Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 835/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 06/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 835/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 06 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2011-2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030;

Căn cứ Công văn số 1484/BYT-ATTP ngày 20/2/2012 của Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 845/TTr-ATTP ngày 30/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2011-2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 15/3/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030;

Căn cứ Công văn số 1484/BYT-ATTP ngày 20/02/2012 của Bộ Y tế về việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020;

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020, như sau:

Phần I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

- Hải Phòng là thành phố lớn thứ 3 cả nước, nằm ở ven biển phía đông miền duyên hải Bắc bộ; có diện tích 1.057km2, dân số gần 1,9 triệu người; gồm 15 quận, huyện và 223 xã, phường, thị trấn; địa hình và cơ cấu dân cư đa dạng gồm cả thành thị, nông thôn, miền núi, hải đảo. Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn, đầu mối giao thương và cửa ngõ ra biển của các tỉnh, thành phố phía Bắc; giao thông quốc tế và trong nước phát triển mạnh, bao gồm cả đường biển, đường bộ, đường sắt và đường không liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn thực phẩm từ Hải Phòng đi nơi khác và từ nơi khác đến Hải Phòng.

- Hình thái kinh tế của Hải Phòng rất đa dạng, bao gồm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, dịch vụ cảng biển, thương mại, du lịch, nông nghiệp, thủy sản. Các hoạt động đầu tư nước ngoài, liên doanh, liên kết và hội nhập quốc tế diễn ra sôi động. Đi cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, các ngành nghề dịch vụ ăn uống, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố cũng phát triển ngày càng mạnh và rất đa dạng về quy mô, hình thức.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM:

1. Thực trạng cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm:

- Tổng số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm qua điều tra hiện có 15.000 cơ sở; bao gồm: 4.400 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 550 nhà hàng, khách sạn có phục vụ ăn uống, 8.000 cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố, 36 cơ sở cung cấp cơm hộp, 500 trường học có bếp ăn, 1.200 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (01 cơ sở quy mô công nghiệp), 350 chợ, 03 siêu thị lớn (Metro, BigC, Intimex), 01 cơ sở trồng rau an toàn.

- Phần lớn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn nhỏ lẻ; dịch vụ thức ăn đường phố phát triển tự phát, khó kiểm soát. Tỷ lệ các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm còn thấp; cơ sở hạ tầng phần lớn còn hạn chế, chưa đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm từ quy mô trung bình trở lên và các nhà hàng, khách sạn có sự chuyển biến khá tốt; đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chế, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và trang bị kiến thức thực hành cho người lao động.

2. Đánh giá chung:

Những năm vừa qua, công tác an toàn thực phẩm đã được các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Luật An toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã được từng bước hoàn thiện, đi vào cuộc sống. Hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của thành phố bước đầu được kiện toàn; sự phối hợp giữa các ngành chức năng và giữa các ngành chức năng với chính quyền các cấp được củng cố, có sự phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể. Công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm có tiến bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và kiến thức thông điệp về vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú. Nhận thức về đảm bỏa an toàn thực phẩm của nhà quản lý, người sản cuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng và toàn bộ xã hội đã có những chuyển biến rõ rệt. Những năm gần đây không để xảy ra các vụ ngộ độc tập thể lớn trên địa bàn thành phố.

1. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân:

- Hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn hạn chế, nhất là ở cấp quận, huyện, xã, phường; còn tình trạng chồng chéo giữa các ngành chức năng, chưa kiểm soát hết toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.

- Một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn chạy theo lợi nhuận, không tính đến quyền lợi của người tiêu dùng, vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Một số nhà hàng, khách sạn vẫn còn lén lút sử dụng một số phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các cơ sở nhỏ lẻ hộ gia đình chưa thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất bảo quản, phụ gia trong nuôi trồng, bảo quản, chế biến thực phẩm. Thực phẩm nhập lậu từ nhiều nguồn ở trong nước và nước ngoài vào thành phố chưa được kiểm soát và quản lý chặt chẽ.

