Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 66/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học/Dioxin giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 66/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC CƠ BẢN HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC/DIOXIN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trưng ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

Căn cứ Quyết định s651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Thực hiện Công văn số 02/CV-BCĐ33 ngày 10/5/2016 của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam về việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/Dioxin giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 2404/SLĐTBXH-NCC ngày 30/12/2016 (sau khi có ý kiến thống nhất của các sở, ban, ngành, địa phương),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học/Dioxin giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng BCĐ 33 QG;
- TTr. Tỉnh y, TTr. HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UB phụ trách văn xã;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
-Lưu: VT, TH, VX, NL2.
- Gửi:
+ VB giấy: TP không nhận VB ĐT;
+ Điện tử; Các thành phần khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC CƠ BẢN HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC/DIOXIN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu tổng quát

Khắc phục giải quyết cơ bản hậu quả chất độc hóa học/Dioxin (CĐHH/Dioxin) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đối với con người sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2020, 100% người tham gia kháng chiến và con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi người có công.

- 100% hộ gia đình có từ 02 người khuyết tật nặng trở lên và các hộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp về đời sống và bảo hiểm y tế.

- 100% người khuyết tật, nạn nhân CĐHH/Dioxin trong độ tuổi lao động có khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp.

- Quản lý thai nghén cho 100% thai phụ của nạn nhân CĐHH.

3. Yêu cầu

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã và nhân dân biết về nội dung Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam năm 2015 và định hướng đến năm 2020, nội dung Kế hoạch hành động của UBND tỉnh và các văn bản liên quan.

- Việc thực hiện Kế hoạch này phải được lồng ghép với triển khai các chủ trương, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; chương trình, dự án về giảm nghèo, an sinh xã hội; hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả cho người bị nhiễm CĐHH/Dioxin vươn lên ổn định cuộc sống; đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

- Các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời và có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG, THỜI GIAN VÀ NGUỒN KINH PHÍ

1. Đối tượng

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con cháu của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học.

- Các cơ quan, đơn vị tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

2. Phạm vi áp dụng.

Triển khai thực hiện trên phạm vi địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

3. Thời gian, lộ trình triển khai tổ chức thực hiện:

- Tháng 01/2017, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch.

- Quý I/2017, tổ chức rà soát, điều tra số đối tượng người bị nhiễm chất độc hóa học và con cháu của họ đã được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi người có công, chế độ khuyết tật hoặc chưa được giải quyết xác chế độ chính sách; tổng hợp báo cáo UBND tnh.

- Từ quý II/2017 trở đi, triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Kinh phí.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện: 243.319.488.000 đồng/năm.

Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 130.000.000.000 đồng;

- Ngân sách địa phương: 102.119.488.000 đồng;

- Nguồn lồng ghép chương trình, dự án: 1.200.000.000 đồng;

- Nguồn huy động xã hội hóa: 10.000.000.000 đồng.

Cụ thể:

- Người tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học được, giải quyết hưởng chế độ chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công (Trợ cấp hàng tháng, Bảo hiểm y tế, điều dưỡng và các chế độ ưu đãi khác): Đối tượng còn sống được hưởng trợ cấp hàng tháng 6.389 người, số kinh phí 8.953.904.000 đồng/tháng (mỗi năm trên 130.000.000.000 đồng);

- Đối tượng trẻ em khuyết tật, người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng do ngân sách địa phương đảm bảo: 23.474 đối tượng, số kinh phí  102.119.488.000 đồng/năm;

- Kinh phí tập huấn, tổ chức điều tra, tổng hợp lập cơ sở dữ liệu, dự kiến 1.000.000.000 đồng/05 năm (200.000.000 đồng/năm).

- Kinh phí hỗ trợ nhà ở từ nay đến năm 2020 khoảng 1.000 nhà x 50.000.000 đồng = 50.000.000.000 đồng/05 năm (10.000.000.000 đồng/năm).

- Kinh phí đào tạo, học nghề (lồng ghép trong các chương trình đào tạo nghề nông thôn, chương trình giải quyết việc làm): 10.000.000.000 đồng/năm.

- Kinh phí trang bị, mua sắm cơ sở vật chất, phục hồi chức năng, giải độc khoảng 5.000.000.000 đồng/05 năm (1.000.000.000 đồng/năm).

