Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4631/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 16/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4631/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM A(H1N1) TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở giáo dục”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của QH (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM A (H1N1) TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4631 /QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2009 trên thế giới đã có 431 trường hợp mắc bệnh cúm A(H5N1), 262 trường hợp tử vong tại 15 quốc gia/vùng lãnh thổ. Tính đến ngày 07 tháng 7 năm 2009, trên toàn thế giới đã có 94.512 trường hợp dương tính với virut cúm A(H1N1), 429 trường hợp tử vong tại 135 quốc gia/vùng lãnh thổ.

Ở Việt Nam, tính đến 17 tháng 5 năm 2009 đã có 111 trường hợp mắc bệnh cúm A(H5N1), 56 trường hợp tử vong tại 37 tỉnh/thành phố, đứng thứ hai trên thế giới sau Indonesia. Tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2009 (sau 40 ngày kể từ trường hợp đầu tiên được phát hiện) đã có 279 trường hợp dương tính với virut cúm A(H1N1), không có tử vong, chưa có hiện tượng lây lan trong cộng đồng. Trước đó, vào ngày 12 tháng 6 năm 2009, WHO cảnh báo đại dịch cúm A(H1N1) ở mức độ 6 là mức cao nhất, chính thức xác nhận đại dịch cúm A(H1N1) năm 2009 trên toàn thế giới, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người đã ban hành Kế hoạch hành động phòng chống cúm A(H1N1) tại Việt Nam kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-BYT .

Trước tình hình cúm A(H1N1) đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan và bùng phát dịch cúm A(H1N1) rất cao, đặc biệt trong những cơ sơ giáo dục (CSGD) là nơi tập trung đông người, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các CSGD như sau:

1. Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống cúm A(H1N1) của học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ nhân viên trong các CSGD, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch cúm A(H1N1).

- Kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời, triệt để, hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong, góp phần giảm thiểu tối đa tác hại khi dịch cúm A(H1N1) xẩy ra trong các CSGD.

2. Các hoạt động trọng tâm

2.1. Thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo công tác y tế trường học

Thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo công tác y tế trường học (Ban chỉ đạo) trước ngày 15 tháng 8 năm 2009.

2.1.1. Ban chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Trưởng Ban chỉ đạo là đại diện Lãnh đạo Bộ;

- Đơn vị thường trực là Vụ Công tác học sinh, sinh viên;

- Các thành viên của Ban chỉ đạo là đại diện Lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

2.1.2. Ban chỉ đạo của S ở Giáo dục và Đào tạo

- Trưởng Ban chỉ đạo là đại diện Lãnh đạo Sở;

- Đơn vị thường trực và các thành viên Ban chỉ đạo do Giám đốc Sở quyết định.

2.1.3. Ban chỉ đạo của đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

- Trưởng Ban chỉ đạo là đại diện Lãnh đạo đơn vị;

- Đơn vị thường trực và các thành viên Ban chỉ đạo do thủ trưởng đơn vị quyết định.

Ban chỉ đạo các cấp có nhiệm vụ chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các dịch bệnh trong các CSGD, trong đó có đại dịch cúm A(H1N1).

2.2. Các hoạt động khi cúm A(H1N1) xuất hiện rải rác hiện nay

2.2.1. Hoạt động của Ban chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Tham gia họp Ban chỉ đạo quốc gia. Cập nhật tình hình dịch cúm A(H1N1) trên thế giới, trong nước để thống nhất các biện pháp đáp ứng theo diễn biến của dịch.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm, các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống cúm A(H1N1) trong các CSGD.

- Tuyên truyền phòng chống cúm A(H1N1) trên trang tin điện tử của Bộ, báo điện tử Giáo dục và Thời đại, báo Giáo dục và Thời đại và các tạp chí của ngành giáo dục.

- Huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế phòng chống cúm A(H1N1) trong các CSGD.

2.2.2. Hoạt động của Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống cúm A(H1N1) của tỉnh/thành phố, với Sở Y tế và các cơ quan, ban ngành của địa phương chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống cúm A(H1N1) trong các CSGD trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các CSGD tích cực thực hiện Quy định về hoạt động y tế trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các cơ sở nội trú, bán trú, các bếp ăn tập thể của đơn vị.

- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cúm A(H1N1) cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên, đặc biệt là cán bộ y tế trường học; huy động các lực lượng này tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư bằng những hình thức phong phú như tờ rơi, tranh cổ động, bảng tin, truyền thanh nội bộ,...

- Tăng cường giám sát dịch trong các CSGD, khi phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm virut cúm A(H1N1), thông báo kịp thời cho cơ quan y tế có thẩm quyền để xử lý triệt để.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng chống cúm A(H1N1) trong các CSGD trên địa bàn quản lý.

