Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 763/QĐ-BYT năm 2015 thành lập các Đoàn đi kiểm tra, đánh giá công tác tiêm chủng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 763/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 09/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 763/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN ĐI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Đoàn đi kiểm tra, đánh giá công tác tiêm chủng như sau:

Đoàn 1: Đoàn kiểm tra, đánh giá tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng.

1. Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Trưởng đoàn;

2. Cán bộ Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng, Thư ký;

3. Cán bộ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thành viên;

4. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực Miền Bắc - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Thành viên.

Đoàn 2: Đoàn kiểm tra, đánh giá tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

1. Ông Nguyễn Trần Hiển, Trưởng Ban quản lý Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia -Trưởng đoàn;

2. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Thư ký;

3. Cán bộ Phòng Truyền thông - Chỉ đạo tuyến, Cục Y tế dự phòng, Thành viên;

4. Cán bộ Bệnh viện Nhi Trung ương, Thành viên.

Đoàn 3: Đoàn kiểm tra, đánh giá tại các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

1. Ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Trưởng đoàn;

2. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Thư ký;

3. Cán bộ Phòng Truyền thông - Chỉ đạo tuyến, Cục Y tế dự phòng, Thành viên.

Đoàn 4: Đoàn kiểm tra, đánh giá tại các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội.

1. Ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Trưởng đoàn;

2. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực Miền Bắc - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Thư ký;

3. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Thành viên.

Đoàn 5: Đoàn kiểm tra, đánh giá tại các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang.

1. Bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Trưởng đoàn;

2. Cán bộ Phòng Quản lý vắc xin và xét nghiệm, Cục Y tế dự phòng, Thư ký;

3. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực Miền Nam - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

4. Cán bộ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thành viên.

Đoàn 6: Đoàn kiểm tra, đánh giá tại các tỉnh Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Long An.

1. Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng đoàn;

2. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực Miền Nam - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Thư ký;

3. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Thành viên;

4. Cán bộ Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

Đoàn 7: Đoàn kiểm tra, đánh giá tại các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai.

1. Ông Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng đoàn;

2. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực Miền Nam - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Thư ký;

3. Cán bộ Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

Đoàn 8: Đoàn kiểm tra, đánh giá tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

1. Ông Viên Quang Mai, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang - Trưởng đoàn;

2. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực Miền Trung - Viện Pasteur Nha Trang, Thư ký;

3. Cán bộ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Thành viên.

Đoàn 9: Đoàn kiểm tra, đánh giá tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa.

1. Ông Đỗ Thái Hùng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang - Trưởng đoàn;

2. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực Miền Trung - Viện Pasteur Nha Trang, Thư ký;

3. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Thành viên.

Đoàn 10: Đoàn kiểm tra, đánh giá tại các tỉnh Kontum, Gia Lai.

1. Ông Phạm Thọ Dược, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên - Trưởng đoàn;

2. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực Tây Nguyên - Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Thư ký;

3. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Thành viên.

Đoàn 11: Đoàn kiểm tra, đánh giá tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắc Nông.

1. Ông Viên Chinh Chiến, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên - Trưởng đoàn;

2. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực Tây Nguyên - Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Thư ký;

3. Cán bộ Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Thành viên.

Điều 2. Đoàn công tác có các nhiệm vụ:

1. Kiểm tra việc thực hiện công tác tiêm chủng tại địa phương bao gồm Tiêm chủng mở rộng, Tiêm chủng dịch vụ và Kết quả triển khai “Chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella trong tiêm chủng mở rộng” đã được phê duyệt tại Quyết định số 1878/QĐ-BYT ngày 28/5/2014 của Bộ Y tế.

2. Nội dung chi tiết các hoạt động kiểm tra giao cho Cục Y tế dự phòng, Chương trình Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia chuẩn bị và gửi tới các đoàn kiểm tra.

3. Đồng chí Trưởng đoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả công tác bằng văn bản cho Lãnh đạo Bộ Y tế trước ngày 20/4/2015.

Điều 3. Kinh phí phục vụ cho Đoàn kiểm tra do cơ quan cử cán bộ chi trả theo quy định, nguồn kinh phí của Dự án Tiêm chủng mở rộng và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Đoàn công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và các đơn vị, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT. Nguvễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 763/QĐ-BYT năm 2015 thành lập các Đoàn đi kiểm tra, đánh giá công tác tiêm chủng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251