- Một bộ phận nhân dân còn chủ quan, coi thường, chưa chuyển đổi hành vi sử dụng thực phẩm không an toàn. Tình trạng ngộ độc thực phẩm và lây truyền các bệnh dịch qua đường tiêu hóa vẫn còn xảy ra, có nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phần II

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2011-2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO:

1. Bảo đảm an toàn thực phẩm chính là bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe nhân dân; là một nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; là trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và của mỗi người dân.

2. Tổ chức thực hiện đồng bộ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp tiên tiến trong quản lý an toàn thực phẩm.

3. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người sản xuất, người tiêu dùng và toàn xã hội về giữ gìn vệ sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

- Đến năm 2015: Các quy hoạch tổng thể về an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng được triển khai trên cơ sở hệ thống quản lý đủ mạnh, có hiệu lực, có tác động rõ rệt và toàn diện tới việc cải thiện tình trạng an toàn thực phẩm.

Đến năm 2020: Về cơ bản, việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập và phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáng ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố.

1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

2.1. Mục tiêu 1: Nâng cao kiến thức thực hành và ý thức trách nhiệm về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng: Người sản xuất, người kinh doanh, người quản lý và người tiêu dùng để tạo ra một môi trường thực phẩm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

* Chỉ tiêu: 75% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; 85% người quản lý (bao gồm lãnh đạo các Sở chuyên ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp; lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm); 70% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm.

2.2. Mục tiêu 2: Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

* Chỉ tiêu: 100% quận, huyện hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; thành phố có phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025; hình thành hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm và thực hiện phân tích một số nguy cơ cao về an toàn thực phẩm.

2.3. Mục tiêu 3: Cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

* Chỉ tiêu: 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, tập trung được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm như GMP (Thực hành sản xuất tốt), HACCP (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), ISO 9001, ISO 2200…. Đạt ít nhất 30%; khuyến khích các cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô nhỏ áp dụng các hệ thống này. Tỷ lệ các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có quy mô tập trung áp dụng VietGAP (Quy định của Việt Nam về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) đạt ít nhất 30%.

2.4. Mục tiêu 4: Cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

* Chỉ tiêu: 40% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 80% bếp ăn tập thể được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% siêu thị được kiểm soát an toàn thực phẩm; 50% chợ được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm (không bao gồm chợ tự phát).

2.5. Mục tiêu 5: Nâng cao năng lực hệ thống phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, từng bước kiểm soát các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm và cảnh báo cho cộng đồng; ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính.

* Chỉ tiêu: Giảm 25% số vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên được ghi nhận so với trung bình giai đoạn 2006-2010. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 08 người/100.000dân.

3. Mục tiêu đến năm 2020:

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2011-2015 để xây dựng các mục tiêu cụ thể giai đoạn 2016-2020.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Nhiệm vụ:

1.1. Nhiệm vụ thực hiện Mục tiêu 1:

1.1.1. Tại tuyến thành phố:

- Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm và trong các đợt cao điểm về an toàn thực phẩm.

- Điều tra KAP để đánh giá kiến thức của các nhóm đối tượng.

- Xây dựng nội dung thông điệp và in tài liệu truyền thông theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và phù hợp với phong tục, tập quán văn hóa của từng nhóm đối tượng.

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện truyền thông đại chúng thành phố; triển khai các mô hình truyền thông phù hợp bằng nhiều hình thức phong phú, đến được mọi đối tượng người dân; xây dựng và lắp các panô kích thước 2m x 3m đặt tại trung tâm đô thị và các tuyến đường chính.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ các tuyến từ thành phố đến cơ sở. Tập huấn và cấp chứng chỉ cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc các cơ sở do cấp thành phố quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động ở tuyến dưới.

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác truyền thông và thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm đảm bảo truy cập, kết nối, lưu trữ các dữ liệu thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện.

1.1.2. Tại tuyến quận, huyện:

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm và trong các đợt cao điểm.

