Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 140/TB-SYT ý kiến kết luận của lãnh đạo Sở Y tế tại Hội nghị triển khai Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm và Kế hoạch 4103/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 140/TB-SYT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Thái
Ngày ban hành: 23/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 140/TB-SYT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 23 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2012/NĐ-CP NGÀY 25/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KẾ HOẠCH SỐ 4103/KH-UBND NGÀY 06/7/2012 CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Ngày 19/7/2012 được ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm (BCĐLN VSATTP) tổ chức hội nghị triển khai nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Kế hoạch số 4103/KH-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội trường TTYT dự phòng tỉnh.

Chủ trì: Bác sỹ Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế.

Tham dự: Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh, Lãnh đạo các sở ngành liên quan, lãnh đạo UBND các huyện thị, thành, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Sau khi nghe Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai Nghị định số 38/2012/NĐ/CP và dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ. Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế triển khai Kế hoạch số 4103/KH-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ý kiến đóng góp của các đơn vị có liên quan, Bác sỹ Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế kết luận như sau:

Sở Y tế, cơ quan thường trực BCĐLN VSATTP đánh giá cao công tác bảo đảm An toàn vệ sinh thực phẩm của các sở ngành thời gian qua, sự phối kết hợp nhịp nhàng đồng bộ của các sở ngành, sự chỉ đạo sâu sát của chính quyền các cấp. Thực hiện Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ, Kế hoạch số 4103/KH-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu, trong thời gian tới các sở ngành, chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý Nhà nước về VSATTP theo thẩm quyền được giao cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Công tác quản lý ATTP là công tác của toàn xã hội, là hoạt động thường xuyên, liên tục. Trong quá trình triển khai thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng các ngành, các cấp cần nỗ lực để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Các đơn vị trực thuộc sở, ngành cần thể hiện vai trò tham mưu trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực phẩm không bảo đảm chất lượng nhằm phát hiện sớm những thực phẩm không an toàn để xử lý đúng quy định của pháp luật, đảm bảo người dân được thụ hưởng các sản phẩm thực phẩm an toàn.

3. Sự phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về VSATTP trong Nghị định số 38/NĐ-CP của Chính phủ giữa ngành Y tế và các ngành khác đã khá rõ và nhất là vai trò trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp được cụ thể, rõ ràng. Đề nghị các Sở chủ quản và UBND huyện, thị, thành nghiên cứu trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATVSTP theo sự phân công và xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị và địa bàn quản lý.

4. Trong quá trình thực hiện Công tác quản lý ATVSTP phải đảm bảo nguyên tắc quản lý xuyên suốt theo chuỗi từ trang trại đến bàn ăn (sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm). Giữa 03 Sở Y tế - Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương phải phối hợp chặt chẽ với nhau đảm bảo nguyên tắc một cửa, một sản phẩm một cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước, tránh hiện tượng chồng chéo ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh của cơ sở. Trong quá trình thực hiện sẽ có những vấn đề phát sinh giao thoa giữa các ngành vì vậy sau khi có Thông tư hướng dẫn của các bộ ngành, nếu cần thiết thì sẽ tổ chức hội nghị của các cơ quan thuộc 3 sở để thống nhất công tác quản lý ATVSTP.

5. BCĐLN VSATTP tỉnh thành lập một Đoàn thanh tra liên ngành hoạt động thường xuyên hằng năm để kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình khi có sự cố ATTP xảy ra trên địa bàn tỉnh.

6. Sớm hoàn thiện quy chế phối hợp liên ngành trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý III năm 2012.

7. Các sở, ngành, địa phương, căn cứ Kế hoạch số 4103/KH-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương, hàng năm đánh giá sơ kết, tổng kết đảm bảo đạt được tiến độ mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là ý kiến kết luận hội nghị, Sở Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh thông báo để các sở, ngành và các cơ quan liên quan, thành viên Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế, UBND tỉnh (báo cáo);
- Cục ATVSTP (báo cáo);
- Ông Lê Thanh Dũng - PCT.UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở, ban ngành, đoàn thể;
- Thành viên BCĐ LN VSATTP tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành;
- BS Trương Văn Kính - GĐ SYT (báo cáo);
- Các PGĐ Sở (để biết);
- TTYTDP, CCATVSTP;
- PYT/TTYT các huyện, thị, thành;
- Lưu VT-NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 140/TB-SYT ý kiến kết luận của lãnh đạo Sở Y tế tại Hội nghị triển khai Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm và Kế hoạch 4103/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14