nấu

Cadmi (mg/dm2)

0,07

Chì (mg/dm2)

0,8

2

Lòng sâu

2.1

Dùng để chứa đựng

2.1.1

Dung tích nhỏ hơn 1.100 ml

Cadmi (mg/l)

0,5

Chì (mg/l)

2,0

2.1.2

Dung tích trong khoảng từ 1.100 ml đến dưới 3.000 ml

Cadmi (mg/l)

0,25

Chì (mg/l)

1,0

2.1.3

Dung tích lớn hơn hoặc bằng 3.000 ml

Cadmi (mg/l)

0,25

Chì (mg/l)

0,5

2.2

Dùng để đun, nấu

Cadmi (mg/l)

0,05

Chì (mg/l)

0,5

3

Cốc, chén

Cadmi (mg/l)

0,25

Chì (mg/l)

0,5

Ghi chú:

Đơn vị tính:

- mg/l của dung dịch chiết đối với dụng cụ, bao bì.

- mg/dm2 ca diện tích bmặt tiếp xúc đối với bao bì, dụng cụ.

1.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ tráng men (bao gồm cốc, chén)

TT

Chỉ tiêu kiểm tra

Mức tối đa

1

Lòng nông phẳng

1.1

Dùng đchứa đựng

Cadmi (mg/dm2)

0,07

Chì (mg/dm2)

0,8

1.2

Dùng để đun, nấu

Cadmi (mg/dm2)

0,05

Chì (mg/dm2)

0,1

2

Lòng sâu

2.1

Dung tích nhỏ hơn 3.000 ml

2.1.1

Dùng để chứa đựng

Cadmi (mg/l)

0,07

Chì (mg/l)

0,8

2.1.2

Dùng để đun, nấu

Cadmi (mg/l)

0,07

Chì (mg/l)

0,4

2.2

Dung tích lớn hơn hoặc bằng 3.000 ml (dùng để chứa đựng và đun, nấu)

Cadmi (mg/dm2)

0,05

Chì (mg/dm2)

0,1

Ghi chú:

Đơn vị tính:

- mg/l của dung dịch chiết đối với dụng cụ, bao bì.

- mg/dm2 ca diện tích bmặt tiếp xúc đối với bao bì, dụng cụ.

1.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với vành uống ca các loại bao bì, dụng cụ tráng men

TT

Ch tiêu kim tra

Mức tối đa

1

Cadmi (mg/vành uống)

0,2

2

Chì (mg/vành uống)

2,0

Ghi chú:

Đơn vị tính: mg/vành uống của bao bì, dụng cụ.

2. Yêu cầu về ghi nhãn

Việc ghi nhãn bao bì, dụng cụ theo đúng quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định của pháp luật có liên quan.

III. PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

1. Phương pháp lấy mẫu

Lấy mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Phương pháp thử

Yêu cầu kỹ thuật quy định trong Quy chuẩn này được thử theo các phương pháp quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy chuẩn này. Các phương pháp thquy định tại Phụ lục số 01 không bắt buộc áp dụng, có thể sử dụng các phương pháp thử khác có độ chính xác tương đương.

IV. YÊU CẦU QUẢN LÝ

1. Công b hp quy

1.1. Bao bì, dụng cụ nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh phải công bố hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn này.

1.2. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Điều 6, Điều 7 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 9 Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưng Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh bao bì, dụng cụ vi phạm các quy định vkỹ thuật và quản lý quy định tại Quy chuẩn này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

1. Tchức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh bao bì, dụng cụ phải công bố hợp quy theo các yêu cầu của Quy chuẩn này.

2. Tổ chức, cá nhân chđược phép nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh bao bì, dụng cụ sau khi đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Cục An toàn thực phẩm chtrì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.

2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.

3. Trong trường hợp các tiêu chuẩn và quy định pháp luật được viện dn trong Quy chuẩn này được sa đi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.

PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC CHỈ TIÊU VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ

1. Phương pháp thđối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh (bao gồm cả cốc, chén)

1.1. Phương pháp thđối với bao bì, dụng cụ bằng thủy tinh có lòng nông phẳng

TCVN 7146-1: 2002 Dụng cụ bằng gốm, gốm thủy tinh và dụng cụ đựng thức ăn bằng thủy tinh tiếp xúc với thực phẩm - Sự thôi ra ca chì và cadimi - Phần 1: Phương pháp thử (ISO 6486-1:1999).

1.2. Phương pháp thử đối với bao bì, dụng cụ bằng thủy tinh có lòng sâu

TCVN 7148-1: 2002 Dụng cụ bằng thủy tinh có lòng sâu tiếp xúc với thực phẩm - Sự thôi ra ca chì và cadimi - Phần 1: Phương pháp thử (ISO 7086-1:2000).