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH/Dioxin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Trên cơ sở số liệu điều tra số lượng nạn nhân CĐHH/Dioxin năm 2000, rà soát, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về nạn nhân bị nhiễm CĐHH/Dioxin trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Thực hiện chính sách trợ cấp 01 lần, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi giáo dục, y tế, thăm hỏi và tặng quà vào các dịp lễ tết đối với người bị nhiễm CĐHH/Dioxin nhưng chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn giải quyết hưởng chế độ chính sách thuộc Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

4. Rà soát gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH/Dioxin đang ở nhà tạm, nhà bị hư hỏng nặng đcó kế hoạch hỗ trợ về nhà ở theo điều kiện tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng khuyết tật là nạn nhân bị nhiễm CĐHH/Dioxin không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo các quy định ưu đãi người có công, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Người khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp cứu đói cho gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và có chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 67 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Rà soát và có chế độ hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình là nạn nhân bị nhiễm CĐHH/Dioxin đối với những trường hợp chưa được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

7. Tổ chức dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật và nạn nhân CĐHH/Dioxin trong độ tuổi còn khả năng lao động.

8. Tuân thủ quy trình xác định nạn nhân bị nhiễm/phơi nhiễm CĐHH/Dioxin và các tiêu chí xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật... do nhiễm CĐHH/Dioxin được Nhà nước ban hành.

9. Xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, bệnh tật, dị tật, dị dạng của các nạn nhân CĐHH/Dioxin trên địa bàn tỉnh.

10. Tăng cường năng lực, cơ sở vật chất cho các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề, xông hơi, giải độc để đảm bảo việc tiếp nhận, nuôi dưỡng nạn nhân nhiễm CĐHH; tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, tư vấn di truyền, chẩn đoán dị tật/dị dạng bẩm sinh trước khi sinh... cho nạn nhân nhiễm/phơi nhiễm CĐHH/Dioxin; đào tạo và nâng cao năng lực truyền thông, tư vấn sinh sản, di truyền cho cán bộ y tế cơ sở.

11. Xây dựng các mô hình chăm sóc nạn nhân CĐHH/Dioxin tại cộng đồng; tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe, truyền thông và tư vấn cho các nạn nhân CĐHH/Dioxin ở các địa phương.

12. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đóng góp, ủng hộ nạn nhân bị nhiệm CĐHH/Dioxin về vật chất, tinh thần để cải thiện đời sống và chữa bệnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách đối với nạn nhân CĐHH/Dioxin trong thời gian qua và nghiên cứu, đề xuất các chính sách đối với nạn nhân CĐHH/Dioxin; tham mưu UBND tỉnh về tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân CĐHH, cơ sở Bảo trợ xã hội.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế hoàn chnh hồ sơ ra quyết định cho người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH/Dioxin có đủ điều kiện theo quy định của nhà nước, được hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương triển khai hỗ trợ về nhà cho gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH có khó khăn về nhà ở.

- Phối hợp với Hội nạn nhân chất độc hóa học trên cơ sở số lượng điều tra năm 2000, rà soát tổng hợp số lượng, xây dựng cơ sở dữ liệu về nạn nhân bị nhiễm CĐHH/Dioxin trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật và nạn nhân CĐHH/dioxin trong độ tuổi, còn khả năng lao động.

- Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thxã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đối tượng khuyết tật là nạn nhân  CĐHH/Dioxin trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng đề án phục hồi chức năng, xông hơi, giải độc và tiếp nhận đối tượng bị nhiễm CĐHH trình vào nuôi dưỡng tập trung, cơ chế chính sách, điều kiện đảm bảo UBND tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch, tăng cường cơ sở vật chất, bố trí phòng phục hồi chức năng, xông hơi, giải độc cho các đối tượng bị nhiễm CĐHH.

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu hàng năm bố trí nguồn kinh phí điều tra, lập cơ sở dữ liệu và tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối với đối tượng bị phơi nhiễm CĐHH/Dioxin trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch bố trí ngân sách đầu năm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai tổ chức thực hiện.

1.2. SY tế

- Hướng dẫn danh mục bệnh, tật và các tiêu chí giúp cho chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến CĐHH/Dioxin theo quy định của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch chữa trị, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh, tật, dị dạng, dị tật... cho nạn nhân CĐHH/Dioxin; xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tư vấn sinh sản, giải độc và phục hồi chức năng cho nạn nhân CĐHH/Dioxin.