2.2.3. Hoạt động của Ban chỉ đạo đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

- Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh/thành phố phòng chống đại dịch cúm, với Sở Y tế và các cơ quan ban ngành của địa phương chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống cúm A(H1N1) trong đơn vị.

- Tích cực thực hiện Quy định về hoạt động và tổ chức trạm y tế trong các đại học, học viện các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là ký túc xá, nhà ăn tập thể của đơn vị.

- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cúm A(H1N1) cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là cán bộ trạm y tế của đơn vị; huy động các lực lượng này tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư bằng những hình thức phong phú như tờ rơi, tranh cổ động, bảng tin, truyền thanh nội bộ,...; huy động cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch cúm A(H1N1).

- Tăng cường giám sát dịch trong đơn vị, khi phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm virut cúm A(H1N1), thông báo kịp thời cho cơ quan y tế có thẩm quyền để xử lý triệt để.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống cúm A(H1N1) trong đơn vị.

2.3. Các hoạt động khi dịch cúm lây lan trong cộng đồng

2.3.1. Hoạt động của Ban chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia và các bộ, ngành đề xuất tham mưu với Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa CSGD khi cần thiết.

- Chỉ đạo các CSGD triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch cúm A(H1N1).

- Tuyên truyền mạnh mẽ các giải pháp phòng chống cúm A(H1N1) trên hệ thống phương tiện thông tin của ngành giáo dục.

- Phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo các trường đại học Y – Dược trong cả nước chuẩn bị đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị, sinh phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế để tham gia chống dịch.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia phân bổ nguồn lực và vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị cho các CSGD có nhu cầu.

2.3.2. Hoạt động của Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các CSGD trên địa bàn quản lý triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch cúm.

- Tuyên truyền mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch cúm A(H1N1) cho học sinh, giáo viên, cán bộ giáo dục; huy động lực lượng này tích cực tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư.

- Phối hợp với sở Y tế chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp Y – Dược ở địa phương chuẩn bị đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị, sinh phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế để tham gia chống dịch.

- Tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực từ trung ương, từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các CSGD có nhu cầu.

- Thực hiện quyết định của Ban chỉ đạo tỉnh/thành phố, đóng cửa CSGD ở khu vực có dịch cúm A(H1N1) để hạn chế tối đa sự lây lan và lấy chỗ đặt bệnh viện dã chiến khi cần thiết.

2.3.3. Hoạt động của Ban chỉ đạo đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch cúm A(H1N1) trong đơn vị.

- Tuyên truyền mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch cúm A(H1N1) cho học sinh, sinh viên, cán bộ công chức trong đơn vị; huy động lực lượng này tích cực tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư; huy động cộng tác viên, tình nguyện viên tích cực tham gia khử trùng, xử lý các ổ dịch cúm A(H1N1).

- Các trường đại học Y – Dược chuẩn bị đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị, sinh phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế để tham gia chống dịch cúm A(H1N1).

- Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ trung ương, tổ chức, cá nhân hỗ trợ.

- Thực hiện quyết định của Ban chỉ đạo quốc gia, đóng cửa CSGD để hạn chế tối đa sự lây lan và lấy chỗ đặt bệnh viện dã chiến khi cần thiết.

2.4. Các hoạt động sau dịch

2.4.1. Nhanh chóng khôi phục lại nề nếp giảng dạy, học tập và có những giải pháp đảm bảo kế hoạch năm học.

2.4.2. Triển khai các biện pháp làm sạch môi trường tại khu vực đã qua dịch cúm A(H1N1).

2.4.3. Tổng kết rút kinh nghiệm, chuẩn bị các điều kiện đáp ứng khi dịch cúm A(H1N1) tái phát.

3. Kinh phí thực hiện

3.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kinh phí thực hiện từ kinh phí của Ban chỉ đạo quốc gia cấp cho ngành giáo dục phòng chống dịch cúm A(H1N1), kinh phí dự phòng của Bộ, nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3.2. Các sở giáo dục và đào tạo

Kinh phí thực hiện từ kinh phí phân bổ của trung ương, ngân sách của địa phương, nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3.3. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Kinh phí thực hiện từ kinh phí phân bổ của trung ương, của trường, nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Nhận được kế hoạch này, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thông báo ngay cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong phạm vi quản lý biết, đồng thời xây dựng và triển khai ngay kế hoạch phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) tại đơn vị; gửi báo cáo tình hình phòng chống cỳm A(H1N1), kèm theo Kế hoạch và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học của đơn vị về địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội; điện thoại/fax: 04 38694029; E-mail: ltkdung@moet.gov.vn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4631/QĐ-BGDĐT ngày 16/07/2009 về Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.872

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74