2. Phương pháp thử đối với bao bì, dụng cụ làm bằng gốm, gốm thủy tinh (bao gồm cốc, chén)

TCVN 7146-1: 2002 Dụng cụ bằng gốm, gốm thủy tinh và dụng cụ đựng thức ăn bằng thủy tinh tiếp xúc với thực phẩm - Sự thôi ra của chì và cadimi - Phần 1: Phương pháp thử (ISO 6486-1:1999).

3. Phương pháp thử đối vi bao bì, dụng cụ tráng men (bao gồm cốc, chén)

TCVN 7542-1: 2005 Men thủy tinh và men sứ - Sự thôi ra ca chì và cadimi từ các dụng cụ tráng men tiếp xúc với thực phẩm - Phần 1: Phương pháp thử (ISO 4531-1:1998).

4. Phương pháp thđối với vành ung của các loại bao bì, dụng cụ tráng men

TCVN 7542-1: 2005 Men thủy tinh và men sứ - Sự thôi ra của chì và cadimi từ các dụng cụ tráng men tiếp xúc với thực phẩm - Phần 1: Phương pháp thử (ISO 4531-1:1998).

THE MINISTRY OF HEALTH
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 35/2015/TT-BYT

Hanoi, October 28, 2015

 

CIRCULAR

PROMULGATING NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON THE SAFETY AND HYGIENE FOR GLASS, CERAMIC, PORCELAIN AND ENAMELED IMPLEMENTS, CONTAINERS AND PACKAGING IN DIRECT CONTACT WITH FOOD

Pursuant to the Law on Food Safety dated June 17, 2010 and Government’s Decree No. 38/2012/ND-CP dated April 25, 2012 elaborating some articles of the Law on Food Safety;

Pursuant to the Law on Technical Regulations and Standards on June 29, 2006 and Government’s Decree No. 127/2007/ND-CP dated August 01. 2007 elaborating some articles of the Law on Technical Regulations and Standards;

Pursuant to the Government’s Decree No. 63/2012/ND-CP dated August 31. 2012 defining functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Health;

At the request of Director General of Vietnam Food Administration;

The Minister of Health hereby promulgates a national technical regulation on the safety and hygiene for glass, ceramic, porcelain and enameled implements, containers and packaging in direct contact with food.

Article 1. QCVN 12-4:2015/BYT -  National technical regulation on the safety and hygiene for glass, ceramic, porcelain and enameled implements, containers and packaging in direct contact with food is promulgated together with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Circular comes into force from May 01. 2016.

Article 3. Director General of Vietnam Food Administration, heads of affiliates of the Ministry of Health, affiliates of the Ministry of Health, Directors of Departments of Health of provinces and central-affiliated cities and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./. 

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Nguyen Thanh Long

 

QCVN 12-4:2015/BYT

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON THE SAFETY AND HYGIENE FOR GLASS, CERAMIC, PORCELAIN AND ENAMELED IMPLEMENTS, CONTAINERS AND PACKAGING IN DIRECT CONTACT WITH FOOD

Foreword

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

QCVN 12-4:2015/BYT

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON THE SAFETY AND HYGIENE GLASS, CERAMIC, PORCELAIN AND ENAMELED IMPLEMENTS, CONTAINERS AND PACKAGING IN DIRECT CONTACT WITH FOOD

I. GENERAL PROVISIONS

1. Scope

This document provides for specifications and requirements for management of the safety and hygiene for glass, ceramic, porcelain and enameled implements, containers and packaging in direct contact with food (hereinafter referred to as “implements, containers and packaging”).

2. Regulated entities

This document applies to:

2.1. Importers, producers and sellers of implements, containers and packaging in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Definitions

For the purposes of this document, the terms below shall be construed as follows:

3.1. “flatware” means the implements, containers and packaging which have an internal depth not exceeding 25 mm, measured from the lowest point to the horizontal plane passing through the point of overflow.

3.2. “hollowware” means the implements, containers and packaging which have an internal depth greater than 25 mm, measured from the lowest point to the horizontal plane passing through the point of overflow.

3.3. “enameled ware” means the implements, containers and packaging made of glass, ceramic, glass ceramic, metallic articles coated with vitreous or porcelain enamel.

3.4. “drinking rim” means the 20 mm wide section of the external surface of a drinking vessel, measured downwards from the upper edge along the wall of the vessel.