- Tuyên truyền thường xuyên trên các phương thiện truyền thông của quận, huyện. Xây dựng và duy trì hoạt động của các đội tuyên truyền cơ động.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ quản lý và cộng tác viên tuyến xã. Tập huấn và cấp chứng chỉ cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc các cơ sở do cấp quận, huyện quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động ở tuyến dưới.

- Định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện.

1.1.3. Tại tuyến xã, phường:

- Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở của xã, phường, cụm dân cư; tập trung cao chiến dịch tuyên truyền vào các đợt cao điểm lễ, tết, Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm và khi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa.

- Tổ chức cho đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền, hướng dẫn, nói chuyện tại các buổi sinh hoạt cộng đồng và truyền thông trực tiếp đến các nhóm đối tượng.

- Định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện.

1.2. Nhiệm vụ thực hiện Mục tiêu 2:

1.2.1. Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường:

- Kiện toàn mạng lưới hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thường xuyên kiện toàn, duy trì hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp; tăng cường sự phối hợp liên ngành trong chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.2.2. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, chuyên môn và thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Cán bộ chuyên trách, thanht ra vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định. Thường xuyên cập nhật kiến thức, các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Cử cán bộ quản lý, chuyên môn, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tham gia các lớp đào tạo của Trung ương.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, chuyên môn các cấp và đội ngũ cộng tác viên cơ sở.

- Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố và cơ sở về an toàn thực phẩm.

1.2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm thường xuyên và đột xuất việc thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp.

- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý và triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các cấp, các ngành.

1.3. Nhiệm vụ thực hiện Mục tiêu 3:

- Tăng cường cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Điều tra, phân loại, xây dựng lộ trình áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm. Tư vấn, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô tập trung và các cơ sở quy mô nhỏ triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với từng lĩnh vực chuyên ngành thực phẩm và điều kiện cụ thể của từng cơ sở.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật cho người quản lý và người sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm.

1.4. Nhiệm vụ thực hiện Mục tiêu 4:

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật cho người kinh doanh thực phẩm.

- Tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động trực tiếp kinh doanh thực phẩm.

1.5. Nhiệm vụ thực hiện Mục tiêu 5:

1.5.1. Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm:

- Giám sát chặt chẽ các vụ ngộ độc thực phẩm và nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tập huấn về điều tra, giám sát, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm cho các tuyến.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về ngộ độc thực phẩm; nối mạng thông tin về ngộ độc thực phẩm và nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương, đơn vị để thực hiện truy xuất nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

1.5.2. Kiểm soát các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm và cảnh báo cho cộng đồng:

- Quản lý, giám sát, phát hiện một số thực phẩm có nguy cơ hàng đầu gây mất an toàn thực phẩm cho người sử dụng. Kiểm nghiệm các mãu thực phẩm thông qua công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra.

- Đánh giá nguy cơ, gánh nặng bệnh tật do ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề về nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

1.5.3. Ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính:

- Kiểm soát các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ, lễ hội, khu du lịch, các cơ sở dịch vụ ăn uống đường phố, bếp ăn tập thể và các sinh hoạt tự tổ chức ăn uống đông người tại cộng đồng.

- Thống kê, phân loại các loại hình dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

- Triển khai các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm các cơ sở dịch vụ ăn uống, các làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm.

2. Các nhóm giải pháp chủ yếu:

2.1. Nhóm giải pháp về chỉ đạo, điều hành:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác an toàn thực phẩm; triển khai lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội; đưa việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác an toàn thực phẩm là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền các cấp.

- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp, trong ngành Y tế làm đầu mối; tăng cường sự phối hợp liên ngành, giữa ngành với các địa phương và các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể.

- Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của các ngành chủ quản theo từng lĩnh vực được giao: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương.

2.2. Nhóm giải pháp về truyền thông, giáo dục:

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục, phổ biến rộng rãi chính sách, pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm; kiến thức về các điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

- Nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn về công tác an toàn thực phẩm phù hợp với thói quen sản xuất, chế biến và tiêu dùng thực phẩm của từng vùng, từng loại đối tượng.

