Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 49/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức mạng lưới Y tế tỉnh Bình Định

Số hiệu: 49/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 19/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về y tế địa phương;

Sau khi xem xét Đề án kiện toàn mạng lưới Y tế của tỉnh theo Tờ trình số 49/TT-SYT ngày 27/3/2006 của Sở Y tế; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn mạng lưới Y tế tỉnh Bình Định với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc sắp xếp, kiện toàn:

1.1. Mục đích, yêu cầu:

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ;

- Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các cơ sở y tế, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa các hoạt động y tế; nâng cao năng lực về khám, chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ về y tế, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2. Nguyên tắc sắp xếp, kiện toàn:

- Vận dụng linh hoạt các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về tổ chức mạng lưới y tế địa phương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Tạo điều kiện để thực hiện tốt phân cấp ngân sách theo Luật ngân sách, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa Y tế.

2. Phương án sắp xếp, kiện toàn:

2.1. Đối với cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về Y tế:

2.1.1. Kiện toàn bộ máy giúp việc Giám đốc Sở Y tế:

- Giữ nguyên tổ chức các phòng: Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Quản lý Dược, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Thành lập mới Văn phòng Sở, Phòng Tổ chức - Cán bộ trên cơ sở chia tách Phòng Tổ chức - Hành chính.

Riêng Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ xem xét để chia tách thành 2 phòng: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Phòng Tài chính - Kế toán khi đủ điều kiện theo quy định.

2.1.2. Thành lập Phòng Y tế huyện, thành phố là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế tại địa phươnng.

2.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp:

2.2.1. Các cơ sở điều trị:

- Giữ nguyên các đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng.

- Đổi tên Viện chuyên khoa Lao tỉnh thành Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh.

- Thành lập Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong trên cơ sở Bệnh viện huyện Tây Sơn.

- Thành lập Bệnh viện Mắt bán công trên cơ sở Trung tâm Mắt.

Ngoài ra sẽ nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện để thành lập Bệnh viện sản - Nhi tỉnh và Bệnh viện Nhơn Hội vào thời điểm thích hợp; thực hiện việc đầu tư nâng cấp để Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 1, các Bệnh viện chuyên khoa đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 2, Bệnh viện đa khoa huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3.

2.2.2. Các cơ sở y tế dự phòng, phòng chống bệnh xã hội:

- Giữ nguyên tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy các đơn vị: Trung tâm y tế Dự Phòng tỉnh, Trung tâm Da liễu, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe.

- Đổi tên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

- Đổi tên Trung tâm Phòng chống sốt rét - các rối loạn thiếu iốt tỉnh thành Trung tâm Phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết.

- Thành lập Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Thường trực phòng chống AIDS tỉnh.

2.2.3. Các đơn vị sự nghiệp khác:

- Thành lập Trường Cao đẳng y tế trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học y tế,

- Thành lập Trung tâm Giám định y khoa trên cơ sở tổ chức Giám định y khoa. Ngoài ra, sẽ nghiên cứu thành lập Trung tâm Sức khỏe lao động và Môi trường trên cơ sở phát triển từ Khoa Sức khỏe lao động và Môi trường thuộc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh khi có nhu cầu.

2.2.4. Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố:

Giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2007): Giữ nguyên hiện trạng mô hình tổ chức Trung tâm y tế huyện, thành phố như hiện nay bao gồm 2 bộ phận: bộ phận khám, điều trị và bộ phận y tế dự phòng.

- Giai đoạn 2 (sau năm 2007): Thực hiện tách Trung tâm y tế huyện, thành phố thành 2 đơn vị:

+ Bệnh viện đa khoa huyện, thành phố (bao gồm cả các phòng khám khu vực).

+ Trung tâm y tế dự phòng huyện, thành phố.

2.2.5. Các đơn vị y tế cơ sở:

- Thực hiện chuyển giao Trạm y tế xã, phường, thị trấn và mạng lưới y tế thôn bản về phòng Y tế huyện, thành phố trực tiếp quản lý.

-Thành lập mới Trạm y tế ở các đơn vị hành chính cấp xã mới chia tách.

- Củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế thôn bản.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2006 đến năm 2010.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:

1. Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan hữu quan và UBND các cấp triển khai thực hiện Đề án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản về:

- Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện, thành phố, bảo đảm sự kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ, đồng thời phát huy tính chủ động, vai trò trách nhiệm của UBND huyện, thành phố đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trên địa bàn;

- Quy định về phân công, phân cấp về nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về Y tế giữa tỉnh và huyện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004.

3. Xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cho hệ thống tổ chức của ngành Y tế sau khi được sắp xếp, kiện toàn hoạt động thông suốt, có hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức mạng lưới Y tế tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.224

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228