II. SPECIFICATIONS

1. Specifications for implements, containers and packaging

1.1. Specifications for glass implements, containers and packaging

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Testing criteria

Maximum limit

1

Flat ware

To heat and cook food

Cadmium (mg/dm2)

0.07

Lead (mg/dm2)

0.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hollowware

2.1

To contain food

2.1.1

Volume < 600 ml

Cadmium (mg/l)

0.5

Lead (mg/l)

1.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

600 ml ≤ volume < 3,000ml

Cadmium (mg/l)

0.25

Lead (mg/l)

0.75

2.1.3

Volume ≥ 3,000 ml

Cadmium (mg/l)

0.25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.5

2.2

To heat and cook food

Cadmium (mg/l)

0.05

Lead (mg/l)

0.5

3

Cups and mugs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.25

 

Lead (mg/l)

0.5

Note:

Unit:

- mg/l of the extraction solution, for implements, containers and packaging.

- mg/dm2 of the contact surface area, for implements, containers and packaging.

1.2. Specifications for glass and glass-ceramic implements, containers and packaging

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Testing criteria

Maximum limit

1

Flat ware

To heat and cook food

Cadmium (mg/dm2)

0.07

Lead (mg/ dm2)

0.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hollowware

2.1

To contain food

2.1.1

Capacity < 1,100 ml

Cadmium (mg/l)

0.5

Lead (mg/l)

2.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,100 ml ≤ volume < 3,000ml

Cadmium (mg/l)

0.25

Lead (mg/l)

1.0

2.1.3

Volume ≥ 3,000 ml

Cadmium (mg/l)

0.25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.5

2.2

To heat and cook food

Cadmium (mg/l)

0.05

Lead (mg/l)

0.5

3

Cups and mugs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.25

Lead (mg/l)

0.5

Note:

Unit:

- mg/l of the extraction solution for implements, containers and packaging

- mg/dm2 of the contact surface area, for implements, containers and packaging.

1.3. Specifications for enameled ware (including cups and mugs)

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Maximum limit

1

Flat ware

1.1

To contain food

Cadmium (mg/dm2)

0.07

Lead (mg/dm2)

0.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To heat and cook food

Cadmium (mg/dm2)

0.05

Lead (mg/dm2)

0.1

2

Hollowware

2.1

Capacity < 3,000 ml

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To contain food

Cadmium (mg/l)

0.07

Lead (mg/l)

0.8

2.1.2

To heat and cook food

Cadmium (mg/l)

0.07

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.4

2.2

Volume ≥ 3,000 ml (to contain, cook and heat food)

Cadmium (mg/dm2)

0.05

Lead (mg/dm2)

0.1

Note:

Unit:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- mg/dm2 of the contact surface area, for implements, containers and packaging.

1.4. Specifications for drinking rim of enameled ware

No.

Testing criteria

Maximum limit

1

Cadmium (mg/drinking rim)

0.2

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.0

Note:

Unit: mg/drinking rim of enameled ware.

2. Labeling requirements

Implements, containers and packaging shall be labeled in accordance with regulations of the Government’s Decree No. 89/2006/ND-CP dated August 30, 2006 and other relevant regulations of law.

III. TEST AND SAMPLING METHODS

1. Sampling methods

Sampling methods are specified in the Circular No. 26/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 of the Minister of Science and Technology and other relevant regulations of law.

2. Test methods

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV. MANAGEMENT REQUIREMENTS

1. Declaration of conformity

1.1. Declarations of conformity of imported and domestic implements, containers and packaging must be submitted as prescribed in this document.

1.2. Methods and procedures for submission of declarations of conformity are specified in Articles 6 and 7 of the Government’s Decree No. 38/2012/ND-CP dated April 25, 2012 and Articles 4, 5, 7 and 9 of the shall Circular No. 19/2012/TT-BYT dated November 09, 2012 of the Minister of Health and other relevant regulations of law.

2. Inspection and actions against violations

Competent authorities shall carry out inspection and take actions against importers, producers and sellers of implements, containers and packaging who violate regulations on specifications and management specified in this document and other relevant regulations of law.

V. RESPONSIBILITIES OF ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS

1. Importers, producers and sellers of implements, containers and packaging must submit declarations of conformity according to this document.

2. Importers, producers and sellers shall be only allowed to import, produce and sell implements, containers and packaging after obtaining the Certificate of submission of Declaration of Conformity and complying with other relevant applicable regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Vietnam Food Administration shall take charge and cooperate with relevant authorities in providing guidance and organizing the implementation of this document.

2. According to the management requirements, the Vietnam Food Administration shall request the Ministry of Health to make amendments to this document.

3. In the cases where any of the standards and regulations referred to in this document is amended or replaced, the newest one shall apply.

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 35/2015/TT-BYT ngày 28/10/2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.653

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!