- Nâng cao chất lượng, tăng cường số lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông về an toàn thực phẩm.

2.3. Nhóm giải pháp về chuyên môn kỹ thuật:

- Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm:

+ Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế; thành lập phòng Thông tin truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm trực thuộc Chi cục; nghiên cứu thành lập Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm tuyến quận, huyện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV của Liên bộ Bộ Y tế-Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

+ Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường số lượng biên chế cho Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thành lập phòng Kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trực thuộc Chi cục; bố trí cán bộ chuyên trách về an toàn thực phẩm trực thuộc Chi cục tại các quận, huyện.

+ Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên ngành cho các Chi cục và các đơn vị sự nghiệp làm công tác an toàn thực phẩm đảm bảo đủ điều kiện, năng lực triển khai nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công tác an toàn thực phẩm.

+ Bố trí đủ nhân lực, đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ và thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm của các Chi cục theo quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

- Đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm:

+ Tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất kinh doanh hóa chất, bảo vệ thực vật và các vật tư nông nghiệp; bảo đảm sử dụng đúng chất lượng, chủng loại, liều lượng, thời gian cách ly của các loại vật tư nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm.

+ Thường xuyên giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong nông sản, thủy sản thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ giết mổ và vệ sinh thú y, vệ sinh thủy sản; kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

+ Ngăn chặn có hiệu quả việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại, hàng thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

+ Tăng cường giám sát, thanh tra các cơ sở dịch vụ ăn uống; kịp thời phát hiện, giám sát các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến:

+ Phổ biến, hướng dẫn, tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực hiện thực phẩm áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tiên tiến và áp dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt (GMP, GHP, HACCP, ISO: 9001, ISO 22000).

+ Phổ biến, hướng dẫn, tư vấn cho các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản quy mô tập trung áp dụng quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP). Khuyến khích các cơ sở quy mô nhỏ áp dụng quy trình này.

+ Xúc tiến các hoạt động hỗ trợ chứng nhận và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm.

- Nâng cao năng lực phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm:

+ Tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống giám sát, ghi nhận và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

+ Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố, chợ, cảng, trường học, khu công nghiệp và khu chế xuất. Quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị có cơ sở dịch vụ ăn uống, kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản cuất, kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

+ Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình, thủ tục thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Xây dựng hệ thống cảnh báo và phân tích nguy cơ mất an toàn thực phẩm làm cơ sở cho công tác quản lý an toàn thực phẩm dựa vào bằng chứng:

+ Hình thành hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ mất an toàn thực phẩm làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý an toàn thực phẩm.

+ Xử lý chủ động, nhanh chóng các sự cố khẩn cấp về mất an toàn thực phẩm và kịp thời đề xuất, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

2.4. Nhóm giải pháp về nguồn lực:

- Tăng cường đào tạo, tập huấn về an toàn thực phẩm:

+ Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố nghiên cứu, mở mã ngành đào tạo về an toàn thực phẩm; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực cho lĩnh vực an toàn thực phẩm.

+ Tổ chức đào tạo lại cán bộ quản lý, thanh tra, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các tuyến; từng bước tăng tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học, trên đại học.

+ Nghiên cứu, xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ cao về thực phẩm và các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.

+ Đưa nội dung giáo dục an toàn thực phẩm vào chương trình của các cấp học phổ thông.

+ Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về an toàn thực phẩm.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ nguồn lực và trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác an toàn thực phẩm.

- Từng bước tăng mức đầu tư từ ngân sách thành phố phù hợp với mức tăng thu ngân sách hàng năm và đáp ứng yêu cầu công tác an toàn thực phẩm. Đồng thời đẩy mạnh huy động xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho công tác an toàn thực phẩm.

+ Triển khai thực hiện xã hội hóa một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật và lộ trình xã hội hóa của Nhà nước.

+ Phát huy vai trò của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể trong việc tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm.

+ Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ về kiểm nghiệm thực phẩm và chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm.

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN CHỦ YẾU:

1. Sở Y tế chủ trì thực hiện:

- Chương trình Mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 20111-2015.

- Đề án Đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Đề án Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn đến 2015.

- Đề án Nâng cao năng lực thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện:

- Đề án Bảo đảm an toàn thực phẩm trong giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm.

- Đề án Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn.

3. Sở Công thương chủ trì thực hiện:

- Đề án Kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hàng hóa thực phẩm nhập khẩu.

- Đề án Chợ bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Đề án Nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, các ngành liên quan tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung Kế hoạch hành đồng thực hiện Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn thành phố trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện các chương trình, đề án về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế triển khai.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về an toàn thực phẩm.

- Cơ quan đầu mối theo dõi, giám sát, đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch hành động này. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện của các ngành, địa phương, đơn vị; tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Y tế.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Công thương và các ngành liên quan tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn thành phố trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện các chương trình, đề án về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế triển khai.

- Chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản, thủy sản thực phẩm an toàn; triển khai áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp đối với các hộ sản xuất nông sản, thủy sản thực phẩm.

- Tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn từ các khâu sản xuất, thu gom, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm và sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thủy sản.

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan đầu mối là Sở Y tế.

3. Sở Công thương:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn thành phố trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện các chương trình, đề án về an toàn thực phẩm do Bộ Công thương triển khai.

- Chỉ đạo triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị; đặc biệt là các chợ đầu mối.

- Tăng cường thanh tra, kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất, lưu thông, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, nhập lậu, gian lận thương mại.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan đầu mối là Sở Y tế.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, thẩm định, chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn hệ thống chất lượng tiên tiến, chứng nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và nhãn sản phẩm thực phẩm theo quy định của nhà nước.

- Khuyến khích thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng các dịch vụ ăn uống trong các trường học; xây dựng các mô hình bếp ăn trong trường học bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục về án toàn thực phẩm trong trường học; đưa nội dung an toàn thực phẩm vào giảng dạy ở các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; huy động giáo viên và học sinh tham gia tích cực công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm và dài hạn của thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài chính bố trí nguồn lực đầu tư cho các ngành thực hiện các chương trình, dự án, đề án về an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với các ngành liên quan huy động các nguồn lực hỗ trợ khác thực hiện các chương trình, đề án về an toàn thực phẩm.

7. Sở Tài chính:

- Cân đối, bố trí ngân sách hàng năm cho các chương trình, đề án về an toàn thực phẩm được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, đề án đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

8. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, cùng các ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp về an toàn thực phẩm và bố trí biên chế cho các đơn vị từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác an toàn thực phẩm theo quy định.

9. Công an thành phố:

- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

10. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng:

- Tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho nhân dân khu vực đóng quân; nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

- Phối hợp với lực lượng hải quan và các ngành chức năng kiểm soát, ngăn chặn, xử lý việc nhập lậu thực phẩm và các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

11. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương hướng dẫn các cơ quan báo, đài thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm.

12. Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng:

- Tăng cường thời lượng, bố trí chuyên trang, chuyên mục thường xuyên thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và các thông điệp về an toàn thực phẩm.

13. Các Sở, ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể:

- Có trách nhiệm phối hợp, tham gia thực hiện các nội dung Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm thay đổi nhận thức, thực hành về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

- Phát động phong trào toàn dân tham gia vào công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; chú trọng các đối tượng phụ nữ, nông dân và những người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm quy mô hộ gia đình hoặc nhỏ lẻ.

14. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Căn cứ Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 và Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố; hướng dẫn của các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương để xây dựng Kế hoạch hành động 5 năm và hàng năm về an toàn thực phẩm phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện trên địa bàn.

- Chủ động, tích cực huy động bổ sung nguồn lực để thực hiện Kế hoạch hành động đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

- Phối hợp với các ngành liên quan bố trí đủ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm ở địa phương; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.504

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117