- Thực hiện các quy trình, thủ tục giám định để khám giám định đúng đối tượng, xác định đúng bệnh, tật và đúng mức độ bệnh, tật theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, chính xác.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế, các hoạt động kiểm tra, khám, chăm sóc sức khỏe, truyền thông và tư vấn... cho các nạn nhân CĐHH chưa được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

1.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Giải mã và công bố (hoặc cung cấp) phiên hiệu các đơn vị quân đội hoạt động tại các vùng bị nhiễm CĐHH/Dioxin do Mỹ sử dụng trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; rà soát, kiểm tra, xác nhận cho các đối tượng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước có tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong vùng bị nhiễm CĐHH/Dioxin.

- Chỉ đạo các Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đặc biệt là các đối tượng bị nhiễm CĐHH/Dioxin và con đẻ của họ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này.

1.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và hướng dẫn lồng ghép Kế hoạch hành động vào quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính, tham mưu bố trí ngân sách của tỉnh và các nguồn tài trợ cho các chương trình và dự án liên quan đến Kế hoạch hành động.

1.5. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan căn cứ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm, tham mưu bố trí ngân sách để thực hiện kế hoạch.

- Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí cho các hoạt động khắc phục hậu quả CĐHH/Dioxin.

1.6. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có điều kiện thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về CĐHH/Dioxin.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lồng ghép việc thực hiện nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học, dự án có hiệu quả gắn với kế hoạch hành động khắc phục hậu quả CĐHH/Dioxin trên địa bàn tỉnh.

1.7. SThông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với SLao động, Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội cùng với việc khắc phục hậu quả CĐHH/Dioxin.

1.8. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 33 và Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng chương trình quan trắc, phân tích dioxin trong môi trường đất, nước... nhằm theo dõi diễn biến về chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh, đánh giá ảnh hưởng của chất độc hóa học đối với môi trường.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương trong việc giải quyết chính sách về đất đai, nhà ở cho nạn nhân CĐHH/Dioxin.

1.9. Sở Nội vụ

Tham mưu UBND tỉnh có chính sách ưu tiêu trong tuyển dụng; giải quyết việc làm cho con đngười bị nhiễm chất độc hóa học.

1.10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động hàng năm về khắc phục hậu quả CĐHH/Dioxin phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Lồng ghép việc thực hiện kế hoạch khắc phục hậu quả CĐHH/Dioxin với các chương trình, đề án và kế hoạch khác có liên quan; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm theo quy định.

- Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội:

+ Rà soát, căn cứ các quy định hiện hành, hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu ban hành Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng khuyết tật là nạn nhân bị nhiễm CĐHH/Dioxin có đủ điều kiện theo quy định của Luật Người khuyết tật được hưng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng.

+ Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu UBND huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả CĐHH/Dioxin tại địa phương mình.

+ Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, Hội nạn nhân chất độc hóa học và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra, thống kê gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH/Dioxin lập cơ sở dữ liệu quản lý, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

+ Phối hợp Hội nạn nhân chất độc hóa học, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra, thống kê gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH/Dioxin nói riêng và người có công với cách mạng nói chung trên địa bàn cần hỗ trợ nhà ở, trình UBND huyện, thành phố, thị xã phê duyệt và báo cáo UBND tỉnh làm cơ sở lập và phê duyệt kế hoạch hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

1.11. Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của tỉnh:

- Tham gia điều tra, khảo sát những gia đình bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách; chăm sóc giúp đỡ đối với nạn nhân, gia đình nạn nhân bị nhiễm CĐHH/dioxin.

- Xây dựng website của Hội nạn nhân chất độc da cam, hình thành liên kết giữa các nạn nhân để các cá nhân, đoàn thể, tổ chức thuận tiện trong việc phát động các phong trào ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân.

1.12. Các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng

Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng tham gia vào các hoạt động khắc phục hậu quả CĐHH/dioxin.

2. Cơ chế tài chính

Ngân sách Nhà nước đảm bảo các nguồn lực cần thiết, đồng thời vận động sự đóng góp của cộng đồng; tạo cơ sở pháp lý và môi trường thuận lợi để thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức từ thiện nhân đạo, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngoài tham gia thực hiện Kế hoạch hành động.

3. Chế độ báo cáo

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm định kỳ xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học/Dioxin giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


512

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102